Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Riita-asiat
Pesänhoitaja paljastaa, miksi hän vaatii oikeudessa Uroksen hallitukselta yli 100 miljoonaa euroa ­– ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

Pe­sän­hoi­ta­ja pal­jas­taa, miksi hän vaatii oi­keu­des­sa Uroksen hal­li­tuk­sel­ta yli 100 mil­joo­naa euroa – ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

21.12.2023 15:16 12
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuteen laitettiin vireille jälleen uusi Uros-asia – Pesänhoitaja Sami Uoti vaatii Uroksen hallitukseen kuuluneilta vahingonkorvauksia

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen lai­tet­tiin vi­reil­le jälleen uusi Uros-asia – ­Pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti vaatii Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta va­hin­gon­kor­vauk­sia

20.12.2023 16:36 7
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudelta taas uusi Uros-ratkaisu – Pesänhoitaja: Päästään selvittämään tytäryhtiöiden varallisuutta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta taas uusi Uros-rat­kai­su – Pe­sän­hoi­ta­ja: Pääs­tään sel­vit­tä­mään ty­tär­yh­tiöi­den va­ral­li­suut­ta

14.12.2023 16:11 9
Tilaajille
Oikeus: Oulun Vesi muutti perusteetta laskutuskäytäntöään – Käräjäoikeuden mielestä kiinteistön omistaja ei ole vastuussa vuokralaisen vesilaskuista

Oikeus: Oulun Vesi muutti pe­rus­teet­ta las­ku­tus­käy­tän­töään – Kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä kiin­teis­tön omis­ta­ja ei ole vas­tuus­sa vuok­ra­lai­sen ve­si­las­kuis­ta

13.12.2023 16:11 23
Tilaajille
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

05.12.2023 16:22
Tilaajille
Lapsistaan taistelleen oululaisisän uhkasakkovaatimus hylättiin – oikeuden mielestä lasten näkemys on huomioitava

Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin – oi­keu­den mie­les­tä lasten näkemys on huo­mioi­ta­va

28.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Tyttäriä haettiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 05:00 49
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon huoneistoista kumpusi oikeuskiista –  Taloyhtiö otti mielenterveyskuntoutujille vuokrattuja asuntoja haltuun

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon huo­neis­tois­ta kumpusi oi­keus­kiis­ta –  Ta­lo­yh­tiö otti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le vuok­rat­tu­ja asun­to­ja haltuun

07.09.2023 05:00 35
Tilaajille
Oulun lähiseudulta asunto-osakkeita ostaneet kiistelivät oikeudessa lämmitysjärjestelmään liittyvästä asiasta – päätyivät sovintoon rakennuttajan kanssa

Oulun lä­hi­seu­dul­ta asun­to-osak­kei­ta os­ta­neet kiis­te­li­vät oi­keu­des­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­väs­tä asiasta – pää­tyi­vät so­vin­toon ra­ken­nut­ta­jan kanssa

15.03.2023 18:00 9
Tilaajille
Sirkustaiteilijat riitelivät palkoistaan oikeudessa – Oulun poliisi on tutkinut sirkukseen liittyviä rikosepäilyjä

Sir­kus­tai­tei­li­jat rii­te­li­vät pal­kois­taan oi­keu­des­sa – Oulun poliisi on tut­ki­nut sir­kuk­seen liit­ty­viä ri­kos­epäi­ly­jä

11.12.2022 10:00 2
Tilaajille
Jättikö putkiasentaja hanan auki? Vesivahinkoon johtaneista syistä kiisteltiin Oulun käräjäoikeudessa

Jättikö put­ki­asen­ta­ja hanan auki? Ve­si­va­hin­koon joh­ta­neis­ta syistä kiis­tel­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

04.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Hovioikeus vahvisti asuntovaunun omistuskiistaa koskevan sovinnon

Ho­vi­oi­keus vah­vis­ti asun­to­vau­nun omis­tus­kiis­taa kos­ke­van so­vin­non

09.09.2022 10:44 2
Tilaajille
Erikoinen asuntovaunukiista oikeudessa Oulussa – kenelle palautetaan poliisin hallussa oleva vaunu?

Eri­koi­nen asun­to­vau­nu­kiis­ta oi­keu­des­sa Oulussa – kenelle pa­lau­te­taan po­lii­sin hal­lus­sa oleva vaunu?

02.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Käräjäoikeus määräsi Oulun kaupungin korvaamaan kymmenelle työntekijälle koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – Kaupunki aikoo todennäköisesti valittaa tuomioista hovioikeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Oulun kau­pun­gin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­le ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – ­Kau­pun­ki aikoo to­den­nä­köi­ses­ti va­lit­taa tuo­miois­ta ho­vi­oi­keu­teen

17.08.2022 13:24 10
Tilaajille
Oulun kaupunki määrättiin korvaamaan kymmenelle työntekijälleen koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – käräjäoikeuden mielestä työn tekeminen ei estynyt lain tarkoittamalla tavalla

Oulun kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­leen ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä työn te­ke­mi­nen ei estynyt lain tar­koit­ta­mal­la tavalla

16.08.2022 15:48 30
Tilaajille
Anna Hurmalainen tutkii allekirjoitusten aitoutta – kiistellyn alan asiantuntija oli mukana oululaisfirman taksikuskin ajamassa erikoisessa oikeusjutussa

Anna Hur­ma­lai­nen tutkii al­le­kir­joi­tus­ten ai­tout­ta – kiis­tel­lyn alan asian­tun­ti­ja oli mukana ou­lu­lais­fir­man tak­si­kus­kin aja­mas­sa eri­koi­ses­sa oi­keus­ju­tus­sa

01.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Kittilässä Sirkan koulun remontista tuli rakennusriita, jota ratkottiin käräjillä – molemmat osapuolet tuomittiin maksajiksi

Kit­ti­läs­sä Sirkan koulun re­mon­tis­ta tuli ra­ken­nus­rii­ta, jota rat­kot­tiin kä­rä­jil­lä – mo­lem­mat osa­puo­let tuo­mit­tiin mak­sa­jik­si

17.06.2022 21:31 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isien oi­keu­det huo­mioon – nyt kä­rä­jä­oi­keus on sel­vi­tel­lyt puoli vuotta kä­si­tel­lään­kö asia Suo­mes­sa vai lapsen äidin ko­ti­maas­sa Sak­sas­sa

16.03.2022 05:15 1
Tilaajille
Riita koiran astutuksen peruuntumisesta tuli kalliiksi – korvauksia vaatineen narttukoiran omistajan maksettavaksi yli 30 000 euron oikeuskulut

Riita koiran as­tu­tuk­sen pe­ruun­tu­mi­ses­ta tuli kal­liik­si – kor­vauk­sia vaa­ti­neen nart­tu­koi­ran omis­ta­jan mak­set­ta­vak­si yli 30 000 euron oi­keus­ku­lut

02.02.2022 13:38 6
Tilaajille