Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pysäköinti
Katso video Tuirasta: Rannalle menevien autot tukkivat Koskitien ja ohituksia tehdään pyörätien kautta – "Keinot puuttumiseen ovat aika vähissä"

Katso video Tui­ras­ta: Ran­nal­le me­ne­vien autot tuk­ki­vat Kos­ki­tien ja ohi­tuk­sia tehdään pyö­rä­tien kautta – "Keinot puut­tu­mi­seen ovat aika vä­his­sä"

11.08.2023 14:22 81
Tilaajille
Karavaanarit nukkuvat Oulun yleisillä parkkipaikoilla, eikä kaupunki estele – Matkailuautolla reissaava pariskunta löytää maksuttoman yöpaikan puskaparkkisovelluksesta

Ka­ra­vaa­na­rit nuk­ku­vat Oulun ylei­sil­lä park­ki­pai­koil­la, eikä kau­pun­ki estele – Mat­kai­lu­au­tol­la reis­saa­va pa­ris­kun­ta löytää mak­sut­to­man yö­pai­kan pus­ka­park­ki­so­vel­luk­ses­ta

26.07.2023 18:00 43
Tilaajille
Kauppahallin parkkipaikka palaa käyttöön vuosien jälkeen – hintalappu reilu neljännesmiljoona

Kaup­pa­hal­lin park­ki­paik­ka palaa käyt­töön vuosien jälkeen – hin­ta­lap­pu reilu nel­jän­nes­mil­joo­na

12.07.2023 06:07 80
Nallikarin parkkipaikat ovat nyt tiukassa – rannalle kannattaa mennä pyörällä, kävellen tai julkisella liikenteellä

Nal­li­ka­rin park­ki­pai­kat ovat nyt tiu­kas­sa – ran­nal­le kan­nat­taa mennä pyö­räl­lä, kä­vel­len tai jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä

29.06.2023 14:47 35
Veneilijät valittivat huonoja pysäköintimahdollisuuksia – nyt Raatin ja Toppilansaaren venesatamien viereiset pysäköintialueet muuttuvat maksullisiksi

Ve­nei­li­jät va­lit­ti­vat huonoja py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­sia – nyt Raatin ja Top­pi­lan­saa­ren ve­ne­sa­ta­mien vie­rei­set py­sä­köin­ti­alueet muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si

16.06.2023 06:04 90
Kysäisimme: Kalastajat parkkeeraavat autojaan Kuusisaaren kärkeen – luvallista vai ei?

Ky­säi­sim­me: Ka­las­ta­jat park­kee­raa­vat au­to­jaan Kuu­si­saa­ren kärkeen – lu­val­lis­ta vai ei?

24.02.2023 06:10 32
Pohjankartanon ja Musiikkikeskuksen pysäköintialue on saamassa parisataa uutta parkkipaikkaa – puistoista lohkaistaan palaset

Poh­jan­kar­ta­non ja Mu­siik­ki­kes­kuk­sen py­sä­köin­ti­alue on saa­mas­sa pa­ri­sa­taa uutta park­ki­paik­kaa – puis­tois­ta loh­kais­taan palaset

14.02.2023 06:10 38
Oulun keskustassa aloitetaan ilmaisen pysäköinnin kokeilu – kadunvarsien maksullisia parkkipaikkoja muutetaan kiekkopaikoiksi

Oulun kes­kus­tas­sa aloi­te­taan il­mai­sen py­sä­köin­nin kokeilu – ka­dun­var­sien mak­sul­li­sia park­ki­paik­ko­ja muu­te­taan kiek­ko­pai­koik­si

30.01.2023 18:00 22
Tilaajille
Pysäköi näin – saat moninkertaisesti lisää tilaa!
Kolumni

Pysäköi näin – saat mo­nin­ker­tai­ses­ti lisää tilaa!

30.01.2023 06:00 40
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijaosto on nostanut esille Kivisydämen hinnoittelun – Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja: "Emme luonnollisestikaan voi tarjota palveluitamme vastikkeetta"

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to on nos­ta­nut esille Ki­vi­sy­dä­men hin­noit­te­lun – Oulun Py­sä­köin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Emme luon­nol­li­ses­ti­kaan voi tarjota pal­ve­lui­tam­me vas­tik­keet­ta"

09.01.2023 06:00 199
Tilaajille
Kivisydämen kamerajärjestelmä ei tunnistanut selvästi näkyvää rekisterikilpeä – "Vuoden aikana tilanteita on asiakasmääräämme huomioiden vähän"

Ki­vi­sy­dä­men ka­me­ra­jär­jes­tel­mä ei tun­nis­ta­nut sel­väs­ti näkyvää re­kis­te­ri­kil­peä – "Vuoden aikana ti­lan­tei­ta on asia­kas­mää­rääm­me huo­mioi­den vähän"

08.01.2023 18:00 37
Tilaajille
Oululaismies voitti yksityisen pysäköinninvalvojan parkkisakkokiistassa – oikeudessa jäi todistamatta, kuka auton oli pysäköinyt väärin

Ou­lu­lais­mies voitti yk­si­tyi­sen py­sä­köin­nin­val­vo­jan park­ki­sak­ko­kiis­tas­sa – oi­keu­des­sa jäi to­dis­ta­mat­ta, kuka auton oli py­sä­köi­nyt väärin

28.12.2022 15:41 19
Tilaajille
Illanvietolle Oulussa ikävä loppu: Viallinen lipuke jumitti ystävykset Kivisydämen portille, yhteyttä henkilöstöön yritettiin lähes tunti – Toimitusjohtaja pahoittelee

Il­lan­vie­tol­le Oulussa ikävä loppu: Vial­li­nen lipuke jumitti ys­tä­vyk­set Ki­vi­sy­dä­men por­til­le, yh­teyt­tä hen­ki­lös­töön yri­tet­tiin lähes tunti – Toi­mi­tus­joh­ta­ja pa­hoit­te­lee

23.12.2022 14:26 48
Tilaajille
Keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:00 21
Tilaajille
Nallikarin muuttuneet pysäköintirajoitukset hämmentävät oululaisia – näin Nallikarissa saa nyt pysäköidä

Nal­li­ka­rin muut­tu­neet py­sä­köin­ti­ra­joi­tuk­set häm­men­tä­vät ou­lu­lai­sia – näin Nal­li­ka­ris­sa saa nyt py­sä­köi­dä

10.07.2022 07:00 58
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

27.05.2022 16:37 28
Tilaajille
Oulun keskustan ruokaralliin etsitään ratkaisuja kaupungin ja yritysten yhteistyöllä – voisivatko ruokakuskien omat tolpat ratkaista parkkeerausongelmat?

Oulun kes­kus­tan ruo­ka­ral­liin et­si­tään rat­kai­su­ja kau­pun­gin ja yri­tys­ten yh­teis­työl­lä – voi­si­vat­ko ruo­ka­kus­kien omat tolpat rat­kais­ta park­kee­rau­son­gel­mat?

19.04.2022 06:00 80
Tilaajille
Maanalainen kallioparkki Kivisydän jumittui teknisen vian vuoksi Oulussa – "Tilanne oli poikkeuksellinen"

Maan­alai­nen kal­lio­park­ki Ki­vi­sy­dän ju­mit­tui tek­ni­sen vian vuoksi Oulussa – "Ti­lan­ne oli poik­keuk­sel­li­nen"

29.03.2022 15:25 29