Ammattiliitot
Metsäherrat herättävät duunarit: Kun työehdoista sopiminen viedään yritystasolle, niin nähdään ammattiliittojen jäsenmäärän voimakas kasvu ja paikallisen edunvalvonnan piristyminen
Kolumni Risto Kalliorinne

Met­sä­her­rat he­rät­tä­vät duu­na­rit: Kun työ­eh­dois­ta so­pi­mi­nen viedään yri­tys­ta­sol­le, niin nähdään am­mat­ti­liit­to­jen jä­sen­mää­rän voi­ma­kas kasvu ja pai­kal­li­sen edun­val­von­nan pi­ris­ty­mi­nen

16.10.2020 20:00 7
Tilaajille
Kunta-alojen ammattiliitot pitävät Oulun kaupungin ulkoistamisaikeita röyhkeinä – "Yksityiset yritykset vaativat aina lisää rahaa saadakseen voittoja ja jakaakseen osinkoja"

Kun­ta-alo­jen am­mat­ti­lii­tot pitävät Oulun kau­pun­gin ul­kois­ta­mis­ai­kei­ta röyh­kei­nä – "Yk­si­tyi­set yri­tyk­set vaa­ti­vat aina lisää rahaa saa­dak­seen voit­to­ja ja ja­kaak­seen osin­ko­ja"

21.09.2020 20:48 12
Tilaajille
Mitä tapahtuu työttömyyskassoille, jos ansiosidonnaista saavat kaikki? – Ammattiliittojen pahin pelko toteutuu vain yhdessä vaihtoehdossa

Mitä ta­pah­tuu työt­tö­myys­kas­soil­le, jos an­sio­si­don­nais­ta saavat kaikki? – Am­mat­ti­liit­to­jen pahin pelko to­teu­tuu vain yhdessä vaih­to­eh­dos­sa

10.08.2020 06:10 16
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Am­mat­ti­liit­to­jen mer­ki­tys kasvaa koko ajan

06.08.2020 06:30 1
Tilaajille
"Jos minuun uskotaan, päin vain" – Vuonna 2019 postilakko oli kaataa Suomen, lopulta apuun kutsuttiin "neljä viisasta" ja Heistä yksi oli Ann Selin

"Jos minuun us­ko­taan, päin vain" – Vuonna 2019 pos­ti­lak­ko oli kaataa Suomen, lopulta apuun kut­sut­tiin "neljä vii­sas­ta" ja Heistä yksi oli Ann Selin

22.07.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Seppo Hyytinen

Ei kassan jä­se­nyys ole ainoa etu, minkä am­mat­ti­liit­toon kuu­lu­mi­ses­ta saa

08.06.2020 06:00 4
Tilaajille