Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Ihmiset: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jarkko Nyman kaatoi te­le­vi­sios­sa naisia liu­ku­hih­nal­ta, nyt hän on rak­say­rit­tä­jä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pohjolakoti
Pohjolakotiin liittyvä syyteharkinta päättyi syyttämättäjättämispäätöksiin – Koulukoti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä prosessi

Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta päättyi syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­siin – Kou­lu­ko­ti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä pro­ses­si

05.10.2022 18:29 7
Tilaajille
Kahdessa Pohjolakotiin liittyvässä rikoskokonaisuudessa ei nosteta syytteitä – syyteharkinnassa on vielä kolme rikostapausta

Kah­des­sa Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­väs­sä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­sa ei nosteta syyt­tei­tä – ­syy­te­har­kin­nas­sa on vielä kolme ri­kos­ta­paus­ta

18.07.2022 14:58
Tilaajille
"Tuntui, että olisi ollut helpompaa matkustaa kuuhun" – Helena Louhelan matka Oulun yliopiston tohtoripromootioon ei kulkenut helpointa reittiä

"Tun­tui, että olisi ollut hel­pom­paa mat­kus­taa kuuhun" – ­He­le­na Lou­he­lan matka Oulun ylio­pis­ton toh­to­rip­ro­moo­tioon ei kul­ke­nut hel­poin­ta reittiä

26.05.2022 14:30 1
Tilaajille
Syyttäjä ei nosta syytteitä yhdestä Muhoksen Pohjolakotiin liittyvästä rikoskokonaisuudesta – viisi kokonaisuutta yhä syyteharkinnassa

Syyt­tä­jä ei nosta syyt­tei­tä yhdestä Mu­hok­sen Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­väs­tä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta – viisi ko­ko­nai­suut­ta yhä syy­te­har­kin­nas­sa

01.04.2022 09:57
Tilaajille
Muhoksen koulukoti Pohjolakodin yhdestä rikoskokonaisuudesta ei nosteta syytettä – muut kuusi yhä syyteharkinnassa

Mu­hok­sen kou­lu­ko­ti Poh­jo­la­ko­din yhdestä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta ei nosteta syy­tet­tä – muut kuusi yhä syy­te­har­kin­nas­sa

24.06.2021 11:16 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten Ys­tä­vät: Las­ten­suo­je­lun am­mat­ti­lai­set an­sait­se­vat myös ar­vos­tus­ta – si­jais­huol­lon ken­täl­lä kan­ne­taan suurta kuormaa en­nal­taeh­käi­se­vän työn ja muiden pal­ve­lu­jen epäon­nis­tu­mi­sis­ta

17.02.2021 16:00 2
Tilaajille
Nuorten Ystävät: Pohjolakodin toiminta muuttunut merkittävästi rikostutkinnan aikana – "Erityisesti kiinnitetty huomiota nuoren kuulemiseen"

Nuorten Ys­tä­vät: Poh­jo­la­ko­din toi­min­ta muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti ri­kos­tut­kin­nan aikana – "E­ri­tyi­ses­ti kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta nuoren kuu­le­mi­seen"

28.01.2021 16:58
Tilaajille
KRP: Pohjolakodin tutkinnassa yli kymmentä epäillään rikoksista, jotka ovat kohdistuneet seitsemään koulukodissa asuneeseen nuoreen

KRP: Poh­jo­la­ko­din tut­kin­nas­sa yli kym­men­tä epäil­lään ri­kok­sis­ta, jotka ovat koh­dis­tu­neet seit­se­mään kou­lu­ko­dis­sa asu­nee­seen nuoreen

28.01.2021 13:11 10
Tilaajille
KRP tutki Pohjolakodin neljän yksikön toiminnan Muhoksella ja kirjasi yhteensä seitsemän rikosepäilyä

KRP tutki Poh­jo­la­ko­din neljän yksikön toi­min­nan Mu­hok­sel­la ja kirjasi yh­teen­sä seit­se­män ri­ko­se­päi­lyä

28.01.2021 09:40
Valviralle huomautus Pohjolakodin valvonnan laiminlyönnistä – Apulaisoikeusasiamies: Epäkohdat olisi pitänyt selvittää perusteellisesti

Val­vi­ral­le huo­mau­tus Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Epä­koh­dat olisi pitänyt sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti

30.01.2020 15:03
Tilaajille
Nuori sai ehdollista vankeutta Pohjolakodissa tehdyistä rikoksista - Oikeus: Seuraava käden heilautus olisi muuttanut teon yritykseksi

Nuori sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta Poh­jo­la­ko­dis­sa teh­dyis­tä ri­kok­sis­ta - Oikeus: Seu­raa­va käden hei­lau­tus olisi muut­ta­nut teon yri­tyk­sek­si

21.01.2019 13:24 12
"Viaton ihminen hakataan", kirjoitti rikoksista syytetty Pohjolakodissa asunut tyttö päiväkirjaansa

"Viaton ihminen ha­ka­taan", kir­joit­ti ri­kok­sis­ta syy­tet­ty Poh­jo­la­ko­dis­sa asunut tyttö päi­vä­kir­jaan­sa

15.01.2019 12:59

Poh­jo­la­ko­din oh­jaa­ja: Syy­te­tyl­lä oli tapana sanoa, että aikoo puu­kot­taa ja tappaa

15.01.2019 12:35 7
Syyttäjä: Pohjolakodissa ollut tyttö suunnitteli yövalvojan tappamista ja toisen pahoinpitelyä – syytetty kiistää teon

Syyt­tä­jä: Poh­jo­la­ko­dis­sa ollut tyttö suun­nit­te­li yö­val­vo­jan tap­pa­mis­ta ja toisen pa­hoin­pi­te­lyä – syy­tet­ty kiistää teon

15.01.2019 10:57 17
Varkauden kaupunki sai huomautuksen muhoslaisen Pohjolakodin valvonnan laiminlyönnistä – Apulaisoikeusasiamies: Erittäin vakavaa

Var­kau­den kau­pun­ki sai huo­mau­tuk­sen mu­hos­lai­sen Poh­jo­la­ko­din val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Erit­täin vakavaa

03.01.2019 07:00
Tilaajille
Pohjolakodin täytyy laatia suunnitelma rajoitustoimista – Apulaisoikeusasiamies: Pidän esitettyjä kehittämissuunnitelmia oikeansuuntaisina

Poh­jo­la­ko­din täytyy laatia suun­ni­tel­ma ra­joi­tus­toi­mis­ta – Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Pidän esi­tet­ty­jä ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia oi­kean­suun­tai­si­na

11.12.2018 13:51 13
Keskusrikospoliisi tutkii Pohjolakotia – Esittelijäneuvos: Ensimmäinen kerta, kun apulaisoikeusasiamies tekee tutkintapyynnön lastensuojelulaitoksesta

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si tutkii Poh­jo­la­ko­tia – Esit­te­li­jä­neu­vos: En­sim­mäi­nen kerta, kun apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies tekee tut­kin­ta­pyyn­nön las­ten­suo­je­lu­lai­tok­ses­ta

05.11.2018 20:00
Tilaajille
Oikeusasiamiehen kanslia: Pohjois-Suomen  avissa  paha resurssivaje – Pohjolakodin selvitys paljasti lasten posteja avatun kielletyllä tavalla

Oi­keu­sa­sia­mie­hen kans­lia: Poh­jois-Suo­men avissa paha re­surs­si­va­je – Poh­jo­la­ko­din sel­vi­tys pal­jas­ti lasten posteja avatun kiel­le­tyl­lä tavalla

03.10.2018 07:00
Tilaajille
Oikeusasiamies: Sijaishuollossa olevien lasten oikeus sijaishuoltoon vakavasti vaarantunut

Oi­keu­sa­sia­mies: Si­jais­huol­los­sa olevien lasten oikeus si­jais­huol­toon va­ka­vas­ti vaa­ran­tu­nut

02.10.2018 13:02 5
Pohjolakoti on jo aloittanut muutostyöt – Nuorten Ystävien mukaan johto ei ole ollut riittävän hyvin tehtävien tasalla

Poh­jo­la­ko­ti on jo aloit­ta­nut muu­tos­työt – Nuorten Ys­tä­vien mukaan johto ei ole ollut riit­tä­vän hyvin teh­tä­vien tasalla

28.09.2018 19:03 10