Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Koulujen lakkauttaminen
Kuivasojan ja Sanginsuun kouluilla valmistaudutaan viimeisen lukuvuoden alkuun – Sanginsuun vanhemmat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kui­va­so­jan ja San­gin­suun kou­luil­la val­mis­tau­du­taan vii­mei­sen lu­ku­vuo­den alkuun – ­San­gin­suun van­hem­mat va­lit­ti­vat pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen

09.08.2023 06:05 11
Oulussa lakkautusuhan alla olevien koulujen oppilaat kertovat omista kouluistaan – ”On kivaa, kun kaikki tuntee kaikki”

Oulussa lak­kau­tus­uhan alla olevien kou­lu­jen op­pi­laat ker­to­vat omista kou­luis­taan – ”On kivaa, kun kaikki tuntee kaikki”

18.06.2023 06:05 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet kar­kaa­vat Oulusta – Kau­pun­ki kaipaa roh­kei­ta vi­sioi­ta ja ta­sa­pai­noi­sem­paa kaa­voi­tus­ta

13.05.2023 07:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu on pe­ri­aa­te­ky­sy­mys

10.05.2023 07:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos kaikki on tarpeen ta­sa­päis­tää, joko Oulussa kil­pai­lu­te­taan kou­lu­pu­ku­ja?

29.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sen al­ku­tai­val on tärkeä – ta­voit­tee­na tulisi olla pienet ala­kou­lu­yk­si­köt niin kas­vu­kes­kit­ty­mis­sä kuin maa­seu­dul­la­kin

24.04.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin po­liit­ti­set pää­tök­set pe­rus­tu­vat? – on­gel­mak­si esi­mer­kik­si Oulun kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lus­sa muo­dos­tuu se, että tärkeää tietoa jää myös kat­vee­seen

18.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Tulevaisuuden kouluverkko elää muutosten mukana
Kolumni

Tu­le­vai­suu­den kou­lu­verk­ko elää muu­tos­ten mukana

14.04.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sia on kuul­ta­va kou­lu­ver­kos­ta pää­tet­täes­sä

09.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Sanginsuulaisten taistelu koulunsa puolesta jatkuu, vaikka sen lakkauttamisesta tehtiin nyt esitys – "Systemaattista alasajoa on ollut jo vuosia"

San­gin­suu­lais­ten tais­te­lu kou­lun­sa puo­les­ta jatkuu, vaikka sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta tehtiin nyt esitys – "Sys­te­maat­tis­ta alas­ajoa on ollut jo vuosia"

01.09.2022 21:56 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun koulu lakkaa syr­jä­ky­läl­tä, lakkaa kaikki muukin toi­min­ta

27.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Ii päätti: Olhavan Tenavatupa lopetetaan, myös koulun lakkautus etenee: Perusopetuksessa ollut tänä vuonna 25 oppilasta

Ii päätti: Olhavan Te­na­va­tu­pa lo­pe­te­taan, myös koulun lak­kau­tus etenee: Pe­rus­ope­tuk­ses­sa ollut tänä vuonna 25 op­pi­las­ta

13.10.2021 15:25 8
Tilaajille
Sujuiko Sanginsuun lasten kuuleminen koulun lakkautusta koskevassa lapsivaikutusten arvioinnissa niin kuin piti? "Syytös lasten manipuloinnista on käsittämätön ja kestämätön"

Sujuiko San­gin­suun lasten kuu­le­mi­nen koulun lak­kau­tus­ta kos­ke­vas­sa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­sa niin kuin piti? "Syytös lasten ma­ni­pu­loin­nis­ta on kä­sit­tä­mä­tön ja kes­tä­mä­tön"

13.09.2020 15:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta ja vir­ka­mies­ten toi­mis­ta – se, miten lasten kuu­le­mi­nen to­teu­tet­tiin, oli lähinnä sur­ku­hu­pai­saa

11.09.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet koulut – uhka vai mah­dol­li­suus?

31.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten kou­lu­jen tu­ke­mi­nen on paras tapa säästää kuntien tu­le­vis­ta me­nois­ta

29.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedon ja pää­tök­sen­teon on oltava Oulussa avointa - myös kou­lu­pää­tök­sis­sä

22.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Kyläkoulujen lakkautusuhan taustalla on syntyvyyden raju väheneminen, tutkija huolissaan mahdollisista seurauksista: "Pahimmassa tapauksessa voi olla, että koulun lakkautuksella lakkautetaan koko yhteisö"

Ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­uhan taus­tal­la on syn­ty­vyy­den raju vä­he­ne­mi­nen, tutkija huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta: "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa voi olla, että koulun lak­kau­tuk­sel­la lak­kau­te­taan koko yh­tei­sö"

21.08.2020 06:10 4
Tilaajille
Muhos karsii kouluverkkoaan, lakkautusuhan alla kolme alakoulua  – Syynä kunnan velkaantuminen ja oppilasmäärien lasku

Muhos karsii kou­lu­verk­koaan, lak­kau­tus­uhan alla kolme ala­kou­lua – Syynä kunnan vel­kaan­tu­mi­nen ja op­pi­las­mää­rien lasku

22.06.2020 23:07
Tilaajille