HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Työmarkkinaratkaisu
Hallitus antoi esityksen irtisanomiskiistan aiheuttaneeseen lakiin: Henkilöstömäärä huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa

Hal­li­tus antoi esi­tyk­sen ir­ti­sa­no­mis­kiis­tan ai­heut­ta­nee­seen lakiin: Hen­ki­lös­tö­mää­rä huo­mioi­ta­va työn­te­ki­jäs­tä joh­tu­vaa ir­ti­sa­no­mis­ta ar­vioi­taes­sa

08.11.2018 14:30 11
Kertaerällä kannustetaan tuottavuuteen: kuntien pitää tehostaa toimintaa ja säästää lisää

Ker­ta­eräl­lä kan­nus­te­taan tuot­ta­vuu­teen: kuntien pitää te­hos­taa toi­min­taa ja säästää lisää

09.02.2018 15:30 5
Satamalakko peruuntui – palkat nousevat paikoin jopa kahdeksan prosenttia

Sa­ta­ma­lak­ko pe­ruun­tui – palkat nou­se­vat paikoin jopa kah­dek­san pro­sent­tia

09.02.2018 15:13 39
Palkansaajat vaativat jo palkankorotuksia, työnantajien mielestä talouskasvua ei saa nyt tärvätä

Pal­kan­saa­jat vaa­ti­vat jo pal­kan­ko­ro­tuk­sia, työn­an­ta­jien mie­les­tä ta­lous­kas­vua ei saa nyt tärvätä

23.07.2017 05:00 71
SAK:n Eloranta kohuraportin sisällöstä: Perhevapaat uudistettava – SAK hyväksyy veronkorotukset

SAK:n Elo­ran­ta ko­hu­ra­por­tin si­säl­lös­tä: Per­he­va­paat uu­dis­tet­ta­va – SAK hy­väk­syy ve­ron­ko­ro­tuk­set

24.01.2017 12:34 3

AKT:n hal­li­tus siunasi työ­eh­to­so­pi­muk­set ilman kikyä

20.01.2017 15:01
Ministeri Lintilä: Paikalliseen sopimiseen palataan jälleen

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Pai­kal­li­seen so­pi­mi­seen pa­la­taan jälleen

17.01.2017 14:22 23
Hallituksen on vaikea uudistaa ansiosidonnaista ilman työmarkkinajärjestöjä

Hal­li­tuk­sen on vaikea uu­dis­taa an­sio­si­don­nais­ta ilman työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jä

28.09.2016 11:55 5
"Turha odottaa uhrauksia" – IAU uhkaa vetäytyä kiky-sopimuksesta Finavian osalta

"Turha odottaa uh­rauk­sia" – IAU uhkaa ve­täy­tyä ki­ky-so­pi­muk­ses­ta Fi­na­vian osalta

16.09.2016 15:17 9
Jukon Luukkainen: Superin manööveri oli ohari meille muille

Jukon Luuk­kai­nen: Superin ma­nöö­ve­ri oli ohari meille muille

10.09.2016 07:00 7

SuPer ja muu kun­ta-ala mukana kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­ses­sa

05.09.2016 12:12

STTK lähtee mukaan val­mis­te­le­maan työl­li­syys­pa­ket­tia

05.09.2016 11:23

SuPer ei vielä lupaa al­le­kir­joi­tus­ta kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seen

05.09.2016 09:31

Kun­ta-alal­la ta­voit­tee­na hy­väk­syä kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­mus, SuPer haluaa täs­men­nyk­siä

05.09.2016 00:50 1
Orpo muistuttaa kunta-alaa: Kikyn tarkoitus oli vahvistaa kansantaloutta

Orpo muis­tut­taa kun­ta-alaa: Kikyn tar­koi­tus oli vah­vis­taa kan­san­ta­lout­ta

03.09.2016 03:00 14
Taloussanomat: Työttömien pakkohaastatteluja 1,5 miljoonaa vuodessa – osa tapaamisista ulkoistetaan yrityksille

Ta­lous­sa­no­mat: Työt­tö­mien pak­ko­haas­tat­te­lu­ja 1,5 mil­joo­naa vuo­des­sa – osa ta­paa­mi­sis­ta ul­kois­te­taan yri­tyk­sil­le

02.09.2016 23:19 142
Köyhyystutkija budjettiesityksestä: ”Katkeraa kalkkia suomalaiselle köyhälle”

Köy­hyys­tut­ki­ja bud­jet­tie­si­tyk­ses­tä: ”Kat­ke­raa kalkkia suo­ma­lai­sel­le köy­häl­le”

02.09.2016 14:24 164
OAJ:n Luukkainen: Haluan nähdä luvut ennen kiky-sopimuksen allekirjoittamista

OAJ:n Luuk­kai­nen: Haluan nähdä luvut ennen ki­ky-so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mis­ta

01.09.2016 21:52 10

Työt­tö­myys­tur­van uu­dis­ta­mi­nen kol­mi­kan­taan - kuu­kau­si aikaa

01.09.2016 21:13 6

Ve­ron­mak­sa­jat kehuu an­sio­tu­lo­ve­ro­jen ke­ven­nys­tä

01.09.2016 21:13 4