Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Elokuvat
Viimeisin 24 tuntia

Lef­fa­vie­ras: Teemu Nikin pal­kit­tu elokuva on ta­sa­ver­tai­nen kat­se­lu­ko­ke­mus nä­ke­vil­le ja nä­kö­vam­mai­sil­le

22.09.2021 15:15
Tilaajille
Kuukausi

Arvio: Kut­su­taan apuun Ryhmä Haun pe­las­ta­ja­pen­nut

16.09.2021 16:25
Tilaajille

Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la me­nes­ty­neen Hytti nro 6 -e­lo­ku­van toisena tuot­ta­ja­na toi­mi­nut Emilia Haukka sai en­si­ki­pi­nän alalle Lapista – "Poh­jois-Suo­mi tarjoaa elo­ku­vien te­ke­mi­seen hyvät puit­teet"

14.09.2021 09:35
Tilaajille

Suo­ma­lai­nen Sokea mies joka ei ha­lun­nut nähdä Ti­ta­ni­cia voitti Ve­net­sian elo­ku­va­juh­lien ylei­sö­pal­kin­non

11.09.2021 21:45 1

Lef­fa­vie­ras: Nais­pa­ri salaa suh­teen­sa lä­hei­sil­tään, mutta sitten iskee sai­raus­koh­taus – "Ei yhdessä elä­mi­nen salassa var­mas­ti ole ta­va­ton­ta"

09.09.2021 18:20
Tilaajille

Arvio: Katsoja lii­kut­tuu, hu­vit­tuu ja jär­kyt­tyy, kun MS-tau­din vuoksi näkönsä me­net­tä­nyt Petri Poi­ko­lai­nen tekee va­kuut­ta­van roo­li­työn

09.09.2021 17:15
Tilaajille

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille

Si­säi­nen polte ajoi Tiina Lymin nuorena par­ras­va­loi­hin - vasta kol­me­kymp­pi­se­nä hän alkoi kir­joit­taa

03.09.2021 06:00

Gree­na­wayn leikki on kylmää per­jan­tai-il­lan mus­tas­sa ko­me­dias­sa

27.08.2021 16:00
Tilaajille

Lef­fa­vie­ras: Ou­lu­lai­nen rek­ka­kus­ki Joel Hietala katsoi The Ice Road -e­lo­ku­van: "Miten rekka aina pysyy tiellä, kun hytissä ta­pel­laan?

26.08.2021 20:00

Arvio: Kun­niai­hi­moi­sen idean to­teu­tus jää va­jaak­si tyt­tö­ener­giaa vyö­ryt­tä­väs­sä uu­tuus­ani­maa­tios­sa

26.08.2021 17:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tors­tai­na: Murha tal­len­tuu ää­ni­nau­hal­le Brian De Palman klas­si­kos­sa

26.08.2021 16:00
Tilaajille

Hyp­no­ti­soi­tu mies teki ryöstön ja antoi pohjan kes­ki­viik­ko­il­lan psy­ko­lo­gi­sel­le jän­nä­ril­le

25.08.2021 16:00
Tilaajille

Poh­jois­mai­den neu­vos­ton elo­ku­va­pal­kin­non eh­dok­kaat on jul­kis­tet­tu – Suomen pal­kin­to­lau­ta­kun­nan valinta on yleis­maail­mal­li­nen ja ru­nol­li­nen En­si­lu­mi -teos

24.08.2021 13:05 1
Tilaajille
Vanhemmat

Näyt­te­li­jä van­he­nee ja nuortuu roo­li­hah­mon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kau­sil­la Matti Ris­ti­sen po­lii­si­hah­mo vaih­te­lee par­rak­kaas­ta si­lo­pos­keen

23.08.2021 12:40 6
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ajautui va­hin­gos­sa te­ke­mään do­ku­ment­te­ja – Nyt hänen tuot­ta­man­sa elokuva on ehdolla par­haak­si poh­jois­mai­sek­si do­ku­men­tik­si

21.08.2021 06:16 1

Arvio: Jojo Moyesin chick lit -ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva kertoo kahden ai­ka­ta­son naisten tarinan

19.08.2021 18:00
Tilaajille

Arvio: Ka­ris­maat­ti­nen Liam Neeson va­kuut­taa en­nal­ta-ar­vat­ta­vas­sa jää­hel­vet­tiin si­joit­tu­vas­sa jän­nä­ris­sä

19.08.2021 17:00
Tilaajille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille

Tiis­tai­na te­le­vi­sios­sa: Maailma tuli kylään Hel­sin­kiin – twist soi vuoteen 1962 si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa

17.08.2021 16:00
Tilaajille