Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Talous
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Pohde tarvitsee lisärahoitusta investointeihin – Lainavaltuuksia ei juuri nyt ole, niistä neuvotellaan taas alkusyksystä

Pohde tar­vit­see li­sä­ra­hoi­tus­ta in­ves­toin­tei­hin – Lai­na­val­tuuk­sia ei juuri nyt ole, niistä neu­vo­tel­laan taas al­ku­syk­sys­tä

22.06.2023 17:00 23
Tilaajille
Kahden miljardin euron rutistus viittä vaille valmis – "Hyvinvointialuetta on jo ehditty moittia huonoista palveluista, vaikka toiminta alkaa vasta ensi vuonna"

Kahden mil­jar­din euron ru­tis­tus viittä vaille valmis – "Hy­vin­voin­tia­luet­ta on jo ehditty moittia huo­nois­ta pal­ve­luis­ta, vaikka toi­min­ta alkaa vasta ensi vuonna"

09.12.2022 18:25 14
Tilaajille
Kurja  talous kurittaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta heti alkumetreiltä – katso, millaisiin säästöihin ryhmäjohtajat ovat valmiita

Kurja talous ku­rit­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluet­ta heti al­ku­met­reil­tä – katso, mil­lai­siin sääs­töi­hin ryh­mä­joh­ta­jat ovat val­mii­ta

18.11.2022 06:00 61
Tilaajille
Hiilineutraali hotelliketju laajentaa Ouluun – Green Star Hotel sijoittuu entisen Forenomin paikalle

Hii­li­neut­raa­li ho­tel­li­ket­ju laa­jen­taa Ouluun – Green Star Hotel si­joit­tuu entisen Fo­re­no­min pai­kal­le

15.11.2022 06:00 18
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityskummit maan kärkeä – toiminnalle kyselyssä erinomaiset tulokset

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­kum­mit maan kärkeä – toi­min­nal­le ky­se­lys­sä erin­omai­set tu­lok­set

14.11.2022 19:06
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Urokseen liittyvä esitutkinta eteni loppulausuntovaiheeseen – epäiltyjen omaisuutta takavarikossa yhä miljoonien edestä

Urok­seen liit­ty­vä esi­tut­kin­ta eteni lop­pu­lau­sun­to­vai­hee­seen – epäil­ty­jen omai­suut­ta ta­ka­va­ri­kos­sa yhä mil­joo­nien edestä

31.08.2022 09:25 2
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 9
Tilaajille
Bittium esittelee uniapnean testausmenetelmää isoilla messuilla Yhdysvalloissa

Bittium esit­te­lee uniap­nean tes­taus­me­ne­tel­mää isoilla mes­suil­la Yh­dys­val­lois­sa

01.06.2022 21:57 2
Fennovoiman ydinvoimalatyömaa jäihin Pyhäjoella – näin paikkakuntalaiset reagoivat

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­työ­maa jäihin Py­hä­joel­la – näin paik­ka­kun­ta­lai­set rea­goi­vat

02.05.2022 19:56 3
Kunta-alan lakkolaiset täyttivät Rotuaarin – Järjestöaktiivit kuvasivat työehtoneuvotteluja poikkeuksellisen hankaliksi

Kun­ta-alan lak­ko­lai­set täyt­ti­vät Ro­tuaa­rin – Jär­jes­tö­ak­tii­vit ku­va­si­vat työ­eh­to­neu­vot­te­lu­ja poik­keuk­sel­li­sen han­ka­lik­si

06.04.2022 14:45 20
Tilaajille
Uros on asetettu konkurssiin – Käräjäoikeus: Uros on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön

Uros on ase­tet­tu kon­kurs­siin – Kä­rä­jäoi­keus: Uros on muutoin kuin ti­la­päi­ses­ti mak­su­ky­vy­tön

08.02.2022 15:41 42
Tilaajille
Uroksen poliisitutkinnassa kaksi epäiltyä – Ulosotto alkoi, verottajakin vaatii saataviaan ja eläkevakuutusyhtiö konkurssia

Uroksen po­lii­si­tut­kin­nas­sa kaksi epäil­tyä – Ulos­ot­to alkoi, ve­rot­ta­ja­kin vaatii saa­ta­viaan ja elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö kon­kurs­sia

13.01.2022 16:50 26
Tilaajille
Laitetaan hyvä mieli kiertämään – ei tartuteta pahaa mieltä haukotuksen tapaan
Kolumni

Lai­te­taan hyvä mieli kier­tä­mään – ei tar­tu­te­ta pahaa mieltä hau­ko­tuk­sen tapaan

08.10.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maailma muuttuu – eh­käis­tä vai so­peu­tua?

12.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa Suo­meen! – ilman voi­ma­kas­ta kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä näi­ve­tym­me

17.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Tuulivoimaloiden rakentaminen työllistää paikallisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja tuo vilkkautta alueen palveluihin – "Pyrimme käyttämään hankkeissamme paikallisia tekijöitä mahdollisimman paljon"

Tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­nen työl­lis­tää pai­kal­li­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja tuo vilk­kaut­ta alueen pal­ve­lui­hin – "Py­rim­me käyt­tä­mään hank­keis­sam­me pai­kal­li­sia te­ki­jöi­tä mah­dol­li­sim­man paljon"

13.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 21:09 44
Tilaajille
Arviointineuvoston puheenjohtaja patistaa hallitusta palaamaan menokehyksiin jo ensi vuonna: "Talouspolitiikassa pitää siirtyä koronanhoidosta valtiontalouden hoitoon"

Ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja pa­tis­taa hal­li­tus­ta pa­laa­maan me­no­ke­hyk­siin jo ensi vuonna: "Ta­lous­po­li­tii­kas­sa pitää siirtyä ko­ro­nan­hoi­dos­ta val­tion­ta­lou­den hoi­toon"

25.04.2021 18:48 3