Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomen ympäristökeskus
Lunta on nyt poikkeuksellisen paljon – Oulun keskustan lumenpoistossa koko kalusto on nyt käytössä

Lunta on nyt poik­keuk­sel­li­sen paljon – Oulun kes­kus­tan lu­men­pois­tos­sa koko kalusto on nyt käy­tös­sä

23.02.2024 16:06 22
Tilaajille
Lapin paras hiihtosesonki vaarassa kadota jo 50 vuodessa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Lapin paras hiih­to­se­son­ki vaa­ras­sa kadota jo 50 vuo­des­sa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 17:00 28
Tilaajille
Luontokadon aiheuttaminen pitäisi laittaa verolle – Puupolttoaineiden verottomuus luo kilpailuetua, mutta aiheuttaa ympäristöhaittoja
Kolumni

Luon­to­ka­don ai­heut­ta­mi­nen pitäisi laittaa verolle – Puu­polt­toai­nei­den ve­rot­to­muus luo kil­pai­lue­tua, mutta ai­heut­taa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja

25.09.2023 06:00 22
Tilaajille
Merkityksellisiä merialueita etsitään kyselyllä – Vastaukset auttavat huomioimaan arvokkaiksi koetut paikat merialuesuunnittelussa

Mer­ki­tyk­sel­li­siä me­ria­luei­ta et­si­tään ky­se­lyl­lä – Vas­tauk­set aut­ta­vat huo­mioi­maan ar­vok­kaik­si koetut paikat me­ria­lue­suun­nit­te­lus­sa

20.09.2023 13:19
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 11:04 2
Tilaajille
Monilla päiväperhosilla on ollut hyvä kesä – Oulun alueella nähty runsaasti keisarinviittaa ja ritariperhosia

Monilla päi­vä­per­ho­sil­la on ollut hyvä kesä – Oulun alueel­la nähty run­saas­ti kei­sa­rin­viit­taa ja ri­ta­ri­per­ho­sia

17.08.2023 12:23 2
Tilaajille
Tämä vanha kerrostalolähiö on kaupungin vehrein alue – Kalevan jättikysely laittoi 47 Oulun asuinaluetta järjestykseen

Tämä vanha ker­ros­ta­lo­lä­hiö on kau­pun­gin vehrein alue – Kalevan jät­ti­ky­se­ly laittoi 47 Oulun asui­na­luet­ta jär­jes­tyk­seen

17.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Tornionjoen tulvaennuste meni metrillä pieleen – pitkällä joella on yleensä kaksi tulvahuippua, mutta nyt etelän ja pohjoisen lumet sulivat yhtä aikaa

Tor­nion­joen tul­vaen­nus­te meni met­ril­lä pieleen – pit­käl­lä joella on yleensä kaksi tul­va­huip­pua, mutta nyt etelän ja poh­joi­sen lumet sulivat yhtä aikaa

23.05.2023 13:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­joen ve­sis­töa­lueen ve­sis­tö­vi­sio pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen ja yh­teis­työ­hön

20.04.2023 05:45
Tilaajille
Luontotiedon tasoa halutaan nostaa – Tutkimuslaitokset ja ministeriöt ehdottavat luontotiedon kehittämisohjelmaa

Luon­to­tie­don tasoa ha­lu­taan nostaa – Tut­ki­mus­lai­tok­set ja mi­nis­te­riöt eh­dot­ta­vat luon­to­tie­don ke­hit­tä­mi­soh­jel­maa

10.03.2023 12:37
Tilaajille
Pohjavesialueiden suojeluvaatimukset voivat kiristyä – Kaleva kysyi, vaikuttaako EU-tuomioistuimen päätöksen tulkinta Viinivaaran vedenottoaikeisiin

Poh­ja­ve­sia­luei­den suo­je­lu­vaa­ti­muk­set voivat ki­ris­tyä – ­Ka­le­va kysyi, vai­kut­taa­ko EU-tuo­miois­tui­men pää­tök­sen tul­kin­ta Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­toai­kei­siin

24.02.2023 14:07 4
Tilaajille
Perhoset kertovat maatalouden vaikutuksista – Monimuotoisuutta on mitattava elinympäristöjen näkökulmasta, sanoo Oulussa toimiva tutkija

Per­ho­set ker­to­vat maa­ta­lou­den vai­ku­tuk­sis­ta – Mo­ni­muo­toi­suut­ta on mi­tat­ta­va eli­nym­pä­ris­tö­jen nä­kö­kul­mas­ta, sanoo Oulussa toimiva tutkija

07.01.2023 14:00 6
Tilaajille
Miten monimuotoisuutta mitataan? Oululainen Ari-Pekka Auvinen pohtii luontokadon mittareita YK:n luontokokouksessa Montrealissa

Miten mo­ni­muo­toi­suut­ta mi­ta­taan? Ou­lu­lai­nen Ari-Pek­ka Auvinen pohtii luon­to­ka­don mit­ta­rei­ta YK:n luon­to­ko­kouk­ses­sa Mont­rea­lis­sa

17.12.2022 12:00 5
Tilaajille
SYKE: Tieliikenne ja kaukolämpö ovat Oulun pahimpia ilmastopäästöjen aiheuttajia – "Jos tuulivoimahyvitystä ei Iin osalta huomioida, kunta tippuu päästövähennyksissä kärkipäästä keskikastiin"

SYKE: Tie­lii­ken­ne ja kau­ko­läm­pö ovat Oulun pa­him­pia il­mas­to­pääs­tö­jen ai­heut­ta­jia – "Jos tuu­li­voi­ma­hy­vi­tys­tä ei Iin osalta huo­mioi­da, kunta tippuu pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä kär­ki­pääs­tä kes­ki­kas­tiin"

24.11.2022 07:00 62
Tilaajille
Virkistyskäyttö monille tärkeintä metsissä – Enemmistö Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajista on kiinnostunut edistämään sekä vesiensuojelua että monimuotoisuutta

Vir­kis­tys­käyt­tö monille tär­kein­tä met­sis­sä – Enem­mis­tö Poh­jois-Poh­jan­maan met­sä­no­mis­ta­jis­ta on kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään sekä ve­sien­suo­je­lua että mo­ni­muo­toi­suut­ta

16.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Vuotavien Nord Stream -kaasuputkien läheisyyteen on aikoinaan upotettu kemiallisia aseita – putkien vaurioita päästään tutkimaan mahdollisesti huomenna

Vuo­ta­vien Nord Stream -kaa­su­put­kien lä­hei­syy­teen on ai­koi­naan upo­tet­tu ke­mial­li­sia aseita – putkien vau­rioi­ta pääs­tään tut­ki­maan mah­dol­li­ses­ti huo­men­na

01.10.2022 16:35 3
Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020, myös Pohjois-Pohjanmaalla kehitys myönteistä

Kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat 8,7 pro­sent­tia vuonna 2020, myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la kehitys myön­teis­tä

05.05.2022 14:34 1
Tilaajille
Syke: Kevättulvista odotetaan tavanomaisia suurista lumimääristä huolimatta – tulvahuippua odotetaan Lappiin toukokuun loppupuolella

Syke: Ke­vät­tul­vis­ta odo­te­taan ta­va­no­mai­sia suu­ris­ta lu­mi­mää­ris­tä huo­li­mat­ta – tul­va­huip­pua odo­te­taan Lappiin tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la

15.03.2022 12:22 3
Kuntien ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020 – Oulussa 20 prosentin pudotus kokonaispäästöissä

Kuntien il­mas­to­pääs­töt vä­he­ni­vät 7,4 pro­sent­tia vuonna 2020 – Oulussa 20 pro­sen­tin pudotus ko­ko­nais­pääs­töis­sä

16.08.2021 13:05 7
Tuore tutkimus: Avohakkuut ja metsäojitukset heikentävät puroluonnon monimuotoisuutta

Tuore tut­ki­mus: Avo­hak­kuut ja met­säo­ji­tuk­set hei­ken­tä­vät pu­ro­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta

12.05.2021 09:33 16