Oulu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Korkein hallinto-oikeus
KHO: Karhunmetsästyksen viimevuotiset poikkeusluvat Kainuussa ja Pirkanmaalla olivat lainvastaisia – metsästyskulttuurin ylläpito ei kelvannut perusteeksi

KHO: Kar­hun­met­säs­tyk­sen vii­me­vuo­ti­set poik­keus­lu­vat Kai­nuus­sa ja Pir­kan­maal­la olivat lain­vas­tai­sia – met­säs­tys­kult­tuu­rin yl­lä­pi­to ei kel­van­nut pe­rus­teek­si

30.10.2023 22:40 10
Tytti Yli-Viikarin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi valituslupahakemukset irtisanomisista

Tytti Yli-Vii­ka­rin tie nousi pystyyn myös KHO:ssa – oikeus hylkäsi va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set ir­ti­sa­no­mi­sis­ta

29.09.2023 11:07 28
KHO ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – järjestöjen toivoma  ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti ei toteudu

KHO ei tutki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta – jär­jes­tö­jen toivoma en­sim­mäi­nen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­ti ei toteudu

07.06.2023 10:57 3
Korkein hallinto-oikeus: Oulun Sivakka-yhtymä keräsi lasten henkilötunnuksia lain vastaisesti

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun Si­vak­ka-yh­ty­mä keräsi lasten hen­ki­lö­tun­nuk­sia lain vas­tai­ses­ti

06.06.2023 12:35 11
Tilaajille
Oikeudessa käsitellään sotkuista riitaa Oulun apteekeista – Fimean mielestä lääkkeiden saatavuus edellyttää uusia apteekkeja kaupunkiin, apteekkari toista mieltä

Oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään sot­kuis­ta riitaa Oulun ap­tee­keis­ta – Fimean mie­les­tä lääk­kei­den saa­ta­vuus edel­lyt­tää uusia ap­teek­ke­ja kau­pun­kiin, ap­teek­ka­ri toista mieltä

12.02.2023 06:00 74
Tilaajille
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luovuttanut asiakirjoja kiinnioton jälkeen kuolleen henkilön lähiomaiselle

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luo­vut­ta­nut asia­kir­jo­ja kiin­ni­oton jälkeen kuol­leen hen­ki­lön lä­hi­omai­sel­le

19.01.2023 14:43 1
Tilaajille
Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri saattaa hakea valituslupaa Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri saattaa hakea va­li­tus­lu­paa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­vas­ta – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

05.01.2023 13:25 68
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

KHO piti voi­mas­sa Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taal­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van

30.06.2022 16:20
Tilaajille
KHO: Soklin kaivoshankkeen vesienhallinnassa isoja epävarmuustekijöitä, Nuorttijoki voisi pilaantua merkittävästi – ympäristö- ja vesitalousluvat palautettiin avin käsittelyyn

KHO: Soklin kai­vos­hank­keen ve­sien­hal­lin­nas­sa isoja epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, Nuort­ti­jo­ki voisi pi­laan­tua mer­kit­tä­väs­ti – ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­vat pa­lau­tet­tiin avin kä­sit­te­lyyn

24.03.2022 10:42 2
Tilaajille
KHO kieltää 12 afganistanilaisen turvapaikanhakijan käännyttämispäätökset – Maahanmuuttovirasto keskeytti kielteiset päätökset jo heinäkuussa

KHO kieltää 12 af­ga­nis­ta­ni­lai­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan kään­nyt­tä­mis­pää­tök­set – Maa­han­muut­to­vi­ras­to kes­keyt­ti kiel­tei­set pää­tök­set jo hei­nä­kuus­sa

20.08.2021 15:44 11
KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja linjasi: Kunta sai antaa ympäristöluvan Limingan Ekokortteliin

KHO kumosi Vaasan hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen ja lin­ja­si: Kunta sai antaa ym­pä­ris­tö­lu­van Li­min­gan Eko­kort­te­liin

06.05.2021 20:54 6
Tilaajille
KHO: Läheisten vierailuja vammaisten asumisyksikössä ei olisi saanut kieltää koronariskin takia

KHO: Lä­heis­ten vie­rai­lu­ja vam­mais­ten asu­mis­yk­si­kös­sä ei olisi saanut kieltää ko­ro­na­ris­kin takia

07.01.2021 13:36 11
Jääräpäinen kalafarmari on jatkuvasti tukkanuottasilla viranomaisten kanssa Taivalkoskella – Valvontaeläinlääkäri: Laitoshygienia oli käsittämättömän heikolla tasolla

Jää­rä­päi­nen ka­la­far­ma­ri on jat­ku­vas­ti tuk­ka­nuot­ta­sil­la vi­ran­omais­ten kanssa Tai­val­kos­kel­la – Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Lai­tos­hy­gie­nia oli kä­sit­tä­mät­tö­män hei­kol­la tasolla

26.09.2020 18:00 16
Tilaajille
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 16:13 3
Tilaajille
Fortum ei saanut lievennyksiä Oulujoen vesivoimalaitostensa kalatalousvelvoitteisiin, KHO palautti voimaan aluehallintoviraston päätöksen

Fortum ei saanut lie­ven­nyk­siä Ou­lu­joen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten­sa ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­siin, KHO pa­laut­ti voimaan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen

01.07.2020 17:10
Tilaajille