Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Iin kunta
Iistä löytyy elämyksiä ja aitoa luonnonrauhaa – uusia matkailupalveluita kehitetään Iijoelle kolmenkymmenen yrityksen voimin
Mainos Iin kunta

Iistä löytyy elä­myk­siä ja aitoa luon­non­rau­haa – uusia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään Ii­joel­le kol­men­kym­me­nen yri­tyk­sen voimin

25.05.2023 06:00
Kaksi omakotitaloa rakentanut Lakson perhe rohkaisee muitakin toteuttamaan kotihaaveet – Iin rakennusvalvonnasta saa vastauksen kysymykseen harvinaisen nopeasti
Mainos Iin kunta

Kaksi oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ta­nut Lakson perhe roh­kai­see mui­ta­kin to­teut­ta­maan ko­ti­haa­veet – Iin ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen har­vi­nai­sen no­peas­ti

23.03.2023 06:00
Iihin on rakennettu Suomen suurin fotobioreaktori, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan – ”Tähän liittyvää kaupallista tutkimusta ei ole ollut aiemmin saatavilla Suomessa”
Mainos Iin kunta

Iihin on ra­ken­net­tu Suomen suurin fo­to­bio­reak­to­ri, jota yri­tyk­set voivat hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nas­saan – ”Tähän liit­ty­vää kau­pal­lis­ta tut­ki­mus­ta ei ole ollut aiemmin saa­ta­vil­la Suo­mes­sa”

03.11.2022 06:00
Yrittäjät kehuvat Iin rakennusvalvontaa huippunopeaksi ja yrityskehittäjää tyypiksi, joka selvittää kaiken – “Kun kysyin maanantaina rakennuslupaa, torstaina kaikki oli jo sovittu”
Mainos Iin kunta

Yrit­tä­jät kehuvat Iin ra­ken­nus­val­von­taa huip­pu­no­peak­si ja yri­tys­ke­hit­tä­jää tyy­pik­si, joka sel­vit­tää kaiken – “Kun kysyin maa­nan­tai­na ra­ken­nus­lu­paa, tors­tai­na kaikki oli jo so­vit­tu”

22.09.2022 06:00
Loppuuko työ koskaan tekemällä? 5 vinkkiä aloittavalle yrittäjälle
Mainos Iin kunta

Lop­puu­ko työ koskaan te­ke­mäl­lä? 5 vinkkiä aloit­ta­val­le yrit­tä­jäl­le

03.06.2022 10:04
Riikka ja Ville rakensivat unelmiensa kodin lapsuutensa maisemiin Iijoen rannalle – ”Ii on hyvällä tavalla lintukoto”
Mainos Iin kunta

Riikka ja Ville ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lap­suu­ten­sa mai­se­miin Iijoen ran­nal­le – ”Ii on hyvällä tavalla lin­tu­ko­to”

21.04.2022 06:00
Paikallisista tuotteista syntyy maittava pääsiäismenu – vastuullisuus luo myös parempaa bisnestä
Mainos Iin kunta

Pai­kal­li­sis­ta tuot­teis­ta syntyy mait­ta­va pää­siäis­me­nu – vas­tuul­li­suus luo myös pa­rem­paa bis­nes­tä

14.04.2022 06:00
Manninen ja Lampi jatkoon Iin kunnanjohtajakisassa

Man­ni­nen ja Lampi jatkoon Iin kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

01.02.2022 13:13
Tilaajille
"Ii on kuin Oulu-konserni mutta pienemmässä mittakaavassa", vertaa Oulun kaupungin tuleva konsernijohtaja Ari Alatossava

"Ii on kuin Ou­lu-kon­ser­ni mutta pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa", vertaa Oulun kau­pun­gin tuleva kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va

12.12.2021 07:00 13
Tilaajille
Mitä tänä vuonna kannattaa ostaa joululahjaksi? – Iiläiset yrittäjät suosittelevat panostamaan hemmotteluun, hyvinvointiin ja herkutteluun
Mainos Iin kunta

Mitä tänä vuonna kan­nat­taa ostaa jou­lu­lah­jak­si? – Ii­läi­set yrit­tä­jät suo­sit­te­le­vat pa­nos­ta­maan hem­mot­te­luun, hy­vin­voin­tiin ja her­kut­te­luun

29.11.2021 14:00
Ii on ollut arvostettu kauppapaikka jo vuosisatojen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on sijoittunut ja perustettu kymmeniä uusia yrityksiä – Yrittäjät kertovat, miksi Ii on paras valinta yritykselle
Mainos Iin kunta

Ii on ollut ar­vos­tet­tu kaup­pa­paik­ka jo vuo­si­sa­to­jen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on si­joit­tu­nut ja pe­rus­tet­tu kym­me­niä uusia yri­tyk­siä – Yrit­tä­jät ker­to­vat, miksi Ii on paras valinta yri­tyk­sel­le

14.10.2021 10:00
Riikan ja Villen unelmien kodille löytyi täydellinen paikka Iijoen varrelta – ”Kyllä se rauhoittaa, kun katsoo jokimaisemaa”
Mainos Iin kunta

Riikan ja Villen unel­mien kodille löytyi täy­del­li­nen paikka Iijoen var­rel­ta – ”Kyllä se rau­hoit­taa, kun katsoo jo­ki­mai­se­maa”

31.03.2021 06:00
Iissä tehdään ainutlaatuista yhteistyötä yrittäjien ja kunnan kesken – ”Yrittäjällä vapautuu varoja esimerkiksi laiteinvestointeihin ja henkilöstön kouluttamiseen”
Mainos Iin kunta

Iissä tehdään ai­nut­laa­tuis­ta yh­teis­työ­tä yrit­tä­jien ja kunnan kesken – ”Y­rit­tä­jäl­lä va­pau­tuu varoja esi­mer­kik­si lai­te­in­ves­toin­tei­hin ja hen­ki­lös­tön kou­lut­ta­mi­seen”

25.03.2021 06:00
Iin Jakkukylän riippusilta kuntoon lisärahalla – silta on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesäkuun loppuun mennessä

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta kuntoon li­sä­ra­hal­la – silta on tar­koi­tus saada val­miik­si ensi ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

10.11.2020 19:29 7
Tilaajille
Iin Alarannan uusi koulu tavoittelee Joutsenmerkkiä – lakkautusuhan alla ollut alakoulu säilyi kuntalaisten ahkeran kampanjoinnin ansiosta
Mainos Iin kunta

Iin Ala­ran­nan uusi koulu ta­voit­te­lee Jout­sen­merk­kiä – lak­kau­tus­uhan alla ollut ala­kou­lu säilyi kun­ta­lais­ten ahkeran kam­pan­join­nin an­sios­ta

29.10.2020 08:00