PPY
Kuukausi
Mikro- ja pk-yritysten selviytyminen ja menestys keskeisessä roolissa, kun EU-tasolla valmisteltu elvytyspaketti tarjoaa tukea yritysten elpymiseen ja uuden kasvun etsimiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikro- ja pk-yri­tys­ten sel­viy­ty­mi­nen ja me­nes­tys kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, kun EU-ta­sol­la val­mis­tel­tu el­vy­tys­pa­ket­ti tarjoaa tukea yri­tys­ten el­py­mi­seen ja uuden kasvun et­si­mi­seen

19.02.2021 14:00
Kun sote tulee, yrittäjät Minna Luonua Kärsämäeltä ja Mika Lämsä Taivalkoskelta odottavat pääsevänsä tuottamaan sote-alan palveluita tasavertaisina julkisen sektorin kanssa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun sote tulee, yrit­tä­jät Minna Luonua Kär­sä­mäel­tä ja Mika Lämsä Tai­val­kos­kel­ta odot­ta­vat pää­se­vän­sä tuot­ta­maan so­te-alan pal­ve­lui­ta ta­sa­ver­tai­si­na jul­ki­sen sek­to­rin kanssa

19.02.2021 06:00
Oulaistelainen Arto Hintsala hyppäsi kaupalliselta alalta siivousalalle, osti Pohjolan Tehosiivous Oy:n ja on tyytyväinen tekemäänsä kauppaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lais­te­lai­nen Arto Hint­sa­la hyppäsi kau­pal­li­sel­ta alalta sii­vou­sa­lal­le, osti Poh­jo­lan Te­ho­sii­vous Oy:n ja on tyy­ty­väi­nen te­ke­mään­sä kaup­paan

18.02.2021 14:00
Paula Pihlajamaan avulla onnistui mutkaton omistajavaihdos – Pauliina Pitkänen osti lasten- ja äitiysvaateyrityksen Jasmin Oulun ja palasi vaatealalle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Paula Pih­la­ja­maan avulla on­nis­tui mut­ka­ton omis­ta­ja­vaih­dos – Pau­lii­na Pit­kä­nen osti lasten- ja äi­tiys­vaa­te­yri­tyk­sen Jasmin Oulun ja palasi vaa­te­alal­le

18.02.2021 06:00
Koronakevät yllätti, kun Euroopan tehdas ilmoitti sulkevansa klo 12 – kiiminkiläinen Doorway perusti kertarysäyksellä oman nosto-ovia tuottavan tehtaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ro­na­ke­vät yl­lät­ti, kun Eu­roo­pan tehdas il­moit­ti sul­ke­van­sa klo 12 – kii­min­ki­läi­nen Doorway perusti ker­ta­ry­säyk­sel­lä oman nos­to-ovia tuot­ta­van tehtaan

17.02.2021 14:05
Oululainen Qridi teki helmikuussa suurimman kansainvälisensä kauppansa, kun maailman parhaaksi yksityiskouluksi valittu opinahjo osti digitaalisen oppimisympäristön käyttöoikeudet Abu Dhabiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Qridi teki hel­mi­kuus­sa suu­rim­man kan­sain­vä­li­sen­sä kaup­pan­sa, kun maail­man par­haak­si yk­si­tyis­kou­luk­si valittu opin­ah­jo osti di­gi­taa­li­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­tö­oi­keu­det Abu Dhabiin

17.02.2021 04:00
Minna Åman-Toivio uhrasi pandemialle kokonaisen vuoden – loi hurjan kasvun, viisinkertaisti liikevaihdon ja yhdisti yrityksensä toiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Minna Åman-Toi­vio uhrasi pan­de­mial­le ko­ko­nai­sen vuoden – loi hurjan kasvun, vii­sin­ker­tais­ti lii­ke­vaih­don ja yhdisti yri­tyk­sen­sä toiseen

16.02.2021 14:00
Konkurssi ei lamauttanut, vaan oli helpotus – Jaana Pohjola-Malmberg rakentelee mielessään uusia konsepteja ja hakee töitä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kon­kurs­si ei la­maut­ta­nut, vaan oli hel­po­tus – Jaana Poh­jo­la-Malm­berg ra­ken­te­lee mie­les­sään uusia kon­sep­te­ja ja hakee töitä

16.02.2021 06:00
Äitiysloma katkaisi kuusamolaisen parturi-kampaajan Susanna Käkelän työputken – Ilpo-vauva istuu nyt sitterissä työnjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Äi­tiys­lo­ma kat­kai­si kuu­sa­mo­lai­sen par­tu­ri-kam­paa­jan Susanna Käkelän työ­put­ken – Il­po-vau­va istuu nyt sit­te­ris­sä työn­joh­ta­ja­na

15.02.2021 14:00
Miksi meidän tulee kiinnostua datasta? Asiakkaasta koottu tieto auttaa tarjoamaan juuri hänelle kohdennettua palvelua, hänelle sopivana aikana ja hänelle sopivaa kanavaa pitkin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miksi meidän tulee kiin­nos­tua da­tas­ta? Asiak­kaas­ta koottu tieto auttaa tar­joa­maan juuri hänelle koh­den­net­tua pal­ve­lua, hänelle so­pi­va­na aikana ja hänelle sopivaa kanavaa pitkin

15.02.2021 06:00
Ravintola Talonpöytä puskee läpi koronakriisin – Mika Määttä ja Sami Palosaari avasivat uusissa tiloissa ravintolan Kuusamon keskustaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä puskee läpi ko­ro­na­krii­sin – Mika Määttä ja Sami Pa­lo­saa­ri ava­si­vat uusissa ti­lois­sa ra­vin­to­lan Kuu­sa­mon kes­kus­taan

12.02.2021 14:00
Kuusamon malli toi tunnustusta – laaja paikallinen yhteistyö, hallituksen tehokas työnjako ja huolenpito jäsenistöstä poikivat valinnan vuoden paikallisyhdistykseksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kuu­sa­mon malli toi tun­nus­tus­ta – laaja pai­kal­li­nen yh­teis­työ, hal­li­tuk­sen tehokas työn­ja­ko ja huo­len­pi­to jä­se­nis­tös­tä poi­ki­vat va­lin­nan vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sek­si

12.02.2021 06:00
Vahva viestinnällinen ote, hallituksen sisäiset vastuutukset ja hyvä jäsenkehitys siivittivät Siikajoen Yrittäjät maan parhaiden paikallisjärjestöjen joukkoon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vahva vies­tin­näl­li­nen ote, hal­li­tuk­sen si­säi­set vas­tuu­tuk­set ja hyvä jä­sen­ke­hi­tys sii­vit­ti­vät Sii­ka­joen Yrit­tä­jät maan par­hai­den pai­kal­lis­jär­jes­tö­jen jouk­koon

11.02.2021 14:00
Rokotusnopeus on tärkeää: Kun koronakriisi alkaa väistyä, markkinoita jaetaan uudelleen ja silloin yrittäjän pitäisi olla iskussa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ro­ko­tus­no­peus on tär­keää: Kun ko­ro­na­krii­si alkaa väis­tyä, mark­ki­noi­ta jaetaan uu­del­leen ja silloin yrit­tä­jän pitäisi olla iskussa

11.02.2021 06:00
Koronan kurittamat Pohjois-Pohjanmaan yritykset eivät ole antaneet periksi, vaan ne pyrkivät yhä kasvamaan hieman enemmän kuin yritykset koko maassa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Koronan ku­rit­ta­mat Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set eivät ole an­ta­neet pe­rik­si, vaan ne pyr­ki­vät yhä kas­va­maan hieman enemmän kuin yri­tyk­set koko maassa

10.02.2021 14:00
Korona jakoi yrittäjäkunnan kahtia – lähes puolet paransi liikevaihtoaan ja toinen puolisko kertoo liikevaihdon laskeneen viime vuonna
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona jakoi yrit­tä­jä­kun­nan kahtia – lähes puolet paransi lii­ke­vaih­toaan ja toinen puo­lis­ko kertoo lii­ke­vaih­don las­ke­neen viime vuonna

10.02.2021 06:00
Verenpaine oli huipussaan, söin kerran päivässä ja tein töitä 80 tuntia viikossa: Yritykseni suurin riskitekijä oli yrittäjä itse
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ve­ren­pai­ne oli hui­pus­saan, söin kerran päi­väs­sä ja tein töitä 80 tuntia vii­kos­sa: Yri­tyk­se­ni suurin ris­ki­te­ki­jä oli yrit­tä­jä itse

08.02.2021 14:00
Lähde vaikuttajaksi valtuustoihin ja lautakuntiin – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tavoittelee saavansa kuntavaaleihin 300 yrittäjäehdokasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lähde vai­kut­ta­jak­si val­tuus­toi­hin ja lau­ta­kun­tiin – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ta­voit­te­lee saa­van­sa kun­ta­vaa­lei­hin 300 yrit­tä­jä­eh­do­kas­ta

08.02.2021 06:00
Vanhemmat
Yrityselämä katsoo jo tulevaan – tarvitsemme uutta kasvua luovia toimia ja voimme onnistua!
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­elä­mä katsoo jo tu­le­vaan – tar­vit­sem­me uutta kasvua luovia toimia ja voimme on­nis­tua!

16.12.2020 18:00
Chili BBQ Bros tekee ruokahaasteita nettiin – yrittäjäveljeksistä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väyrynen syö nopeimmin ja Janne Väyrynen syö tulisimmat jutut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Chili BBQ Bros tekee ruo­ka­haas­tei­ta nettiin – yrit­tä­jä­vel­jek­sis­tä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väy­ry­nen syö no­peim­min ja Janne Väy­ry­nen syö tu­li­sim­mat jutut

16.12.2020 14:00