Tietyöt
OYSin ympäristössä tehdään tietöitä pitkin kesää – Kajaanintien ja Aapistien suunnassa valmistelevat työt alkavat ensi viikolla

OYSin ym­pä­ris­tös­sä tehdään tie­töi­tä pitkin kesää – ­Ka­jaa­nin­tien ja Aa­pis­tien suun­nas­sa val­mis­te­le­vat työt alkavat ensi vii­kol­la

06.05.2022 20:19
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:41 20
Oululaisilta kysellään valtatien 22 sekä Poikkimaantien ja Raitotien urakoiden vaikutuksista

Ou­lu­lai­sil­ta ky­sel­lään val­ta­tien 22 sekä Poik­ki­maan­tien ja Rai­to­tien ura­koi­den vai­ku­tuk­sis­ta

09.11.2021 15:22 3
Älä lähde hopussa Pyhä-Nattasille tai Lokan erämaihin – tieremontista jopa tunnin katkoksia liikenteeseen

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 15:11 1
Tilaajille
Oulun Asemakadun liikenne palautuu yksisuuntaiseksi ensi yönä, myös pysäköinti sallittu

Oulun Ase­ma­ka­dun lii­ken­ne pa­lau­tuu yk­si­suun­tai­sek­si ensi yönä, myös py­sä­köin­ti sal­lit­tu

15.09.2021 12:09 6
Kajaaninkadun saneeraustyöt viivästyvät Oulussa – arkeologit valvovat koneiden etenemistä historiallisten löytöjen varalta

Ka­jaa­nin­ka­dun sa­nee­raus­työt vii­väs­ty­vät Oulussa – ar­keo­lo­git val­vo­vat ko­nei­den ete­ne­mis­tä his­to­rial­lis­ten löy­tö­jen varalta

13.08.2021 06:00 2
Tilaajille
OYSin edustalla kaivuutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin noin neljän viikon ajan

OYSin edus­tal­la kai­vuu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin noin neljän viikon ajan

14.07.2021 13:38 2
Nelostien pohjoiseen menevä liikenne ohjataan kiertotielle Kiiminkijoen sillan päällystystöiden vuoksi

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4
Limingantien baanan suunnittelu alkaa

Li­min­gan­tien baanan suun­nit­te­lu alkaa

07.07.2021 08:46 7

Jout­sen­tien ja Pal­je­tien liit­ty­män muu­tos­työt ovat al­ka­neet – vaa­ral­li­sek­si ku­vat­tuun ris­teyk­seen asen­ne­taan lii­ken­ne­va­lot

03.07.2021 08:58 1
Joutsentien ja Paljetien vaaralliseksi kuvatun risteyksen liikennevalotyöt alkavat, alueella tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Jout­sen­tien ja Pal­je­tien vaa­ral­li­sek­si kuvatun ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lo­työt al­ka­vat, alueel­la ti­la­päi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

02.07.2021 09:51 8
Luonto kiittää asfalttiteiden kehityksestä – "Kuumennuksessa pyritään pitämään lämpötilat mahdollisimman matalina, ja myös silloin hiilidioksidipäästöt pienenevät"

Luonto kiittää as­falt­ti­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä – "Kuu­men­nuk­ses­sa py­ri­tään pi­tä­mään läm­pö­ti­lat mah­dol­li­sim­man ma­ta­li­na, ja myös silloin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät"

22.06.2021 06:00 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla tehdään päällystystöitä touko–lokakuussa – tällä viikolla työt alkavat Nelostiellä Iin pohjoispuolella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la

17.05.2021 11:36
Nelostien Oulujoen ylittävän sillan betonivalutyöt alkavat huomenna – liikennejärjestelyissä muutoksia perjantaihin saakka

Ne­los­tien Ou­lu­joen ylit­tä­vän sillan be­to­ni­va­lu­työt alkavat huo­men­na – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia per­jan­tai­hin saakka

06.04.2021 08:56 13
Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne ohjataan uudelle sillalle ensi viikosta alkaen

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat Oulunlahdentien parantamista – suunnitelmissa muun muassa uusi liittymä, pyörätie ja pysäköintialue

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat Ou­lun­lah­den­tien pa­ran­ta­mis­ta – suun­ni­tel­mis­sa muun muassa uusi liit­ty­mä, pyö­rä­tie ja py­sä­köin­ti­alue

29.03.2021 09:49 9
Tietöitä Nelostiellä: eritasoliittymän kohennus käynnistyy Simossa, liikenne siirtyy kiertotielle

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä: eri­ta­so­liit­ty­män ko­hen­nus käyn­nis­tyy Si­mos­sa, lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:45
Poikkimaantiellä rakennustöitä Äimärautio–Oritkari -alueella – käytössä kiertotie joulukuun puoleenväliin saakka

Poik­ki­maan­tiel­lä ra­ken­nus­töi­tä Äi­mä­rau­tio–O­rit­ka­ri -a­lueel­la – käy­tös­sä kier­to­tie jou­lu­kuun puo­leen­vä­liin saakka

15.10.2020 18:22 1
Lentokentäntien kevyen liikenteen väylää kunnostetaan syyskuussa

Len­to­ken­tän­tien kevyen lii­ken­teen väylää kun­nos­te­taan syys­kuus­sa

11.09.2020 09:54
Myllyojan Pääskystiellä tehtävä katusaneeraus vaikuttaa alueen liikenteeseen – kiertotie myös kevyelle liikenteelle

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26