Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kor­jat­ta­va hal­lin­toa – vä­li­por­tai­ta kar­sit­ta­va, jotta työ­voi­maa ja tiloja voidaan pai­kal­li­sin pää­tök­sin käyttää su­ju­vas­ti

12.01.2024 06:00 11
Pohde etsii leikkaussaleihin työntekijöitä ostopalveluista– Henkilöstöpula on vaikuttanut myös kiireellisiin leikkauksiin

Pohde etsii leik­kaus­sa­lei­hin työn­te­ki­jöi­tä os­to­pal­ve­luis­ta– Hen­ki­lös­tö­pu­la on vai­kut­ta­nut myös kii­reel­li­siin leik­kauk­siin

21.09.2023 17:00 10
Tilaajille
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

01.06.2023 07:28 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten pe­rus­ta­son mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuntoon Oulussa – pal­ve­lua esi­mer­kik­si walk in -pe­ri­aat­teel­la

29.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lua käytiin – jär­jes­tä­mis­lain mukaan Pohteen on val­vot­ta­va yk­si­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia

22.04.2023 05:30
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

09.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Vaalan akuuttiosastoa ajetaan alas suunniteltua nopeammin – sulkemispäätös johtuu pitkään jatkuneesta henkilöstövajeesta

Vaalan akuut­ti­osas­toa ajetaan alas suun­ni­tel­tua no­peam­min – sul­ke­mis­pää­tös johtuu pitkään jat­ku­nees­ta hen­ki­lös­tö­va­jees­ta

01.03.2023 19:50 27
Tilaajille
THL:n raportti: Pohteen väestö on monin tavoin ongelmallinen – alueen nuori väestö sairastaa keskimääräistä enemmän

THL:n ra­port­ti: Pohteen väestö on monin tavoin on­gel­mal­li­nen – a­lueen nuori väestö sai­ras­taa kes­ki­mää­räis­tä enemmän

31.01.2023 02:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapseni ei pysty me­ne­mään kouluun – "äi­ti­nä­kin toivon sy­dä­mes­tä­ni, että nuori kävisi koulua, mutta riit­tä­vää tukea ti­lan­tee­seen emme kui­ten­kaan ole saa­neet"

10.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Nuorten mielenterveysongelmia pohdittiin paneelikeskustelussa Oulun Valkeassa: "On nuorten aliarvioimista, jos auttaja ei ole ammattilainen"

Nuorten mie­len­ter­veys­on­gel­mia poh­dit­tiin pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa Oulun Val­keas­sa: "On nuorten aliar­vioi­mis­ta, jos auttaja ei ole am­mat­ti­lai­nen"

08.10.2022 17:15 6
Tilaajille
Ikäihmiset ja mielenterveyden palvelut herättävät Pohteen sote-järjestämissuuunnitelman lausunnoissa huolta – Oulun kaupunki kaipaisi uusia hyvinvointikeskuksia tai vanhojen laajentamista

Ikä­ih­mi­set ja mie­len­ter­vey­den pal­ve­lut he­rät­tä­vät Pohteen so­te-jär­jes­tä­mis­suuun­ni­tel­man lau­sun­nois­sa huolta – Oulun kau­pun­ki kai­pai­si uusia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia tai van­ho­jen laa­jen­ta­mis­ta

03.10.2022 19:09 6
Tilaajille
Hyvinvointialue ei lakkauta yhtään terveyskeskusta, mutta niiden palvelutaso selviää ensi vuonna – Lumijokinen Hanna Moilanen toivoo, että palvelut pysyvät lähellä

Hy­vin­voin­ti­alue ei lak­kau­ta yhtään ter­veys­kes­kus­ta, mutta niiden pal­ve­lu­ta­so selviää ensi vuonna – Lu­mi­jo­ki­nen Hanna Moi­la­nen toivoo, että pal­ve­lut pysyvät lähellä

02.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Yhteisöllistä asumista luvassa Oulussa lisää ja laitospaikkoja aiempaa vähemmän: Hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnos julki, katso tiedot tästä

Yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta luvassa Oulussa lisää ja lai­tos­paik­ko­ja aiempaa vä­hem­män: Hy­vin­voin­ti­alueen sote-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos julki, katso tiedot tästä

14.09.2022 22:11 26
Tilaajille
Oulun vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen: "Muutoksen vauhti voi yllättää ikäihmiset"

Oulun van­hus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja-Lee­na Kärk­käi­nen: "Muu­tok­sen vauhti voi yl­lät­tää ikäih­mi­set"

11.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaalla, ikäneuvola ja selviämisasema listalla – katso poimintoja suunnitelmaluonnoksesta

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ra­ken­ne uu­dis­tuu voi­mak­kaas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ikä­neu­vo­la ja sel­viä­mis­ase­ma lis­tal­la – katso poi­min­to­ja suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

31.08.2022 18:31 31
Tilaajille
Kirsti Ylitalo-Katajisto miettii lähikuukaudet, miten sirpaleisella Pohjois-Pohjanmaalla järjestetään yhdenvertaiset sote-palvelut – "Edessä iso ajattelutavan muutos"

Kirsti Yli­ta­lo-Ka­ta­jis­to miettii lä­hi­kuu­kau­det, miten sir­pa­lei­sel­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­te­tään yh­den­ver­tai­set sote-pal­ve­lut – "Edessä iso ajat­te­lu­ta­van muutos"

25.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Ateria- ja puhtauspalvelujen taustalla käy myllerrys –Vastuuvalmistelija Tanja Koski on kiertänyt viime aikoina kunnissa kertomassa miksi muutos on tarpeen

Ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen taus­tal­la käy myl­ler­rys –Vas­tuu­val­mis­te­li­ja Tanja Koski on kier­tä­nyt viime aikoina kun­nis­sa ker­to­mas­sa miksi muutos on tarpeen

07.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 07:00 13
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan väki ikääntyy nopeasti  ja sairastaa paljon – hyvinvointialue käy ensimmäiset ohjausneuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

Poh­jois-Poh­jan­maan väki ikään­tyy no­peas­ti ja sai­ras­taa paljon – hy­vin­voin­ti­alue käy en­sim­mäi­set oh­jaus­neu­vot­te­lut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kanssa

14.01.2022 08:31 4
Tilaajille
Vasemmiston aluevaaliehdokkaat pitävät tiukimmin kiinni palveluista, vaikka se merkitsisi verojen nostamista

Va­sem­mis­ton alue­vaa­li­eh­dok­kaat pitävät tiu­kim­min kiinni pal­ve­luis­ta, vaikka se mer­kit­si­si verojen nos­ta­mis­ta

12.01.2022 09:11 14
Tilaajille