Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ikääntyneet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tulee tun­nis­taa ikään­ty­neet voi­ma­va­ra­na yh­tei­sen hyvän edis­tä­mi­ses­sä

06.02.2023 06:00 1
Tilaajille
91-vuotiaan oululaisen Martta Aittolan kotikummi ja ystävä on 35-vuotias Laura Siitonen – "Ruoka maistuu paremmalta ystävän seurassa"

91-vuo­tiaan ou­lu­lai­sen Martta Ait­to­lan ko­ti­kum­mi ja ystävä on 35-vuo­tias Laura Sii­to­nen – "Ruoka maistuu pa­rem­mal­ta ystävän seu­ras­sa"

18.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Lahjoita äidille tai isoäidille runo – suosittu Runoluuri avautuu jälleen, kun vapaaehtoiset aina Ivaloa myöten soittavat lausuakseen varttuneen väen toivomia riimejä

Lah­joi­ta äidille tai iso­äi­dil­le ru­no – ­suo­sit­tu Ru­no­luu­ri avautuu jäl­leen, kun ­va­paaeh­toi­set aina Ivaloa myöten soit­ta­vat lau­suak­seen vart­tu­neen väen toi­vo­mia riimejä

29.04.2022 15:45
Seniorineuvoloista laatuvuosia ikääntyville
Kolumni

Se­nio­ri­neu­vo­lois­ta laa­tu­vuo­sia ikään­ty­vil­le

19.04.2022 16:00 5
Tilaajille
Suomalaisten eläkeikä on noussut – työkyvyttömyyseläkkeet laskeneet yllättävästi, ikääntyneiden töissä käynti lisääntynyt

Suo­ma­lais­ten elä­ke­ikä on noussut – työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keet las­ke­neet yl­lät­tä­väs­ti, ikään­ty­nei­den töissä käynti li­sään­ty­nyt

09.02.2022 11:34 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia hoi­to­työn tueksi – ikään­ty­neet mo­ti­voi­tu­vat erin­omai­ses­ti har­joit­te­luun di­gi­taa­lis­ten pelien avulla

14.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Valepoliisia auttaneille ehdollisia vankeustuomioita Oulussa

Va­le­po­lii­sia aut­ta­neil­le eh­dol­li­sia van­keus­tuo­mioi­ta Oulussa

04.06.2021 14:31 5
Tilaajille
Näkövammainen on usein iäkäs nainen – Oululaistutkija: Hyvä muisti edistää elämänlaatua uudessa tilanteessa

Nä­kö­vam­mai­nen on usein iäkäs nainen – Ou­lu­lais­tut­ki­ja: Hyvä muisti edistää elä­män­laa­tua uudessa ti­lan­tees­sa

07.05.2021 07:00
Tilaajille
Valepoliisin väitettyjen rikoskumppaneiden syytteet käräjillä – Iäkkään naisen tileiltä lypsettiin Oulussa yli 50 000 euroa

Va­le­po­lii­sin väi­tet­ty­jen ri­kos­kump­pa­nei­den syyt­teet kä­rä­jil­lä – Iäkkään naisen ti­leil­tä lyp­set­tiin Oulussa yli 50 000 euroa

04.05.2021 14:43
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko seniorit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko korona-ajan sisällä ja liikkumatta."

Ky­syim­me: Ovatko se­nio­rit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko ko­ro­na-ajan sisällä ja liik­ku­mat­ta."

21.04.2021 17:59 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koti on tur­val­li­nen, rakas, lämmin paikka, jonne on mukava palata

30.03.2021 05:00
Tilaajille
Järjestystä ei syytä muuttaa –  politisoituva rokotekeskustelu uhkaa nostaa alueet toisiaan vastaan
Pääkirjoitus

Jär­jes­tys­tä ei syytä muuttaa – po­li­ti­soi­tu­va ro­ko­te­kes­kus­te­lu uhkaa nostaa alueet toi­siaan vastaan

22.03.2021 20:00 26
Tilaajille
Kolme ihmistä kertoo, millaista on elämä ilman nettiä – "Olen vain elänyt näin, tämä on minulle ihan normaalia", sanoo kuvataiteilija Jaakko Vuorenmäki

Kolme ihmistä kertoo, mil­lais­ta on elämä ilman nettiä – "Olen vain elänyt näin, tämä on minulle ihan nor­maa­lia", sanoo ku­va­tai­tei­li­ja Jaakko Vuo­ren­mä­ki

29.01.2021 20:05 1
Tilaajille
THL:n asiantuntija: Ikääntyneiden kaltoinkohtelu jää usein piiloon ulkopuolisilta – Pohjois-Suomessa viranomaisten yhteistyö toteutuu heikosti terveyskeskuspäivystysten ja muiden tahojen välillä

THL:n asian­tun­ti­ja: Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu jää usein piiloon ul­ko­puo­lisil­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa vi­ran­omais­ten yh­teis­työ to­teu­tuu hei­kos­ti ter­veys­kes­kus­päi­vys­tys­ten ja muiden tahojen välillä

21.01.2021 11:21
Oulun yliopisto tähtää ikäihmisten arjen kohentamiseen – "Yksi iso haaste on henkilöstön osaaminen, työmotivaatio ja sitoutuminen työhön"

Oulun yli­opis­to tähtää ikä­ih­mis­ten arjen ko­hen­ta­mi­seen – "Yksi iso haaste on hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen, työ­mo­ti­vaa­tio ja si­tou­tu­mi­nen työhön"

09.12.2020 07:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ta­lo­yh­tiös­sän­ne suh­tau­du­taan ikään­ty­viin asuk­kai­siin?

29.11.2020 05:30
Tilaajille
90-paikkainen Intiön hoivakoti ei saanut tilattuja päivällisiä –"Kuljetusfirma ei ole kyennyt selvittämään, mitä ruualle on tapahtunut"

90-paik­kai­nen Intiön hoi­va­ko­ti ei saanut ti­lat­tu­ja päi­väl­li­siä –"­Kul­je­tus­fir­ma ei ole kyennyt sel­vit­tä­mään, mitä ruualle on ta­pah­tu­nut"

03.09.2020 15:39 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­me­ai­kai­nen kehitys on mer­kin­nyt ikään­ty­nei­den syr­jäy­ty­mis­tä pal­ve­lu­jen pii­ris­tä

12.07.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­sen vä­ki­val­lan jäljet eivät näy, mutta haavat ovat joskus jopa sy­vem­mät kuin fyy­si­sen vä­ki­val­lan

15.06.2020 07:00
Tilaajille