Maskisuositus
Viimeisin 4 tuntia
Näin poistat kasvomaskin oikeaoppisesti, katso video

Näin poistat kas­vo­mas­kin oi­keaop­pi­ses­ti, katso video

17:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tarkensi potilaiden, omaisten ja henkilökunnan maskiohjeita

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­ken­si po­ti­lai­den, omais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan mas­ki­oh­jei­ta

15.10.2020 15:54 0
Näkökulma: Maskit menivät naamalle Vaasassa yhdessä yössä – suomalainen toimii, kun tosi on kyseessä

Nä­kö­kul­ma: Maskit menivät naa­mal­le Vaa­sas­sa yhdessä yössä – suo­ma­lai­nen toimii, kun tosi on ky­sees­sä

06.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Kajaanissa kolme koronatapausta, jotka ovat peräisin Tahkolla olleesta kokoontumisesta

Ka­jaa­nis­sa kolme ko­ro­na­ta­paus­ta, jotka ovat pe­räi­sin Tah­kol­la ol­lees­ta ko­koon­tu­mi­ses­ta

30.09.2020 13:11 0
Oululainen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toimittaa miljoonia kasvomaskeja Suomeen viikottain – "Halusimme pitää toiminnan niin kotimaisena kuin mahdollista"

Ou­lu­lai­nen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toi­mit­taa mil­joo­nia kas­vo­mas­ke­ja Suomeen vii­kot­tain – "Ha­lu­sim­me pitää toi­min­nan niin ko­ti­mai­se­na kuin mah­dol­lis­ta"

19.08.2020 16:29 12
Oulun kaupunki jakaa ensimmäisen erän kasvomaskeja vähävaraisille perjantaina, maskeja jaetaan lisää ensi viikolla – "Perjantai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada maskeja"

Oulun kau­pun­ki jakaa en­sim­mäi­sen erän kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le per­jan­tai­na, maskeja jaetaan lisää ensi vii­kol­la – "Per­jan­tai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada mas­ke­ja"

19.08.2020 15:02 1
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

Kan­gas­mas­kin ompelu on­nis­tuu aloit­tei­li­jal­ta­kin – katso tästä helpot ohjeet

15.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

14.08.2020 12:36 0
Oulu alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille ensi viikolla

Oulu alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le ensi vii­kol­la

13.08.2020 20:16 6
VR suosittelee matkustajille maskeja kaikilla junamatkoilla – myös junien henkilökunta alkaa käyttää maskeja

VR suo­sit­te­lee mat­kus­ta­jil­le maskeja kai­kil­la ju­na­mat­koil­la – myös junien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää maskeja

13.08.2020 16:52 0
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13 3
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 21
Helsingin Sanomat: THL:n pääjohtajan mukaan maskisuositus annetaan torstaina ja siitä tulee alueellinen

Hel­sin­gin Sa­no­mat: THL:n pää­joh­ta­jan mukaan mas­ki­suo­si­tus an­ne­taan tors­tai­na ja siitä tulee alueel­li­nen

11.08.2020 18:31 0
Tilaajille
Kalevan kysely:  Valtaosa haluaa kasvomaskit julkisille paikoille – "Ainoa keino pitää tauti kurissa, koska kaikki eivät välitä turvaväleistä eivätkä omaehtoisista karanteeneistakaan"

Kalevan kysely: Val­ta­osa haluaa kas­vo­mas­kit jul­ki­sil­le pai­koil­le – "Ainoa keino pitää tauti ku­ris­sa, koska kaikki eivät välitä tur­va­vä­leis­tä eivätkä oma­eh­toi­sis­ta ka­ran­tee­neis­ta­kaan"

11.08.2020 11:42 5
Tilaajille
Osallistu kyselyyn: Pitäisikö kasvomaskia käyttää julkisilla paikoilla?

Osal­lis­tu ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö kas­vo­mas­kia käyttää jul­ki­sil­la pai­koil­la?

10.08.2020 12:30 12
Kaupungit voivat täydentää maskisuositusta paikallisesti – "Olisi toivonut Turun odottavan valtakunnallista suositusta"

Kau­pun­git voivat täy­den­tää mas­ki­suo­si­tus­ta pai­kal­li­ses­ti – "Olisi toi­vo­nut Turun odot­ta­van val­ta­kun­nal­lis­ta suo­si­tus­ta"

10.08.2020 11:18 3
Maskisuositusta odotetaan ensi viikolla, vaikka useat lääketieteen ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet niiden käyttöä jo kuukausia – miksi kynnys suosituksen antamiselle kasvoi korkeaksi?

Mas­ki­suo­si­tus­ta odo­te­taan ensi vii­kol­la, vaikka useat lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­set ovat pe­rään­kuu­lut­ta­neet niiden käyttöä jo kuu­kau­sia – miksi kynnys suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le kasvoi kor­keak­si?

09.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Turussa loppui kärsivällisyys – "Totta kai olisimme toivoneet, että kansallinen maskisuositus olisi tullut"

Turussa loppui kär­si­väl­li­syys – "Totta kai oli­sim­me toi­vo­neet, että kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus olisi tullut"

07.08.2020 19:21 3
Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? Tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

07.08.2020 14:49 1
Maskisuositus saa vielä odottaa – Varhila: "Suomella ei ole lainsäädännöllisiä keinoja ottaa käyttöön kansalaisten maskipakkoa"

Mas­ki­suo­si­tus saa vielä odottaa – Var­hi­la: "Suo­mel­la ei ole lain­sää­dän­nöl­li­siä keinoja ottaa käyt­töön kan­sa­lais­ten mas­ki­pak­koa"

06.08.2020 10:36 15