Pohjolakoti
Valviralle huomautus Pohjolakodin valvonnan laiminlyönnistä – Apulaisoikeusasiamies: Epäkohdat olisi pitänyt selvittää perusteellisesti

Val­vi­ral­le huo­mau­tus Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Epä­koh­dat olisi pitänyt sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti

30.01.2020 15:03 0
Tilaajille
Nuori sai ehdollista vankeutta Pohjolakodissa tehdyistä rikoksista - Oikeus: Seuraava käden heilautus olisi muuttanut teon yritykseksi

Nuori sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta Poh­jo­la­ko­dis­sa teh­dyis­tä ri­kok­sis­ta - Oikeus: Seu­raa­va käden hei­lau­tus olisi muut­ta­nut teon yri­tyk­sek­si

21.01.2019 13:24 12
"Viaton ihminen hakataan", kirjoitti rikoksista syytetty Pohjolakodissa asunut tyttö päiväkirjaansa

"Viaton ihminen ha­ka­taan", kir­joit­ti ri­kok­sis­ta syy­tet­ty Poh­jo­la­ko­dis­sa asunut tyttö päi­vä­kir­jaan­sa

15.01.2019 12:59

Poh­jo­la­ko­din oh­jaa­ja: Syy­te­tyl­lä oli tapana sanoa, että aikoo puu­kot­taa ja tappaa

15.01.2019 12:35 7
Syyttäjä: Pohjolakodissa ollut tyttö suunnitteli yövalvojan tappamista ja toisen pahoinpitelyä – syytetty kiistää teon

Syyt­tä­jä: Poh­jo­la­ko­dis­sa ollut tyttö suun­nit­te­li yö­val­vo­jan tap­pa­mis­ta ja toisen pa­hoin­pi­te­lyä – syy­tet­ty kiistää teon

15.01.2019 10:57 17
Varkauden kaupunki sai huomautuksen muhoslaisen Pohjolakodin valvonnan laiminlyönnistä – Apulaisoikeusasiamies: Erittäin vakavaa

Var­kau­den kau­pun­ki sai huo­mau­tuk­sen mu­hos­lai­sen Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Erit­täin vakavaa

03.01.2019 07:00 0
Tilaajille
Pohjolakodin täytyy laatia suunnitelma rajoitustoimista – Apulaisoikeusasiamies: Pidän esitettyjä kehittämissuunnitelmia oikeansuuntaisina

Poh­jo­la­ko­din täytyy laatia suun­ni­tel­ma ra­joi­tus­toi­mis­ta – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Pidän esi­tet­ty­jä ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia oi­kean­suun­tai­si­na

11.12.2018 13:51 13
Keskusrikospoliisi tutkii Pohjolakotia – Esittelijäneuvos: Ensimmäinen kerta, kun apulaisoikeusasiamies tekee tutkintapyynnön lastensuojelulaitoksesta

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si tutkii Poh­jo­la­ko­tia – Esit­te­li­jä­neu­vos: En­sim­mäi­nen kerta, kun apu­lais­oi­keus­asia­mies tekee tut­kin­ta­pyyn­nön las­ten­suo­je­lu­lai­tok­ses­ta

05.11.2018 20:00 0
Tilaajille
Oikeusasiamiehen kanslia: Pohjois-Suomen  avissa  paha resurssivaje – Pohjolakodin selvitys paljasti lasten posteja avatun kielletyllä tavalla

Oi­keus­asia­mie­hen kans­lia: Poh­jois-Suo­men avissa paha re­surs­si­va­je – Poh­jo­la­ko­din sel­vi­tys pal­jas­ti lasten posteja avatun kiel­le­tyl­lä tavalla

03.10.2018 07:00 0
Tilaajille
Oikeusasiamies: Sijaishuollossa olevien lasten oikeus sijaishuoltoon vakavasti vaarantunut

Oi­keu­sa­sia­mies: Si­jais­huol­los­sa olevien lasten oikeus si­jais­huol­toon va­ka­vas­ti vaa­ran­tu­nut

02.10.2018 13:02 5
Pohjolakoti on jo aloittanut muutostyöt – Nuorten Ystävien mukaan johto ei ole ollut riittävän hyvin tehtävien tasalla

Poh­jo­la­ko­ti on jo aloit­ta­nut muu­tos­työt – Nuorten Ys­tä­vien mukaan johto ei ole ollut riit­tä­vän hyvin teh­tä­vien tasalla

28.09.2018 19:03 10

Poh­jo­la­ko­ti il­moit­ti pa­ran­nuk­sis­ta toi­min­nas­saan, huo­mio­ta kiin­ni­tet­ty lasten kiin­ni­pi­don eh­toi­hin

28.09.2018 16:53 2
Saarikko lupasi tuntuvia parannuksia lastensuojelun palveluun ja valvontaan – Pohjolakoti on ministerin toimivallan ulottumattomissa

Saa­rik­ko lupasi tun­tu­via pa­ran­nuk­sia las­ten­suo­je­lun pal­ve­luun ja val­von­taan – Poh­jo­la­ko­ti on mi­nis­te­rin toi­mi­val­lan ulot­tu­mat­to­mis­sa

20.09.2018 14:01 21
Tällaista oli Pohjolakodissa: Osa koki mielivaltaa ja ihmisarvon puutetta, osa sai oikaistua syöksykierteen – "Ilman sitä olisin varmaan narkkari, kuollut tai vankilassa"

Täl­lais­ta oli Poh­jo­la­ko­dis­sa: Osa koki mie­li­val­taa ja ih­mis­ar­von puu­tet­ta, osa sai oi­kais­tua syök­sy­kier­teen – "Ilman sitä olisin varmaan nark­ka­ri, kuollut tai van­ki­las­sa"

10.09.2018 07:00 0
Tilaajille
Lapsiasiavaltuutettu Pohjolakodista: Valtio ei voi antaa tällaisen toiminnan jatkua

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu Poh­jo­la­ko­dis­ta: Valtio ei voi antaa täl­lai­sen toi­min­nan jatkua

06.09.2018 11:12 113
Koulukodit kaipaavat lakimuutoksia – Limingan koulutuskeskuksen johtaja: Lasinpalasia on piilotettu pikkuhousuihin ja kännyköitä takapuoleen

Kou­lu­ko­dit kai­paa­vat la­ki­muu­tok­sia – Li­min­gan kou­lu­tus­kes­kuk­sen joh­ta­ja: La­sin­pa­la­sia on pii­lo­tet­tu pik­ku­hou­sui­hin ja kän­ny­köi­tä ta­ka­puo­leen

29.08.2018 05:00 148
Oulu tarkastaa pian Pohjolakodin – Liminka harkitsee, sijoittaako jatkossa lapsia sinne

Oulu tar­kas­taa pian Poh­jo­la­ko­din – Liminka har­kit­see, si­joit­taa­ko jat­kos­sa lapsia sinne

27.08.2018 17:20 92
Muhoslaisesta koulukodista löytyi laittomia, mielivaltaisia ja nöyryyttäviä käytäntöjä – Oikeusasiamies selvittää valvontaa, koulukoti kiistää laittomuudet

Mu­hos­lai­ses­ta kou­lu­ko­dis­ta löytyi lait­to­mia, mie­li­val­tai­sia ja nöy­ryyt­tä­viä käy­tän­tö­jä – Oi­keus­asia­mies sel­vit­tää val­von­taa, kou­lu­ko­ti kiistää lait­to­muu­det

26.08.2018 08:00 17
Tilaajille

Oi­keus­asia­mies sel­vit­tää Poh­jo­la­ko­din val­von­taa - yl­lä­tys­tar­kas­tus pal­jas­ti kou­lu­ko­din toi­min­nas­sa useita puut­tei­ta

26.08.2018 05:18 6