SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Tietyöt
Kuukausi

OYSin edus­tal­la kai­vuu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin noin neljän viikon ajan

14.07.2021 13:38 2

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4

Li­min­gan­tien baanan suun­nit­te­lu alkaa

07.07.2021 08:46 7

Jout­sen­tien ja Pal­je­tien liit­ty­män muu­tos­työt ovat al­ka­neet – vaa­ral­li­sek­si ku­vat­tuun ris­teyk­seen asen­ne­taan lii­ken­ne­va­lot

03.07.2021 08:58 1

Jout­sen­tien ja Pal­je­tien vaa­ral­li­sek­si kuvatun ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lo­työt al­ka­vat, alueel­la ti­la­päi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

02.07.2021 09:51 8
Vanhemmat

Luonto kiittää as­falt­ti­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä – "Kuu­men­nuk­ses­sa py­ri­tään pi­tä­mään läm­pö­ti­lat mah­dol­li­sim­man ma­ta­li­na, ja myös silloin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät"

22.06.2021 06:00 7
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la

17.05.2021 11:36

Ne­los­tien Ou­lu­joen ylit­tä­vän sillan be­to­ni­va­lu­työt alkavat huo­men­na – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia per­jan­tai­hin saakka

06.04.2021 08:56 13

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat Ou­lun­lah­den­tien pa­ran­ta­mis­ta – suun­ni­tel­mis­sa muun muassa uusi liit­ty­mä, pyö­rä­tie ja py­sä­köin­ti­alue

29.03.2021 09:49 9

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä: eri­ta­so­liit­ty­män ko­hen­nus käyn­nis­tyy Si­mos­sa, lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:45

Poik­ki­maan­tiel­lä ra­ken­nus­töi­tä Äi­mä­rau­tio–O­rit­ka­ri -a­lueel­la – käy­tös­sä kier­to­tie jou­lu­kuun puo­leen­vä­liin saakka

15.10.2020 18:22 1

Len­to­ken­tän­tien kevyen lii­ken­teen väylää kun­nos­te­taan syys­kuus­sa

11.09.2020 09:54

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:14 4

Kirk­ko­ka­dun pe­rus­kor­jaus­työt val­mis­tu­vat lo­ka­kuus­sa, jolloin lä­pi­kul­ku Saa­ris­ton­ka­dun ja Se­pän­ka­dun välillä on­nis­tuu taas – Ro­tuaa­ri pysyy tal­vel­la sulana kort­te­lin­mat­kan pi­dem­mäl­le

19.08.2020 07:00 1
Tilaajille

Tietyöt muut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Puo­lan­gal­la al­ku­vii­kos­ta

10.08.2020 16:16

Sil­ta­työ häi­rit­see lii­ken­net­tä Hau­ki­pu­taal­la – Jo­ke­lan­tie sul­jet­tu, kier­to­tie Hau­ki­väy­län kautta

29.07.2020 21:26

Tup­las­ti pääl­lys­tet­tä teiden pintaan tänä vuonna Poh­jois-Poh­jan­maan elyn alueel­la – kor­jaus­vel­kaa se ei juuri het­kau­ta

12.07.2020 14:15 1
Tilaajille

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille