PPY
Kuukausi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nähhään työ­ka­ve­ria! Yk­sin­yrit­tä­jien kii­ree­tön ta­pah­tu­ma Ro­kual­la tarjosi rentoa yh­des­sä­oloa ja hyviä kes­kus­te­lu­ja

06.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Osa­työ­ky­kyi­siä ta­voi­tel­laan työ­elä­mään – työn­an­ta­ja voi saada osa­työ­ky­kyi­sen työl­lis­tä­mi­seen palk­ka­tu­kea ja jär­jes­te­ly­tu­kea

06.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Väy­lä­vi­ras­to si­vuut­ti poh­joi­sen toi­veet: PPY vaatii Li­min­ka–Ou­lu kak­sois­rai­det­ta ja Oulun aseman ke­hit­tä­mis­tä

05.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lin­nun­ra­dan tila tekee pio­nee­ri­työ­tä – yrit­tä­jä Sanna Siira on tien­rai­vaa­ja hyö­ty­ham­pun ja al­pa­kan­vil­lan tuo­te­ke­hit­te­lys­sä

03.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Eko­lo­gi­nen vas­tuul­li­suus kan­nat­taa: Ener­gia- ja ma­te­riaa­li­te­hok­kuu­del­la saa­vut­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja edistää yri­tys­ten ta­lous­kas­vua

03.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Au­rin­koa ja hyvää mieltä: Väki viihtyi Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mis­sä ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa

03.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja val­mis­tel­laan – on reilu puoli vuotta aikaa luoda Poh­jois-Poh­jan­maal­le yrit­tä­jä­myön­tei­nen pal­ve­lu­stra­te­gia

02.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden nuori yrit­tä­jä -tun­nus­tuk­sen saanut Arto Kan­kaa­la nosti vii­des­sä vuo­des­sa pienen au­to­kor­jaa­mon 15 työn­te­ki­jän au­to­pal­ve­lu­ta­lok­si

01.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Il­mas­to­ta­voit­teet satavat puualan laa­riin: Lujassa nos­tees­sa olevan Kon­tio­tuot­teen yri­tys­myyn­ti kasvoi 200 pro­sent­tia ja yritys in­ves­toi nyt isosti

01.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anne Kuk­ko­ho­vin yritys osui kul­ta­suo­neen, mutta kom­pu­roin­ti ta­lous­asiois­sa sai miet­ti­mään jo lo­pet­ta­mis­ta – sitten iso kauppa toi mu­ka­naan uusia si­joit­ta­jia ja omis­ta­jia

31.08.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

30.08.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mal­jan­nos­to si­nul­le, opis­ke­li­jay­rit­tä­jä! Kahden eri­lai­sen arjen ja roolin yh­dis­tä­mi­nen on to­del­lis­ta hyb­ri­diä

29.08.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­voi­ma­pu­la vaatii te­ho­lääk­keet: Tar­vi­taan työt­tö­myys­tur­van, kou­lu­tus- ja op­pi­so­pi­mus­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mis­ta sekä opis­ke­li­joi­ta töihin

29.08.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ajoit­tain työ­voi­ma­pu­la ra­joit­taa Oulun Kui­vaus­tek­niik­ka Oy:n kasvua: Ro­va­nie­mel­lä, Me­ri-La­pis­sa ja Kuu­sa­mos­sa on vaikea löytää työn­te­ki­jöi­tä

24.08.2021 06:00
Vanhemmat
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

02.06.2021 08:30
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voi­man­nos­to pal­jas­ti kil­pai­lu­vie­tin: Kirsti Pa­lo­nie­mi käy salilla 4–5 vii­kos­sa – tähtää penk­ki­pun­ner­ruk­sen SM-ki­so­jen kautta EM-ki­soi­hin ja vielä eteen­päin­kin

01.06.2021 16:06
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Asiaa pe­tok­sis­ta

01.06.2021 16:01
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mil­lai­sin me­net­te­lyin työn­an­ta­ja voi muuttaa työn­te­ki­jän työ­suh­teen olen­nai­sia ehtoja?

01.06.2021 15:53
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Apua mak­su­vai­keuk­siin: Yri­tys­sa­nee­rauk­sel­la voidaan ter­veh­dyt­tää jat­ka­mis­kel­poi­nen yri­tys­toi­min­ta ja turvata yhtiön toi­min­ta­edel­ly­tyk­set

01.06.2021 15:48
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Luvassa suoraa puhetta lii­ke­toi­min­nas­ta: Pa­rem­paa Pis­nes­tä Yhdessä -ver­kos­to tarjoaa ver­kos­toa, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja kaupan mah­dol­li­suuk­sia

01.06.2021 15:00