Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viimeisin 4 tuntia
Iin, Limingan, Muhoksen ja Pudasjärven paloasemilla siirrytään ympärivuorokautiseen päivystykseen – henkilöstön virka-ajan ulkopuolinen varallaolo loppuu

Iin, Li­min­gan, Mu­hok­sen ja Pu­das­jär­ven pa­lo­ase­mil­la siir­ry­tään ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen päi­vys­tyk­seen – hen­ki­lös­tön vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­nen va­ral­la­olo loppuu

12:34 4
Vanhemmat
Ensihoitoa kaavaillaan pelastuslaitoksilta PPSHP:n vastuulle vuoden 2022 alusta – Oulun kaupunginhallitus puoltaa esitystä

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

19.04.2021 20:45 2
Tilaajille
Hakelämpölaitoksen siilossa syttyi tulipalo Muhoksella

Ha­ke­läm­pö­lai­tok­sen sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Mu­hok­sel­la

23.03.2021 19:50
Linnanmaan rakennustyömaalla sattui kaksi kaasuvuotoa – kovan pakkasen epäillään aiheuttaneen ongelmat

Lin­nan­maan ra­ken­nus­työ­maal­la sattui kaksi kaa­su­vuo­toa – kovan pak­ka­sen epäil­lään ai­heut­ta­neen on­gel­mat

10.03.2021 07:37
Jäätä poistamassa ollut kaivinkone syttyi palamaan turvetuotantoalueella Iin Jakosuolla

Jäätä pois­ta­mas­sa ollut kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Iin Ja­ko­suol­la

09.03.2021 12:43
Kuusamontiellä sattunut jo kaksi liikenneonnettomuutta perjantaina, Oulun suuntaiselle liikenteelle aiheutunut haittaa

Kuu­sa­mon­tiel­lä sat­tu­nut jo kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta per­jan­tai­na, Oulun suun­tai­sel­le lii­ken­teel­le ai­heu­tu­nut haittaa

05.03.2021 13:07 2
Ruoka kärysi uunissa Toivoniemessä Oulussa – pelastuslaitos pääsi asuntoon ikkunan kautta

Ruoka kärysi uunissa Toi­vo­nie­mes­sä Oulussa – pe­las­tus­lai­tos pääsi asun­toon ikkunan kautta

03.03.2021 15:18
Tulisijasta pudonnut tuohi sytytti tuolin palamaan Iissä, kaksi ihmistä vietiin terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Tu­li­si­jas­ta pu­don­nut tuohi sytytti tuolin pa­la­maan Iissä, kaksi ihmistä vietiin ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

20.02.2021 09:24
Tukkirekkaa ohittamassa olleet henkilöautot törmäsivät Nelostiellä Kempeleessä – rekan perävaunu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

Tuk­ki­rek­kaa ohit­ta­mas­sa olleet hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – rekan pe­rä­vau­nu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

19.02.2021 06:43 44
Viallinen nestekaasutrukki vuoti kaasua perunanviljelylaitoksella Tyrnävällä – kolme henkilöä vietiin jatkohoitoon

Vial­li­nen nes­te­kaa­su­truk­ki vuoti kaasua pe­ru­nan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Tyr­nä­väl­lä – kolme hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

18.02.2021 18:01 1
Raskas ajoneuvo haittaa liikennettä Kuusamontiellä

Raskas ajo­neu­vo haittaa lii­ken­net­tä Kuu­sa­mon­tiel­lä

18.02.2021 16:41
Auto suistui vastakkaisen puolen ojaan Lentokentäntiellä – poliisi tutkii tapausta

Auto suistui vas­tak­kai­sen puolen ojaan Len­to­ken­tän­tiel­lä – poliisi tutkii ta­paus­ta

17.02.2021 18:15 3
Palokunta saa Oulussakin pakkasilla "webastohälytyksiä", kun autojen polttoainelämmittimet savuttavat – "Soitto hätäkeskukseen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tarkistamassa"

Pa­lo­kun­ta saa Ou­lus­sa­kin pak­ka­sil­la "we­bas­to­hä­ly­tyk­siä", kun autojen polt­to­ai­ne­läm­mit­ti­met sa­vut­ta­vat – "Soitto hä­tä­kes­kuk­seen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tar­kis­ta­mas­sa"

15.02.2021 11:25 2
Tilaajille
Kauppakortteli Pekuri evakuoitiin Oulun keskustassa automaattisen palohälytyksen takia – "En osaa sanoa, mitä tapahtui"

Kaup­pa­kort­te­li Pekuri eva­kuoi­tiin Oulun kes­kus­tas­sa au­to­maat­ti­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen takia – "En osaa sanoa, mitä ta­pah­tui"

12.02.2021 18:53 2
Sprinklerin putkiston vuoto aiheutti tehtävän pelastuslaitokselle Oulun Limingantullissa

Sprink­le­rin put­kis­ton vuoto ai­heut­ti teh­tä­vän pe­las­tus­lai­tok­sel­le Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa

04.02.2021 12:03
Autot suistuivat tieltä Limingassa ja Vaalassa – Limingassa kuljettaja vietiin jatkohoitoon

Autot suis­tui­vat tieltä Li­min­gas­sa ja Vaa­las­sa – Li­min­gas­sa kul­jet­ta­ja vietiin jat­ko­hoi­toon

01.02.2021 09:39
Moottorikelkka syttyi palamaan ja uhkasi taloa ja henkilöautoa Kuusamossa – paikallaolijat onnistuivat sammuttamaan alkusammutuksella

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi pa­la­maan ja uhkasi taloa ja hen­ki­lö­au­toa Kuu­sa­mos­sa – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat sam­mut­ta­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

21.01.2021 09:55
Tilaajille
Vuotava rikkihapon varastosäiliö aiheutti hälytyksen Nuottasaaren tehdasalueelle – vuodosta ei vaaraa ympäristölle

Vuotava rik­ki­ha­pon va­ras­to­säi­liö ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le – vuo­dos­ta ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

20.01.2021 21:09
Oulussa Posanlenkillä sijaitsevassa autokorjaamossa syttyi uhkaava tulipalo – kolme autoa tuhoutui täysin

Oulussa Po­san­len­kil­lä si­jait­se­vas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa syttyi uhkaava tu­li­pa­lo – kolme autoa tu­hou­tui täysin

18.01.2021 15:47
Hirsitalon rakenteissa syttyi kytöpalo Kuusamossa – palon uskotaan saaneen alkunsa puuliedestä

Hir­si­ta­lon ra­ken­teis­sa syttyi ky­tö­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palon us­ko­taan saaneen alkunsa puu­lie­des­tä

16.01.2021 00:02