PPY
Sestomista ja sumajuoksua – iiläinen Veli Paakkola huolehtii kunnostaan ja kilpailee harvinaisissa perinnelajeissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ses­to­mis­ta ja su­ma­juok­sua – ii­läi­nen Veli Paak­ko­la huo­leh­tii kun­nos­taan ja kil­pai­lee har­vi­nai­sis­sa pe­rin­ne­la­jeis­sa

13.07.2020 09:15
Kyydit loppuivat kuin seinään – koronakriisin runtelema taksiala satsaa hygieenisiin ja turvallisiin kyyteihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kyydit lop­pui­vat kuin seinään – ko­ro­na­krii­sin run­te­le­ma tak­si­ala satsaa hy­giee­ni­siin ja tur­val­li­siin kyy­tei­hin

12.07.2020 09:50
Edes korona ei lannistanut Avaimet yrittäjyyteen -sparrausryhmää, vertaistuki ja yhdessä tekeminen auttavat jaksamaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Edes korona ei lan­nis­ta­nut Avaimet yrit­tä­jyy­teen -s­par­raus­ryh­mää, ver­tais­tu­ki ja yhdessä te­ke­mi­nen aut­ta­vat jak­sa­maan

12.07.2020 08:15
Liikuntakeskukset vastasivat poikkeusoloihin virtuaalitunneilla, jotka tulivat jäädäkseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lii­kun­ta­kes­kuk­set vas­ta­si­vat poik­keus­oloi­hin vir­tuaa­li­tun­neil­la, jotka tulivat jää­däk­seen

11.07.2020 14:10
Tiura-Uistimen Ari Yliollitervo teki harrastuksesta ammatin – nyt oululainen uistinseppä painaa 72-tuntista työviikkoa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tiu­ra-Uis­ti­men Ari Yliol­li­ter­vo teki har­ras­tuk­ses­ta ammatin – nyt ou­lu­lai­nen uis­tin­sep­pä painaa 72-tun­tis­ta työ­viik­koa

11.07.2020 13:37
Kaupunkiseikkailu RotuaariRalli valtaa syyskuussa Oulun jo neljättä kertaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­ki­seik­kai­lu Ro­tuaa­ri­Ral­li valtaa syys­kuus­sa Oulun jo nel­jät­tä kertaa

11.07.2020 08:30
Työlainsäädäntö muuttui väliaikaisesti – miten työnantaja voi nyt lomauttaa työntekijöitä?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­lain­sää­dän­tö muuttui vä­li­ai­kai­ses­ti – miten työn­an­ta­ja voi nyt lo­maut­taa työn­te­ki­jöi­tä?

10.07.2020 11:45
Teollisuusalueen yrittäjillä on huoli Ruskon tonttien hinnoista ja alueen julkisesta liikenteestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Teol­li­suus­alueen yrit­tä­jil­lä on huoli Ruskon tont­tien hin­nois­ta ja alueen jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä

09.07.2020 15:00
Oulun Rusko on entinen kaatopaikka-alue, josta kasvoi monipuolinen ja toimiva teollisuuskeskittymä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oulun Rusko on entinen kaa­to­paik­ka-alue, josta kasvoi mo­ni­puo­li­nen ja toimiva teol­li­suus­kes­kit­ty­mä

08.07.2020 12:45
Alkuvuodesta matkailuyrityksiin rajusti iskenyt koronakriisi lisää nyt kotimaanmatkailua
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Al­ku­vuo­des­ta mat­kai­lu­yri­tyk­siin rajusti iskenyt ko­ro­na­krii­si lisää nyt ko­ti­maan­mat­kai­lua

07.07.2020 12:30
#yrittäjäliikkuu houkuttelee yrittäjiä tekemään liikuntapostauksia someen ja haastamaan kaverinsakin mukaan kampanjaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

#y­rit­tä­jä­liik­kuu hou­kut­te­lee yrit­tä­jiä te­ke­mään lii­kun­ta­pos­tauk­sia someen ja haas­ta­maan ka­ve­rin­sa­kin mukaan kam­pan­jaan

06.07.2020 13:46
Tarjolla vertaistukea, asiantuntija-apua ja neuvontaa helpottamaan yrittäjien työssäjaksamista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tar­jol­la ver­tais­tu­kea, asian­tun­ti­ja-apua ja neu­von­taa hel­pot­ta­maan yrit­tä­jien työs­sä­jak­sa­mis­ta

06.07.2020 08:30
Älä jätä hyvää kriisiä hyödyntämättä: oudot ajat antavat yrittäjälle luvan kokeilla jotain aivan uutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Älä jätä hyvää kriisiä hyö­dyn­tä­mät­tä: oudot ajat antavat yrit­tä­jäl­le luvan ko­keil­la jotain aivan uutta

05.07.2020 15:00
Kauppuri 5 siirtyi luotettavan ja nopean nettiyhteyden turvin ripeästi noutoruokaan ja kotiinkuljetuksiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaup­pu­ri 5 siirtyi luo­tet­ta­van ja nopean net­ti­yh­tey­den turvin ri­peäs­ti nou­to­ruo­kaan ja ko­tiin­kul­je­tuk­siin

04.07.2020 10:00
Ohjelma- ja tapahtumatuottaja Sami Alasimi valoi koronan keskellä uskoa luovaan hulluuteen ja uskallukseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oh­jel­ma- ja ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Sami Alasimi valoi koronan kes­kel­lä uskoa luovaan hul­luu­teen ja us­kal­luk­seen

03.07.2020 06:00
Oululaisen datakeskusyhtiön toimitusjohtaja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tulevan, kun tilaukset Kiinasta alkoivat viivästyä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­sen da­ta­kes­kus­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tu­le­van, kun ti­lauk­set Kii­nas­ta al­koi­vat vii­väs­tyä

11.06.2020 15:04
Yrittäjäyhdistykset tarttuivat toimeen heti koronakriisin ensimmäisellä viikolla vetoamalla kuntiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­set tart­tui­vat toimeen heti ko­ro­na­krii­sin en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ve­toa­mal­la kuntiin

05.06.2020 09:00 0
Vaalan apteekkari Jyri Saastamoinen pisti 3D-tulostimen raksuttamaan – tuloksena satoja suojavisiirejä ammattilaisille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vaalan ap­teek­ka­ri Jyri Saas­ta­moi­nen pisti 3D-tu­los­ti­men rak­sut­ta­maan – tu­lok­se­na satoja suo­ja­vi­sii­re­jä am­mat­ti­lai­sil­le

04.06.2020 12:43 0
Mikael Pentikäinen: Kesän höllennyksistä huolimatta yrittäjillä on suuri epävarmuus tautitilanteen etenemisestä ja talouden avautumisesta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikael Pen­ti­käi­nen: Kesän höl­len­nyk­sis­tä huo­li­mat­ta yrit­tä­jil­lä on suuri epä­var­muus tau­ti­ti­lan­teen ete­ne­mi­ses­tä ja ta­lou­den avau­tu­mi­ses­ta

04.06.2020 11:30 0
Kesä on näytönpaikka: me osaamme kyllä liikkua, kuluttaa ja elää niin, että epidemia pysyy kurissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kesä on näy­tön­paik­ka: me osaamme kyllä liik­kua, ku­lut­taa ja elää niin, että epi­de­mia pysyy kurissa

04.06.2020 06:00 0