Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työehtosopimukset
Sote- ja kunta-alan palkkoja nostetaan viiden vuoden sisällä 20,9 prosenttia – Tehyn mukaan korotus on historiallisen suuri

Sote- ja kun­ta-alan palk­ko­ja nos­te­taan viiden vuoden sisällä 20,9 pro­sent­tia – Tehyn mukaan korotus on his­to­rial­li­sen suuri

07.03.2023 19:04 32
JHL ja Palta sovintoon rautatiealan työehtosopimuksesta – valtakunnansovittelija on antanut kaksi sovintoehdotusta veturinkuljettajien työkiistaan

JHL ja Palta so­vin­toon rau­ta­tie­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja on antanut kaksi so­vin­to­eh­do­tus­ta ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­kiis­taan

02.03.2023 12:15 3
AKT:n lakot alkoivat keskiviikkoaamuna – Vaikutukset näkyvät Oulussakin monin paikoin

AKT:n lakot al­koi­vat kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – Vai­ku­tuk­set näkyvät Ou­lus­sa­kin monin paikoin

15.02.2023 14:03 8
Tilaajille
Finavia: AKT:n lakko voi vaikuttaa myös lentoliikenteeseen

Fi­na­via: AKT:n lakko voi vai­kut­taa myös len­to­lii­ken­tee­seen

14.02.2023 23:15

Sopu syntyi tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­das­sa

14.02.2023 22:45
Kaikki AKT:n lakot ovat käynnissä satamissa ja kuljetuksissa

Kaikki AKT:n lakot ovat käyn­nis­sä sa­ta­mis­sa ja kul­je­tuk­sis­sa

15.02.2023 06:16 72
Suomen tärkeimpänä pidetty työriita ratkesi – Teollisuusliiton hallinto hyväksyi teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisun

Suomen tär­keim­pä­nä pidetty työ­rii­ta ratkesi – Teol­li­suus­lii­ton hal­lin­to hy­väk­syi tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sun

05.02.2023 18:00 16
Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos

Ke­mian­teol­li­suu­den ja Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los

03.02.2023 23:51 3
Teknologiateollisuuden lakko alkaa keskiviikkona – kolmas lakkovaroitus helmikuun puoliväliin

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den lakko alkaa kes­ki­viik­ko­na – kolmas lak­ko­va­roi­tus hel­mi­kuun puo­li­vä­liin

31.01.2023 14:14 3
Analyysi: Teollisuuden harteita painaa ennennäkemätön vastuu, kun vientiteollisuus neuvottelee työehdoista – ratkaisulla on suora vaikutus myös kunta-alan palkkoihin

Ana­lyy­si: Teol­li­suu­den har­tei­ta painaa en­nen­nä­ke­mä­tön vastuu, kun vien­ti­teol­li­suus neu­vot­te­lee työ­eh­dois­ta – rat­kai­sul­la on suora vai­ku­tus myös kun­ta-alan palk­koi­hin

10.01.2023 11:23 5
Tilaajille
Hiihtokeskuksiin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – alalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Hiih­to­kes­kuk­siin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – alalle saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

15.12.2022 16:22
Tilaajille
MaRa ja PAM pääsivät sopuun hiihtokeskusalan työehtosopimuksesta – joulun ajan lakot peruttu

MaRa ja PAM pää­si­vät sopuun hiih­to­kes­kus­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta – ­jou­lun ajan lakot peruttu

15.12.2022 14:55
Oululaista rakennusliike Karjaluotoa koskeva työsopimustuomio pysyi hovioikeudessa

Ou­lu­lais­ta ra­ken­nus­lii­ke Kar­ja­luo­toa koskeva työ­so­pi­mus­tuo­mio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

19.10.2022 16:38
Tilaajille
Ristikkäiset puheet hoitoalan sovun sisällöstä herättävät hämmennystä: Ay-pomo lyttäsi hoitajien väitteet omasta palkkaohjelmasta

Ris­tik­käi­set puheet hoi­to­alan sovun si­säl­lös­tä he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä: Ay-pomo lyttäsi hoi­ta­jien väit­teet omasta palk­ka­oh­jel­mas­ta

03.10.2022 22:10 16
Hoitoalan sopu tyydyttää Oulussa – sote-alalle antelias palkkaohjelma, joka nostaa hoitajien tuloja tulevina vuosina selvästi muita aloja reilummin

Hoi­to­alan sopu tyy­dyt­tää Oulussa – sote-alal­le an­te­lias palk­kaoh­jel­ma, joka nostaa hoi­ta­jien tuloja tu­le­vi­na vuosina sel­väs­ti muita aloja rei­lum­min

03.10.2022 19:34 52
Tilaajille
Hoitoalan työriidassa löytyi sopu, työtaistelutoimet päättyvät välittömästi – ratkaisun osana muun muassa kolmivuotinen palkkaohjelma sekä 600 euron koronakorvaus

Hoi­to­alan työ­rii­das­sa löytyi sopu, työ­tais­te­lu­toi­met päät­ty­vät vä­lit­tö­mäs­ti – rat­kai­sun osana muun muassa kol­mi­vuo­ti­nen palk­ka­oh­jel­ma sekä 600 euron ko­ro­na­kor­vaus

03.10.2022 20:29 40
Hoitajaliitot julistivat kuukauden mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon YTHS:lle

Hoi­ta­ja­lii­tot ju­lis­ti­vat kuu­kau­den mit­tai­sen ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon YTHS:l­le

16.08.2022 12:28 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­mark­ki­na­sol­mu – jos ja kun ny­kyi­sil­lä pal­koil­la ei saada virkoja täy­te­tyk­si, eivät sote-suun­ni­tel­mat to­teu­du, eikä edes ny­kyi­siä teh­tä­viä pystytä kun­nol­la hoi­ta­maan

03.07.2022 05:00
Tilaajille
Juko: Kunta-alan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos – sisältöä ei vielä kerrota

Juko: Kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los – si­säl­töä ei vielä kerrota

06.06.2022 11:33 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ali­palk­kaus on kri­mi­na­li­soi­ta­va – ali­palk­kaus antaa ri­kos­hyö­tyä sitä har­joit­ta­val­le, oli sitten ul­ko­maa­lai­nen tai ko­ti­mai­nen vi­lun­ki­pe­laa­ja

06.06.2022 05:45 2
Tilaajille