Tutkimukset
Viimeisin 4 tuntia

Al­zhei­me­rin taudin tut­ki­mus harp­pa­si eteen­päin – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan po­ti­lai­den poik­keuk­sel­li­set puls­si­aal­lot

15:51 3
Tilaajille
Kuukausi

Tuore tut­ki­mus: Avo­hak­kuut ja met­sä­oji­tuk­set hei­ken­tä­vät pu­ro­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta

12.05.2021 09:33 16

HS: Suo­ma­lais­tut­ki­mus saattoi löytää yh­tey­den Par­kin­so­nin taudin ja suo­lis­to­bak­tee­reis­sa syn­ty­vän rik­ki­ve­dyn välillä

10.05.2021 14:53 3
Tilaajille

Tut­ki­mus: Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va van­hem­pi ra­por­toi useam­min lapsen saavan oireita koulun si­sä­il­mas­ta – van­hem­man oireilu hei­jas­tuu jopa lapsen ko­ke­miin si­sä­il­ma­oi­rei­siin

10.05.2021 10:15 7
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Il­man­saas­teet voivat vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon osa­ke­mark­ki­noil­la

05.05.2021 07:46
Tilaajille
Vanhemmat

Tuore tut­ki­mus: Huo­no-osai­sil­la alueil­la asu­vil­la ko­hon­nut riski tulla epäil­lyk­si ri­kok­ses­ta

14.04.2021 12:40 4

Tuore tut­ki­mus: Selvä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta haluaa, että jul­ki­set pal­ve­lut pysyvät kun­nil­la tai val­tiol­la

13.04.2021 10:06 5

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 10:08 5

Ekst­re­mis­ti­set aa­te­maail­mat näkyvät suo­men­kie­li­sis­sä verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä – "Ra­juin­ta puhe on ää­ri­oi­keis­to­lai­sis­sa ja maa­han­muut­to­vas­tai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa”

23.03.2021 10:41 5

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin MS-tau­din oma­hoi­toon so­vel­lus, joka antaa yk­si­löl­li­siä suo­si­tuk­sia vä­sy­myk­sen hal­lin­taan – po­ti­laat alkavat testata so­vel­lus­ta eri maissa

18.03.2021 11:34

Tut­ki­mus: Odot­ta­van äidin kovien ras­vo­jen syön­nil­lä yhteys lapsen li­ha­vuu­teen

18.03.2021 09:54 2

Puo­lan­ka on mukana kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­mus­hank­kees­sa, jossa sel­vi­te­tään mah­dol­li­suuk­sia pa­ran­taa ku­tis­tu­vien paik­ka­kun­tien asut­ta­vuut­ta

17.03.2021 10:43 5

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty uusi me­ne­tel­mä pal­jas­taa dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mia iho­komp­li­kaa­tioi­ta

22.02.2021 11:31

Tut­ki­mus: Hyvä il­ma­hy­gie­nia laskee mer­kit­tä­väs­ti vi­rus­pi­toi­suuk­sia si­sä­ti­lois­sa – "Tar­tut­ta­van lähteen pois­tut­tua tilasta vi­rus­pi­toi­suus laskee mer­kit­tä­väs­ti jo mi­nuu­teis­sa"

11.02.2021 06:36 4
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Reipas kävely alentaa se­pel­val­ti­mo­tau­tia sai­ras­ta­van ve­ren­pai­net­ta myös pak­kas­sääl­lä – raskaan lumen ko­laa­mi­nen taas voi nostaa ve­ren­pai­net­ta

08.02.2021 08:19 5
Tilaajille

Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juho Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta – uusia nä­kö­kul­mia hän etsii te­ke­mäl­lä asiois­ta han­ka­lam­pia

03.02.2021 22:51 6
Tilaajille

Suomen Aka­te­mia ra­hoit­taa lähes 13 mil­joo­nal­la eurolla Oulun yli­opis­ton ark­ti­suu­teen, elin­ikäi­seen ter­vey­teen ja 6G:hen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia

14.01.2021 09:57 1

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton väi­tök­ses­sä tut­kit­tiin har­vi­nai­sia neu­roen­dok­rii­ni­sia rin­ta­syö­piä en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa

08.01.2021 11:37

Väi­tös­tut­ki­mus: Nuorten miesten yli­pai­non taus­tal­la voi olla häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen

08.01.2021 10:51 5