Tutkimukset
Tutkimus: suurin osa yläkoululaisista aikoo hakeutua lukioon, vanhemmilla suuri vaikutus valintoihin

Tut­ki­mus: suurin osa ylä­kou­lu­lai­sis­ta aikoo ha­keu­tua lu­kioon, van­hem­mil­la suuri vai­ku­tus va­lin­toi­hin

10.08.2020 09:41 1
Älyvaatteet tulevat ehkä piankin kuluttajien käyttöön - "Olen nähnyt erilaisia paitoja, housuja tai vaikka rintaliivejä, jotka mittaavat mitä moninaisimpia asioita"

Äly­vaat­teet tulevat ehkä piankin ku­lut­ta­jien käyt­töön - "Olen nähnyt eri­lai­sia pai­to­ja, housuja tai vaikka rin­ta­lii­ve­jä, jotka mit­taa­vat mitä mo­ni­nai­sim­pia asioi­ta"

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 08:00 23
Tutkimus: suomalaiset tasapainottaisivat taloutta lykkäämällä isoja julkisia hankintoja ja siirtämällä hävittäjäkauppoja

Tut­ki­mus: suo­ma­lai­set ta­sa­pai­not­tai­si­vat ta­lout­ta lyk­kää­mäl­lä isoja jul­ki­sia han­kin­to­ja ja siir­tä­mäl­lä hä­vit­tä­jä­kaup­po­ja

25.07.2020 06:00 16
Eläimet voivat olla suuri mahdollisuus hoiva-alalla – Oulaisissa kanit Helmi ja Nuppu ovat päässeet senioreiden kavereiksi

Eläimet voivat olla suuri mah­dol­li­suus hoi­va-alal­la – Ou­lai­sis­sa kanit Helmi ja Nuppu ovat pääs­seet se­nio­rei­den ka­ve­reik­si

22.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Monen lintulajin pesimäkausi on aikaistunut ja lyhentynyt – tutkimuksessa selvitettiin lintujen pesintää rengastusaineistolla

Monen lin­tu­la­jin pe­si­mä­kau­si on ai­kais­tu­nut ja ly­hen­ty­nyt – tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin lin­tu­jen pe­sin­tää ren­gas­tus­ai­neis­tol­la

21.07.2020 14:52 0
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja arkeensa – kunhan se käy vaivatta

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta haluaa vai­kut­taa yh­teis­kun­taan ja ar­keen­sa – kunhan se käy vai­vat­ta

21.07.2020 11:30 1
Selvitys: kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä henkilöitä tavataan noin 30 prosentissa kuntia

Sel­vi­tys: kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­mi­sen jälkeen Suomeen oles­ke­le­maan jää­nei­tä hen­ki­löi­tä ta­va­taan noin 30 pro­sen­tis­sa kuntia

09.07.2020 11:40 1
Tutkimus: nettipuhelujen soittaminen yleistynyt Suomessa runsaasti, sosiaalisen median käyttö vähentynyt hieman

Tut­ki­mus: net­ti­pu­he­lu­jen soit­ta­mi­nen yleis­ty­nyt Suo­mes­sa run­saas­ti, so­siaa­li­sen median käyttö vä­hen­ty­nyt hieman

30.06.2020 11:28 0
Amerikkalaistutkimus: Koronavirus saattoi levitä Kiinassa jo viime vuoden elokuussa

Ame­rik­ka­lais­tut­ki­mus: Ko­ro­na­vi­rus saattoi levitä Kii­nas­sa jo viime vuoden elo­kuus­sa

09.06.2020 11:25 0
Tuore tutkimus: sähkönkäytön kasvu jatkuu ICT-alalla – taustalla kuluttajien käyttämä mobiilidata

Tuore tut­ki­mus: säh­kön­käy­tön kasvu jatkuu ICT-alal­la – taus­tal­la ku­lut­ta­jien käyt­tä­mä mo­bii­li­da­ta

08.06.2020 11:29 2
Tutkimus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pienemmälle alueelle – kuluvana talvena lumiraja oli jopa tuhansia kilometrejä pohjoisempana kuin keskimäärin

Tut­ki­mus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pie­nem­mäl­le alueel­le – ku­lu­va­na talvena lu­mi­ra­ja oli jopa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä poh­joi­sem­pa­na kuin kes­ki­mää­rin

20.05.2020 22:18 2