Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaupunkikulttuuri
Lumo on marraskuun valopilkku, vaan nyt valon juhla kestää koko kuukauden – Somehaaste kutsuu valaisemaan arkea
Mainos Oulun kulttuurisäätiö

Lumo on mar­ras­kuun va­lo­pilk­ku, vaan nyt valon juhla kestää koko kuu­kau­den – So­me­haas­te kutsuu va­lai­se­maan arkea

15.11.2023 06:00
Oulu menetti huippuravintolan tilaongelmien vuoksi – Miksi ravintoloiden saaminen kaupunkiin on niin hidasta ja vaikeaa?

Oulu menetti huip­pu­ra­vin­to­lan ti­la­on­gel­mien vuoksi – Miksi ra­vin­to­loi­den saa­mi­nen kau­pun­kiin on niin hidasta ja vai­keaa?

14.10.2023 05:00 82
Tilaajille
Rotuaari Piknik palaa Oulun keskustaan viiden vuoden tauon jälkeen – uutena tapahtumapaikkana Mannerheiminpuisto

Ro­tuaa­ri Piknik palaa Oulun kes­kus­taan viiden vuoden tauon jälkeen – uutena ta­pah­tu­ma­paik­ka­na Man­ner­hei­min­puis­to

29.06.2023 06:05 18
Monitoimiareena toisi tekemisen meininkiä Ouluun
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­aree­na toisi te­ke­mi­sen mei­nin­kiä Ouluun

11.11.2022 20:00 39
Tilaajille
Oululainen Maria Perätalo huolestui Paska kaupunni -graffitin mahdollisesta katoamisesta ja päätti suunnitella siitä neuleen – "Töihin en ole sitä tohtinut laittaa"

Ou­lu­lai­nen Maria Pe­rä­ta­lo huo­les­tui Paska kau­pun­ni -g­raf­fi­tin mah­dol­li­ses­ta ka­toa­mi­ses­ta ja päätti suun­ni­tel­la siitä neuleen – "Töihin en ole sitä toh­ti­nut lait­taa"

08.10.2022 15:00 7
Tilaajille
Oulun pienin taidegalleria on seinän kolossa – nuoren harrastajataiteilijan Cecilia Aittolan Kologalleria ilahduttaa ohikulkijoita: "Ei minua itketä, jos teos katoaa"

Oulun pienin tai­de­gal­le­ria on seinän kolossa – nuoren har­ras­ta­ja­tai­tei­li­jan Cecilia Ait­to­lan Ko­lo­gal­le­ria ilah­dut­taa ohi­kul­ki­joi­ta: "Ei minua itketä, jos teos katoaa"

14.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Onko Oulu todellisuudessa urbaanisti omintakeinen paikka, vai kulttuurikaupunni ilman vaatteita?

Onko Oulu to­del­li­suu­des­sa ur­baa­nis­ti omin­ta­kei­nen paikka, vai kult­tuu­ri­kau­pun­ni ilman vaat­tei­ta?

15.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Oululaisen kaupunkikulttuurin ilmastonmuutos: "Kaupunki voi viestiä ja luoda kaupunkibrändiä ja -strategiaa, mutta me kaupunkilaiset luomme kaupunkimme kulttuurin"
Kolumni

Ou­lu­lai­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin il­mas­ton­muu­tos: "Kau­pun­ki voi viestiä ja luoda kau­pun­ki­brän­diä ja -st­ra­te­giaa, mutta me kau­pun­ki­lai­set luomme kau­pun­kim­me kult­tuu­rin"

20.05.2022 18:00 4
Tilaajille
Positiivinen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Ilmianna hyvän mielen teko tai tekijä!
Mainos Business Oulu

Po­si­tii­vi­nen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Il­mi­an­na hyvän mielen teko tai tekijä!

20.05.2022 06:00
Ensimmäinen Oulu2026-muraali tulee Rajakylään – perusteluina muun muassa alueen kaunistaminen ja maineen parantaminen: "Alueena Rajis on ihan niin kuin kaikki muutkin ja ansaitsee jotain kaunista"

En­sim­mäi­nen Oulu2026-mu­raa­li tulee Ra­ja­ky­lään – pe­rus­te­lui­na muun muassa alueen kau­nis­ta­mi­nen ja maineen pa­ran­ta­mi­nen: "A­luee­na Rajis on ihan niin kuin kaikki muutkin ja an­sait­see jotain kau­nis­ta"

08.04.2022 12:33 12
Oulun Lammassaari muuttuu elokuussa yhden illan ajan Taikasaareksi – taianomainen ja karnevaalimainen tapahtuma etsii paikallisia esiintyjiä

Oulun Lam­mas­saa­ri muuttuu elo­kuus­sa yhden illan ajan Tai­ka­saa­rek­si – taian­omai­nen ja kar­ne­vaa­li­mai­nen ta­pah­tu­ma etsii pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä

10.01.2022 09:23 3
Oulu järjestää nyt neljättä kertaa osallistuvan budjetin äänestyksen, mutta mistä on kyse? – "Ehdottaessa ei tarvitse olla edes valmista ideaa"

Oulu jär­jes­tää nyt nel­jät­tä kertaa osal­lis­tu­van bud­je­tin ää­nes­tyk­sen, mutta mistä on kyse? – "Eh­dot­taes­sa ei tar­vit­se olla edes val­mis­ta ideaa"

26.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Oululainen Pappakahvit-podcast tähtää paremman keskustelukulttuurin luomiseen kahvikupposten äärellä – ”Pääajatus meillä on, että keskustellen opittaisiin ymmärtämään maailmaa vähän paremmin”

Ou­lu­lai­nen Pap­pa­kah­vit-pod­cast tähtää pa­rem­man kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­seen kah­vi­kup­pos­ten äärellä – ”Pääa­ja­tus meillä on, että kes­kus­tel­len opit­tai­siin ym­mär­tä­mään maail­maa vähän pa­rem­min”

24.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Talvi on tulossa, ja sen hyisimpään aikaan Oulun Nallikarin edustan jäälle kasvatetaan brutaalia konemusiikkitapahtumaa

Talvi on tu­los­sa, ja sen hyi­sim­pään aikaan Oulun Nal­li­ka­rin edustan jäälle kas­va­te­taan bru­taa­lia ko­ne­mu­siik­ki­ta­pah­tu­maa

28.05.2021 19:05 5
Askelia oikeaan suuntaan – Oululla riittää töitä vetovoiman kehittämiseksi
Pääkirjoitus

Askelia oikeaan suun­taan – Oululla riittää töitä ve­to­voi­man ke­hit­tä­mi­sek­si

26.04.2021 20:00 12
Tilaajille
Oulun keskustaan odotettavissa ripaus enemmän keskieurooppalaista tunnelmaa
Kolumni

Oulun kes­kus­taan odo­tet­ta­vis­sa ripaus enemmän kes­ki­eu­roop­pa­lais­ta tun­nel­maa

23.04.2021 18:00 16
Tilaajille
Näköalatonta tulevaisuutta ja turhautuneisuutta kulttuurilaitoksissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­ala­ton­ta tu­le­vai­suut­ta ja tur­hau­tu­nei­suut­ta kult­tuu­ri­lai­tok­sis­sa

09.03.2021 20:00 2
Tilaajille
Pikisaaren Kulttuurilaboratorio on tekemisen paikka nuorille – "Toivomme Pikisaareen kulttuurikeskusta"

Pi­ki­saa­ren Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­rio on te­ke­mi­sen paikka nuo­ril­le – "Toi­vom­me Pi­ki­saa­reen kult­tuu­ri­kes­kus­ta"

02.06.2020 19:45
Tilaajille