Korona-altistus
Viimeisin 4 tuntia
Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

06:00 4
Vanhemmat
Oululaisiin hoivakoteihin ei vierailukieltoja altistuksista huolimatta, rokotukset alkavat ensi viikolla – "Voimme antaa ainoastaan suosituksen vierailujen välttämisestä"

Ou­lu­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin ei vie­rai­lu­kiel­to­ja al­tis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la – "Voimme antaa ai­noas­taan suo­si­tuk­sen vie­rai­lu­jen vält­tä­mi­ses­tä"

07.01.2021 14:47 6
Tilaajille
Oulussa on todettu tällä viikolla 68 koronatartuntaa – Oulun aikuislukiossa 12 ihmistä karanteeniin, joukkoaltistumisia ollut viikon sisään yhdeksän Oulussa ja lähialueilla

Oulussa on todettu tällä vii­kol­la 68 ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulun ai­kuis­lu­kios­sa 12 ihmistä ka­ran­tee­niin, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ollut viikon sisään yh­dek­sän Oulussa ja lä­hi­alueil­la

31.10.2020 17:43 33
Pikku-Syötteen syyslomaviikon korona-altistumisten määrä tarkentui, karanteenissa 317 ihmistä – suurin osa altistuneista Oulunkaaren ulkopuolelta

Pik­ku-Syöt­teen syys­lo­ma­vii­kon ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ten määrä tar­ken­tui, ka­ran­tee­nis­sa 317 ihmistä – suurin osa al­tis­tu­neis­ta Ou­lun­kaa­ren ul­ko­puo­lel­ta

30.10.2020 21:49 9
Iissä todettu koronatapaus, johon liittyy joukkoaltistuminen: 46 ihmistä karanteeniin

Iissä todettu ko­ro­na­ta­paus, johon liittyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen: 46 ihmistä ka­ran­tee­niin

30.10.2020 21:32 4
Yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa henkilöä karanteenissa Pikku-Syötteen tartuntojen vuoksi

Yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa Pik­ku-Syöt­teen tar­tun­to­jen vuoksi

29.10.2020 17:22
Tilaajille
Jyväskylässä jopa 700 ihmistä koronakaranteeniin seurakunnan tilaisuuden jäljiltä – 50 tartuntaa raportoitu

Jy­väs­ky­läs­sä jopa 700 ihmistä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin seu­ra­kun­nan ti­lai­suu­den jäl­jil­tä – 50 tar­tun­taa ra­por­toi­tu

11.10.2020 14:17 4
Maikkulan yläkoulussa todettu koronatartunta, kolme luokkaa karanteeniin – yläkoulu pitää perjantaina etäpäivän

Maik­ku­lan ylä­kou­lus­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, kolme luokkaa ka­ran­tee­niin – ylä­kou­lu pitää per­jan­tai­na etä­päi­vän

08.10.2020 19:24 4
Rukalla mahdollisia korona-altistumisia Zone-ravintolassa – viime lauantai-iltana paikalla olleiden tarkkailtava vointiaan, ravintolassa oli asiakkaita eri puolilta maata

Rukalla mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Zo­ne-ra­vin­to­las­sa – viime lauan­tai-il­ta­na pai­kal­la ol­lei­den tark­kail­ta­va voin­tiaan, ra­vin­to­las­sa oli asiak­kai­ta eri puo­lil­ta maata

08.10.2020 16:41 6
Koronatilanteen paheneminen nostaa valmiutta etäopetukseen siirtymiseen Oulussa – altistumisia todettu kolmessa oululaiskoulussa

Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­nen nostaa val­miut­ta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­seen Oulussa – al­tis­tu­mi­sia todettu kol­mes­sa ou­lu­lais­kou­lus­sa

08.10.2020 16:15 1
Tilaajille
Pöllönkankaan koulussa korona-altistus, yksi luokka määrätty karanteeniin – Oulussa tullut päivän sisällä ilmi kaksi altistumista koululuokissa

Pöl­lön­kan­kaan kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus, yksi luokka mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Oulussa tullut päivän sisällä ilmi kaksi al­tis­tu­mis­ta kou­lu­luo­kis­sa

07.10.2020 22:45 7
Opiskelijoita altistunut koronavirukselle OSYKissa, 14 määrätty karanteeniin

Opis­ke­li­joi­ta al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le OSY­Kis­sa, 14 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

07.10.2020 17:22
Tilaajille
Johtava lääkäri Liminganlahden koulun korona-altistumisesta: "Olemme yhteydessä jokaiseen altistuneeseen, kouluun voi mennä turvallisesti"

Johtava lääkäri Li­min­gan­lah­den koulun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­ses­ta: "Olemme yh­tey­des­sä jo­kai­seen al­tis­tu­nee­seen, kouluun voi mennä tur­val­li­ses­ti"

05.10.2020 17:31 1
Tilaajille
Seurakuntien työntekijöitä altistui koronavirukselle koulutustilaisuudessa Oulussa, altistuneet määrätty karanteeniin

Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa Ou­lus­sa, al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

04.10.2020 15:13 3
Liminganlahden koululla todettu korona-altistuminen, altistuneet kartoitettu ja määrätty karanteeniin

Li­min­gan­lah­den kou­lul­la todettu ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen, al­tis­tu­neet kar­toi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

04.10.2020 08:46
Jälleen yksi ministeri etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi – nyt vuorossa Ville Skinnari

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – nyt vuo­ros­sa Ville Skin­na­ri

11.09.2020 12:30
Kun jo miljoona kertaa ladattu Koronavilkku piippaa, ei sillä ole mukavaa kerrottavaa – asiantuntija kertoo, miten ilmoitukseen kannattaa reagoida

Kun jo mil­joo­na kertaa ladattu Ko­ro­na­vilk­ku piip­paa, ei sillä ole mukavaa ker­rot­ta­vaa – asian­tun­ti­ja kertoo, miten il­moi­tuk­seen kan­nat­taa rea­goi­da

01.09.2020 22:14 5
Tyrnävän kunta: Murron koulussa korona-altistus, yksi luokka asetettu karanteeniin

Tyr­nä­vän kunta: Murron kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus, yksi luokka ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

29.08.2020 20:58 2
Joogatunnin oppilaat ja opettaja altistuivat koronavirukselle viikko sitten Oulussa – muut Terminaali-harrastuskeskuksen kävijät eivät ole altistuneet

Joo­ga­tun­nin op­pi­laat ja opet­ta­ja al­tis­tui­vat ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viikko sitten Oulussa – muut Ter­mi­naa­li-har­ras­tus­kes­kuk­sen kävijät eivät ole al­tis­tu­neet

24.08.2020 10:32 11
Raahen Oluthuoneen yrittäjällä koronatartunta, oli töissä oireettomana – altistuneita voi olla satoja

Raahen Olut­huo­neen yrit­tä­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, oli töissä oi­reet­to­ma­na – al­tis­tu­nei­ta voi olla satoja

22.08.2020 21:09 23