Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ilkivalta
Ilkivalta pännii Koitelinkoskella: nuotiota poltettu keskellä kulkuväylää – "Toivoisi, että pikkuisen mietittäisiin enemmän"

Il­ki­val­ta pännii Koi­te­lin­kos­kel­la: nuo­tio­ta pol­tet­tu kes­kel­lä kul­ku­väy­lää – "Toi­voi­si, että pik­kui­sen mie­tit­täi­siin enem­män"

27.04.2022 12:26 18
Tilaajille
Oulun Asemantorni-kerrostalon huipulle tehdyn valtavan töherryksen päälle maalattiin värikäs muraali

Oulun Ase­man­tor­ni-ker­ros­ta­lon hui­pul­le tehdyn val­ta­van tö­her­ryk­sen päälle maa­lat­tiin värikäs muraali

21.03.2022 17:53 16
Tilaajille
Hiukkavaaraan lähti jopa 16 pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksikköä – luultu tulipalo osoittautui ilkivallaksi

Hiuk­ka­vaa­raan lähti jopa 16 pe­las­tus­lai­tok­sen, en­si­hoi­don ja po­lii­sin yk­sik­köä – luultu tu­li­pa­lo osoit­tau­tui il­ki­val­lak­si

03.03.2022 22:21 10
Kaksi murtovarkautta lamauttaa Artturintuvan toimintaa Oulun Välivainiolla: "Asukasyhdistyksen toiminta on vaakalaudalla"

Kaksi mur­to­var­kaut­ta la­maut­taa Art­tu­rin­tu­van toi­min­taa Oulun Vä­li­vai­niol­la: "A­su­ka­syh­dis­tyk­sen toi­min­ta on vaa­ka­lau­dal­la"

08.02.2022 13:00 11
Tilaajille
Oulun maamerkkeihin lukeutuvan tornitalon katolle tehtiin valtava töherrys, siivousta ja rikosilmoitusta valmistellaan – "Meidän eteen tulleista töherryksistä suurin"

Oulun maa­merk­kei­hin lu­keu­tu­van tor­ni­ta­lon katolle tehtiin valtava tö­her­rys, sii­vous­ta ja ri­kos­il­moi­tus­ta val­mis­tel­laan – "Meidän eteen tul­leis­ta tö­her­ryk­sis­tä suurin"

28.01.2022 10:58 50
Tilaajille
Artturintupaan Välivainiolla murtauduttiin Oulussa – asukastuvasta varastettiin kännyköitä ja tietokoneita

Art­tu­rin­tu­paan Vä­li­vai­niol­la mur­tau­dut­tiin Oulussa – asu­kas­tu­vas­ta va­ras­tet­tiin kän­ny­köi­tä ja tie­to­ko­nei­ta

25.01.2022 08:46 1
Nuotiopuut käyvät kaupaksi – Oulun Hietasaaren nuotiopaikan tuore halkoautomaatti on toiminut hyvin ja kerännyt kehuja käyttäjiltä

Nuo­tio­puut käyvät kau­pak­si – Oulun Hie­ta­saa­ren nuo­tio­pai­kan tuore hal­ko­au­to­maat­ti on toi­mi­nut hyvin ja ke­rän­nyt kehuja käyt­tä­jil­tä

16.01.2022 07:00 11
Tilaajille
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:01 4
Tilaajille
Haukiputaan Runtelin laavulta on varastettu polttopuita – laavun puuhuolto loppuu, jos pitkäkyntisiä ei saada kuriin

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin laa­vul­ta on va­ras­tet­tu polt­to­pui­ta – laavun puu­huol­to loppuu, jos pit­kä­kyn­ti­siä ei saada kuriin

17.10.2021 20:00 58
Tilaajille
Kauppakeskus Zeppelinin ilkivallan kohteeksi joutuneet pyörätuolit vaihdettu uusiin

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neet pyö­rä­tuo­lit vaih­det­tu uusiin

23.08.2021 11:32 2
Tilaajille
Varjakansaaren rakennukset joutuivat ilkityön kohteeksi – Oulun kaupungilta ei ole ehditty korjaustöihin

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nuk­set jou­tui­vat il­ki­työn koh­teek­si – Oulun kau­pun­gil­ta ei ole ehditty kor­jaus­töi­hin

15.07.2021 10:30 30
Tilaajille
Pateniemenrannasta löytynyt teipattu lintu hämmensi ja herätti epäilyn ilkivallasta – kyse voi olla metsästyskoiran koulutuksesta

Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt tei­pat­tu lintu häm­men­si ja herätti epäilyn il­ki­val­las­ta – kyse voi olla met­säs­tys­koi­ran kou­lu­tuk­ses­ta

30.06.2021 15:52 5
Tilaajille
Ylivieskan rautatieasemalla bensan hajua – odotustilat oli sotkettu ilkivaltaisesti, sytyttämisen merkkejä ei näkynyt

Yli­vies­kan rau­ta­tie­ase­mal­la bensan hajua – odo­tus­ti­lat oli sot­ket­tu il­ki­val­tai­ses­ti, sy­tyt­tä­mi­sen merk­ke­jä ei näkynyt

01.02.2021 22:29
Nyt Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston ikkunoita töhrittiin hakaristeillä Oulussa – "Toivottavasti poliittiset puolueet tuomitsevat tämän toiminnan yhdessä"

Nyt Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton ik­ku­noi­ta töh­rit­tiin ha­ka­ris­teil­lä Oulussa – "Toi­vot­ta­vas­ti po­liit­ti­set puo­lueet tuo­mit­se­vat tämän toi­min­nan yh­des­sä"

27.01.2021 11:59 46
Tilaajille
"Kyse ei ole protestista vaan ilkivallasta" – poliisi otti yhteen väkivaltaisten rähinöitsijöiden kanssa eri puolilla Hollantia

"Kyse ei ole pro­tes­tis­ta vaan il­ki­val­las­ta" – poliisi otti yhteen vä­ki­val­tais­ten rä­hi­nöit­si­jöi­den kanssa eri puo­lil­la Hol­lan­tia

26.01.2021 15:00 9
Oulun vihreiden kunnallisjärjestön toimisto töhrittiin hakaristillä ja uhkausviestillä, pääministeri Sanna Marin  tuomitsee teon – Poliisi aloitti esitutkinnan ja toivoo yleisöltä havaintoja

Oulun vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön toi­mis­to töh­rit­tiin ha­ka­ris­til­lä ja uh­kaus­vies­til­lä, pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tuo­mit­see teon – Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan ja toivoo ylei­söl­tä ha­vain­to­ja

23.01.2021 14:08 27
Rovaniemeläisessä kerrostalossa ilkivaltaa – jauhesammutin oli tyhjennetty rappukäytävään

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä ker­ros­ta­los­sa il­ki­val­taa – jau­he­sam­mu­tin oli tyh­jen­net­ty rap­pu­käy­tä­vään

29.11.2020 20:36
Lukuisten talojen ikkunoita kivitetty rikki Oulussa, myös autot saaneet osansa ilkivallasta – "Toivottavasti tämä porukka saataisiin kiinni, jotta he saisivat tarvitsemaansa apua"

Lu­kuis­ten talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­ty rikki Ou­lus­sa, myös autot saaneet osansa il­ki­val­las­ta – "Toi­vot­ta­vas­ti tämä porukka saa­tai­siin kiinni, jotta he sai­si­vat tar­vit­se­maan­sa apua"

14.09.2020 18:01 7
Tilaajille
Ilkivaltaa Oulussa: Talojen ikkunoita kivitettiin rikki Välivainiolla ja Puolivälinkankaalla

Il­ki­val­taa Ou­lus­sa: Talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­tiin rikki Vä­li­vai­niol­la ja Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

12.09.2020 15:38 10
Pohjantien meluestelasien rikkojaa etsitään yhä – ratkaisevasta vihjeestä luvataan palkkio

Poh­jan­tien me­lu­es­te­la­sien rik­ko­jaa et­si­tään yhä – rat­kai­se­vas­ta vih­jees­tä lu­va­taan palkkio

26.08.2020 13:44 14