Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Ilkivalta
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:01 4
Tilaajille
Haukiputaan Runtelin laavulta on varastettu polttopuita – laavun puuhuolto loppuu, jos pitkäkyntisiä ei saada kuriin

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin laa­vul­ta on va­ras­tet­tu polt­to­pui­ta – laavun puu­huol­to loppuu, jos pit­kä­kyn­ti­siä ei saada kuriin

17.10.2021 20:00 58
Tilaajille
Kauppakeskus Zeppelinin ilkivallan kohteeksi joutuneet pyörätuolit vaihdettu uusiin

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neet pyö­rä­tuo­lit vaih­det­tu uusiin

23.08.2021 11:32 2
Tilaajille
Varjakansaaren rakennukset joutuivat ilkityön kohteeksi – Oulun kaupungilta ei ole ehditty korjaustöihin

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nuk­set jou­tui­vat il­ki­työn koh­teek­si – Oulun kau­pun­gil­ta ei ole ehditty kor­jaus­töi­hin

15.07.2021 10:30 27
Tilaajille
Pateniemenrannasta löytynyt teipattu lintu hämmensi ja herätti epäilyn ilkivallasta – kyse voi olla metsästyskoiran koulutuksesta

Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt tei­pat­tu lintu häm­men­si ja herätti epäilyn il­ki­val­las­ta – kyse voi olla met­säs­tys­koi­ran kou­lu­tuk­ses­ta

30.06.2021 15:52 5
Tilaajille
Ylivieskan rautatieasemalla bensan hajua – odotustilat oli sotkettu ilkivaltaisesti, sytyttämisen merkkejä ei näkynyt

Yli­vies­kan rau­ta­tie­ase­mal­la bensan hajua – odo­tus­ti­lat oli sot­ket­tu il­ki­val­tai­ses­ti, sy­tyt­tä­mi­sen merk­ke­jä ei näkynyt

01.02.2021 22:29
Nyt Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston ikkunoita töhrittiin hakaristeillä Oulussa – "Toivottavasti poliittiset puolueet tuomitsevat tämän toiminnan yhdessä"

Nyt Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton ik­ku­noi­ta töh­rit­tiin ha­ka­ris­teil­lä Oulussa – "Toi­vot­ta­vas­ti po­liit­ti­set puo­lueet tuo­mit­se­vat tämän toi­min­nan yh­des­sä"

27.01.2021 11:59 46
Tilaajille
"Kyse ei ole protestista vaan ilkivallasta" – poliisi otti yhteen väkivaltaisten rähinöitsijöiden kanssa eri puolilla Hollantia

"Kyse ei ole pro­tes­tis­ta vaan il­ki­val­las­ta" – poliisi otti yhteen vä­ki­val­tais­ten rä­hi­nöit­si­jöi­den kanssa eri puo­lil­la Hol­lan­tia

26.01.2021 15:00 9
Oulun vihreiden kunnallisjärjestön toimisto töhrittiin hakaristillä ja uhkausviestillä, pääministeri Sanna Marin  tuomitsee teon – Poliisi aloitti esitutkinnan ja toivoo yleisöltä havaintoja

Oulun vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön toi­mis­to töh­rit­tiin ha­ka­ris­til­lä ja uh­kaus­vies­til­lä, pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tuo­mit­see teon – Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan ja toivoo ylei­söl­tä ha­vain­to­ja

23.01.2021 14:08 27
Rovaniemeläisessä kerrostalossa ilkivaltaa – jauhesammutin oli tyhjennetty rappukäytävään

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä ker­ros­ta­los­sa il­ki­val­taa – jau­he­sam­mu­tin oli tyh­jen­net­ty rap­pu­käy­tä­vään

29.11.2020 20:36
Lukuisten talojen ikkunoita kivitetty rikki Oulussa, myös autot saaneet osansa ilkivallasta – "Toivottavasti tämä porukka saataisiin kiinni, jotta he saisivat tarvitsemaansa apua"

Lu­kuis­ten talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­ty rikki Ou­lus­sa, myös autot saaneet osansa il­ki­val­las­ta – "Toi­vot­ta­vas­ti tämä porukka saa­tai­siin kiinni, jotta he sai­si­vat tar­vit­se­maan­sa apua"

14.09.2020 18:01 7
Tilaajille
Ilkivaltaa Oulussa: Talojen ikkunoita kivitettiin rikki Välivainiolla ja Puolivälinkankaalla

Il­ki­val­taa Ou­lus­sa: Talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­tiin rikki Vä­li­vai­niol­la ja Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

12.09.2020 15:38 10
Pohjantien meluestelasien rikkojaa etsitään yhä – ratkaisevasta vihjeestä luvataan palkkio

Poh­jan­tien me­lu­es­te­la­sien rik­ko­jaa et­si­tään yhä – rat­kai­se­vas­ta vih­jees­tä lu­va­taan palkkio

26.08.2020 13:44 14
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille
Kiinteistöjen seiniä ja liikennemerkkejä töhrittiin laajasti Oulun keskustassa – poliisi etsii kahta nuorta miestä, joilla oli skeittilaudat

Kiin­teis­tö­jen seiniä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä töh­rit­tiin laa­jas­ti Oulun kes­kus­tas­sa – poliisi etsii kahta nuorta miestä, joilla oli skeit­ti­lau­dat

15.07.2020 06:32 24
Kaakkurin liikuntamaa on houkutellut kaahailijoita ja ilkivallantekijöitä – "Ikävää, että pieni porukka häiritsee omalla toiminnallaan"

Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maa on hou­ku­tel­lut kaa­hai­li­joi­ta ja il­ki­val­lan­te­ki­jöi­tä – "I­kä­vää, että pieni porukka häi­rit­see omalla toi­min­nal­laan"

14.07.2020 16:53 6
Tilaajille
Hupisaarten puistoalueen ilkivalta tympii – verovaroilla maksettavat töhrimisten korjauskustannukset nousseet Oulussa

Hu­pi­saar­ten puis­to­alueen il­ki­val­ta tympii – ve­ro­va­roil­la mak­set­ta­vat töh­ri­mis­ten kor­jaus­kus­tan­nuk­set nous­seet Oulussa

30.06.2020 10:22 17
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Ilkivaltaa Ylitornion hautausmaalla – istutuksia turmeltu ja revitty, hauta-alueet sotkettu

Poliisi tie­dot­taa: Il­ki­val­taa Yli­tor­nion hau­taus­maal­la – is­tu­tuk­sia tur­mel­tu ja re­vit­ty, hau­ta-alueet sot­ket­tu

17.06.2020 17:01
Tilaajille
Siilotien varastohallista on tullut pelastuslaitokselle oikea murheenkryyni – jälleen ilkivaltaisesti sytytetty palo Oulun Toppilassa

Sii­lo­tien va­ras­to­hal­lis­ta on tullut pe­las­tus­lai­tok­sel­le oikea mur­heen­kryy­ni – jälleen il­ki­val­tai­ses­ti sy­ty­tet­ty palo Oulun Top­pi­las­sa

09.06.2020 20:53 9
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 13:12 20
Tilaajille