Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Tietyöt
Suomen surkein kylätie kuvattiin Siikajoella – "Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia"

Suomen surkein kylätie ku­vat­tiin Sii­ka­joel­la – "I­soim­mat kuopat ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le jopa vaa­ral­li­sia"

25.11.2022 15:01 9
Tilaajille
Oulun Äimärautiolla otetaan tiistaina käyttöön uusi katuosuus – samalla osa Voudintiestä suljetaan ja sen tasoristeys poistetaan käytöstä

Oulun Äi­mä­rau­tiol­la otetaan tiis­tai­na käyt­töön uusi ka­tu­osuus – samalla osa Vou­din­ties­tä sul­je­taan ja sen ta­so­ris­teys pois­te­taan käy­tös­tä

21.11.2022 13:11 22
Uusi Ritaharjuntie otetaan pian käyttöön – Nokian tontti vapautuu toimitilojen rakentamiselle

Uusi Ri­ta­har­jun­tie otetaan pian käyt­töön – Nokian tontti va­pau­tuu toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sel­le

30.09.2022 15:39
Kajaanintieltä OYSiin johtavalla tieosuudella tehdään tietöitä – vaikuttaa myös sairaalalle suuntautuvaan liikenteeseen

Ka­jaa­nin­tiel­tä OYSiin joh­ta­val­la tie­osuu­del­la tehdään tie­töi­tä – ­vai­kut­taa myös sai­raa­lal­le suun­tau­tu­vaan lii­ken­tee­seen

20.09.2022 13:53
Kuusamontien asfaltointityöt jatkuvat vielä viikon ajan – Kiimingin ja Pudasjärven välillä kaksi työmaata

Kuu­sa­mon­tien as­fal­toin­ti­työt jat­ku­vat vielä viikon ajan – ­Kii­min­gin ja Pu­das­jär­ven välillä kaksi työ­maa­ta

07.09.2022 09:53 5
Tilaajille
Jokikylän sillan uusiminen on käynnissä Haukiputaalla – asbestityön aikana jalankulkijoiden vältettävä tarpeetonta liikkumista sillan kohdalla

Jo­ki­ky­län sillan uu­si­mi­nen on käyn­nis­sä Hau­ki­pu­taal­la – as­bes­ti­työn aikana ja­lan­kul­ki­joi­den väl­tet­tä­vä tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta sillan koh­dal­la

05.08.2022 11:38 3
OYSin uuden sairaalan lähellä aloitetaan tietyöt – Kajaanintien vastaisella osuudella poikkeusjärjestelyitä liikenteelle

OYSin uuden sai­raa­lan lähellä aloi­te­taan tietyöt – ­Ka­jaa­nin­tien vas­tai­sel­la osuu­del­la poik­keus­jär­jes­te­lyi­tä lii­ken­teel­le

20.07.2022 11:55 3

Li­min­gan­tie sul­je­taan osit­tain tors­tai-il­ta­na, syynä rummun kor­jaus­työ

13.07.2022 17:37
Oulun Ritaharjuntie siirtyy osittain uudelle tieosuudelle keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Oulun Ri­ta­har­jun­tie siirtyy osit­tain uudelle tie­osuu­del­le kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yönä

21.06.2022 16:22 7
Etätyön suosio on juhannusliikenteen kysymysmerkki – ”Menoliikenne voi tänä vuonna jakautua entistä pidemmälle ajalle”

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

19.06.2022 10:00 1
Tilaajille
Nelostien viereinen Oulujoen ylittävä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden silta suljetaan tietöiden vuoksi

Ne­los­tien vie­rei­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä ja­lan­kul­ki­joi­den ja pyö­räi­li­jöi­den silta sul­je­taan tie­töi­den vuoksi

17.06.2022 14:20 4
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun teiden merkintä- ja päällystystyöt alkavat – katso tästä merkittävimmät päällystyskohteet

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun teiden mer­kin­tä- ja pääl­lys­tys­työt alkavat – katso tästä mer­kit­tä­vim­mät pääl­lys­tys­koh­teet

01.06.2022 09:52 7
Merikosken siltoja kunnostetaan ja huolletaan kuukauden kestävässä remontissa – liikenne hidastuu ja joukkoliikenteeseen muutoksia

Me­ri­kos­ken siltoja kun­nos­te­taan ja huol­le­taan kuu­kau­den kes­tä­väs­sä re­mon­tis­sa – lii­ken­ne hi­das­tuu ja jouk­ko­lii­ken­tee­seen muu­tok­sia

25.05.2022 17:06 6
OYSin ympäristössä tehdään tietöitä pitkin kesää – Kajaanintien ja Aapistien suunnassa valmistelevat työt alkavat ensi viikolla

OYSin ym­pä­ris­tös­sä tehdään tie­töi­tä pitkin kesää – ­Ka­jaa­nin­tien ja Aa­pis­tien suun­nas­sa val­mis­te­le­vat työt alkavat ensi vii­kol­la

06.05.2022 20:19
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:41 20
Oululaisilta kysellään valtatien 22 sekä Poikkimaantien ja Raitotien urakoiden vaikutuksista

Ou­lu­lai­sil­ta ky­sel­lään val­ta­tien 22 sekä Poik­ki­maan­tien ja Rai­to­tien ura­koi­den vai­ku­tuk­sis­ta

09.11.2021 15:22 3
Älä lähde hopussa Pyhä-Nattasille tai Lokan erämaihin – tieremontista jopa tunnin katkoksia liikenteeseen

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 15:11 1
Tilaajille
Oulun Asemakadun liikenne palautuu yksisuuntaiseksi ensi yönä, myös pysäköinti sallittu

Oulun Ase­ma­ka­dun lii­ken­ne pa­lau­tuu yk­si­suun­tai­sek­si ensi yönä, myös py­sä­köin­ti sal­lit­tu

15.09.2021 12:09 6
Kajaaninkadun saneeraustyöt viivästyvät Oulussa – arkeologit valvovat koneiden etenemistä historiallisten löytöjen varalta

Ka­jaa­nin­ka­dun sa­nee­raus­työt vii­väs­ty­vät Oulussa – ar­keo­lo­git val­vo­vat ko­nei­den ete­ne­mis­tä his­to­rial­lis­ten löy­tö­jen varalta

13.08.2021 06:00 2
Tilaajille
OYSin edustalla kaivuutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin noin neljän viikon ajan

OYSin edus­tal­la kai­vuu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin noin neljän viikon ajan

14.07.2021 13:38 2