Lapset
Viimeisin 4 tuntia
Kaikki alkoi ompelukoneesta ja palasesta nahkaa –  raahelaislähtöisen Päivi Sillanpää-Ojalan For Minis and Mommies nousi sattumien kautta suosituksi brändiksi

Kaikki alkoi om­pe­lu­ko­nees­ta ja pa­la­ses­ta nahkaa – raa­he­lais­läh­töi­sen Päivi Sil­lan­pää-Oja­lan For Minis and Mommies nousi sat­tu­mien kautta suo­si­tuk­si brän­dik­si

15:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Koronan seuraukset ovat lapsille vakavammat kuin tauti itse – Unicefin mukaan vakava aliravitsemus lisääntyy huimasti

Koronan seu­rauk­set ovat lap­sil­le va­ka­vam­mat kuin tauti itse – Uni­ce­fin mukaan vakava ali­ra­vit­se­mus li­sään­tyy hui­mas­ti

28.07.2020 08:22 1
Toteutuneita unelmia, musertava menetys ja yllättävä muutto Suomeen – Malvalehdon hiihtäjäperheen vanhimmalla tyttärellä on takanaan hurja muutosten vuosi

To­teu­tu­nei­ta unel­mia, mu­ser­ta­va menetys ja yl­lät­tä­vä muutto Suomeen – Mal­va­leh­don hiih­tä­jä­per­heen van­him­mal­la tyt­tä­rel­lä on ta­ka­naan hurja muu­tos­ten vuosi

27.07.2020 13:32 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat järjestävät matalan kynnyksen kastehetkiä syyskuussa – huolehtivat käytännön järjestelyistä ja kakkukahveista

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät matalan kyn­nyk­sen kas­te­het­kiä syys­kuus­sa – huo­leh­ti­vat käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä ja kak­ku­kah­veis­ta

27.07.2020 10:37 0
Tyrnäväläinen kirjailija Pirjo Suvilehto avaa kirjallisuusterapiaa uudessa kirjassaan – "Lukemalla ja kirjoittamalla ilmiöille haetaan järjestystä ja haasteille sanoitusta"

Tyr­nä­vä­läi­nen kir­jai­li­ja Pirjo Su­vi­leh­to avaa kir­jal­li­suus­te­ra­piaa uudessa kir­jas­saan – "Lu­ke­mal­la ja kir­joit­ta­mal­la il­miöil­le haetaan jär­jes­tys­tä ja haas­teil­le sa­noi­tus­ta"

21.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Infektiolääkäri: sisäleikki- ja huvipuistoissa lasten tartuntariski on melko pieni – lasten lievempi covid-19-sairaus on edelleen mysteeri

In­fek­tio­lää­kä­ri: si­sä­leik­ki- ja hu­vi­puis­tois­sa lasten tar­tun­ta­ris­ki on melko pieni – lasten lie­vem­pi co­vid-19-sai­raus on edel­leen mys­tee­ri

12.07.2020 19:30 2
Arvio: Palomies Sami sopii ensimmäiseksi elokuvakokemukseksi, tosin pahisteema mietityttää

Arvio: Pa­lo­mies Sami sopii en­sim­mäi­sek­si elo­ku­va­ko­ke­muk­sek­si, tosin pa­his­tee­ma mie­ti­tyt­tää

09.07.2020 18:18 0
Tilaajille
Vanhemmat
Limingan koulukodin johtaja: Virheitä on korjattu, nykyisin arki on rauhallista ja turvallista

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

02.07.2020 15:27 5
Tilaajille
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 13:09 14
Tilaajille
Turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeintä lapselle - koronakevään jälkeen ei ole varaa samoihin virheisiin kuin 1990-luvun laman aikana
Kolumni Johanna Linner Matikka

Tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ovat tär­kein­tä lap­sel­le - ko­ro­na­ke­vään jälkeen ei ole varaa sa­moi­hin vir­hei­siin kuin 1990-lu­vun laman aikana

27.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Lapset ovat nyt pidempiä kuin koskaan — "Mitä terveempiä lapsia, sitä paremmin he pääsevät pituudessaan geneettiseen potentiaaliinsa"

Lapset ovat nyt pi­dem­piä kuin koskaan — "Mitä ter­veem­piä lapsia, sitä pa­rem­min he pää­se­vät pi­tuu­des­saan ge­neet­ti­seen po­ten­tiaa­liin­sa"

04.06.2020 07:00 4
Tilaajille
Poliisi muistuttaa, että suuria kokoontumisia ei suositella koulujen päättäjäisviikonloppuna koronavirusepidemian vuoksi - vanhemmilla on vastuu lasten juhlinnasta

Poliisi muis­tut­taa, että suuria ko­koon­tu­mi­sia ei suo­si­tel­la kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi - van­hem­mil­la on vastuu lasten juh­lin­nas­ta

27.05.2020 12:52 0
Alle kolmivuotiaita lapsia sisältävien perheiden määrä väheni lähes viidenneksellä 2010-luvulla

Alle kol­mi­vuo­tiai­ta lapsia si­säl­tä­vien per­hei­den määrä väheni lähes vii­den­nek­sel­lä 2010-lu­vul­la

22.05.2020 19:53 0
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen arvostelee koronaskenaarioiden tulvaa ja ohjeistaa vanhempia suodattamaan tietoa: "Pitääkö ne kaikki julkistaa?"

Las­ten­psy­kiat­ri Jari Sink­ko­nen ar­vos­te­lee ko­ro­na­ske­naa­rioi­den tulvaa ja oh­jeis­taa van­hem­pia suo­dat­ta­maan tietoa: "Pi­tää­kö ne kaikki jul­kis­taa?"

22.05.2020 07:00 2
Tilaajille
PAH vei yhdeksänvuotiaan Janinan viikoksi teho-osastolle – haapavetisessä Huhtan perheessä eletään nyt päivä kerrallaan

PAH vei yh­dek­sän­vuo­tiaan Janinan vii­kok­si te­ho-osas­tol­le – haa­pa­ve­ti­ses­sä Huhtan per­hees­sä eletään nyt päivä ker­ral­laan

08.05.2020 07:46 0
Tilaajille
Yllätyin siitä, miten varhain ja voimallisesti vauvaa alettiin tunkea sukupuolen mukaiseen lokeroon, kirjoittaa Noora Vaarala esseessään

Yl­lä­tyin siitä, miten varhain ja voi­mal­li­ses­ti vauvaa alet­tiin tunkea su­ku­puo­len mu­kai­seen lo­ke­roon, kir­joit­taa Noora Vaarala es­sees­sään

26.04.2020 09:00 2
Tilaajille
Mielikuvitus lensi terva-aiheisessa piirustuskilpailussa - katso piirrustuksia

Mie­li­ku­vi­tus lensi ter­va-ai­hei­ses­sa pii­rus­tus­kil­pai­lus­sa - katso piir­rus­tuk­sia

13.05.2014 00:04 2
Viime hetken lainat

Viime hetken lainat

10.08.2013 00:03 0
Viisi kirjaa eläimistä

Viisi kirjaa eläi­mis­tä

28.07.2013 00:00 0