Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tutkimukset
Lapsen varhaisia käytösongelmia pyritään tunnistamaan Pohteen neuvoloissa – poskisolunäyte otetaan nelivuotiailta

Lapsen var­hai­sia käy­tös­on­gel­mia py­ri­tään tun­nis­ta­maan Pohteen neu­vo­lois­sa – pos­ki­so­lu­näy­te otetaan ne­li­vuo­tiail­ta

29.01.2024 14:46 2
Oulun yliopiston tutkimus: Nuorten aikuisten märkivä hikirauhastulehdus on luultua yleisempää – tautia ei tunnisteta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Nuorten ai­kuis­ten märkivä hi­ki­rau­has­tu­leh­dus on luultua ylei­sem­pää – tautia ei tun­nis­te­ta

16.01.2024 10:42 2
Häiritseviä seksuaalissävytteisiä kommentteja, ahdistavaa tuijottelua, kourintaa – miltei kaikki suomalaisnaiset ovat kokeneet seksuaalista häirintää

Häi­rit­se­viä sek­suaa­lis­sä­vyt­tei­siä kom­ment­te­ja, ah­dis­ta­vaa tui­jot­te­lua, kou­rin­taa – miltei kaikki suo­ma­lais­nai­set ovat ko­ke­neet sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää

20.11.2023 08:05 10
Muistatko, kun tiet ja talojen kivijalat halkeilivat Oulun Talvikankaalla? Uuden tutkimuksen mukaan pakkasjäristyksistä voi tulla Pohjois-Suomelle kasvava maanjäristysvaara

Muis­tat­ko, kun tiet ja talojen ki­vi­ja­lat hal­kei­li­vat Oulun Tal­vi­kan­kaal­la? Uuden tut­ki­muk­sen mukaan pak­kas­jä­ris­tyk­sis­tä voi tulla Poh­jois-Suo­mel­le kasvava maan­jä­ris­tys­vaa­ra

09.11.2023 08:01 25
Tilaajille
Oululaistutkimus: Aamuvirkut tienaavat enemmän kuin yökyöpelit

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Aa­mu­vir­kut tie­naa­vat enemmän kuin yö­kyö­pe­lit

04.10.2023 11:08 13
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
Sanomalehtiä pidetään edelleen luotettavimpana mediana, kertoo Uutismedian liiton tutkimus

Sa­no­ma­leh­tiä pi­de­tään edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na, kertoo Uu­tis­me­dian liiton tut­ki­mus

04.09.2023 09:52 8
Oulun yliopiston tutkimus: Älypuhelimen selailu sängyssä heikentää usein unen palauttavaa vaikutusta, mutta sovelluksissa on eroja

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Äly­pu­he­li­men selailu sän­gys­sä hei­ken­tää usein unen pa­laut­ta­vaa vai­ku­tus­ta, mutta so­vel­luk­sis­sa on eroja

06.08.2023 21:28
Tilaajille
Turvesoita poistuu käytöstä kiihtyvää tahtia ja niiden jatkokäyttöön liittyvälle tiedolle on tarvetta – pudasjärveläisellä suolla mitataan kasvihuonekaasuja muutaman viikon välein

Tur­ve­soi­ta poistuu käy­tös­tä kiih­ty­vää tahtia ja niiden jat­ko­käyt­töön liit­ty­väl­le tie­dol­le on tar­vet­ta – pu­das­jär­ve­läi­sel­lä suolla mi­ta­taan kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja muu­ta­man viikon välein

03.07.2023 18:10
Tilaajille
Parkinsonin taudin aiheuttaja on löytynyt 200 vuoden etsinnän jälkeen – ja samalla myös keino ehkäistä sitä

Par­kin­so­nin taudin ai­heut­ta­ja on löy­ty­nyt 200 vuoden et­sin­nän jälkeen – ja samalla myös keino eh­käis­tä sitä

05.05.2023 13:35 14
EVAn tutkimus: Suomalaisten enemmistö suhtautuu ensimmäistä kertaa myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon

EVAn tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö suh­tau­tuu en­sim­mäis­tä kertaa myön­tei­ses­ti työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon

26.04.2023 06:00 22
THL: Yhä useampi suomalainen kannattaa muutoksia huumepolitiikkaan – huumekokeilujen määrät ovat lisääntyneet

THL: Yhä useampi suo­ma­lai­nen kan­nat­taa muu­tok­sia huu­me­po­li­tiik­kaan – huu­me­ko­kei­lu­jen määrät ovat li­sään­ty­neet

14.04.2023 12:41 12
Oululaistutkimus: Noin joka viides pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä tuomittu rikoksesta – tutkijat suosittavat taustojen tarkistamista rekrytointivaiheessa

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Noin joka viides pörs­si­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jis­ta ja hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä tuo­mit­tu ri­kok­ses­ta – tut­ki­jat suo­sit­ta­vat taus­to­jen tar­kis­ta­mis­ta rek­ry­toin­ti­vai­hees­sa

30.03.2023 13:35 12
Oulun kiri kaupunkien vetovoimakyselyssä kakkoseksi – palvelut pysyneet hyvällä tasolla

Oulun kiri kau­pun­kien ve­to­voi­ma­ky­se­lys­sä kak­ko­sek­si – pal­ve­lut py­sy­neet hyvällä tasolla

29.03.2023 00:01 33
Suomessa kehitetty nenäsumute suojaa myös koronaviruksen muunnoksia vastaan

Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty ne­nä­su­mu­te suojaa myös ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­nok­sia vastaan

24.03.2023 13:36 1
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Käy museossa ja hyvinvointisi paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi osallistui kohua herättäneeseen tutkimukseen

Käy mu­seos­sa ja hy­vin­voin­ti­si paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi osal­lis­tui kohua he­rät­tä­nee­seen tut­ki­muk­seen

08.02.2023 10:15 9
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Vähemmän liikkuva keski-ikäinen menettää satoja euroja ansiotuloja vuosittain

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Vä­hem­män liik­ku­va kes­ki-ikäi­nen me­net­tää satoja euroja an­sio­tu­lo­ja vuo­sit­tain

08.02.2023 09:46 3
Oulun yliopisto saa 1,6 miljoona euroa rahoitusta päästöttömän terästeollisuuden tutkimukseen

Oulun yli­opis­to saa 1,6 mil­joo­na euroa ra­hoi­tus­ta pääs­töt­tö­män te­räs­teol­li­suu­den tut­ki­muk­seen

27.12.2022 07:29 3
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21