Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomettuminen
Analyysi: Tiitisen listan julkaiseminen jäisi plussaksi kesän politiikan sotkuista – Suomen on syytä käydä avoimesti läpi suomettumisen historia

Ana­lyy­si: Tii­ti­sen listan jul­kai­se­mi­nen jäisi plus­sak­si kesän po­li­tii­kan sot­kuis­ta – Suomen on syytä käydä avoi­mes­ti läpi suo­met­tu­mi­sen his­to­ria

06.08.2023 06:30 24
Tilaajille
Salamyhkäisyys vain lisää kiinnostusta – Tiitisen listan voi julkistaa tietyin reunaehdoin
Pääkirjoitus

Sa­la­myh­käi­syys vain lisää kiin­nos­tus­ta – Tii­ti­sen listan voi jul­kis­taa tietyin reu­na­eh­doin

01.08.2023 20:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan va­ka­vas­ti otet­ta­va toimija ei voi puo­lus­tel­la tai hy­väk­syä Venäjän te­ke­mi­siä

09.06.2023 17:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän toi­min­taa ym­mär­re­tään, ja jopa hy­väk­sy­tään

09.06.2023 05:00 6
Tilaajille
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 116
Tilaajille
Pokkurointi Turkille on uussuomettumista, joka vie itsekunnioituksen
Pääkirjoitus

Pok­ku­roin­ti Tur­kil­le on uus­suo­met­tu­mis­ta, joka vie it­se­kun­nioi­tuk­sen

16.12.2022 20:00 42
Tilaajille
Vanha Kaleva: E-pillerit toivat helpotusta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

Vanha Kaleva: E-pil­le­rit toivat hel­po­tus­ta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

24.11.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nat­si-Sak­sa ja Suomi – vaikea va­lin­ta­ti­lan­ne

30.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Ydinvoima suometti ja sai valehtelemaan itselle
Kolumni

Ydin­voi­ma suo­met­ti ja sai va­leh­te­le­maan itselle

24.10.2022 06:00 8
Tilaajille
Nyt on aika käsitellä jälkisuomettumisen häpeä – Kokosimme professoriraadin kertomaan, mikä on olennaista ja mitä toimintaa pyykinpesun pitäisi koskea

Nyt on aika kä­si­tel­lä jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen häpeä – Ko­ko­sim­me pro­fes­so­ri­raa­din ker­to­maan, mikä on olen­nais­ta ja mitä toi­min­taa pyy­kin­pe­sun pitäisi koskea

15.10.2022 08:00 48
Tilaajille
Propagandaa ja antihenkilöitä: oululainen toimittaja Ilkka Lappalainen näki aitiopaikalta Neuvostoliiton viimeiset vuodet ja kommunismin sortumisen

Pro­pa­gan­daa ja an­ti­hen­ki­löi­tä: ou­lu­lai­nen toi­mit­ta­ja Ilkka Lap­pa­lai­nen näki ai­tio­pai­kal­ta Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­set vuodet ja kom­mu­nis­min sor­tu­mi­sen

23.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Mediankin katsottava peiliin – Venäjä-ymmärryksen läpivalaisua ajava oululaisprofessori Petteri Pietikäinen: Suomessa vallitsee salailun, itsesensuurin ja nöyristelyn perinne

Me­dian­kin kat­sot­ta­va peiliin – Ve­nä­jä-ym­mär­ryk­sen lä­pi­va­lai­sua ajava ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Petteri Pie­ti­käi­nen: Suo­mes­sa val­lit­see sa­lai­lun, it­se­sen­suu­rin ja nöy­ris­te­lyn perinne

20.08.2022 18:30 19
Tilaajille
Jotkut propagandat tappavat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toimittajia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he aisteillaan havaitsevat"
Essee

Jotkut pro­pa­gan­dat tap­pa­vat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toi­mit­ta­jia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he ais­teil­laan ha­vait­se­vat"

31.07.2022 09:00 7
Tilaajille
Hanhikivestä Suomen Pripjat – Hylätyn ydinvoimala-alueen voisi rauhoittaa uudenlaiseksi luontokohteeksi
Kolumni

Han­hi­ki­ves­tä Suomen Pripjat – Hylätyn ydin­voi­ma­la-alueen voisi rau­hoit­taa uu­den­lai­sek­si luon­to­koh­teek­si

03.05.2022 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka on tullut kään­ne­koh­taan

25.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän tulee elää tässä ajassa – on tar­tut­ta­va mah­dol­li­suu­teen liit­tou­tua län­si­mai­seen yh­tei­söön myös so­ti­laal­li­sel­la sek­to­ril­la

21.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­sen tur­val­li­suus­po­li­tii­kan it­se­pe­tos

07.04.2022 05:15 7
Tilaajille
Kun Eppu Normaalin poliittiseen propagandaan viitanneessa Suuri ja mahtava -laulussa nostettiin esiin kommunismin pelko, niin Yleisradio laittoi kappaleen soittokieltoon

Kun Eppu Nor­maa­lin po­liit­ti­seen pro­pa­gan­daan vii­tan­nees­sa Suuri ja mahtava -lau­lus­sa nos­tet­tiin esiin kom­mu­nis­min pelko, niin Yleis­ra­dio laittoi kap­pa­leen soit­to­kiel­toon

05.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 23
Tilaajille
Suomettumisesta on syytä puhua juuri nyt, ettemme suomettuisi uudelleen
Essee

Suo­met­tu­mi­ses­ta on syytä puhua juuri nyt, ettemme suo­met­tui­si uu­del­leen

20.02.2022 09:00 12
Tilaajille