Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Metsästys
Susiasetus tuli, mutta Riistakeskus ei ole sallinut kannanhoidollista jahtia – "Tilanne on kaiken kaikkiaan vähän erikoinen"

Su­si­ase­tus tuli, mutta Riis­ta­kes­kus ei ole sal­li­nut kan­nan­hoi­dol­lis­ta jahtia – "Ti­lan­ne on kaiken kaik­kiaan vähän eri­koi­nen"

20.02.2024 14:37 7
Tarvitsemme riistantutkimusta enemmän kuin koskaan – luonto ja sen ekosysteemit ovat jatkuvassa muutoksessa
Kolumni

Tar­vit­sem­me riis­tan­tut­ki­mus­ta enemmän kuin koskaan – luonto ja sen eko­sys­tee­mit ovat jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa

21.01.2024 14:00 11
Tilaajille
Oulun alueen riistapäällikkö pelkää, että Oulaisissa tienvarsille jäävät raadot pilaavat metsästäjien maineen – Oulun poliisi ei niitä korjaa

Oulun alueen riis­ta­pääl­lik­kö pelkää, että Ou­lai­sis­sa tien­var­sil­le jäävät raadot pi­laa­vat met­säs­tä­jien maineen – Oulun poliisi ei niitä korjaa

19.01.2024 06:00 78
Tilaajille
KHO: Karhunmetsästyksen viimevuotiset poikkeusluvat Kainuussa ja Pirkanmaalla olivat lainvastaisia – metsästyskulttuurin ylläpito ei kelvannut perusteeksi

KHO: Kar­hun­met­säs­tyk­sen vii­me­vuo­ti­set poik­keus­lu­vat Kai­nuus­sa ja Pir­kan­maal­la olivat lain­vas­tai­sia – met­säs­tys­kult­tuu­rin yl­lä­pi­to ei kel­van­nut pe­rus­teek­si

30.10.2023 22:40 10
Sudet söivät raahelaisen Seppo Mannilan hirvikoiran – Metsästyskoira voi törmätä susiin melkein missä tahansa Pohjois-Pohjanmaalla

Sudet söivät raa­he­lai­sen Seppo Man­ni­lan hir­vi­koi­ran – Met­säs­tys­koi­ra voi törmätä susiin melkein missä tahansa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

11.10.2023 06:00 37
Tilaajille
Sallassa kaadettiin kaikkien aikojen suurin hirvisonni: "Punnittiin varmaan viisi kertaa uudestaan"

Sal­las­sa kaa­det­tiin kaik­kien aikojen suurin hir­vi­son­ni: "Pun­nit­tiin varmaan viisi kertaa uu­des­taan"

15.09.2023 09:41 47
Tilaajille
Oulun yliopistossa tutkittiin uudella tavalla lyijyluotien ja myrkyttömien luotien käyttäytymistä kudoksissa – tulokset yllättivät

Oulun yli­opis­tos­sa tut­kit­tiin uudella tavalla lyi­jy­luo­tien ja myr­kyt­tö­mien luotien käyt­täy­ty­mis­tä ku­dok­sis­sa – tu­lok­set yl­lät­ti­vät

16.08.2023 11:30 5
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:02 2
Oulun riistakeskusalueelle myönnettiin 3588 hirvenpyyntilupaa – määrä laski viime vuodesta

Oulun riis­ta­kes­kus­alueel­le myön­net­tiin 3588 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa – määrä laski viime vuo­des­ta

13.07.2023 15:42 6
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Eränkäyntiä varten on tarjolla vaikka mitä – erämessut Oulussa keräävät alan harrastajia laajalta alueelta

Erän­käyn­tiä varten on tar­jol­la vaikka mitä – erä­mes­sut Oulussa ke­rää­vät alan har­ras­ta­jia laa­jal­ta alueel­ta

19.05.2023 20:40 26
Tilaajille
Mies tappoi metson ajamalla päältä autolla Taivalkoskella – joutuu maksamaan yli 1700 euroa

Mies tappoi metson aja­mal­la päältä autolla Tai­val­kos­kel­la – joutuu mak­sa­maan yli 1700 euroa

24.03.2023 14:12 13
Tilaajille
Yli 350 luonnossa liikkujaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erätarkastajan kartalta, etenkin Sanginjoen alueen virkistyskäytössä riittää valvottavaa

Yli 350 luon­nos­sa liik­ku­jaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erä­tar­kas­ta­jan kar­tal­ta, etenkin San­gin­joen alueen vir­kis­tys­käy­tös­sä riittää val­vot­ta­vaa

17.01.2023 06:10 10
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – valtion mailla lähes puolet kelkkailijoista rikkoi maastoliikennelakia

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – valtion mailla lähes puolet kelk­kai­li­jois­ta rikkoi maas­to­lii­ken­ne­la­kia

01.01.2023 14:56 22
Tilaajille
Ruoto avasi myymälän Ouluun – Kahden miehen pyörittämä pienyritys kasvoi kalastus- ja metsästysvälinekaupan eturivin tekijäksi 10 vuodessa
Mainos Ruoto

Ruoto avasi myy­mä­län Ouluun – Kahden miehen pyö­rit­tä­mä pien­yri­tys kasvoi ka­las­tus- ja met­säs­tys­vä­li­ne­kau­pan etu­ri­vin te­ki­jäk­si 10 vuo­des­sa

14.12.2022 09:43
Metsästyspäivä päättyi surullisesti Pyhäjärvellä, veden varaan joutunut ajokoira menehtyi

Met­säs­tys­päi­vä päättyi su­rul­li­ses­ti Py­hä­jär­vel­lä, veden varaan jou­tu­nut ajo­koi­ra me­neh­tyi

01.12.2022 15:30 9
Patruunapula metsästäjien ja aseliikkeiden harmina – Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Euroopan maiden armeijat ovat täydentäneet varastojaan

Pat­ruu­na­pu­la met­säs­tä­jien ja ase­liik­kei­den harmina – Venäjän hyök­käys­so­dan vuoksi Eu­roo­pan maiden ar­mei­jat ovat täy­den­tä­neet va­ras­to­jaan

08.11.2022 07:47 3
Tilaajille
Linnunpyynti on riskialttiimpaa kuin hirvenmetsästys – tänä vuonna on tapahtunut yksi kuolemaan johtanut metsästysonnettomuus

Lin­nun­pyyn­ti on ris­ki­alt­tiim­paa kuin hir­ven­met­säs­tys – tänä vuonna on ta­pah­tu­nut yksi kuo­le­maan joh­ta­nut met­säs­tys­on­net­to­muus

30.10.2022 19:45 14
Tilaajille
Supikoirat ja minkit halutaan pois lintuvesiltä – Vieraspetohanke värvää yli 400 metsästäjää pyyntiin

Su­pi­koi­rat ja minkit ha­lu­taan pois lin­tu­ve­sil­tä – Vie­ras­pe­to­han­ke värvää yli 400 met­säs­tä­jää pyyn­tiin

18.10.2022 14:15 17
Tilaajille
Hirvijahti vauhtiin pohjoisessa lauantaina – varsinainen hirven metsästysaika alkaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Hir­vi­jah­ti vauh­tiin poh­joi­ses­sa lauan­tai­na – var­si­nai­nen hirven met­säs­tys­ai­ka alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

30.09.2022 14:20 7