Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lapset ja perheet
Hittijuoma Prime sai maahantuojan ja pian sitä pitäisi olla myynnissä jatkuvasti – Vastaa Kalevan kyselyyn somen suosituksi tekemästä juomasta

Hit­ti­juo­ma Prime sai maa­han­tuo­jan ja pian sitä pitäisi olla myyn­nis­sä jat­ku­vas­ti – Vastaa Kalevan ky­se­lyyn somen suo­si­tuk­si te­ke­mäs­tä juo­mas­ta

04.09.2023 16:58 10
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – Näillä oululaisen päiväkodin 4 vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – Näillä ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din 4 vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

24.08.2023 17:30
Tilaajille
Maksuton kesäruokailu helpottaisi lapsiperheiden ahdinkoa, mutta Oulun kaupungille se on liian kallista – "Kun lapset ovat kotona, ruokaa saa olla laittamassa koko ajan"

Mak­su­ton ke­sä­ruo­kai­lu hel­pot­tai­si lap­si­per­hei­den ah­din­koa, mutta Oulun kau­pun­gil­le se on liian kal­lis­ta – "Kun lapset ovat kotona, ruokaa saa olla lait­ta­mas­sa koko ajan"

14.06.2023 06:00 152
Tilaajille
Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lomallaan Oulussa ja lähiseudulla? Kokosimme tähän juttuun vinkkejä sopivista kesätapahtumista

Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lo­mal­laan Oulussa ja lä­hi­seu­dul­la? Ko­ko­sim­me tähän juttuun vink­ke­jä so­pi­vis­ta ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta

09.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – Ritaharjun opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – Ri­ta­har­jun opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Alakoululaisen vanhempi, näin edistät etätyörauhaa, jos tunnelma kotona kesälomailevien lasten kanssa alkaa muistuttaa villin lännen saluunaa
Kolumni

Ala­kou­lu­lai­sen van­hem­pi, näin edistät etä­työ­rau­haa, jos tun­nel­ma kotona ke­sä­lo­mai­le­vien lasten kanssa alkaa muis­tut­taa villin lännen sa­luu­naa

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Ukrainalaisäidit kertovat, kuinka pakenivat lapsineen pommisuojista turvaan Ouluun: "Minulla oli vain reppu selässäni, kun lopulta onnistuimme pääsemään pois"

Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat lap­si­neen pom­mi­suo­jis­ta turvaan Ouluun: "Mi­nul­la oli vain reppu se­läs­sä­ni, kun lopulta on­nis­tuim­me pää­se­mään pois"

06.12.2022 08:00 12
Tilaajille
Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaihtuivat pikkujatkoiksi Oulun taidekoulun lasten lauantaina

Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaih­tui­vat pik­ku­jat­koik­si Oulun tai­de­kou­lun lasten lauan­tai­na

19.11.2022 19:39
Tilaajille
Odottavan äidin infektiot lisäävät lapsen astmariskiä: "Antibioottikuuri kannattaa ottaa raskaana ollessakin, jos lääkäri on sellaisen määrännyt", sanoo oululaistutkija

Odot­ta­van äidin in­fek­tiot li­sää­vät lapsen ast­ma­ris­kiä: "An­ti­bioot­ti­kuu­ri kan­nat­taa ottaa ras­kaa­na ol­les­sa­kin, jos lääkäri on sel­lai­sen mää­rän­nyt", sanoo ou­lu­lais­tut­ki­ja

03.11.2022 18:00
Tilaajille
Äityikö lasten leikki riidaksi? Älä hermostu, vaan katso nämä oululaistutkijoiden kasvatusvinkit – tunnetaidoilla on yllättäen yhteys myös koulumenestykseen

Äityikö lasten leikki rii­dak­si? Älä her­mos­tu, vaan katso nämä ou­lu­lais­tut­ki­joi­den kas­va­tus­vin­kit – tun­ne­tai­doil­la on yl­lät­täen yhteys myös kou­lu­me­nes­tyk­seen

09.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Kukaan ei saisi joutua kiusatuksi, mutta yhä liian moni joutuu
Kolumni

Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

13.08.2022 16:00 22
Tilaajille
"Nuorisolaki pitää saada maaliin, että saamme ilmaisen harrastuksen koulupäivän yhteyteen", sanoo reisjärvinen keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen

"Nuo­ri­so­la­ki pitää saada maa­liin, että saamme il­mai­sen har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen", sanoo reis­jär­vi­nen kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­nen

25.07.2022 13:26
Tilaajille
Koronarajoitukset kuormittivat perheiden äitejä enemmän kuin isiä – lastenhoitovastuu kasautuu edelleen äideille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kuor­mit­ti­vat per­hei­den äitejä enemmän kuin isiä – las­ten­hoi­to­vas­tuu ka­sau­tuu edel­leen äi­deil­le

31.05.2022 13:42 1
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

Tuore kala on pa­rem­paa kuin karkki – nappaa tästä vinkit ka­la­reis­sul­le lasten kanssa

25.05.2022 10:05 1
Tilaajille
Raskausdiabetes yleistyy, eivätkä sitä aiheuta vain kohonneet sokerit – oululainen Noora Saari sairastui kaikissa kolmessa raskaudessaan: "Ensimmäinen tunne oli, että epäonnistuin"

Ras­kaus­dia­be­tes yleis­tyy, eivätkä sitä aiheuta vain ko­hon­neet sokerit – ou­lu­lai­nen Noora Saari sai­ras­tui kai­kis­sa kol­mes­sa ras­kau­des­saan: "En­sim­mäi­nen tunne oli, että epäon­nis­tuin"

16.05.2022 06:00
Tilaajille
"Lapsi ei unohda!" – oululaislähtöinen kirjailija-kuvittaja Sanna Pelliccioni tuo puhuttavaksi sodan ja surun ja muun mistä on vaiettu

"Lapsi ei unoh­da!" – ou­lu­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja-ku­vit­ta­ja Sanna Pel­lic­cio­ni tuo pu­hut­ta­vak­si sodan ja surun ja muun mistä on vaiettu

30.04.2022 09:00
Tilaajille
Oulu rajoitti kunta-alan lakon aikana päi­vä­hoitopalveluja, vaikka työtaistelu ei lain mukaan vapauta kuntaa varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta

Oulu ra­joit­ti kun­ta-alan lakon aikana päi­vä­hoi­to­pal­ve­lu­ja, vaikka työ­tais­te­lu ei lain mukaan vapauta kuntaa var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mis­vas­tuus­ta

27.04.2022 19:26 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­kou­lu voisi olla parempi – uusien di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ja op­pi­ma­te­riaa­lien käyttö edel­lyt­tää uu­den­lais­ta pe­da­go­giik­kaa

03.04.2022 06:00 8
Tilaajille
Oulussa jo lähes kaksi tuhatta lasta harrastaa ilmaiseksi koulupäivien yhteydessä – Kaukovainion koulun Tempo-kerhossa soittamaan pääsevät kaikki halukkaat

Oulussa jo lähes kaksi tuhatta lasta har­ras­taa il­mai­sek­si kou­lu­päi­vien yh­tey­des­sä – Kau­ko­vai­nion koulun Tem­po-ker­hos­sa soit­ta­maan pää­se­vät kaikki ha­luk­kaat

21.03.2022 06:00 2
Tilaajille