Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oys
OYS supistaa toimintaansa entisestään kesäksi – "Emme ole saaneet kesäsijaisia läheskään niin paljon, kuin toivoimme"

OYS su­pis­taa toi­min­taan­sa en­ti­ses­tään kesäksi – "Emme ole saaneet ke­sä­si­jai­sia lä­hes­kään niin paljon, kuin toi­voim­me"

14.06.2022 18:00 14
Tilaajille
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57 42
Johtajaylilääkäri: Potilasturvallisuus Oysissa ei toteudu keskiviikkona – sairaalan tyhjennys käynnissä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus Oysissa ei toteudu kes­ki­viik­ko­na – sai­raa­lan tyh­jen­nys käyn­nis­sä

19.04.2022 16:42 94
OYS: Sairaalan toimintaa ei enää pystytä turvaamaan lakon vuoksi – potilaita ohjataan muihin sairaaloihin

OYS: Sai­raa­lan toi­min­taa ei enää pystytä tur­vaa­maan lakon vuoksi – po­ti­lai­ta oh­ja­taan muihin sai­raa­loi­hin

19.04.2022 14:12 63
OYSin päivystys pyytää ajanvarausasiakkaita odottamaan yhteydenottoa – "On tärkeää, ettei päivystys ruuhkaudu ajanvarauksiin liittyvistä asioista"

OYSin päi­vys­tys pyytää ajan­va­raus­asiak­kai­ta odot­ta­maan yh­tey­den­ot­toa – "On tär­keää, ettei päi­vys­tys ruuh­kau­du ajan­va­rauk­siin liit­ty­vis­tä asiois­ta"

01.04.2022 13:09
Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut jälleen – pohjoisen sairaaloissa yhdeksän tehohoidossa

Te­ho­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on kas­va­nut jälleen – poh­joi­sen sai­raa­lois­sa yh­dek­sän te­ho­hoi­dos­sa

01.04.2022 12:12
Koronapotilaita on sairaaloissa taas hieman enemmän – OYSissa hoidettavana 20 koronapotilasta

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on sai­raa­lois­sa taas hieman enemmän – OYSissa hoi­det­ta­va­na 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta

23.03.2022 11:59 6
Korona jyllää yhä Pohjois-Pohjanmaalla – tartuntamäärät ja sairaalakuormitus pysyneet  korkealla tasolla

Korona jyllää yhä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – tar­tun­ta­mää­rät ja sai­raa­la­kuor­mi­tus py­sy­neet kor­keal­la tasolla

18.03.2022 14:14 12
Tilaajille
Tuhannet OYSin hoitajat ovat valmiita kahden viikon lakkoon – henkeä suojeleva työ jatkuisi, muu toiminta käytännössä lamaantuisi

Tu­han­net OYSin hoi­ta­jat ovat val­mii­ta kahden viikon lakkoon – henkeä suo­je­le­va työ jat­kui­si, muu toi­min­ta käy­tän­nös­sä la­maan­tui­si

17.03.2022 13:21 69
Tilaajille
Perusterveydenhuollon koronapotilaiden määrä vähentyi pohjoisen sairaaloissa

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä vä­hen­tyi poh­joi­sen sai­raa­lois­sa

16.03.2022 12:05
Koronapotilaiden määrä vähentynyt sairaaloissa Suomessa – koronaviruksen perimän kokonaismäärä  Taskilan jätevedenpuhdistamolla yhä korkealla

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä vä­hen­ty­nyt sai­raa­lois­sa Suo­mes­sa – ko­ro­na­vi­ruk­sen perimän ko­ko­nais­mää­rä Tas­ki­lan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la yhä kor­keal­la

11.03.2022 16:42
Ysiluokkalainen haapavetinen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etäläsnäoloon suunniteltu laite tuo helpotusta pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Ysi­luok­ka­lai­nen haa­pa­ve­ti­nen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etä­läs­nä­oloon suun­ni­tel­tu laite tuo hel­po­tus­ta pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lasten syöpäosasto ei ole synkkä ja surullinen paikka – "Uskallan väittää, että meillä on enemmän värejä, naurua ja iloista toimintaa kuin muilla osastoilla"

Lasten syö­pä­osas­to ei ole synkkä ja su­rul­li­nen paikka – "Us­kal­lan väit­tää, että meillä on enemmän värejä, naurua ja iloista toi­min­taa kuin muilla osas­toil­la"

06.02.2022 06:20 4
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23 42
OYSin synnytysosastosta levisi huhuja sosiaalisessa mediassa – tällä kertaa kyseessä oli maalituksen sijaan viestinnällinen kömmähdys

OYSin syn­ny­tys­osas­tos­ta levisi huhuja so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tällä kertaa ky­sees­sä oli maa­li­tuk­sen sijaan vies­tin­näl­li­nen köm­mäh­dys

23.12.2021 20:54 21
Tilaajille
Kari Korvela hyppäsi it-alalta synnytyssaliin eikä alanvaihdos kaduta – "Jokainen synnytys on uniikki ja se on äärimmäisen kiehtovaa"

Kari Korvela hyppäsi it-alal­ta syn­ny­tys­sa­liin eikä alan­vaih­dos kaduta – "Jo­kai­nen syn­ny­tys on uniikki ja se on ää­rim­mäi­sen kieh­to­vaa"

13.12.2021 06:10 7
OYSin lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYSin lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

03.12.2021 06:00 134
Tilaajille
Tuumastukki-palkinto myönnettiin OYSin A-rakennukselle

Tuu­mas­tuk­ki-pal­kin­to myön­net­tiin OYSin A-ra­ken­nuk­sel­le

24.11.2021 16:11 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­hoi­to on tär­keim­piä toi­min­to­ja hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sam­me, ja huutaa vah­vem­paa joh­ta­mis­ta

12.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Uuden OYSin A-taloa sisustetaan jo, ensimmäinen vaihe valmistumassa kuukausia etuajassa – mutta milloin ensimmäinen potilas pääsee sisään?

Uuden OYSin A-taloa si­sus­te­taan jo, en­sim­mäi­nen vaihe val­mis­tu­mas­sa kuu­kau­sia etu­ajas­sa – mutta milloin en­sim­mäi­nen potilas pääsee sisään?

18.10.2021 06:00 14
Tilaajille