Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

PPY
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00
Yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma on talouskasvun ja hyvän tulevaisuuden tae
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tus­oh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

26.04.2023 06:00
Pohteen hankala alku: Laskutus takkuaa, asiakkaan valinnanvapaus unohtui eikä tieto kulje
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohteen hankala alku: Las­ku­tus tak­kuaa, asiak­kaan va­lin­nan­va­paus unohtui eikä tieto kulje

25.04.2023 09:00
Iso muutos työnhakuun – lokakuun loppuun mennessä pitäisi päättää, miten TE-palvelut järjestetään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Iso muutos työn­ha­kuun – lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä pitäisi päät­tää, miten TE-pal­ve­lut jär­jes­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.04.2023 06:00
Metsäalalla on nyt buumi päällä – yritykset etsivät työvoimaa ja kampanjoivat alaa tutuksi opiskelijoille ja työnhakijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Met­sä­alal­la on nyt buumi päällä – yri­tyk­set etsivät työ­voi­maa ja kam­pan­joi­vat alaa tutuksi opis­ke­li­joil­le ja työn­ha­ki­joil­le

25.04.2023 06:00
Pentikäinen hallitusneuvottelijoille: ”Lisää kannustimia ja kasvun esteet pois – Suomen talouskasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pen­ti­käi­nen hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: ”Lisää kan­nus­ti­mia ja kasvun esteet pois – Suomen ta­lous­kas­vu on suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kasvun summa”

24.04.2023 09:00
Vastuullista ja kestävää – yritykset ja turistit vaikuttavat omilla valinnoillaan siihen, millaisen jalanjäljen matkailu jättää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vas­tuul­lis­ta ja kes­tä­vää – yri­tyk­set ja tu­ris­tit vai­kut­ta­vat omilla va­lin­noil­laan siihen, mil­lai­sen ja­lan­jäl­jen mat­kai­lu jättää

24.04.2023 06:00
Ravintolat kärsivät työvoimapulasta, mutta Ravintolakortteli saa työhakemuksia – Anne Mikkola löytää syitä yrityksen arvoista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­lat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta, mutta Ra­vin­to­la­kort­te­li saa työ­ha­ke­muk­sia – Anne Mikkola löytää syitä yri­tyk­sen ar­vois­ta

22.03.2023 06:00
Hosumisesta takaisin huolellisuuteen – tarvitsemme tehokasta ja laadukasta lainsäädäntöprosessia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Ho­su­mi­ses­ta ta­kai­sin huo­lel­li­suu­teen – tar­vit­sem­me te­ho­kas­ta ja laa­du­kas­ta lain­sää­dän­tö­pro­ses­sia

22.03.2023 10:26
Kysyimme kahdeksalta eduskuntavaalien ehdokkaalta, mitä hänen puolueensa aikoo tehdä yrittäjien hyväksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ky­syim­me kah­dek­sal­ta edus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaal­ta, mitä hänen puo­lueen­sa aikoo tehdä yrit­tä­jien hyväksi

08.03.2023 06:00
Nyt loppuu velaksi eläminen: Suomen Yrittäjät pistäisi vauhtia maan talouteen ja suitsisi julkisia menoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

07.03.2023 09:00
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kutsuu yrityksiä keskusteluihin – tarkoituksena on lisätä Ouluun yrittäjämyönteisyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kutsuu yri­tyk­siä kes­kus­te­lui­hin – tar­koi­tuk­se­na on lisätä Ouluun yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä

07.03.2023 06:00
Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen karatetreeneissä – ”Samalla mieli virkistyy sekä keskittymiskyky ja paineensietokyky kasvavat”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen ka­ra­te­tree­neis­sä – ”Sa­mal­la mieli vir­kis­tyy sekä kes­kit­ty­mis­ky­ky ja pai­neen­sie­to­ky­ky kas­va­vat”

07.03.2023 06:00
Silkkitukka sai uuden omistajan – 36 vuotta yrittäjänä toiminut Riitta Väisänen: ”En myynyt elämäntyötäni vaan vain liiketoiminnan”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Silk­ki­tuk­ka sai uuden omis­ta­jan – 36 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Riitta Väi­sä­nen: ”En myynyt elä­män­työ­tä­ni vaan vain lii­ke­toi­min­nan”

06.03.2023 06:00
PPY kokosi rahoittajia tiimiin lisäämään yrittäjien tietoa rahoituksesta – tekeillä on myös rahoitustyökalu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kokosi ra­hoit­ta­jia tiimiin li­sää­mään yrit­tä­jien tietoa ra­hoi­tuk­ses­ta – te­keil­lä on myös ra­hoi­tus­työ­ka­lu

06.03.2023 05:00
Ihmisten hoiva on uuden hyvinvointialueen tärkeä ydintehtävä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyykitkin?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ten hoiva on uuden hy­vin­voin­ti­alueen tärkeä ydin­teh­tä­vä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyy­kit­kin?”

16.12.2022 06:00