Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Linja-autot
Katso video: Bussi ajoi törkeästi päin punaisia Kaijonharjussa, muut autot joutuivat pysähtymään – "Kääntö oli rallimainen"

Katso video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa, muut autot jou­tui­vat py­säh­ty­mään – "Kääntö oli ral­li­mai­nen"

27.05.2023 17:30 70
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Esitys: Kaupunginhallitus hakee sittenkin miljoonasäästöjä bussilinjoista – Lautakunta päätyi kompromissiin, jossa joukkoliikennettä olisi parannettu jonkin verran

Esitys: Kau­pun­gin­hal­li­tus hakee sit­ten­kin mil­joo­na­sääs­tö­jä bus­si­lin­jois­ta – Lau­ta­kun­ta päätyi komp­ro­mis­siin, jossa jouk­ko­lii­ken­net­tä olisi pa­ran­net­tu jonkin verran

15.05.2023 05:00 106
Tilaajille
Näille Oulun asuinalueille tulee lisää bussivuoroja, reuna-alueiden kehittäminen jää pois – Selvitimme, mitä joukkoliikenteen kompromissi käytännössä tarkoittaa

Näille Oulun asuin­alueil­le tulee lisää bus­si­vuo­ro­ja, reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen jää pois – ­Sel­vi­tim­me, mitä jouk­ko­lii­ken­teen komp­ro­mis­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

27.04.2023 06:00 82
Tilaajille
Koskilinjat hakee tontteja kahdelle linja-autovarikkohallille, Holstinmäelle ja Ruskonselkään

Kos­ki­lin­jat hakee tont­te­ja kah­del­le lin­ja-au­to­va­rik­ko­hal­lil­le, Hols­tin­mäel­le ja Rus­kon­sel­kään

19.04.2023 12:06 19
Tilaajille
Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja

Uusia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa Oulun ja Kuu­sa­mon välille – Vuorot pal­ve­le­vat ai­kai­sia aamuja ja myö­häi­siä iltoja

24.03.2023 06:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­ja-au­to tärisee tal­vel­la, koska Oulun kau­pun­ki ei poista jää­paak­ku­ja ka­duil­ta

06.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
Oulun kaupungin järjestämät koulukyydit kulkevat lakosta huolimatta – oppilaiden vanhempia suositellaan tarvittaessa viemään koululaiset itse tai kimppakyydillä

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mät kou­lu­kyy­dit kul­ke­vat lakosta huo­li­mat­ta – op­pi­lai­den van­hem­pia suo­si­tel­laan tar­vit­taes­sa viemään kou­lu­lai­set itse tai kimp­pa­kyy­dil­lä

28.02.2023 16:13 10
Bussit ja junat vaarassa jäädä asemalle, lakot torpedoisivat pohjoisen hiihtolomasuunnitelmia: "Valmistaudumme pahimpaan"

Bussit ja junat vaa­ras­sa jäädä ase­mal­le, lakot tor­pe­doi­si­vat poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­suun­ni­tel­mia: "Val­mis­tau­dum­me pa­him­paan"

28.02.2023 07:00 22
Tilaajille
Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja matkojen määrässä taotaan ennätyslukemia – johtanut ajoittain myöhästelyyn

Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia – joh­ta­nut ajoit­tain myö­häs­te­lyyn

02.02.2023 05:00 62
Tilaajille
Takseissa koettu vuosien varrella tragedioita, suunsoitto ongelmista yleisin: "Täytyy koputtaa puuta"

Tak­seis­sa koettu vuosien var­rel­la tra­ge­dioi­ta, suun­soit­to on­gel­mis­ta ylei­sin: "Täytyy ko­put­taa puuta"

01.02.2023 18:01 10
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen busseihin on väläytelty vartijoita kitkemään häiriökäyttäytymistä – "Uhka voisi ennaltaehkäistä tilanteita"

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin on vä­läy­tel­ty var­ti­joi­ta kit­ke­mään häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä – "Uhka voisi en­nal­ta­eh­käis­tä ti­lan­tei­ta"

01.02.2023 18:00 25
Tilaajille
Pissahätä nousi puheenaiheeksi Oulun bussikuskien vessapulan vuoksi, asiantuntijoilla selvä näkemys jatkuvan pidättämisen haitoista – "Harva haluaa ajaa vaipoissa linja-autoa"

Pis­sa­hä­tä nousi pu­heen­ai­heek­si Oulun bus­si­kus­kien ves­sa­pu­lan vuoksi, asian­tun­ti­joil­la selvä näkemys jat­ku­van pi­dät­tä­mi­sen hai­tois­ta – "Harva haluaa ajaa vai­pois­sa lin­ja-au­toa"

30.11.2022 18:30 22
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää, että kaupunki ratkaisee Oulun bussikuskien wc-ongelman yhdessä liikennöitsijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa

Val­tuus­to­aloi­te esit­tää, että kau­pun­ki rat­kai­see Oulun bus­si­kus­kien wc-on­gel­man yhdessä lii­ken­nöit­si­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kanssa

28.11.2022 20:44 30
Tilaajille

Lin­ja-au­to­hal­lis­sa syttyi uhkaava pa­lon­al­ku Ke­min­maas­sa – "Mustaa savua joka pai­kas­sa"

11.11.2022 06:39
Oulun joukkoliikenteen matkalippujen hintoja halutaan puolittaa, jotta matkustajia tulisi linja-autoihin enemmän

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­lip­pu­jen hintoja ha­lu­taan puo­lit­taa, jotta mat­kus­ta­jia tulisi lin­ja-au­toi­hin enemmän

08.09.2022 07:00 41
Tilaajille
Oubus jatkaa biokaasubussien liikennöintiä – kaasubussien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa

Oubus jatkaa bio­kaa­su­bus­sien lii­ken­nöin­tiä – kaa­su­bus­sien odo­te­taan li­sään­ty­vän tu­le­vai­suu­des­sa

04.08.2022 12:43 19
Oulun joukkoliikenne on nyt jopa 80 prosenttia enemmän ajoissa, kun Oulun Taksipalvelut on korvattu uusilla liikennöitsijöillä – OTP:n entisiä kuljettajia työllistetty kesän aikana runsaasti

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on nyt jopa 80 pro­sent­tia enemmän ajois­sa, kun Oulun Tak­si­pal­ve­lut on kor­vat­tu uusilla lii­ken­nöit­si­jöil­lä – OTP:n entisiä kul­jet­ta­jia työl­lis­tet­ty kesän aikana run­saas­ti

03.08.2022 06:00 48
Tilaajille