Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Joulu

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä voi kääntyä uuteen nousuun – joulun ja uu­den­vuo­den vai­ku­tus näkyy vasta myö­hem­min

29.12.2020 14:57 2

Me­ri-La­pis­sa oli jouluna vain vähän po­lii­si­teh­tä­viä – Myös poh­joi­sen Lapin joulu oli rau­hal­li­nen

27.12.2020 18:57
Tilaajille

Essee: Yk­si­näi­syys on tämän joulun ikävä kuok­ka­vie­ras – "Se on uu­den­lais­ta, ny­kyih­mi­sen neu­root­tis­ta yk­si­näi­syyt­tä"

27.12.2020 09:00
Tilaajille

Tym­pi­vät­kö jou­lu­her­kut? Älä kui­ten­kaan tarjoa niitä koi­ral­le

25.12.2020 21:39 1

WHO:n johtaja toivoo, ettei pan­de­mian vuoksi tehtyjä uh­rauk­sia haas­kat­tai­si lop­pu­vuo­den juh­lal­li­suuk­sien vuoksi

25.12.2020 15:33 8

Katso, ihme tai­vai­nen! Joulun ilo­sa­no­ma toistuu nykyään lu­te­ri­lai­ses­sa­kin maail­mas­sa sei­mia­se­tel­mien vä­li­tyk­sel­lä – Kuun­te­le juttu ää­ni­muo­dos­sa

25.12.2020 12:00 1
Tilaajille

Pu­nai­nen on joulun väri, mutta siihen liittyy myös muita mer­ki­tyk­siä – väri sä­tei­lee lämpöä, voimaa, elämää, mutta myös in­to­hi­moa ja pa­heel­li­suut­ta – Kuun­te­le juttu ää­ni­muo­dos­sa

25.12.2020 06:00 3
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon ko­din­hoi­to­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Sie­vis­sä aat­toil­ta­na – palo sai alkunsa läm­min­ve­si­va­raa­jas­ta

24.12.2020 23:19

Sar­viuu­tet­ta im­po­tens­siin ja UV-su­per­lins­sit sil­mil­le – poron huimia su­per­voi­mia hi­moi­taan lää­ke­teol­li­suu­des­sa myös ih­mis­käyt­töön

24.12.2020 17:30 2
Tilaajille

Miksi pukin lem­pi­po­ron nenä on pu­nai­nen? Lue viisi ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä porosta – jonka pitäisi lentää taas tuhat ki­lo­met­riä se­kun­nis­sa eh­tiäk­seen kaik­kial­le

24.12.2020 17:30 2
Tilaajille

Sauna raottaa räp­pä­nän men­nei­syy­teen: "Jou­lu­sau­naan mentiin kuu­del­ta, mutta siellä ei oltu missään nimessä yli kes­kiyön, koska silloin oli henkien vuoro" – Kuun­te­le juttu ää­ni­muo­dos­sa

24.12.2020 14:00
Tilaajille

Natalia ja Kaj Hen­riks­son mat­kus­ti­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Lappiin – perillä odotti yl­lä­tys: "Olen poh­ti­nut, olenko hyvis vai pahis, kun läh­dim­me mat­kaan"

24.12.2020 12:52 8
Tilaajille

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin tyh­jäl­le torille en­sim­mäis­tä kertaa his­to­rias­sa – "Ko­ro­nan takia käytiin nyt täl­lai­nen tais­te­lu ja tehtiin se niin hyvin kuin voi­tiin"

24.12.2020 13:58

Turku ju­lis­taa jou­lu­rau­han kello 12 – Katso täältä Ylen suora lähetys Van­hal­ta Suur­to­ril­ta kello 11.55 alkaen

24.12.2020 11:28
Tilaajille

Kos­ken­kor­va on per­jan­tai­pul­lo, Napue pu­hut­te­lee hi­fis­te­li­jöi­tä – pro­fes­so­ri Saila Sa­ra­nie­mi nostaa esiin on­nis­tu­nei­ta suo­ma­laisb­rän­de­jä, joista paras on jou­lu­puk­ki

24.12.2020 10:15 1
Tilaajille

Py­säh­ty­mi­sen vuosi sai Saara Aallon poh­ti­maan, ha­luaa­ko hän enää ta­kai­sin ora­van­pyö­rään: "Ka­len­te­ris­sa pitää olla tilaa spon­taa­neil­le ja luo­vil­le ti­lai­suuk­sil­le"

24.12.2020 07:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Re­pa­lei­nen kuu­sen­täh­ti on jo yli sa­ta­vuo­tias

24.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä eläimet osaavat olla eläi­mik­si lin­tu­lau­dal­la, ei siinä ihmisiä jär­jes­tys­hen­ki­löik­si tarvita

24.12.2020 05:30 2
Tilaajille

Suo­ma­lai­set lä­het­ti­vät en­nä­tyk­sel­li­sen paljon jou­lu­kort­te­ja ja -pa­ket­te­ja – Posti: kort­tien määrä kasvoi vii­den­nek­sel­lä edel­lis­vuo­des­ta

23.12.2020 22:55

Ajokeli on huono Poh­jois-Poh­jan­maal­la lu­mi­sa­teen vuoksi – lu­mi­sa­det­ta luvassa koko jou­luaa­ton ajan

23.12.2020 20:38 4