Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Soteuudistus
Kolmas sektori kantaa huolta omasta asemastaan hyvinvointialueilla – "Hallinnollista työtä on niin paljon, että se syö uudistamisen ainakin alkuvaiheessa"

Kolmas sektori kantaa huolta omasta ase­mas­taan hy­vin­voin­ti­alueil­la – "Hal­lin­nol­lis­ta työtä on niin paljon, että se syö uu­dis­ta­mi­sen ainakin al­ku­vai­hees­sa"

14.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Koti ei aina ole ikäihmisen paratiisi - vanheneva kansa tarvitsee myös laitospaikkoja
Pääkirjoitus

Koti ei aina ole ikä­ih­mi­sen pa­ra­tii­si - van­he­ne­va kansa tar­vit­see myös lai­tos­paik­ko­ja

25.09.2022 20:00 15
Tilaajille
Puheenaihe: Säilyvätkö syrjäseutujen hyvinvointipalvelut, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Säi­ly­vät­kö syr­jä­seu­tu­jen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

21.08.2022 08:00
Tilaajille
Hanna Sarkkinen ajaa varautumista jo uuteen pandemiaan – oululaisministeri perää laajassa haastattelussa pandemialakia järeän valmiuslain ja yksilökeskeisen tartuntatautilain rinnalle

Hanna Sark­ki­nen ajaa va­rau­tu­mis­ta jo uuteen pan­de­miaan – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri perää laa­jas­sa haas­tat­te­lus­sa pan­de­mia­la­kia järeän val­mius­lain ja yk­si­lö­kes­kei­sen tar­tun­ta­tau­ti­lain rin­nal­le

19.02.2022 06:30 23
Tilaajille
Terveysalan kehittämistyö saatava Pohjois-Suomen yhteiseksi asiaksi
Kolumni

Ter­veys­alan ke­hit­tä­mis­työ saatava Poh­jois-Suo­men yh­tei­sek­si asiaksi

21.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko aluevaalit maaseudun vaalit? Ratkaistaanko aluevaaleissa nyt maaseudun tulevaisuus?

Pu­hee­nai­he: Ovatko alue­vaa­lit maa­seu­dun vaalit? Rat­kais­taan­ko alue­vaa­leis­sa nyt maa­seu­dun tu­le­vai­suus?

12.12.2021 08:00 14
Tilaajille
Mielenterveyshoitoon jonotetaan Pohjois-Pohjanmaalla puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mahdoton"

Mie­len­ter­veys­hoi­toon jo­no­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mah­do­ton"

13.06.2021 06:00 15
Tilaajille
Kuntaverotus keventyy huomattavasti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – soteuudistus muuttaa verorakennetta

Kun­ta­ve­ro­tus ke­ven­tyy huo­mat­ta­vas­ti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – so­teuu­dis­tus muuttaa ve­ro­ra­ken­net­ta

05.02.2021 13:14 4
Tilaajille
STM voisi estää hyvinvointialuetta tekemästä huonoa tietojärjestelmähankintaa, esittää hallitus sote-uudistuksessa

STM voisi estää hy­vin­voin­ti­aluet­ta te­ke­mäs­tä huonoa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­taa, esittää hal­li­tus sote-uu­dis­tuk­ses­sa

01.02.2021 06:00 1
Yksityisille palveluntuottajille vaaditaan sote-uudistuksessa tasapuolinen kohtelu julkisen sektorin kanssa

Yk­si­tyi­sil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le vaa­di­taan sote-uu­dis­tuk­ses­sa ta­sa­puo­li­nen kohtelu jul­ki­sen sek­to­rin kanssa

27.01.2021 22:11
Tilaajille
Kokoomus syytti hallitusta soten lehmänkaupoista: Sdp:n toiveesta palveluita keskitetään julkiselle, keskusta saa maakunnat ja maakuntaveron

Ko­koo­mus syytti hal­li­tus­ta soten leh­män­kau­pois­ta: Sdp:n toi­vees­ta pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään jul­ki­sel­le, kes­kus­ta saa maa­kun­nat ja maa­kun­ta­ve­ron

14.12.2020 17:59 5
Aki Lindén kiteytti sdp:n tavoitteen:" Terveyskeskuksissa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa parempaa kuin työterveyshuollossa "

Aki Lindén ki­teyt­ti sdp:n ta­voit­teen:" Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa pa­rem­paa kuin työ­ter­veys­huol­los­sa "

14.12.2020 15:53 17
Näkökulma: Sotesta tulee sanomista – kaikkia tyydyttävän paketin kokoaminen on mahdoton tehtävä

Nä­kö­kul­ma: Sotesta tulee sa­no­mis­ta – kaikkia tyy­dyt­tä­vän paketin ko­koa­mi­nen on mah­do­ton tehtävä

11.10.2020 18:32 3
Hallituksen sote-ratkaisusta voidaan neuvotella vaikka läpi ensi yön – "siihen asti, kunnes joko savua nousee tai sitten ei"

Hal­li­tuk­sen sote-rat­kai­sus­ta voidaan neu­vo­tel­la vaikka läpi ensi yön – "siihen asti, kunnes joko savua nousee tai sitten ei"

09.10.2020 14:13 1
Pohjois-Suomen Työterveys ry. ui vastavirtaan työterveyden markkinoilla – "Yhdistykset voisivat tulevaisuudessa olla toimijoina merkittävä vaihtoehto terveysalan suuryrityksille"

Poh­jois-Suo­men Työ­ter­veys ry. ui vas­ta­vir­taan työ­ter­vey­den mark­ki­noil­la – "Yh­dis­tyk­set voi­si­vat tu­le­vai­suu­des­sa olla toi­mi­joi­na mer­kit­tä­vä vaih­to­eh­to ter­veys­alan suu­ry­ri­tyk­sil­le"

13.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Tuoko sote-uudistus Oulaskankaan, Raahen ja Kuusamon päivystykset Ouluun? Ministeri Krista Kiurun vierailu herätti kysymyksiä siitä, miten yksityistä työvoimaa käyttäville päivystyksille käy

Tuoko sote-uu­dis­tus Ou­las­kan­kaan, Raahen ja Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­set Ouluun? Mi­nis­te­ri Krista Kiurun vie­rai­lu herätti ky­sy­myk­siä siitä, miten yk­si­tyis­tä työ­voi­maa käyt­tä­vil­le päi­vys­tyk­sil­le käy

27.08.2020 19:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Poliittisissa päätöksissä painavat asioiden lisäksi mielikuvat – selvitys paljastaa Jan Vapaavuoren sote-kritiikin pelästyttäneen

Nä­kö­kul­ma: Po­liit­ti­sis­sa pää­tök­sis­sä pai­na­vat asioi­den lisäksi mie­li­ku­vat – sel­vi­tys pal­jas­taa Jan Va­paa­vuo­ren sote-kri­tii­kin pe­läs­tyt­tä­neen

13.08.2020 18:22
Saarikko sote-hankkeen uhkien konsultoinnista: "Tekirillä oli kokemusta ja osaamista kyseisestä konsultaatiosta"

Saa­rik­ko sote-hank­keen uhkien kon­sul­toin­nis­ta: "Te­ki­ril­lä oli ko­ke­mus­ta ja osaa­mis­ta ky­sei­ses­tä kon­sul­taa­tios­ta"

13.08.2020 13:41 4
Keskustaministerit tilasivat lähes 20 000 eurolla konsultointia soten uhkakuvista – Tekir nosti riskeiksi ministeriöiden riitelyn ja Jan Vapaavuoren

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit ti­la­si­vat lähes 20 000 eurolla kon­sul­toin­tia soten uh­ka­ku­vis­ta – Tekir nosti ris­keik­si mi­nis­te­riöi­den rii­te­lyn ja Jan Va­paa­vuo­ren

13.08.2020 06:00 3
Tilaajille