Pysäköinti

Ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat ovat Oulussa vasta val­mis­tel­ta­va­na – laki muuttui ke­sä­kuus­sa

06.02.2021 17:01 9
Tilaajille

Yk­si­tyi­ses­tä py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta vuo­sit­tain tuhat yh­tey­den­ot­toa – "Ne liit­ty­vät poik­keuk­set­ta siihen, että ku­lut­ta­ja pitää saa­maan­sa val­von­ta­mak­sua ai­heet­to­ma­na"

12.01.2021 06:00 17
Tilaajille

Py­sä­köin­ti tien varteen kiel­let­tiin Pel­to­las­sa OYSin työmaan takia – kaikki asuk­kaat eivät ol­leet­kaan tyy­ty­väi­siä

08.11.2020 17:00 6
Tilaajille

Oulun len­to­ase­man py­sä­köin­ti mak­se­taan nyt mo­bii­lii­so­vel­luk­sel­la – luot­to­kort­ti käy vielä ter­mi­naa­lin au­to­maa­til­la, kunhan muistaa auton re­kis­te­ri­tun­nuk­sen

06.11.2020 17:00 7
Tilaajille

OYSin uusi 800 paik­kai­nen py­sä­köin­ti­ta­lo avataan ensi maa­nan­tai­na, py­sä­köin­ti il­mais­ta lo­ka­kuun ajan

24.09.2020 13:06 4

Syys­kuun puo­li­vä­lis­sä asiak­kail­le avat­ta­va Rau­ha­park­ki tuplaa OYSin asia­kas­py­sä­köin­nin – sai­raa­la-alueel­le on tulossa myö­hem­min vielä lisää park­ki­ti­laa

26.08.2020 19:00 9
Tilaajille

Ky­syim­me, muut­tuu­ko Oysin hen­ki­lös­tön py­sä­köin­ti mak­sul­li­sek­si – "Olemme olleet he­li­se­mäs­sä park­ki­paik­ko­jen suh­teen"

15.07.2020 11:19
Tilaajille

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille

Kal­lio­park­ki koki mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen ta­kais­kun, kun asiak­kaat ka­to­si­vat – Py­sä­köin­ti­mak­su­jen mah­dol­li­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta ei ole vielä kui­ten­kaan kes­kus­tel­tu

03.06.2020 06:00 18
Tilaajille

Py­sä­köin­ti­ajan voi merkitä jat­kos­sa myös itse kir­joi­te­tul­la pa­pe­ri­la­pul­la – al­ka­mis­ai­ka il­moi­tet­ta­va "sel­keäs­ti ha­vait­ta­val­la ta­val­la"

19.05.2020 09:09 4

Uudet py­sä­köin­ti­sään­nöt häm­men­tä­vät ja är­syt­tä­vät Tuiran uimalan alueel­la – "Ai­ka­ra­joi­tus­ten an­sios­ta ly­hy­tai­kai­sia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja on nyt enemmän saa­ta­vil­la", sanoo kau­pun­gin lii­ken­nein­si­nöö­ri

18.05.2020 07:55 1
Tilaajille