Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taiteilijat
Oululaisen, historiallisen talon piharakennuksessa on pieni ateljee, jossa voi kuvitella olevansa Italiassa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

Ou­lu­lai­sen, his­to­rial­li­sen talon pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa on pieni atel­jee, jossa voi ku­vi­tel­la ole­van­sa Ita­lias­sa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

01.09.2023 06:00
Tilaajille
Taidetta vain parin kuukauden iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikuisesti, sanoo oululainen Don Poro alias Oskari Tuohimaa

Tai­det­ta vain parin kuu­kau­den iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikui­ses­ti, sanoo ou­lu­lai­nen Don Poro alias Oskari Tuo­hi­maa

03.08.2023 06:30
Tilaajille
Räppäri Sana puhuu mielenterveysasioista avoimesti, koska siten hän voi auttaa muita – julkisessa keskustelussa häntä ärsyttää yksi sitkeä asia

Räppäri Sana puhuu mie­len­ter­veys­asiois­ta avoi­mes­ti, koska siten hän voi auttaa muita – jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa häntä är­syt­tää yksi sitkeä asia

15.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 07:00 13
Tilaajille
Historia, luovan alan ammattilaiset ja harrastajat kohtaavat Vanhassa Hiukkavaarassa – mutta mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan Oulun omalle Christianialle?

His­to­ria, luovan alan am­mat­ti­lai­set ja har­ras­ta­jat koh­taa­vat Van­has­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa – mutta mitä tu­le­vai­suus voi tuoda tul­les­saan Oulun omalle Chris­tia­nial­le?

08.07.2023 17:47 2
Tilaajille
Epävarmuutta, köyhyyttä ja loiseksi haukkumista – Oululaistaiteilija Riikka Kontio kysyi vertaisiltaan häpeästä, ja vastaukset olivat masentavia

Epä­var­muut­ta, köy­hyyt­tä ja loi­sek­si hauk­ku­mis­ta – Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Riikka Kontio kysyi ver­tai­sil­taan hä­peäs­tä, ja vas­tauk­set olivat ma­sen­ta­via

17.05.2023 08:00 4
Tilaajille
Hiukkavaaran K2 Taiteilijatalo muuttuu viikonlopun ajaksi kerrostalon kokoiseksi galleriaksi – Kaleva pääsi kurkistamaan etukäteen muutamaan talon kymmenistä työhuoneista

Hiuk­ka­vaa­ran K2 Tai­tei­li­ja­ta­lo muuttuu vii­kon­lo­pun ajaksi ker­ros­ta­lon ko­koi­sek­si gal­le­riak­si – Kaleva pääsi kur­kis­ta­maan etu­kä­teen muu­ta­maan talon kym­me­nis­tä työ­huo­neis­ta

21.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

14.04.2023 14:00 7
Tilaajille
Voiko tekoäly tehdä taidetta? Oulussa julkistettu loputonta kuvavirtaa suoltava taidekone haastaa miettimään, kuka on taiteilija ja mitä taide on

Voiko tekoäly tehdä tai­det­ta? Oulussa jul­kis­tet­tu lo­pu­ton­ta ku­va­vir­taa suol­ta­va tai­de­ko­ne haastaa miet­ti­mään, kuka on tai­tei­li­ja ja mitä taide on

31.03.2023 15:00 4
Tilaajille
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

30.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo oululaissyntyisen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo ou­lu­lais­syn­tyi­sen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

23.03.2023 16:00 2
Tilaajille
Sukulaiset ja tuiralaislähtöiset taiteilijat Riitta-Alina Helevä ja Martti Tarvainen avaavat taidemuseon kevätkauden – "Muistan, kuinka öljyvärin ihana tuoksu tuli vastaan Martti-enon kotona"

Su­ku­lai­set ja tui­ra­lais­läh­töi­set tai­tei­li­jat Riit­ta-Ali­na Helevä ja Martti Tar­vai­nen avaavat tai­de­mu­seon ke­vät­kau­den – "Muis­tan, kuinka öl­jy­vä­rin ihana tuoksu tuli vastaan Mart­ti-enon kotona"

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon Varjakassa asuvan Pirkko Räntilän raku-uuni on sammunut, mutta galleriaan ovat kaikki tervetulleita – "Veistokset on tehty nähtäviksi ja tarinat jaettaviksi"

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kas­sa asuvan Pirkko Rän­ti­län ra­ku-uu­ni on sam­mu­nut, mutta gal­le­riaan ovat kaikki ter­ve­tul­lei­ta – "Veis­tok­set on tehty näh­tä­vik­si ja tarinat jaet­ta­vik­si"

20.12.2022 19:00
Tilaajille
Koko kansan kuplettimestari, kansantaiteilija Jaakko Teppo palkittiin 15 000 euron Suomi-palkinnolla

Koko kansan kup­let­ti­mes­ta­ri, kan­san­tai­tei­li­ja Jaakko Teppo pal­kit­tiin 15 000 euron Suo­mi-pal­kin­nol­la

30.11.2022 15:00 9
"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyttävä oululaislähtöinen näyttelijä, tanssija ja koreografi Mikko Rasila

"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä, tans­si­ja ja ko­reo­gra­fi Mikko Rasila

29.10.2022 19:00
Tilaajille
Luihu, Kiusaus, SelFish: oululaisen kuvanveistäjän Markus Stillin veistokset saa kukin tulkita miten haluaa – teosten nimissä voi tosin piileskellä pieni vihje

Luihu, Kiu­saus, Sel­Fish: ou­lu­lai­sen ku­van­veis­tä­jän Markus Stillin veis­tok­set saa kukin tulkita miten haluaa – teosten nimissä voi tosin pii­les­kel­lä pieni vihje

22.10.2022 15:00 2
Tilaajille
Piipahda taiteilijan luona – Tuiran komeassa Komun talossa työskentelevä Heidi Toivainen ja yli 20 muuta oululaistaiteilijaa avaavat työhuoneensa ovet vierailijoille viikonloppuna

Pii­pah­da tai­tei­li­jan luona – Tuiran ko­meas­sa Komun talossa työs­ken­te­le­vä Heidi Toi­vai­nen ja yli 20 muuta ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa avaavat työ­huo­neen­sa ovet vie­rai­li­joil­le vii­kon­lop­pu­na

01.09.2022 08:00
Tilaajille
Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle

Po­jat-elo­ku­va veti jal­ka­pal­lo­am­mat­ti­lai­suu­des­ta haa­veil­leen Ve­sa-Mat­ti Loirin näyt­tä­möl­le

10.08.2022 17:10
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin haastattelu ja viimeinen televisioitu lauluesitys vuodelta 2020

Ve­sa-Mat­ti Loirin haas­tat­te­lu ja vii­mei­nen te­le­vi­sioi­tu lau­lu­esi­tys vuo­del­ta 2020

10.08.2022 15:47 2