Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tutkimukset
Oululaistutkimus: Noin joka viides pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä tuomittu rikoksesta – tutkijat suosittavat taustojen tarkistamista rekrytointivaiheessa

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Noin joka viides pörs­si­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jis­ta ja hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä tuo­mit­tu ri­kok­ses­ta – tut­ki­jat suo­sit­ta­vat taus­to­jen tar­kis­ta­mis­ta rek­ry­toin­ti­vai­hees­sa

30.03.2023 13:35 12
Oulun kiri kaupunkien vetovoimakyselyssä kakkoseksi – palvelut pysyneet hyvällä tasolla

Oulun kiri kau­pun­kien ve­to­voi­ma­ky­se­lys­sä kak­ko­sek­si – pal­ve­lut py­sy­neet hyvällä tasolla

29.03.2023 00:01 33
Suomessa kehitetty nenäsumute suojaa myös koronaviruksen muunnoksia vastaan

Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty ne­nä­su­mu­te suojaa myös ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­nok­sia vastaan

24.03.2023 13:36 1
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Käy museossa ja hyvinvointisi paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi osallistui kohua herättäneeseen tutkimukseen

Käy mu­seos­sa ja hy­vin­voin­ti­si paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi osal­lis­tui kohua he­rät­tä­nee­seen tut­ki­muk­seen

08.02.2023 10:15 9
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Vähemmän liikkuva keski-ikäinen menettää satoja euroja ansiotuloja vuosittain

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Vä­hem­män liik­ku­va kes­ki-ikäi­nen me­net­tää satoja euroja an­sio­tu­lo­ja vuo­sit­tain

08.02.2023 09:46 3
Oulun yliopisto saa 1,6 miljoona euroa rahoitusta päästöttömän terästeollisuuden tutkimukseen

Oulun yli­opis­to saa 1,6 mil­joo­na euroa ra­hoi­tus­ta pääs­töt­tö­män te­räs­teol­li­suu­den tut­ki­muk­seen

27.12.2022 07:29 3
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – Tutkija: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – Tut­ki­ja: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 16:02 5
Tilaajille
Tutkimus: Suurella osalla aikuisista on hampaissaan varhaisia reikiintymisvaurioita – etenkin aikuisten miesten suunterveyteen tulisi kiinnittää huomiota

Tut­ki­mus: Suu­rel­la osalla ai­kui­sis­ta on ham­pais­saan var­hai­sia rei­kiin­ty­mis­vau­rioi­ta – e­ten­kin ai­kuis­ten miesten suun­ter­vey­teen tulisi kiin­nit­tää huo­mio­ta

02.12.2022 13:46 4
Oulun yliopiston tutkijoiden tekemät koeammunnat varmistivat Ruotsin kuninkaan kuolleen vihollisen luotiin suuressa pohjan sodassa

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joi­den tekemät koe­am­mun­nat var­mis­ti­vat Ruotsin ku­nin­kaan kuol­leen vi­hol­li­sen luotiin suu­res­sa pohjan sodassa

23.11.2022 13:21 20
Tilaajille
Tuore tutkimus: Iin Illinsaaren kalmistosta löydetty vainaja kuului mahdollisesti Itämeren viimeisiin metsästäjä-keräilijöihin, joiden ruokavalio perustui hylkeisiin

Tuore tut­ki­mus: Iin Il­lin­saa­ren kal­mis­tos­ta löy­det­ty vainaja kuului mah­dol­li­ses­ti Itä­me­ren vii­mei­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­hin, joiden ruo­ka­va­lio pe­rus­tui hyl­kei­siin

11.11.2022 10:33 2
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkimus: Transsukupuolisuudesta ei ole tarpeeksi tietoa

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta ei ole tar­peek­si tietoa

08.11.2022 10:26 4
Tutkimus: Suomalaisten kotitalouksien ruokahävikki vastaa hiilijalanjäljeltään 139 000 henkilöauton vuosittaisia kasvihuonepäästöjä

Tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien ruo­ka­hä­vik­ki vastaa hii­li­ja­lan­jäl­jel­tään 139 000 hen­ki­lö­au­ton vuo­sit­tai­sia kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä

01.11.2022 12:59 4
Fennovoiman luonne puhututti, Nord Stream -maininta poistui ja Uniper-kauppa sai kehuja – kokousmuistiinpanot viiden vuoden takaa avaavat virkamiesten sekalaista suhtautumista Venäjään

Fen­no­voi­man luonne pu­hu­tut­ti, Nord Stream -mai­nin­ta poistui ja Uni­per-kaup­pa sai kehuja – ko­kous­muis­tiin­pa­not viiden vuoden takaa avaavat vir­ka­mies­ten se­ka­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta Ve­nä­jään

30.10.2022 10:45 2
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkija lisäsi liikuntaa matematiikan tunneille ja sai hyviä tuloksia

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­ja lisäsi lii­kun­taa ma­te­ma­tii­kan tun­neil­le ja sai hyviä tu­lok­sia

27.10.2022 10:32
Oulun yliopisto aloittaa kestävään kehitykseen tähtäävän tohtorikoulutusohjelman

Oulun yli­opis­to aloit­taa kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen täh­tää­vän toh­to­ri­kou­lu­tus­oh­jel­man

18.10.2022 11:58 1
Oulun yliopisto tutki 30 vuotta vanhan geopolymeerikattotiilen ominaisuudet – tiilen kemiallinen kestävyys yllätti

Oulun yli­opis­to tutki 30 vuotta vanhan geo­po­ly­mee­ri­kat­to­tii­len omi­nai­suu­det – tiilen ke­mial­li­nen kes­tä­vyys yllätti

06.10.2022 08:29 8
Tilaajille
Sepelvaltimotautiin liittyvän äkkikuoleman syistä paljastui uutta tietoa Oulun yliopiston tutkimuksessa

Se­pel­val­ti­mo­tau­tiin liit­ty­vän äk­ki­kuo­le­man syistä pal­jas­tui uutta tietoa Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa

30.09.2022 10:07 5
Suomen meriliikenteen satamat selvisivät hyvin korona-ajasta – myös yllättävä tieto Oulun yliopiston tutkimuksessa

Suomen me­ri­lii­ken­teen satamat sel­vi­si­vät hyvin ko­ro­na-ajas­ta – myös yl­lät­tä­vä tieto Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa

06.09.2022 07:22
Tilaajille