Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Työmarkkinajärjestöt
Akavan liitot järjestävät poliittisia ulosmarsseja, mutta liitoista suurin ei ole mukana: "Tarkoittaisi ulosmarssia kotiin työpaikoilta"

Akavan liitot jär­jes­tä­vät po­liit­ti­sia ulos­mars­se­ja, mutta lii­tois­ta suurin ei ole mukana: "Tar­koit­tai­si ulos­mars­sia kotiin työ­pai­koil­ta"

22.01.2024 13:09 30
Lakko sulkee teollisuusalueet Porvoossa ja Kokkolassa pitkäkestoisin vaikutuksin – "Hallitus ei voi asettaa koko julkisen talouden taakkaa työntekijöiden harteille"

Lakko sulkee teol­li­suus­alueet Por­voos­sa ja Kok­ko­las­sa pit­kä­kes­toi­sin vai­ku­tuk­sin – "Hal­li­tus ei voi asettaa koko jul­ki­sen ta­lou­den taakkaa työn­te­ki­jöi­den har­teil­le"

28.12.2023 13:24 108
Tilaajille
Työmarkkinoiden joulurauha rakoilee: Teollisuusliitto ilmoittaa lakoista torstaina – Akava odottaa tammikuun loppupuolelle ennen kuin kertoo, mitä on luvassa

Työ­mark­ki­noi­den jou­lu­rau­ha ra­koi­lee: Teol­li­suus­liit­to il­moit­taa la­kois­ta tors­tai­na – Akava odottaa tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le ennen kuin kertoo, mitä on luvassa

27.12.2023 15:59 17
Tilaajille
Poliittinen lakko halvaannuttaa junaliikenteen torstaina – lakkoja myös paperitehtailla, voimalaitoksissa ja elintarvikkeiden parissa

Po­liit­ti­nen lakko hal­vaan­nut­taa ju­na­lii­ken­teen tors­tai­na – lakkoja myös pa­pe­ri­teh­tail­la, voi­ma­lai­tok­sis­sa ja elin­tar­vik­kei­den parissa

08.12.2023 16:44 48
Suomen riitaisille työmarkkinoille puristetaan kuukausissa ratkaisua, jonka kehittäminen kesti Ruotsissa vuositolkulla – "Meille pitää antaa riittävästi aikaa"

Suomen rii­tai­sil­le työ­mark­ki­noil­le pu­ris­te­taan kuu­kau­sis­sa rat­kai­sua, jonka ke­hit­tä­mi­nen kesti Ruot­sis­sa vuo­si­tol­kul­la – "Meille pitää antaa riit­tä­väs­ti aikaa"

02.12.2023 12:00 21
Tilaajille
SAK tiukentaa ruuvia hallituksen työmarkkinalinjaa vastaan – vuorokauden mittaisten lakkojen sarja alkaa ensi tiistaina

SAK tiu­ken­taa ruuvia hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­lin­jaa vastaan – vuo­ro­kau­den mit­tais­ten lak­ko­jen sarja alkaa ensi tiis­tai­na

31.10.2023 13:17 45
Vastaa kyselyyn: Tuetko työntekijäjärjestöjen mielenilmauksia ja lakkoja?

Vastaa ky­se­lyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

25.09.2023 12:20 81
SAK:n väki kokoontui Ouluun – Puheenjohtaja Jarkko Elorannan terveiset hallitukselle: "Nyt on viimeinen hetki lähteä käymään vuoropuhelua palkansaajaliikkeen kanssa"

SAK:n väki ko­koon­tui Ouluun – Pu­heen­joh­ta­ja Jarkko Elo­ran­nan ter­vei­set hal­li­tuk­sel­le: "Nyt on vii­mei­nen hetki lähteä käymään vuo­ro­pu­he­lua pal­kan­saa­ja­liik­keen kanssa"

09.09.2023 20:17 75
Tilaajille
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10 13
Tilaajille
Eloranta haluaa varmistaa vähimmäisehdot murrosalojen työntekijöille – näin SAK muuttaisi yleissitovuuden kriteereitä

Elo­ran­ta haluaa var­mis­taa vä­him­mäis­eh­dot mur­ros­alo­jen työn­te­ki­jöil­le – näin SAK muut­tai­si yleis­si­to­vuu­den kri­tee­rei­tä

03.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Vaikuttamisen moniottelijasta löytyy myös jätkämäisyyttä

Vai­kut­ta­mi­sen mo­ni­ot­te­li­jas­ta löytyy myös jät­kä­mäi­syyt­tä

30.08.2021 07:00
Vääntö paikallisesta sopimisesta jatkuu – EK:n mukaan kello käy, SAK ei suostu rusinat pullasta -malliin

Vääntö pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta jatkuu – EK:n mukaan kello käy, SAK ei suostu rusinat pul­las­ta -mal­liin

01.05.2021 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­kult­tuu­rin hei­ken­nyk­set huo­non­ta­vat työn­te­ki­jän asemaa – pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia on jo nyt

17.12.2020 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Neuvottelut eläkeputken heikentämisestä ovat loppusuoralla – hurjat työttömyysluvut ja kireä tunnelma jarruttavat esityksen tekoa

Nä­kö­kul­ma: Neu­vot­te­lut elä­ke­put­ken hei­ken­tä­mi­ses­tä ovat lop­pu­suo­ral­la – hurjat työt­tö­myys­lu­vut ja kireä tun­nel­ma jar­rut­ta­vat esi­tyk­sen tekoa

25.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­sen kaava on kuin etanan matelua – jääkö 30000 uutta työ­paik­kaa vain "nä­ky­mäk­si"?

14.07.2020 07:00 3
Tilaajille