Lapset
Viimeisin 12 tuntia
Esikoululaisten kouluun tutustumisessa on vaihtelua – osa tutustuu livenä, osa joutuu tyytymään etätilaisuuteen

Esi­kou­lu­lais­ten kouluun tu­tus­tu­mi­ses­sa on vaih­te­lua – osa tu­tus­tuu livenä, osa joutuu tyy­ty­mään etä­ti­lai­suu­teen

07:38 2
Viikko
Tulitikkuleikit aiheuttivat palon päiväkodin pihalla? Oulun poliisi tutkii tapausta – "On epäilys, että tekijät ovat alakouluikäisiä"

Tu­li­tik­ku­lei­kit ai­heut­ti­vat palon päi­vä­ko­din pi­hal­la? Oulun poliisi tutkii ta­paus­ta – "On epäi­lys, että tekijät ovat ala­kou­lui­käi­siä"

04.05.2021 15:42 7
Tilaajille
Ylilääkäri suosittelisi kaikille vanhemmille vanhemmuuden ajokorttia: ”Ei ole vanhempaa, jolla ei olisi kasvatusongelmia”

Yli­lää­kä­ri suo­sit­te­li­si kai­kil­le van­hem­mil­le van­hem­muu­den ajo­kort­tia: ”Ei ole van­hem­paa, jolla ei olisi kas­va­tu­son­gel­mia”

02.05.2021 13:30 4
Tilaajille
Väitöstutkimus: Sikiön kasvuvauhdin hidastuminen lisää riskiä alakouluikäisen lapsen oppimisvaikeuksiin ja kommunikointiongelmiin

Väi­tös­tut­ki­mus: Sikiön kas­vu­vauh­din hi­das­tu­mi­nen lisää riskiä ala­kou­lu­ikäi­sen lapsen op­pi­mis­vai­keuk­siin ja kom­mu­ni­koin­ti­on­gel­miin

30.04.2021 13:50 1
Tilaajille
Emma Klasilan, 7, piirtämä Kuura Kettu ilahduttaa jatkossa OYSin lapsiasiakkaita

Emma Kla­si­lan, 7, piir­tä­mä Kuura Kettu ilah­dut­taa jat­kos­sa OYSin lap­si­asiak­kai­ta

30.04.2021 11:39 2
Vanhemmat
70 vuotta täyttävän Jari Sinkkosen mielestä ikääntyminen on "paskamaista, mutta jos järjen valo säilyisi, eikä ihan hirveän sairaaksi tulisi, niin se vielä menettelee"

70 vuotta täyt­tä­vän Jari Sink­ko­sen mie­les­tä ikään­ty­mi­nen on "pas­ka­mais­ta, mutta jos järjen valo säi­lyi­si, eikä ihan hirveän sai­raak­si tulisi, niin se vielä me­net­te­lee"

25.04.2021 19:00
Tilaajille
Projektina mopo ja taivaansininen Corolla: Limingan moottoripajalla ovi on suuri ja kynnys matalalla – "Täällä ei tarvitse itse laittaa rahaa romuihin ja tilaa on"

Pro­jek­ti­na mopo ja tai­vaan­si­ni­nen Co­rol­la: Li­min­gan moot­to­ri­pa­jal­la ovi on suuri ja kynnys ma­ta­lal­la – "Täällä ei tar­vit­se itse laittaa rahaa ro­mui­hin ja tilaa on"

08.04.2021 19:30 4
Tilaajille
Justus Paulaniemi voisi elää pelkillä ranskanperunoilla – Valikoiva syöminen on lapsilla yleensä harmitonta, mutta joskus siihen voi olla hoitoa vaativa syy

Justus Pau­la­nie­mi voisi elää pel­kil­lä rans­kan­pe­ru­noil­la – Va­li­koi­va syö­mi­nen on lap­sil­la yleensä har­mi­ton­ta, mutta joskus siihen voi olla hoitoa vaativa syy

06.04.2021 07:00 5
Tilaajille
Yhä useampi pieni lapsi kärsii migreenistä – ruutuajan kasvu on yksi syy yleistymisen taustalla

Yhä useampi pieni lapsi kärsii mig­ree­nis­tä – ruu­tu­ajan kasvu on yksi syy yleis­ty­mi­sen taus­tal­la

04.04.2021 08:23
Eskarilaiset haastavat roskatalkoisiin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

Es­ka­ri­lai­set haas­ta­vat ros­ka­tal­koi­siin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

03.04.2021 09:13 8
Tutkimus: Odottavan äidin kovien rasvojen syönnillä yhteys lapsen lihavuuteen

Tut­ki­mus: Odot­ta­van äidin kovien ras­vo­jen syön­nil­lä yhteys lapsen li­ha­vuu­teen

18.03.2021 09:54 2
Perheen perustaminen on tunneasia, eikä sitä pitäisi ratkoa vain järkisyillä
Kolumni Sanna Keskinen

Perheen pe­rus­ta­mi­nen on tun­nea­sia, eikä sitä pitäisi ratkoa vain jär­ki­syil­lä

13.03.2021 16:00 5
Tilaajille

Oulun 13 kou­lus­sa pi­lo­toi­daan har­ras­tus­han­ket­ta, johon mi­nis­te­riö myönsi yli 100 000 euroa

01.03.2021 09:46
Alle kouluikäisten tulisi uuden suosituksen mukaan liikkua kolme tuntia päivässä: "Liikkuminen ei tässä tarkoita vain sitä, että vedetään verkkarit päälle ja lähdetään hikoilemaan"

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

25.02.2021 06:00
Tilaajille
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 9
Näin korona-aika on vaikuttanut pienten lasten infektioihin – Lääkärit kertovat, miten tulehduskierrettä voi yrittää hillitä

Näin ko­ro­na-ai­ka on vai­kut­ta­nut pienten lasten in­fek­tioi­hin – Lää­kä­rit ker­to­vat, miten tu­leh­dus­kier­ret­tä voi yrittää hillitä

22.02.2021 07:00
Tilaajille
Miksi nuoren pitää kuolla väkivaltaisesti ennen kuin yhteiskunta herää?
Kolumni Sanna Keskinen

Miksi nuoren pitää kuolla vä­ki­val­tai­ses­ti ennen kuin yh­teis­kun­ta herää?

20.02.2021 16:00 11
Tilaajille
Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huonosti? Kerro meille nuorten huolista

Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huo­nos­ti? Kerro meille nuorten huo­lis­ta

19.02.2021 08:45 61
Lukijalta Mielipide Saija Hyvönen, Johanna Nummela

Mielen hy­vin­voin­ti ei aina ole kiinni ra­has­ta, vaan vä­lit­tä­vis­tä ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­läm­me

17.02.2021 06:00
Tilaajille
LM-kysely paljastaa koronarajoitusten karut vaikutukset lasten liikuntaan – "Harrastajamäärät pudonneet joissakin seuroissa jopa 40–50 prosenttia"

LM-ky­se­ly pal­jas­taa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten karut vai­ku­tuk­set lasten lii­kun­taan – "Har­ras­ta­ja­mää­rät pu­don­neet jois­sa­kin seu­rois­sa jopa 40–50 pro­sent­tia"

14.02.2021 06:30 6
Tilaajille