Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Pohjolakoti

Mu­hok­sen kou­lu­ko­ti Poh­jo­la­ko­din yhdestä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta ei nosteta syy­tet­tä – muut kuusi yhä syy­te­har­kin­nas­sa

24.06.2021 11:16 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten Ys­tä­vät: Las­ten­suo­je­lun am­mat­ti­lai­set an­sait­se­vat myös ar­vos­tus­ta – si­jais­huol­lon ken­täl­lä kan­ne­taan suurta kuormaa en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn ja muiden pal­ve­lu­jen epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

17.02.2021 16:00 2
Tilaajille

Nuorten Ys­tä­vät: Poh­jo­la­ko­din toi­min­ta muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti ri­kos­tut­kin­nan aikana – "E­ri­tyi­ses­ti kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta nuoren kuu­le­mi­seen"

28.01.2021 16:58
Tilaajille

KRP: Poh­jo­la­ko­din tut­kin­nas­sa yli kym­men­tä epäil­lään ri­kok­sis­ta, jotka ovat koh­dis­tu­neet seit­se­mään kou­lu­ko­dis­sa asu­nee­seen nuoreen

28.01.2021 13:11 10
Tilaajille

KRP tutki Poh­jo­la­ko­din neljän yksikön toi­min­nan Mu­hok­sel­la ja kirjasi yh­teen­sä seit­se­män ri­kos­epäi­lyä

28.01.2021 09:40

Val­vi­ral­le huo­mau­tus Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Epä­koh­dat olisi pitänyt sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti

30.01.2020 15:03
Tilaajille

Nuori sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta Poh­jo­la­ko­dis­sa teh­dyis­tä ri­kok­sis­ta - Oikeus: Seu­raa­va käden hei­lau­tus olisi muut­ta­nut teon yri­tyk­sek­si

21.01.2019 13:24 12

"Viaton ihminen ha­ka­taan", kir­joit­ti ri­kok­sis­ta syy­tet­ty Poh­jo­la­ko­dis­sa asunut tyttö päi­vä­kir­jaan­sa

15.01.2019 12:59

Poh­jo­la­ko­din oh­jaa­ja: Syy­te­tyl­lä oli tapana sanoa, että aikoo puu­kot­taa ja tappaa

15.01.2019 12:35 7

Syyt­tä­jä: Poh­jo­la­ko­dis­sa ollut tyttö suun­nit­te­li yö­val­vo­jan tap­pa­mis­ta ja toisen pa­hoin­pi­te­lyä – syy­tet­ty kiistää teon

15.01.2019 10:57 17

Var­kau­den kau­pun­ki sai huo­mau­tuk­sen mu­hos­lai­sen Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Erit­täin vakavaa

03.01.2019 07:00
Tilaajille

Poh­jo­la­ko­din täytyy laatia suun­ni­tel­ma ra­joi­tus­toi­mis­ta – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Pidän esi­tet­ty­jä ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia oi­kean­suun­tai­si­na

11.12.2018 13:51 13

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si tutkii Poh­jo­la­ko­tia – Esit­te­li­jä­neu­vos: En­sim­mäi­nen kerta, kun apu­lais­oi­keus­asia­mies tekee tut­kin­ta­pyyn­nön las­ten­suo­je­lu­lai­tok­ses­ta

05.11.2018 20:00
Tilaajille

Oi­keus­asia­mie­hen kans­lia: Poh­jois-Suo­men avissa paha re­surs­si­va­je – Poh­jo­la­ko­din sel­vi­tys pal­jas­ti lasten posteja avatun kiel­le­tyl­lä tavalla

03.10.2018 07:00
Tilaajille

Oi­keu­sa­sia­mies: Si­jais­huol­los­sa olevien lasten oikeus si­jais­huol­toon va­ka­vas­ti vaa­ran­tu­nut

02.10.2018 13:02 5

Poh­jo­la­ko­ti on jo aloit­ta­nut muu­tos­työt – Nuorten Ys­tä­vien mukaan johto ei ole ollut riit­tä­vän hyvin teh­tä­vien tasalla

28.09.2018 19:03 10

Poh­jo­la­ko­ti il­moit­ti pa­ran­nuk­sis­ta toi­min­nas­saan, huo­mio­ta kiin­ni­tet­ty lasten kiin­ni­pi­don eh­toi­hin

28.09.2018 16:53 2

Saa­rik­ko lupasi tun­tu­via pa­ran­nuk­sia las­ten­suo­je­lun pal­ve­luun ja val­von­taan – Poh­jo­la­ko­ti on mi­nis­te­rin toi­mi­val­lan ulot­tu­mat­to­mis­sa

20.09.2018 14:01 21

Täl­lais­ta oli Poh­jo­la­ko­dis­sa: Osa koki mie­li­val­taa ja ih­mis­ar­von puu­tet­ta, osa sai oi­kais­tua syök­sy­kier­teen – "Ilman sitä olisin varmaan nark­ka­ri, kuollut tai van­ki­las­sa"

10.09.2018 07:00
Tilaajille

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu Poh­jo­la­ko­dis­ta: Valtio ei voi antaa täl­lai­sen toi­min­nan jatkua

06.09.2018 11:12 113