Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Vesistöt
Kainuusta löytyi jättiraakku – "Kukaties maailman suurin"

Kai­nuus­ta löytyi jät­ti­raak­ku – "Ku­ka­ties maail­man suurin"

17.11.2023 12:27 4
Tiesitkö, että kaivoon tiputettu roska päätyy usein suoraan lähimpään vesistöön? – Oulu liimaa pian tarroja kaivojen kansiin roskaamisen vähentämiseksi

Tie­sit­kö, että kaivoon ti­pu­tet­tu roska päätyy usein suoraan lä­him­pään ve­sis­töön? – Oulu liimaa pian tarroja kai­vo­jen kansiin ros­kaa­mi­sen vä­hen­tä­mi­sek­si

18.08.2023 12:41 4
Hiukkavaarasta tulevat ruostevedet valuvat Markku Steniuksen kotirantaan – Asiantuntijan mukaan on todennäköistä, että rautapäästöt liittyvät rakentamiseen

Hiuk­ka­vaa­ras­ta tulevat ruos­te­ve­det valuvat Markku Ste­niuk­sen ko­ti­ran­taan – Asian­tun­ti­jan mukaan on to­den­nä­köis­tä, että rau­ta­pääs­töt liit­ty­vät ra­ken­ta­mi­seen

03.08.2023 15:16 14
Tilaajille
Nivalan vesihuolto: Malisjokisuun vesi ei täytä uimavedelle asetettuja vaatimuksia – jokeen pääsi kolme miljoonaa litraa puhdistamatonta jätevettä kesäkuun alussa

Nivalan ve­si­huol­to: Ma­lis­jo­ki­suun vesi ei täytä ui­ma­ve­del­le ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia – ­jo­keen pääsi kolme mil­joo­naa litraa puh­dis­ta­ma­ton­ta jä­te­vet­tä ke­sä­kuun alussa

01.07.2023 21:27 15
Jäälinjärveen virtaa tonneittain rautaa – Liialliset rautapitoisuudet piinaavat Oulun alueen vesistöjä

Jää­lin­jär­veen virtaa ton­neit­tain rautaa – Liial­li­set rau­ta­pi­toi­suu­det pii­naa­vat Oulun alueen ve­sis­tö­jä

27.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Vesiyhtiö laski 3 miljoonaa litraa puhdistamatonta jätevettä pieneen Malisjokeen Nivalassa – kysyimme, onko vesi uimakelpoista ja miten käy kaloille

Ve­si­yh­tiö laski 3 mil­joo­naa litraa puh­dis­ta­ma­ton­ta jä­te­vet­tä pieneen Ma­lis­jo­keen Ni­va­las­sa – ky­syim­me, onko vesi ui­ma­kel­pois­ta ja miten käy ka­loil­le

20.06.2023 15:47 32
Tilaajille
Koululaisille jaetaan vesitutkimusreppuja Kainuussa – Repusta löytyy muun muassa näyteastioita, lämpömittari ja vesiötökkäkortit

Kou­lu­lai­sil­le jaetaan ve­si­tut­ki­mus­rep­pu­ja Kai­nuus­sa – Repusta löytyy muun muassa näy­teas­tioi­ta, läm­pö­mit­ta­ri ja ve­si­ötök­kä­kor­tit

16.03.2023 21:22 3
Tilaajille
Kun purovedet tummenevat, pinnan alla monimuotoisuus romahtaa – Virtavesitutkijan mukaan pienvesien tila on huolestuttava ja metsäsertifikaatit ovat viherpesua

Kun pu­ro­ve­det tum­me­ne­vat, pinnan alla mo­ni­muo­toi­suus ro­mah­taa – Vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan pien­ve­sien tila on huo­les­tut­ta­va ja met­sä­ser­ti­fi­kaa­tit ovat vi­her­pe­sua

29.01.2023 07:55 7
Tilaajille
"Oulun pitäisi vapauttaa Merikoski" – Vedestä tietokirjan tehnyt Ismo Karhu näkee keskellä kaupunkia mereen päättyvän suurkosken arvokkaana

"Oulun pitäisi va­paut­taa Me­ri­kos­ki" – Vedestä tie­to­kir­jan tehnyt Ismo Karhu näkee kes­kel­lä kau­pun­kia mereen päät­ty­vän suur­kos­ken ar­vok­kaa­na

24.01.2023 18:30 59
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan virtavedet ovat karmeassa kunnossa, ja se on saanut arvostetun jalokalan lähes katoamaan – Selvitimme, miksi taimen on lähes kadonnut Pohjois-Pohjanmaalta

Poh­jois-Poh­jan­maan vir­ta­ve­det ovat kar­meas­sa kun­nos­sa, ja se on saanut ar­vos­te­tun ja­lo­ka­lan lähes ka­toa­maan – Sel­vi­tim­me, miksi taimen on lähes ka­don­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

19.01.2023 08:53 22
Tilaajille
Ilmasto on lämmennyt niin nopeasti, että Inarijärvi voi velloa sulana joulunakin – miltään muulta Lapin järveltä ei ole sellaista ilmastotietoa kuin 100 vuotta seuratulta Inarilta

Ilmasto on läm­men­nyt niin no­peas­ti, että Ina­ri­jär­vi voi velloa sulana jou­lu­na­kin – ­mil­tään muulta Lapin jär­vel­tä ei ole sel­lais­ta il­mas­to­tie­toa kuin 100 vuotta seu­ra­tul­ta Ina­ril­ta

13.11.2022 13:01 18
Tilaajille
Kärkiarkkitehdit panivat parastaan ja valjastivat Oulujoen valuma-alueen voimalaitoskokonaisuudella toisen maailmansodan jälkeen: "Kuin egyptiläistä arkkitehtuuria"

Kär­ki­ark­ki­teh­dit panivat pa­ras­taan ja val­jas­ti­vat Ou­lu­joen va­lu­ma-alueen voi­ma­lai­tos­ko­ko­nai­suu­del­la toisen maail­man­so­dan jäl­keen: "Kuin egyp­ti­läis­tä ark­ki­teh­tuu­ria"

13.10.2022 18:30 20
Tilaajille
Mitä on magneettikalastus? Kaleva oli mukana kalassa oululaisen harrastajan kanssa

Mitä on mag­neet­ti­ka­las­tus? Kaleva oli mukana kalassa ou­lu­lai­sen har­ras­ta­jan kanssa

19.08.2022 14:45
Tilaajille
Ensi viikolla Oulun kaivonkansiin ilmestyy kalatarroja herättelemään ohikulkijoita – "Tupakantumppeja heitetään yleisesti sadevesikaivoihin joko tietoisesti tai tietämättä"

Ensi vii­kol­la Oulun kai­von­kan­siin il­mes­tyy ka­la­tar­ro­ja he­rät­te­le­mään ohi­kul­ki­joi­ta – "Tu­pa­kan­tump­pe­ja hei­te­tään ylei­ses­ti sa­de­ve­si­kai­voi­hin joko tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tä"

12.08.2022 06:09 17
Sisävesien laajimmat selät löytyvät Kainuun mereltä – Oulujärvellä vesikulkijan ei tarvitse kilpailla tai kiistellä vierassatamien vapaista venepaikoista

Si­sä­ve­sien laa­jim­mat selät löy­ty­vät Kainuun mereltä – Ou­lu­jär­vel­lä ve­si­kul­ki­jan ei tar­vit­se kil­pail­la tai kiis­tel­lä vie­ras­sa­ta­mien va­pais­ta ve­ne­pai­kois­ta

22.07.2022 18:00 7
Tilaajille
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 14:38
Tilaajille
Niilesjärveä siivottiin särjistä ja vesistönsuojelurakenteita on suunnitteilla – "Haluamme säilyttää Oulun helmet tulevillekin sukupolville"

Nii­les­jär­veä sii­vot­tiin sär­jis­tä ja ve­sis­tön­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta on suun­nit­teil­la – "Ha­luam­me säi­lyt­tää Oulun helmet tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le"

21.10.2021 06:15 11
Oulujärven pinta uhkaa laskea virkistyskäytön alarajan alle – Fortum vähentänyt Oulujoen virtaamia

Ou­lu­jär­ven pinta uhkaa laskea vir­kis­tys­käy­tön ala­ra­jan alle – Fortum vä­hen­tä­nyt Ou­lu­joen vir­taa­mia

04.08.2021 12:30 3
Jokirapukantoja on kymmenittäin Pohjois-Pohjanmaalla – miten ravut käyvät pyydykseen kuumana kesänä?

Jo­ki­ra­pu­kan­to­ja on kym­me­nit­täin Poh­jois-Poh­jan­maal­la – miten ravut käyvät pyy­dyk­seen kuumana kesänä?

20.07.2021 09:55
Tilaajille