Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Sota
Viimeisin 12 tuntia
Ukrainalaisalueiden valekansanäänestyksissä ei jännitetty tuloksia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

Uk­rai­na­lais­aluei­den va­le­kan­san­ää­nes­tyk­sis­sä ei jän­ni­tet­ty tu­lok­sia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

27.09.2022 19:56
Vanhemmat
Itä-Ukrainan Slovjanskin siviilien evakuointi jatkui venäläisjoukkojen työntyessä länteen päin

Itä-Uk­rai­nan Slov­jans­kin si­vii­lien eva­kuoin­ti jatkui ve­nä­läis­jouk­ko­jen työn­tyes­sä länteen päin

06.07.2022 18:53 4
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Äitien ja sisarten sukkapuikkoarmeija – "Korpisisar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poikansa menettäneen äidin tunteiden tulkki

Äitien ja si­sar­ten suk­ka­puik­ko­ar­mei­ja – "Kor­pi­si­sar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poi­kan­sa me­net­tä­neen äidin tun­tei­den tulkki

08.05.2022 08:00
Tilaajille
Tekee mieli pureutua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kaikessa sekavuudessaan, kirjoittaa Pauli Tapio sodan varjossa
Essee

Tekee mieli pu­reu­tua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kai­kes­sa se­ka­vuu­des­saan, kir­joit­taa Pauli Tapio sodan var­jos­sa

03.04.2022 09:00
Tilaajille
Ukrainan sota on herättänyt rauhan aikaan tottuneet suomalaiset – "Sitä ei pystytä mitenkään varmistamaan, että ihminen kykenee toimimaan tosipaikassa"

Uk­rai­nan sota on he­rät­tä­nyt rauhan aikaan tot­tu­neet suo­ma­lai­set – "Sitä ei pystytä mi­ten­kään var­mis­ta­maan, että ihminen kykenee toi­mi­maan to­si­pai­kas­sa"

02.04.2022 17:18 7
Tilaajille
Sotaisa kieli on urheilun ydintä
Kolumni

Sotaisa kieli on ur­hei­lun ydintä

28.03.2022 06:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nykynuoret ovat joutuneet ison kuorman alle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ny­ky­nuo­ret ovat jou­tu­neet ison kuorman alle

16.03.2022 20:00 9
Tilaajille
Ulkoministerien neuvotteluissa ei päästy sopuun tulitauon aloittamisesta – Venäjän Lavrov väittää ilmaiskun kohteeksi joutuneen lastensairaalan olleen ukrainalaisnationalistien sotilastukikohta

Ul­ko­mi­nis­te­rien neu­vot­te­luis­sa ei päästy sopuun tu­li­tauon aloit­ta­mi­ses­ta – Venäjän Lavrov väittää il­ma­is­kun koh­teek­si jou­tu­neen las­ten­sai­raa­lan olleen uk­rai­na­lais­na­tio­na­lis­tien so­ti­las­tu­ki­koh­ta

10.03.2022 13:41 10
Venäjä ja Ukraina sopineet kuuden humanitaarisen käytävän avaamisesta, kertoo Ukrainan varapääministeri – listalla muun muassa Mariupolin satamakaupunki

Venäjä ja Ukraina so­pi­neet kuuden hu­ma­ni­taa­ri­sen käy­tä­vän avaa­mi­ses­ta, kertoo Uk­rai­nan va­ra­pää­mi­nis­te­ri – lis­tal­la muun muassa Ma­riu­po­lin sa­ta­ma­kau­pun­ki

09.03.2022 11:55 2
Mistä löytyy suoja hädän hetkellä? – Oulun keskustassa väestönsuojat ovat lähellä, mutta omakotiasujan pitää olla omavarainen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naapurista”

Mistä löytyy suoja hädän het­kel­lä? – Oulun kes­kus­tas­sa väes­tön­suo­jat ovat lä­hel­lä, mutta oma­ko­ti­asu­jan pitää olla oma­va­rai­nen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naa­pu­ris­ta”

14.03.2022 12:36 27
Tilaajille
Viikon lopuksi: Sodan logiikkaa on mahdotonta ymmärtää – onko ihminen luontaisesti sotaisa?
Essee

Viikon lo­puk­si: Sodan lo­giik­kaa on mah­do­ton­ta ym­mär­tää – onko ihminen luon­tai­ses­ti so­tai­sa?

25.02.2022 14:34
Tilaajille
Afganistanista palannut suomalaisupseeri surullinen ihmisten kohtalosta – "He ansaitsisivat elämisen arvoisen elämän"

Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­nut suo­ma­lais­up­see­ri su­rul­li­nen ih­mis­ten koh­ta­los­ta – "He an­sait­si­si­vat elä­mi­sen ar­voi­sen elämän"

16.08.2021 20:21 4
Tilaajille
”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” – oululaislähtöinen Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” – ou­lu­lais­läh­töi­nen Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

07.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Lapsisotilaan tarina: Kemijärveläinen Lauri Kaisamatti oli juuri täyttänyt 16 vuotta värväytyessään SS-joukkoihin – marraskuussa 1942 kenttäposti toi huonoja uutisia Kaukasukselta

Lap­si­so­ti­laan tarina: Ke­mi­jär­ve­läi­nen Lauri Kai­sa­mat­ti oli juuri täyt­tä­nyt 16 vuotta vär­väy­tyes­sään SS-jouk­koi­hin – mar­ras­kuus­sa 1942 kent­tä­pos­ti toi huonoja uutisia Kau­ka­suk­sel­ta

02.01.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Re­pa­lei­nen kuu­sen­täh­ti on jo yli sa­ta­vuo­tias

24.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väinö Linna elää – Tun­te­ma­ton sotilas ko­to­na­ni

20.12.2020 06:00 2
Tilaajille