Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men puomit ja park­ki­li­puk­keet pois­tu­vat

Kalevan kysely: Ovatko lasten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set jo liian kal­lii­ta?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupunginsairaala
Kaivinkoneurakoitsija vaurioitti vesijohtoa – juomaveden käyttöä rajoitetaan Oulun kaupunginsairaalan tiloissa Kajaanintiellä

Kai­vin­ko­ne­ura­koit­si­ja vau­rioit­ti ve­si­joh­toa – juo­ma­ve­den käyttöä ra­joi­te­taan Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ti­lois­sa Ka­jaa­nin­tiel­lä

28.10.2022 14:23 7
Terveysjohtaja: Koronatilanne on rauhoittunut Oulun kaupunginsairaalassa – koko maassa koronapotilaiden määrä on noussut

Ter­veys­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa – koko maassa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on noussut

07.10.2022 13:52 9
Tilaajille
Infektiolääkäri: Flunssakaudesta saattaa tulla tavallista vilkkaampi

In­fek­tio­lää­kä­ri: Fluns­sa­kau­des­ta saattaa tulla ta­val­lis­ta vilk­kaam­pi

27.09.2022 15:18
OYSin kuntoutusosasto on siirtynyt kaupunginsairaalan tiloihin, myös puhelinnumerot vaihtuivat

OYSin kun­tou­tus­osas­to on siir­ty­nyt kau­pun­gin­sai­raa­lan ti­loi­hin, myös pu­he­lin­nu­me­rot vaih­tui­vat

09.08.2022 14:45 1
Sairaanhoitajan päivästä jopa kaksi tuntia kuluu tietotekniikan ongelmiin – Oulun kaupunginsairaalassa tilanne huonompi kuin OYSissa

Sai­raan­hoi­ta­jan päi­väs­tä jopa kaksi tuntia kuluu tie­to­tek­nii­kan on­gel­miin – Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa tilanne huo­nom­pi kuin OYSissa

06.07.2022 06:00 34
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalaan palkataan yhteensä 12 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa lisää

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan pal­ka­taan yh­teen­sä 12 sai­raan­hoi­ta­jaa ja lä­hi­hoi­ta­jaa lisää

29.03.2022 19:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan osastolla B3 todettu koronatartuntoja, osasto on toistaiseksi suljettu uusilta potilailta

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan osas­tol­la B3 todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, osasto on tois­tai­sek­si sul­jet­tu uusilta po­ti­lail­ta

16.02.2022 15:18
Oulun kaupunki: Koronapotilaiden määrä on laskenut Oulun sairaaloissa, rokotekattavuus nousee kaikissa ikäryhmissä

Oulun kau­pun­ki: Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on las­ke­nut Oulun sai­raa­lois­sa, ro­ko­te­kat­ta­vuus nousee kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

17.01.2022 18:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien si­jais­poo­li on hyvä alku, mutta hätä ei vielä sillä Oulussa häviä

21.11.2021 05:30 4
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalaan pestataan 30 vakituista työntekijää palveluesimiehineen – tarkoituksena on täyttää suuri tilapäisen henkilöstön tarve vakituisilla hoitajilla

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan pes­ta­taan 30 va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää pal­ve­lu­esi­mie­hi­neen – tar­koi­tuk­se­na on täyttää suuri ti­la­päi­sen hen­ki­lös­tön tarve va­ki­tui­sil­la hoi­ta­jil­la

18.11.2021 10:57
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan koronamenettelyissä ei löydetty moitittavaa – "Jos meillä olisi rajattomasti resursseja, ei koko koronaa olisi"

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­me­net­te­lyis­sä ei löy­det­ty moi­tit­ta­vaa – "Jos meillä olisi ra­jat­to­mas­ti re­surs­se­ja, ei koko koronaa olisi"

06.07.2021 16:06 2
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan ex-farmaseutille luettiin syyte potilaiden lääkkeiden kavalluksesta – pisti itseensä erittäin vaarallisia huumausaineita

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ex-far­ma­seu­til­le luet­tiin syyte po­ti­lai­den lääk­kei­den ka­val­luk­ses­ta – pisti it­seen­sä erit­täin vaa­ral­li­sia huu­maus­ai­nei­ta

17.06.2021 16:41 10
Tilaajille
Omaiset saavat taas vierailla Oulun kaupunginsairaalassa

Omaiset saavat taas vie­rail­la Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa

26.05.2021 11:04
Oulussa todettu vappuaattona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, joista suurin osa liittyy kaupunginsairaalan ja OYSin tartuntoihin – kaupunkilaisilta toivotaan vastuullista vapun viettoa

Oulussa todettu vap­pu­aat­to­na kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista suurin osa liittyy kau­pun­gin­sai­raa­lan ja OYSin tar­tun­toi­hin – kau­pun­ki­lai­sil­ta toi­vo­taan vas­tuul­lis­ta vapun viettoa

30.04.2021 17:37 22
Oulun kaupunginsairaalan toimintakyvyn vaarantuminen sai kaupungin määräämään karanteenissa olevia hoitajia takaisin töihin – pääluottamusmies pitää ratkaisua yllättävänä

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan toi­min­ta­ky­vyn vaa­ran­tu­mi­nen sai kau­pun­gin mää­rää­mään ka­ran­tee­nis­sa olevia hoi­ta­jia ta­kai­sin töihin – pää­luot­ta­mus­mies pitää rat­kai­sua yl­lät­tä­vä­nä

30.04.2021 12:46 27
Tilaajille
Altistuneita hoitajia patistetaan töihin Oulun kaupunginsairaalaan, karanteenipäätökset kumoon tartuntatautilääkärin päätöksellä – "Kevyin mielin tätä päätöstä ei ole tehty"

Al­tis­tu­nei­ta hoi­ta­jia pa­tis­te­taan töihin Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan, ka­ran­tee­ni­pää­tök­set kumoon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä – "Kevyin mielin tätä pää­tös­tä ei ole tehty"

29.04.2021 19:20 63
Tilaajille
Kaupunginsairaalassa kolme uutta koronatartuntaa, liittyvät OYSin tautitapauksiin – vierailukielto voimaan

Kau­pun­gin­sai­raa­las­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, liit­ty­vät OYSin tau­ti­ta­pauk­siin – vie­rai­lu­kiel­to voimaan

22.04.2021 16:52 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu kau­pun­gin­sai­raa­lan tilanne laa­jem­paan tar­kas­te­luun – on­gel­mia re­surs­sien riit­tä­vyy­des­sä on ul­ko­puo­li­sen silmin ollut jo vuosien ajan

02.04.2021 08:00 3
Tilaajille
Oulussa tullut keskiviikkona ilmi vain yksi uusi koronatartunta – Kaupunki: Kaupunginsairaalan koronaepidemia on päättynyt, kaikkiaan ryppääseen liittyi 129 tartuntaa

Oulussa tullut kes­ki­viik­ko­na ilmi vain yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – Kau­pun­ki: Kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­epi­de­mia on päät­ty­nyt, kaik­kiaan ryp­pää­seen liittyi 129 tar­tun­taa

01.04.2021 18:23 41
Oulun tartuntatilanne kehittynyt hyvään suuntaan – torstaina todettu vain kaksi uutta tautitapausta

Oulun tar­tun­ta­ti­lan­ne ke­hit­ty­nyt hyvään suun­taan – tors­tai­na todettu vain kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta

18.03.2021 18:45 20