PPY
Jäsen kiittää: ”Yrittäjäjärjestö on tuonut laajan verkoston kollegoita, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaarallisen lähellä, että olisin jopa rakkauttakin löytänyt”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Jäsen kiit­tää: ”Y­rit­tä­jä­jär­jes­tö on tuonut laajan ver­kos­ton kol­le­goi­ta, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaa­ral­li­sen lä­hel­lä, että olisin jopa rak­kaut­ta­kin löy­tä­nyt”

27.12.2021 09:54
Tyrnävän Yrittäjät vahvasti mukana – uusi yhtiö perustettiin kehittämään kunnan palveluja sekä elinkeino- ja yritystoimintaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät vah­vas­ti mukana – uusi yhtiö pe­rus­tet­tiin ke­hit­tä­mään kunnan pal­ve­lu­ja sekä elin­kei­no- ja yri­tys­toi­min­taa

27.12.2021 08:48
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kokoaa yhteen äärilaidat – vähäväkiset maaseutukunnat, isot kaupungit sekä ikääntyvät ja Suomen nuorimmat kunnat
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue kokoaa yhteen ää­ri­lai­dat – vä­hä­vä­ki­set maa­seu­tu­kun­nat, isot kau­pun­git sekä ikään­ty­vät ja Suomen nuo­rim­mat kunnat

09.12.2021 06:00
Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yrityksille koulutusta, apua ja tukea henkilöstöjohtamiseen – yritys voi saada tukea maksimissaan 2000 euroa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yri­tyk­sil­le kou­lu­tus­ta, apua ja tukea hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen – yritys voi saada tukea mak­si­mis­saan 2000 euroa

09.12.2021 06:00
Nuorten ja nuorekkaiden yrittäjien Poppis nostaa sykettä: Luvassa on liikuntalajien kokeiluja ja hyvinvoinnin lisäämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nuorten ja nuo­rek­kai­den yrit­tä­jien Poppis nostaa sy­ket­tä: Luvassa on lii­kun­ta­la­jien ko­kei­lu­ja ja hy­vin­voin­nin li­sää­mis­tä

08.12.2021 14:01
Hammarin Sähkön joulupukki oli aluksi merimies – valtava suosio alkoi, kun mainion reklaamiäijän päälle puettiin punainen nuttu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ham­ma­rin Sähkön jou­lu­puk­ki oli aluksi me­ri­mies – valtava suosio alkoi, kun mainion rek­laa­mi­äi­jän päälle puet­tiin pu­nai­nen nuttu

08.12.2021 12:00
Tammikuun aluevaaleissa tavoitteena on yrittäjien huikea menestys: Viidennes valittavan aluevaltuuston jäsenistä pitäisi olla yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa ta­voit­tee­na on yrit­tä­jien huikea me­nes­tys: Vii­den­nes va­lit­ta­van alue­val­tuus­ton jä­se­nis­tä pitäisi olla yrit­tä­jiä

08.12.2021 06:00
Miikka Kallioinen osti juuri aloittaneen vannefirman – ”Nyt käsissä on maan tunnetuimpia alan tekijöitä ja laaja asiakaskunta”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miikka Kal­lioi­nen osti juuri aloit­ta­neen van­ne­fir­man – ”Nyt käsissä on maan tun­ne­tuim­pia alan te­ki­jöi­tä ja laaja asia­kas­kun­ta”

07.12.2021 06:00
Oululainen Slatek löysi maakunnallisen yrittäjäpalkinnon reseptin: Luotettavan perheyrityksen henki, työn korkea laatu ja kyky kasvaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Slatek löysi maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non re­sep­tin: Luo­tet­ta­van per­he­yri­tyk­sen henki, työn korkea laatu ja kyky kasvaa

06.12.2021 16:00
”Ei tule onnistumaan”, kommentoi sukulainen innokkaan ja aloittelevan yrittäjän yritysideaa – onneksi hän oli väärässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

”Ei tule on­nis­tu­maan”, kom­men­toi su­ku­lai­nen in­nok­kaan ja aloit­te­le­van yrit­tä­jän yri­tys­ideaa – onneksi hän oli vää­räs­sä

06.12.2021 13:00
Miten saan verkkosivuni näkymään paremmin ilman maksettua mainontaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miten saan verk­ko­si­vu­ni nä­ky­mään pa­rem­min ilman mak­set­tua mai­non­taa?

22.10.2021 08:32
Kestävä liiketoiminta haastaa: ”Yritysten pitää omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan – olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kestävä lii­ke­toi­min­ta haas­taa: ”Y­ri­tys­ten pitää omilla toi­mil­laan ja va­lin­noil­laan vai­kut­taa ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan – olla ra­ken­ta­mas­sa kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta”

08.10.2021 12:54
Yrittäjä harrastaa: Jaana Leino on pelannut 15 vuotta sählyä samassa porukassa – peliporukka auttaa irrottautumaan arjesta eikä kukaan rasita toisia omilla työhuolillaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä har­ras­taa: Jaana Leino on pe­lan­nut 15 vuotta sählyä samassa po­ru­kas­sa – pe­li­po­ruk­ka auttaa ir­rot­tau­tu­maan arjesta eikä kukaan rasita toisia omilla työ­huo­lil­laan

08.10.2021 12:52
Uuden yhteistoimintalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta: ”Vaatiiko se välittömiä toimenpiteitä yritykseltä?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uuden yh­teis­toi­min­ta­lain on tar­koi­tus tulla voimaan vuoden 2022 alusta: ”Vaa­tii­ko se vä­lit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­sel­tä?”

08.10.2021 12:48
Jari Pirinen: ”Vähemmistösijoittaja kumppanina on paras ratkaisu kasvuun – ohjat pysyvät yrittäjän omissa käsissä ja rahoituksen saatavuus helpottuu”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jari Pi­ri­nen: ”Vä­hem­mis­tö­si­joit­ta­ja kump­pa­ni­na on paras rat­kai­su kasvuun – ohjat pysyvät yrit­tä­jän omissa käsissä ja ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuus hel­pot­tuu”

08.10.2021 08:06
Kolme lääkettä työvoiman kohtaanto-ogelmaan: Työnteosta tehtävä aina kannattavaa, työperäistä maahanmuuttoa lisättävä sekä koulutuksesta tehtävä nopeampaa ja täsmällisempää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Kolme lää­ket­tä työ­voi­man koh­taan­to-ogel­maan: Työn­teos­ta tehtävä aina kan­nat­ta­vaa, työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa li­sät­tä­vä sekä kou­lu­tuk­ses­ta tehtävä no­peam­paa ja täs­mäl­li­sem­pää

21.10.2021 14:55
Oman elämänsä sankarit koolla – vaikuttajaverkoston alumnitapaamisessa 40 Sankaria pääsi kohtaamaan ja vaihtamaan kuulumisia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oman elä­män­sä san­ka­rit koolla – vai­kut­ta­ja­ver­kos­ton alum­ni­ta­paa­mi­ses­sa 40 San­ka­ria pääsi koh­taa­maan ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia

07.10.2021 12:34
Myyntiin tulee kokoajan uusia yrityksiä – liikkeellä ovat erityisesti ostajat: ”Nyt kokeillaan yrityksen omistajanvaihdosta anonyyminä”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Myyn­tiin tulee ko­koa­jan uusia yri­tyk­siä – liik­keel­lä ovat eri­tyi­ses­ti os­ta­jat: ”Nyt ko­keil­laan yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dos­ta ano­nyy­mi­nä”

07.10.2021 12:18
Suvi Partanen ei jaksaisi tehdä vain yhtä työtä: Hän työskentelee musiikin- ja kieltenopettajana, kuoronjohtajana, muusikkona ja kääntäjänä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suvi Par­ta­nen ei jak­sai­si tehdä vain yhtä työtä: Hän työs­ken­te­lee mu­sii­kin- ja kiel­te­no­pet­ta­ja­na, kuo­ron­joh­ta­ja­na, muu­sik­ko­na ja kään­tä­jä­nä

07.10.2021 11:58
Oulu vetää kansainvälisiä opiskelijoita – tutuksi tullut kaupunki houkuttelee heitä myös jäämään valmistumisen jälkeen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oulu vetää kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – tutuksi tullut kau­pun­ki hou­kut­te­lee heitä myös jäämään val­mis­tu­mi­sen jälkeen

06.10.2021 13:33