Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hiukkavaara
Laukauksia ja ähinää Hiukkavaarassa – Näin Oulun poliisin rikostutkijat harjoittelevat voimankäyttöä

Lau­kauk­sia ja ähinää Hiuk­ka­vaa­ras­sa – Näin Oulun po­lii­sin ri­kos­tut­ki­jat har­joit­te­le­vat voi­man­käyt­töä

14.09.2023 16:06 5
Tilaajille
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille
Haukiputaalla syntynyt Jukka Poika huusi nuorena isänä lapsilleen pää punaisena – Nyt hän kertoo, miten oppi olemaan kilahtamatta

Hau­ki­pu­taal­la syn­ty­nyt Jukka Poika huusi nuorena isänä lap­sil­leen pää pu­nai­se­na – Nyt hän kertoo, miten oppi olemaan ki­lah­ta­mat­ta

15.08.2023 18:00 2
Tilaajille
Hiukkavaarasta tulevat ruostevedet valuvat Markku Steniuksen kotirantaan – Asiantuntijan mukaan on todennäköistä, että rautapäästöt liittyvät rakentamiseen

Hiuk­ka­vaa­ras­ta tulevat ruos­te­ve­det valuvat Markku Ste­niuk­sen ko­ti­ran­taan – Asian­tun­ti­jan mukaan on to­den­nä­köis­tä, että rau­ta­pääs­töt liit­ty­vät ra­ken­ta­mi­seen

03.08.2023 15:16 14
Tilaajille
Historia, luovan alan ammattilaiset ja harrastajat kohtaavat Vanhassa Hiukkavaarassa – mutta mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan Oulun omalle Christianialle?

His­to­ria, luovan alan am­mat­ti­lai­set ja har­ras­ta­jat koh­taa­vat Van­has­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa – mutta mitä tu­le­vai­suus voi tuoda tul­les­saan Oulun omalle Chris­tia­nial­le?

08.07.2023 17:47 2
Tilaajille
Oululainen Matti Karjala on valmis puolustamaan läheisiään vaikka aseella, Jenni Rossi tietää, mitä varten pahvitauluja puhkotaan – Nyt he kertovat, miksi suuri osa vapaa-ajasta kuluu Hiukkavaarassa

Ou­lu­lai­nen Matti Karjala on valmis puo­lus­ta­maan lä­hei­siään vaikka aseel­la, Jenni Rossi tietää, mitä varten pah­vi­tau­lu­ja puh­ko­taan – Nyt he ker­to­vat, miksi suuri osa va­paa-ajas­ta kuluu Hiuk­ka­vaa­ras­sa

18.06.2023 10:00 67
Tilaajille
Oulun kaupunki luovuttaa tontteja ammattirakentajille Hiukkavaarasta ja Hiirosesta – tiedossa miljoonien arvoisia rakennushankkeita

Oulun kau­pun­ki luo­vut­taa tont­te­ja am­mat­ti­ra­ken­ta­jil­le Hiuk­ka­vaa­ras­ta ja Hii­ro­ses­ta – tie­dos­sa mil­joo­nien ar­voi­sia ra­ken­nus­hank­kei­ta

14.06.2023 06:30 16
Tilaajille
Oulussa peruskorjataan kesän aikana neljä leikkipuistoa, Hiukkavaaran uusi keskusleikkipuisto avataan ennen juhannusta

Oulussa pe­rus­kor­ja­taan kesän aikana neljä leik­ki­puis­toa, Hiuk­ka­vaa­ran uusi kes­kus­leik­ki­puis­to avataan ennen ju­han­nus­ta

06.06.2023 12:12
Ouluun on noussut hittialue, jossa omakotitontti maksaa puolet vähemmän kuin Ritaharjussa

Ouluun on noussut hit­tia­lue, jossa oma­ko­ti­tont­ti maksaa puolet vä­hem­män kuin Ri­ta­har­jus­sa

03.06.2023 17:00 46
Tilaajille
Oulu haluaa kasvavaan Hiukkavaaraan sote-keskuksen – Vastasynnyttäneen äidin ykköstoive on neuvola

Oulu haluaa kas­va­vaan Hiuk­ka­vaa­raan sote-kes­kuk­sen – Vas­ta­syn­nyt­tä­neen äidin yk­kös­toi­ve on neuvola

18.05.2023 06:00 41
Tilaajille
Hiukkavaara saa uuden keskusleikkipuiston, rakennustyöt aloitetaan tällä viikolla

Hiuk­ka­vaa­ra saa uuden kes­kus­leik­ki­puis­ton, ra­ken­nus­työt aloi­te­taan tällä vii­kol­la

19.04.2023 09:34 7
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä kertoo kokeneensa vain positiivisia yllätyksiä työssään – Oulun kaupunki on hänestä loistava koneisto

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kertoo ko­ke­neen­sa vain po­si­tii­vi­sia yl­lä­tyk­siä työs­sään – Oulun kau­pun­ki on hänestä lois­ta­va ko­neis­to

17.04.2023 05:00 37
Tilaajille
Punainen polkupyöräbaana Raksilasta Hiukkavaaraan etenee vaiheittain – Oulujoen yli rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta mutta ei ihan heti

Pu­nai­nen pol­ku­pyö­rä­baa­na Rak­si­las­ta Hiuk­ka­vaa­raan etenee vai­heit­tain – Ou­lu­joen yli ra­ken­ne­taan uusi kevyen lii­ken­teen silta mutta ei ihan heti

27.03.2023 05:00 49
Tilaajille
Hiukkavaaran baana sai valtionrahoitusta – ensimmäinen osa rakennetaan kesällä 2024, toisessa vaiheessa tehdään uusi silta Oulujoen yli

Hiuk­ka­vaa­ran baana sai val­tion­ra­hoi­tus­ta – en­sim­mäi­nen osa ra­ken­ne­taan kesällä 2024, toi­ses­sa vai­hees­sa tehdään uusi silta Ou­lu­joen yli

16.02.2023 15:11 61
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakennetaan uusi keskusleikkipuisto, johon tulee Oulun korkein kiipeilytorni – katso kuva 8 metrin korkeuteen kohoavasta leikkitelineestä

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­ne­taan uusi kes­kus­leik­ki­puis­to, johon tulee Oulun korkein kii­pei­ly­tor­ni – katso kuva 8 metrin kor­keu­teen ko­hoa­vas­ta leik­ki­te­li­nees­tä

16.02.2023 06:15 18
Hiukkavaarassa sijaitsevan perheen harmonisessa ja sykähdyttävässä kodissa vintage ja moderni design toimivat saumattomasti yhteen

Hiuk­ka­vaa­ras­sa si­jait­se­van perheen har­mo­ni­ses­sa ja sy­käh­dyt­tä­väs­sä kodissa vintage ja moderni design toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti yhteen

04.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Ripaus Fleetwood Macia, toinen mokoma Doorsia, sekaan Chris Rea -kitaroita – Garbo imee vaikutteita sieltä sun täältä, mutta onnistuu kuulostamaan itseltään

Ripaus Fleet­wood Macia, toinen mokoma Door­sia, sekaan Chris Rea -ki­ta­roi­ta – Garbo imee vai­kut­tei­ta sieltä sun täältä, mutta on­nis­tuu kuu­los­ta­maan it­sel­tään

03.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Valkiaisjärven alueen mökkiläiset pelkäävät hirmuista rekkarallia tielleen – Oulun kaupunki suunnittelee kilometrin päähän Välirämeelle ylijäämämaiden vastaanottoaluetta

Val­kiais­jär­ven alueen mök­ki­läi­set pel­kää­vät hir­muis­ta rek­ka­ral­lia tiel­leen – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee ki­lo­met­rin päähän Vä­li­rä­meel­le yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to­aluet­ta

22.12.2022 18:00 47
Tilaajille
Hiukkavaaran suosituille poluille ilmestyi kettinkiportteja ja uusia kieltotauluja – kysyimme puolustusvoimilta, mistä on kyse ja voiko poluilla yhä kulkea

Hiuk­ka­vaa­ran suo­si­tuil­le po­luil­le il­mes­tyi ket­tin­ki­port­te­ja ja uusia kiel­to­tau­lu­ja – ­ky­syim­me puo­lus­tus­voi­mil­ta, mistä on kyse ja voiko po­luil­la yhä kulkea

03.10.2022 06:00 34
Tilaajille