Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sota
Oulussa asuvat ukrainalaiset uskovat ja rukoilevat, että sota loppuisi mahdollisimman pian ja he pääsivät kotiin juhlimaan voittoa

Oulussa asuvat uk­rai­na­lai­set uskovat ja ru­koi­le­vat, että sota lop­pui­si mah­dol­li­sim­man pian ja he pää­si­vät kotiin juh­li­maan voittoa

24.02.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Toive

30.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Olen osa Suomen väkivaltakoneistoa
Kolumni

Olen osa Suomen vä­ki­val­ta­ko­neis­toa

08.01.2023 14:00 17
Tilaajille
Leffavieras: Devotion tarjoaa aidon näköistä lentämistä toisin kuin monessa muussa sotaelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: De­vo­tion tarjoaa aidon nä­köis­tä len­tä­mis­tä toisin kuin monessa muussa so­ta­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 11:57 2
Tilaajille
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"
Essee

Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään – "E­ri­tyi­sen kipeää tekee huo­ma­ta, ettei Ve­nä­jään ollut taas­kaan luot­ta­mis­ta"

03.12.2022 19:57 29
Tilaajille
Venäjällä on pulaa panssariajoneuvoista Ukrainan sodassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Ve­nä­jäl­lä on pulaa pans­sa­ri­ajo­neu­vois­ta Uk­rai­nan so­das­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

03.11.2022 10:28 28
Yhdysvallat hyväksyi yli puolen miljardin asekaupan Suomeen, koskee jopa 2 400 täsmäohjattua raskaan raketinheittimen ammusta

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi yli puolen mil­jar­din ase­kau­pan Suo­meen, koskee jopa 2 400 täs­mä­oh­jat­tua raskaan ra­ke­tin­heit­ti­men ammusta

03.11.2022 07:58 26
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua, minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi todennäköisesti joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua, minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi to­den­nä­köi­ses­ti jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 09:52 3
Tilaajille
Ukrainalaisalueiden valekansanäänestyksissä ei jännitetty tuloksia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

Uk­rai­na­lais­aluei­den va­le­kan­san­ää­nes­tyk­sis­sä ei jän­ni­tet­ty tu­lok­sia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

27.09.2022 19:56 3
Itä-Ukrainan Slovjanskin siviilien evakuointi jatkui venäläisjoukkojen työntyessä länteen päin

Itä-Uk­rai­nan Slov­jans­kin si­vii­lien eva­kuoin­ti jatkui ve­nä­läis­jouk­ko­jen työn­tyes­sä länteen päin

06.07.2022 18:53 4
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Äitien ja sisarten sukkapuikkoarmeija – "Korpisisar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poikansa menettäneen äidin tunteiden tulkki

Äitien ja si­sar­ten suk­ka­puik­ko­ar­mei­ja – "Kor­pi­si­sar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poi­kan­sa me­net­tä­neen äidin tun­tei­den tulkki

08.05.2022 08:00
Tilaajille
Tekee mieli pureutua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kaikessa sekavuudessaan, kirjoittaa Pauli Tapio sodan varjossa
Essee

Tekee mieli pu­reu­tua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kai­kes­sa se­ka­vuu­des­saan, kir­joit­taa Pauli Tapio sodan var­jos­sa

03.04.2022 09:00
Tilaajille
Ukrainan sota on herättänyt rauhan aikaan tottuneet suomalaiset – "Sitä ei pystytä mitenkään varmistamaan, että ihminen kykenee toimimaan tosipaikassa"

Uk­rai­nan sota on he­rät­tä­nyt rauhan aikaan tot­tu­neet suo­ma­lai­set – "Sitä ei pystytä mi­ten­kään var­mis­ta­maan, että ihminen kykenee toi­mi­maan to­si­pai­kas­sa"

02.04.2022 17:18 7
Tilaajille
Sotaisa kieli on urheilun ydintä
Kolumni

Sotaisa kieli on ur­hei­lun ydintä

28.03.2022 06:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nykynuoret ovat joutuneet ison kuorman alle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ny­ky­nuo­ret ovat jou­tu­neet ison kuorman alle

16.03.2022 20:00 9
Tilaajille
Ulkoministerien neuvotteluissa ei päästy sopuun tulitauon aloittamisesta – Venäjän Lavrov väittää ilmaiskun kohteeksi joutuneen lastensairaalan olleen ukrainalaisnationalistien sotilastukikohta

Ul­ko­mi­nis­te­rien neu­vot­te­luis­sa ei päästy sopuun tu­li­tauon aloit­ta­mi­ses­ta – Venäjän Lavrov väittää il­ma­is­kun koh­teek­si jou­tu­neen las­ten­sai­raa­lan olleen uk­rai­na­lais­na­tio­na­lis­tien so­ti­las­tu­ki­koh­ta

10.03.2022 13:41 10
Venäjä ja Ukraina sopineet kuuden humanitaarisen käytävän avaamisesta, kertoo Ukrainan varapääministeri – listalla muun muassa Mariupolin satamakaupunki

Venäjä ja Ukraina so­pi­neet kuuden hu­ma­ni­taa­ri­sen käy­tä­vän avaa­mi­ses­ta, kertoo Uk­rai­nan va­ra­pää­mi­nis­te­ri – lis­tal­la muun muassa Ma­riu­po­lin sa­ta­ma­kau­pun­ki

09.03.2022 11:55 2
Mistä löytyy suoja hädän hetkellä? – Oulun keskustassa väestönsuojat ovat lähellä, mutta omakotiasujan pitää olla omavarainen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naapurista”

Mistä löytyy suoja hädän het­kel­lä? – Oulun kes­kus­tas­sa väes­tön­suo­jat ovat lä­hel­lä, mutta oma­ko­ti­asu­jan pitää olla oma­va­rai­nen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naa­pu­ris­ta”

14.03.2022 12:36 27
Tilaajille
Viikon lopuksi: Sodan logiikkaa on mahdotonta ymmärtää – onko ihminen luontaisesti sotaisa?
Essee

Viikon lo­puk­si: Sodan lo­giik­kaa on mah­do­ton­ta ym­mär­tää – onko ihminen luon­tai­ses­ti so­tai­sa?

25.02.2022 14:34
Tilaajille