Korona-altistus
Oulussa torstaina ilmi kaksi uutta joukkoaltistumista – myös yhdessä Ideaparkin ravintolassa mahdollinen altistuminen

Oulussa tors­tai­na ilmi kaksi uutta jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta – myös yhdessä Idea­par­kin ra­vin­to­las­sa mah­dol­li­nen al­tis­tu­mi­nen

15.04.2021 17:45 33
Kuusamon Keskusapteekissa on voinut altistua koronavirukselle – alkuviikosta asioinut, tarkkaile vointiasi

Kuu­sa­mon Kes­kus­ap­tee­kis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – al­ku­vii­kos­ta asioi­nut, tark­kai­le voin­tia­si

12.03.2021 10:40
Tilaajille
Iisalmelaisen yrittäjän pakkotestaustapauksessa puhutaan alustavasti kymmenestä tartunnan saaneesta ja 60 altistuneesta, kertoo poliisi

Ii­sal­me­lai­sen yrit­tä­jän pak­ko­tes­taus­ta­pauk­ses­sa pu­hu­taan alus­ta­vas­ti kym­me­nes­tä tar­tun­nan saa­nees­ta ja 60 al­tis­tu­nees­ta, kertoo poliisi

04.03.2021 17:08 10
Kempele: Pieni Pelakuu -hoivakodissa mahdollinen korona-altistuminen – osa asukkaista ja henkilöstöstä ehtinyt jo saada koronarokotteen

Kem­pe­le: Pieni Pelakuu -hoi­va­ko­dis­sa mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – osa asuk­kais­ta ja hen­ki­lös­tös­tä ehtinyt jo saada ko­ro­na­ro­kot­teen

27.02.2021 13:33 1
Lukijalta Mielipide Eila Kolehmainen

Useat ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat ta­pah­tu­neet ra­vin­to­lois­sa – al­tis­tu­mi­sis­ta voi seurata ra­joit­tei­ta, jotka estävät muiden toi­mi­alo­jen elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­nan

23.02.2021 06:00
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 20:34 47
Limingantullin Liikussa mahdollinen korona-altistus tiistaina ja keskiviikkona

Li­min­gan­tul­lin Lii­kus­sa mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tus tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

06.02.2021 17:41 2
Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

21.01.2021 06:00 4
Oululaisiin hoivakoteihin ei vierailukieltoja altistuksista huolimatta, rokotukset alkavat ensi viikolla – "Voimme antaa ainoastaan suosituksen vierailujen välttämisestä"

Ou­lu­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin ei vie­rai­lu­kiel­to­ja al­tis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la – "Voimme antaa ai­noas­taan suo­si­tuk­sen vie­rai­lu­jen vält­tä­mi­ses­tä"

07.01.2021 14:47 6
Tilaajille
Oulussa on todettu tällä viikolla 68 koronatartuntaa – Oulun aikuislukiossa 12 ihmistä karanteeniin, joukkoaltistumisia ollut viikon sisään yhdeksän Oulussa ja lähialueilla

Oulussa on todettu tällä vii­kol­la 68 ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulun ai­kuis­lu­kios­sa 12 ihmistä ka­ran­tee­niin, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ollut viikon sisään yh­dek­sän Oulussa ja lä­hi­alueil­la

31.10.2020 18:59 33
Pikku-Syötteen syyslomaviikon korona-altistumisten määrä tarkentui, karanteenissa 317 ihmistä – suurin osa altistuneista Oulunkaaren ulkopuolelta

Pik­ku-Syöt­teen syys­lo­ma­vii­kon ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ten määrä tar­ken­tui, ka­ran­tee­nis­sa 317 ihmistä – suurin osa al­tis­tu­neis­ta Ou­lun­kaa­ren ul­ko­puo­lel­ta

30.10.2020 21:49 9
Iissä todettu koronatapaus, johon liittyy joukkoaltistuminen: 46 ihmistä karanteeniin

Iissä todettu ko­ro­na­ta­paus, johon liittyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen: 46 ihmistä ka­ran­tee­niin

30.10.2020 21:32 4
Yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa henkilöä karanteenissa Pikku-Syötteen tartuntojen vuoksi

Yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa Pik­ku-Syöt­teen tar­tun­to­jen vuoksi

29.10.2020 17:22
Tilaajille
Jyväskylässä jopa 700 ihmistä koronakaranteeniin seurakunnan tilaisuuden jäljiltä – 50 tartuntaa raportoitu

Jy­väs­ky­läs­sä jopa 700 ihmistä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin seu­ra­kun­nan ti­lai­suu­den jäl­jil­tä – 50 tar­tun­taa ra­por­toi­tu

11.10.2020 20:36 4
Maikkulan yläkoulussa todettu koronatartunta, kolme luokkaa karanteeniin – yläkoulu pitää perjantaina etäpäivän

Maik­ku­lan ylä­kou­lus­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, kolme luokkaa ka­ran­tee­niin – ylä­kou­lu pitää per­jan­tai­na etä­päi­vän

08.10.2020 19:24 4
Rukalla mahdollisia korona-altistumisia Zone-ravintolassa – viime lauantai-iltana paikalla olleiden tarkkailtava vointiaan, ravintolassa oli asiakkaita eri puolilta maata

Rukalla mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Zo­ne-ra­vin­to­las­sa – viime lauan­tai-il­ta­na pai­kal­la ol­lei­den tark­kail­ta­va voin­tiaan, ra­vin­to­las­sa oli asiak­kai­ta eri puo­lil­ta maata

08.10.2020 17:30 6
Koronatilanteen paheneminen nostaa valmiutta etäopetukseen siirtymiseen Oulussa – altistumisia todettu kolmessa oululaiskoulussa

Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­nen nostaa val­miut­ta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­seen Oulussa – al­tis­tu­mi­sia todettu kol­mes­sa ou­lu­lais­kou­lus­sa

08.10.2020 19:29 1
Tilaajille
Pöllönkankaan koulussa korona-altistus, yksi luokka määrätty karanteeniin – Oulussa tullut päivän sisällä ilmi kaksi altistumista koululuokissa

Pöl­lön­kan­kaan kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus, yksi luokka mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Oulussa tullut päivän sisällä ilmi kaksi al­tis­tu­mis­ta kou­lu­luo­kis­sa

08.10.2020 07:37 7
Opiskelijoita altistunut koronavirukselle OSYKissa, 14 määrätty karanteeniin

Opis­ke­li­joi­ta al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le OSY­Kis­sa, 14 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

07.10.2020 20:03
Tilaajille
Johtava lääkäri Liminganlahden koulun korona-altistumisesta: "Olemme yhteydessä jokaiseen altistuneeseen, kouluun voi mennä turvallisesti"

Johtava lääkäri Li­min­gan­lah­den koulun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­ses­ta: "Olemme yh­tey­des­sä jo­kai­seen al­tis­tu­nee­seen, kouluun voi mennä tur­val­li­ses­ti"

05.10.2020 17:31 1
Tilaajille