Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Hiukkavaara
Hiukkavaaran suosituille poluille ilmestyi kettinkiportteja ja uusia kieltotauluja – kysyimme puolustusvoimilta, mistä on kyse ja voiko poluilla yhä kulkea

Hiuk­ka­vaa­ran suo­si­tuil­le po­luil­le il­mes­tyi ket­tin­ki­port­te­ja ja uusia kiel­to­tau­lu­ja – ­ky­syim­me puo­lus­tus­voi­mil­ta, mistä on kyse ja voiko po­luil­la yhä kulkea

03.10.2022 06:00 34
Tilaajille
Kommentti: Hiukkavaaran metsä on sekä suosittu lenkkimaasto että kielletty sotilasalue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

Kom­ment­ti: Hiuk­ka­vaa­ran metsä on sekä suo­sit­tu lenk­ki­maas­to että kiel­let­ty so­ti­las­alue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

03.10.2022 06:00 10
Tilaajille
MPK harjoittelee viikonloppuna Hiukkavaarassa jo toista kertaa tälle vuodelle: "Tässä ajassa ihmiset ovat aivan ymmärrettävästi innostuneet maanpuolustusasioista"

MPK har­joit­te­lee vii­kon­lop­pu­na Hiuk­ka­vaa­ras­sa jo toista kertaa tälle vuo­del­le: "Tässä ajassa ihmiset ovat aivan ym­mär­ret­tä­väs­ti in­nos­tu­neet maan­puo­lus­tu­sa­siois­ta"

28.09.2022 19:00 8
Tilaajille
Annina Rokan keräämät tarinat heräävät eloon Hiukkavaarassa –  maahan- ja maastamuuttajien elämä muutoksen keskellä vaatii valtavasti sopeutumiskykyä

Annina Rokan ke­rää­mät tarinat he­rää­vät eloon Hiuk­ka­vaa­ras­sa –  maahan- ja maas­ta­muut­ta­jien elämä muu­tok­sen kes­kel­lä vaatii val­ta­vas­ti so­peu­tu­mis­ky­kyä

12.08.2022 19:00
Tilaajille
Oululainen Matti Kuonanoja ampuu kilpaa pistoolilla, jonka lataamisessa menee minuutti – Tällainen savupilvi lähtee 1700-luvun mustaruutiaseesta

Ou­lu­lai­nen Matti Kuo­nanoja ampuu kilpaa pis­too­lil­la, jonka la­taa­mi­ses­sa menee mi­nuut­ti – Täl­lai­nen sa­vu­pil­vi lähtee 1700-lu­vun mus­ta­ruu­ti­asees­ta

01.08.2022 08:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tas­ku­ra­ho­ja hank­ki­mas­sa – pitkä kävely Hiuk­ka­vaa­ras­sa kan­nat­ti

19.07.2022 05:00
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaraan nousee uusi kerrostalokortteli pikaiselta kuulostavalla aikataululla

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan nousee uusi ker­ros­ta­lo­kort­te­li pi­kai­sel­ta kuu­los­ta­val­la ai­ka­tau­lul­la

14.06.2022 18:01 2
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaraan nousee uusi kerrostalokortteli – kaupunginosan keskustaan suunnitteilla myös vähittäistavarakauppa

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan nousee uusi ker­ros­ta­lo­kort­te­li – kau­pun­gin­osan kes­kus­taan suun­nit­teil­la myös vä­hit­täis­ta­va­ra­kaup­pa

14.06.2022 17:19 29
Tilaajille
Hiukkabaanan yleissuunnitelma: uusi jokisilta Ranta-Kastellista Nykäsenkankaan puolelle lyhentäisi pyöräilijöiden ja kävelijöiden matkaa Hiukkavaaraan

Hiuk­ka­baa­nan yleis­suun­ni­tel­ma: uusi jo­ki­sil­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta Ny­kä­sen­kan­kaan puo­lel­le ly­hen­täi­si pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den matkaa Hiuk­ka­vaa­raan

08.04.2022 06:00 66
Tilaajille
Kouluverkkoasiat elävät moneen suuntaan – Laanilan koulu muuttuu suureksi lukioksi, ja Myllyojan koulu sekä kirjasto ovat siirtymässä Jääkärinkankaan monitoimitaloon

Kou­lu­verk­ko­asiat elävät moneen suun­taan – Laa­ni­lan koulu muuttuu suu­rek­si lu­kiok­si, ja Myl­ly­ojan koulu sekä kir­jas­to ovat siir­ty­mäs­sä Jää­kä­rin­kan­kaan mo­ni­toi­mi­ta­loon

04.04.2022 21:50 24
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaran ampumaradan takana vaarallisellakin alueella liikkuu paljon ulkoilijoita, vaikka merkinnät kieltävät kulkemisen

Oulun Hiuk­ka­vaa­ran am­pu­ma­ra­dan takana vaa­ral­li­sel­la­kin alueel­la liikkuu paljon ul­koi­li­joi­ta, vaikka mer­kin­nät kiel­tä­vät kul­ke­mi­sen

27.03.2022 14:00 32
Tilaajille
Hiukkavaarassa paukahteli jotain tavallista jykevämpää – "Puolustusvoimien normaalia toimintaa"

Hiuk­ka­vaa­ras­sa pau­kah­te­li jotain ta­val­lis­ta jy­ke­väm­pää – "Puo­lus­tus­voi­mien nor­maa­lia toi­min­taa"

25.01.2022 13:13 8
Tilaajille
Hiihtäjät kärsivät parkkipaikkapulasta Oulussa ja parkkisakkojakin on saatu – ulkoliikuntapäällikkö osoittaa ratkaisun Hiukkavaarasta

Hiih­tä­jät kär­si­vät park­ki­paik­ka­pu­las­ta Oulussa ja park­ki­sak­ko­ja­kin on saatu – ul­ko­lii­kun­ta­pääl­lik­kö osoit­taa rat­kai­sun Hiuk­ka­vaa­ras­ta

20.01.2022 06:00 58
Tilaajille
Hiukkavaaran kovaa kehittymisvauhtia halutaan hidastaa – Oulun maankäytön toteuttamisohjelma siirtäisi omakotitalorakentamista tasaisemmin kaupungin eri alueille

Hiuk­ka­vaa­ran kovaa ke­hit­ty­mis­vauh­tia ha­lu­taan hi­das­taa – Oulun maan­käy­tön to­teut­ta­mis­oh­jel­ma siir­täi­si oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta ta­sai­sem­min kau­pun­gin eri alueil­le

10.01.2022 20:59 23
Tilaajille
Pörssiyhtiö Solwers osti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n – Jo 42-vuotias oululaisyritys jatkaa omalla nimellään ja henkilöstöllään

Pörs­si­yh­tiö Solwers osti Luk­ka­roi­nen Ark­ki­teh­dit Oy:n – Jo 42-vuo­tias ou­lu­lais­yri­tys jatkaa omalla ni­mel­lään ja hen­ki­lös­töl­lään

01.12.2021 21:51
Tilaajille
Hiukkavaaran koulun kahden viikon yrittäjäkasvatus huipentuu perjantain Leijonan luolaan

Hiuk­ka­vaa­ran koulun kahden viikon yrit­tä­jä­kas­va­tus hui­pen­tuu per­jan­tain Lei­jo­nan luolaan

18.11.2021 13:42 3
Oulun Rullalautailijat ry oli jo laittamassa lappua Hiukkavaaran skeittihallin luukulle – kaupungin rahat pelastivat, mutta apu saattaa jäädä tilapäiseksi

Oulun Rul­la­lau­tai­li­jat ry oli jo lait­ta­mas­sa lappua Hiuk­ka­vaa­ran skeit­ti­hal­lin luu­kul­le – kau­pun­gin rahat pe­las­ti­vat, mutta apu saattaa jäädä ti­la­päi­sek­si

11.10.2021 18:36 11
Tilaajille
Oululaisen Hillin perheen vuoden vanhassa kodissa mielenkiintoisen lisän tuovat sisustuksessa käytetty vaneri sekä ikkunoina toimivat lasielementit

Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

18.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Hiukkavaaran keskukseen suunnitellaan uutta, isoa hyvinvointikeskusta – hanke olisi toteutuessaan yli 18 miljoonan hintainen

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan uutta, isoa hy­vin­voin­ti­kes­kus­ta – hanke olisi to­teu­tues­saan yli 18 mil­joo­nan hin­tai­nen

01.07.2021 18:00 15
Tilaajille