Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Verotiedot
Kaleva julkaisi veropäivänä myös alaikäisten suuria tuloja — Verouutiset eivät ole arkaluonteista tietoa

Kaleva jul­kai­si ve­ro­päi­vä­nä myös ala­ikäis­ten suuria tuloja — Ve­ro­uu­ti­set eivät ole ar­ka­luon­teis­ta tietoa

10.11.2023 16:00 3
Tilaajille
Verotiedot kertovat yhteiskunnasta olennaisia asioita – kuten sen, että valituksista huolimatta Suomessa on täydet mahdollisuudet menestyä
Pääkirjoitus

Ve­ro­tie­dot ker­to­vat yh­teis­kun­nas­ta olen­nai­sia asioita – kuten sen, että va­li­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Suo­mes­sa on täydet mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä

08.11.2023 17:00 8
Lukujen takaa: Rikas pohjoispohjalainen on 53-vuotias Juha, vauraankin naisen euro on vain 80 senttiä

Lukujen takaa: Rikas poh­jois­poh­ja­lai­nen on 53-vuo­tias Juha, vau­raan­kin naisen euro on vain 80 senttiä

08.11.2023 15:11 11
Tilaajille
Somejulkkis Sara Sieppi ylivoimaisesti huipulla – katso lista Pohjois-Suomessa vaikuttaneen kulttuuriväen tuloista

So­me­julk­kis Sara Sieppi yli­voi­mai­ses­ti hui­pul­la – katso lista Poh­jois-Suo­mes­sa vai­kut­ta­neen kult­tuu­ri­väen tu­lois­ta

08.11.2023 18:10
Tilaajille
Oulun tuoreella kaupunginjohtajalla Seppo Määtällä ei ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia – tienasi neljä vuotta sitten reippaasti myymällä konsulttifirman osakkeet

Oulun tuo­reel­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la Seppo Mää­täl­lä ei ole il­moi­tet­ta­via si­don­nai­suuk­sia – tienasi neljä vuotta sitten reip­paas­ti myy­mäl­lä kon­sult­ti­fir­man osak­keet

22.02.2023 06:00 51
Tilaajille
KHO: Veronmaksaja ei voi vaatia tuloverotietojensa poistamista medialle luovutettavilta listoilta

KHO: Ve­ron­mak­sa­ja ei voi vaatia tu­lo­ve­ro­tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta me­dial­le luo­vu­tet­ta­vil­ta lis­toil­ta

21.12.2022 15:03 18
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä

08.11.2022 15:00 44
Tilaajille
Veropäivä kertoi muhkeita tuloja nauttivista mutta myös isoja veroja maksavista, jollaisia saisi olla enemmänkin
Pääkirjoitus

Ve­ro­päi­vä kertoi muh­kei­ta tuloja naut­ti­vis­ta mutta myös isoja veroja mak­sa­vis­ta, jol­lai­sia saisi olla enem­män­kin

10.11.2021 20:00 20
Tilaajille
Analyysi: Rikkain suomalainen puuttuu veropäivän tulokärjistä – miksi miljardööriä on turha etsiä verokoneesta ja apteekkari tienaa vähemmän kuin moni luulee

Ana­lyy­si: Rikkain suo­ma­lai­nen puuttuu ve­ro­päi­vän tu­lo­kär­jis­tä – miksi mil­jar­döö­riä on turha etsiä ve­ro­ko­nees­ta ja ap­teek­ka­ri tienaa vä­hem­män kuin moni luulee

10.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 13:59 14
Yli 2 300 ihmistä pyrki salaamaan tulotietonsa medialle annettavalta verolistalta – Pohjois-Pohjanmaalta mukana tuttuja nimiä

Yli 2 300 ihmistä pyrki sa­laa­maan tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­val­ta ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta mukana tuttuja nimiä

04.11.2021 14:09 38
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Verotietojen julkaisu turhaa mässäilyä
Kolumni

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su turhaa mäs­säi­lyä

04.06.2021 18:00 18
Tilaajille
Verottaja ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä hyvätuloisten nimien julkisuudesta – Verottajan on annettava myös aiemmin tietonsa medialta piilottaneiden nimet

Ve­rot­ta­ja ei valita hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä hy­vä­tu­lois­ten nimien jul­ki­suu­des­ta – Ve­rot­ta­jan on an­net­ta­va myös aiemmin tie­ton­sa me­dial­ta pii­lot­ta­nei­den nimet

05.05.2021 15:35 5
Hallinto-oikeus: Verotietojensa luovuttamista medialle vastustaneiden suurituloisten henkilöllisyyttä ei voi salata, Verohallinnon ratkaisu oli perusteeton

Hal­lin­to-oi­keus: Ve­ro­tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mis­ta me­dial­le vas­tus­ta­nei­den suu­ri­tu­lois­ten hen­ki­löl­li­syyt­tä ei voi salata, Ve­ro­hal­lin­non rat­kai­su oli pe­rus­tee­ton

20.04.2021 14:40 2
Menestyksen tavoittelusta hyötyy koko yhteiskunta
Kolumni

Me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lus­ta hyötyy koko yh­teis­kun­ta

04.12.2020 19:00
Tilaajille
Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 20:46 10
Pian jo 4 000 suurituloista pyytänyt verottajaa poistamaan nimensä ja tulotietonsa medialle annettavista listoista – Yleisin perustelu oma tai perheen turvallisuus, kertoo ylitarkastaja

Pian jo 4 000 suu­ri­tu­lois­ta pyy­tä­nyt ve­rot­ta­jaa pois­ta­maan nimensä ja tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­vis­ta lis­tois­ta – Yleisin pe­rus­te­lu oma tai perheen tur­val­li­suus, kertoo yli­tar­kas­ta­ja

28.09.2020 12:39 7
Tilaajille

Ta­lou­den el­py­mi­nen pai­sut­ti huip­pu­joh­ta­jien palk­ko­ja

01.11.2011 17:49 3

EK:n Puk­ki­nen an­sait­si työ­mark­ki­na­po­mois­ta par­hai­ten

01.11.2011 16:54 1