Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

JHL
JHL julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle – "Neuvotteluita on käyty jo nelisen kuukautta, mutta toistaiseksi työnantajan esitykset ovat olleet kaukana hyväksyttävistä"

JHL ju­lis­taa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – "Neu­vot­te­lui­ta on käyty jo nelisen kuu­kaut­ta, mutta tois­tai­sek­si työn­an­ta­jan esi­tyk­set ovat olleet kaukana hy­väk­syt­tä­vis­tä"

20.06.2022 10:56 1
Kunta-alan pitkä työkiista päättyy – hoitoalan neuvottelut jatkuvat, sillä Tehy ja Super ovat sopimuksen ulkopuolella

Kun­ta-alan pitkä työ­kiis­ta päättyy – ­hoi­toa­lan neu­vot­te­lut jat­ku­vat, sillä Tehy ja Super ovat so­pi­muk­sen ul­ko­puo­lel­la

08.06.2022 17:42 21
Kunta-alan lakko tuntuu OYSissa: Kiireettömiä leikkauksia ei tehdä steriilien instrumenttien puutteessa, osa tiloista jää siivoamatta

Kun­ta-alan lakko tuntuu OY­Sis­sa: Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia ei tehdä ste­rii­lien inst­ru­ment­tien puut­tees­sa, osa ti­lois­ta jää sii­voa­mat­ta

06.05.2022 13:06 11
Tilaajille
JHL: Destia on rikkonut lupauksensa ja estää liiton osallistumisen työehtoneuvotteluihin, lakko alkaa toukokuussa

JHL: Destia on rik­ko­nut lu­pauk­sen­sa ja estää liiton osal­lis­tu­mi­sen työeh­to­neu­vot­te­lui­hin, lakko alkaa tou­ko­kuus­sa

14.04.2022 17:22 14
Kunta-alan työehtokiistassa lakkovaroitus myös Ouluun, koskee jopa 7000 työntekijää – vaikuttaisi muun muassa päiväkoteihin, terveydenhuoltoon ja kouluihin

Kun­ta-alan työ­eh­to­kiis­tas­sa lak­ko­va­roi­tus myös Ouluun, koskee jopa 7000 työn­te­ki­jää – vai­kut­tai­si muun muassa päi­vä­ko­tei­hin, ter­vey­den­huol­toon ja kou­lui­hin

15.03.2022 15:38 5
Sopimusneuvottelut junnaavat, kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto

So­pi­mus­neu­vot­te­lut jun­naa­vat, kun­ta-alal­le uusi ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to

14.03.2022 13:28 2
JHL: Koulunkäynninohjaajille saatava laillinen oikeus pitää aggressiivista oppilasta aloillaan – väkivalta on kouluissa yleistä

JHL: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jil­le saatava lail­li­nen oikeus pitää ag­gres­sii­vis­ta op­pi­las­ta aloil­laan – vä­ki­val­ta on kou­luis­sa yleistä

13.01.2022 09:43 10
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii palkka-avoimuutta Suomen työmarkkinoille

Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­alo­jen liitto JHL vaatii palk­ka-avoi­muut­ta Suomen työ­mark­ki­noil­le

12.11.2021 10:31 2
JHL vaatii Oulun ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista jäädytettäväksi oikeuskäsittelyn ajaksi – ammattiliiton mukaan on tapahtunut laillisuusvirhe

JHL vaatii Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mis­ta jää­dy­tet­tä­väk­si oi­keus­kä­sit­te­lyn ajaksi – am­mat­ti­lii­ton mukaan on ta­pah­tu­nut lail­li­suus­vir­he

17.05.2021 11:01 47
Tilaajille
Kysyimme: Kuuluuko oppilaiden lääkehoito koulunkäynninohjaajan tehtäviin?

Ky­syim­me: Kuu­luu­ko op­pi­lai­den lää­ke­hoi­to kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jan teh­tä­viin?

11.05.2021 06:00 20
Tilaajille
Työtuomioistuin: Oulun kaupungin ulkoistussuunnitelmia syksyllä 2020 vastustaneet lakot olivat laittomia

Työ­tuo­miois­tuin: Oulun kau­pun­gin ul­kois­tus­suun­ni­tel­mia syk­syl­lä 2020 vas­tus­ta­neet lakot olivat lait­to­mia

17.02.2021 09:52 10
Tilaajille
Ay-pomo pitää pikalomautuksia tarpeettomina: "Henkilöstön tarve on ollut suuri kunnissa korona-aikanakin"

Ay-pomo pitää pi­ka­lo­mau­tuk­sia tar­peet­to­mi­na: "Hen­ki­lös­tön tarve on ollut suuri kun­nis­sa ko­ro­na-ai­ka­na­kin"

06.01.2021 15:48 12
JHL valittaa hallinto-oikeuteen Oulun päätöksestä ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut – pitää päätöstä laittomana ja vaatii täytäntöönpanon kieltoa

JHL va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen Oulun pää­tök­ses­tä ul­kois­taa ateria- ja puh­taus­pal­ve­lut – pitää pää­tös­tä lait­to­ma­na ja vaatii täy­tän­töön­pa­non kieltoa

27.10.2020 09:50 41