Käsityöt
Oululainen Jenny Heikkinen innostui meditatiivisesta makramee-käsityötekniikasta ja perusti yrityksen – "Kun tekemiseen uppoutuu, keskittyy vain siihen eikä ajattele mitään muuta"

Ou­lu­lai­nen Jenny Heik­ki­nen in­nos­tui me­di­ta­tii­vi­ses­ta mak­ra­mee-kä­si­työ­tek­nii­kas­ta ja perusti yri­tyk­sen – "Kun te­ke­mi­seen up­pou­tuu, kes­kit­tyy vain siihen eikä ajat­te­le mitään muuta"

16.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Syöpäpeikko istuu yhä olkapäällä, mutta miniatyyrimaailman tonttu vie toiseen maailmaan – "Vakava sairaus pysäyttää miettimään, mikä elämässä on tärkeintä ja miten sen haluaa elää"

Syö­pä­peik­ko istuu yhä ol­ka­pääl­lä, mutta mi­nia­tyy­ri­maail­man tonttu vie toiseen maail­maan – "Vakava sairaus py­säyt­tää miet­ti­mään, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä ja miten sen haluaa elää"

12.07.2020 19:00 0
Tilaajille
"Rahan taju on tässä hämärtynyt" – Vain tuhina puuttuu, kun muhoslaisen Meeri Murron reborn-vauvat koisivat omassa huoneessaan

"Rahan taju on tässä hä­mär­ty­nyt" – Vain tuhina puut­tuu, kun mu­hos­lai­sen Meeri Murron re­born-vau­vat koi­si­vat omassa huo­nees­saan

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Härveli, kuontalo, pasma  – käsityön historia jäi puheeseemme
Kolumni Tiina Kuokkanen

Här­ve­li, kuon­ta­lo, pasma – kä­si­työn his­to­ria jäi pu­hee­seem­me

05.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Oululainen Laura Tuulasaho perusti Hailuotoon kesäkahvilan lähes nollabudjetilla: "Päätin, että jossakin muodossa kahvilatoimintaa pitää kokeilla, ei sitä kukaan minun puolestanikaan tee"

Ou­lu­lai­nen Laura Tuu­la­sa­ho perusti Hai­luo­toon ke­sä­kah­vi­lan lähes nol­la­bud­je­til­la: "Pää­tin, että jos­sa­kin muo­dos­sa kah­vi­la­toi­min­taa pitää ko­keil­la, ei sitä kukaan minun puo­les­ta­ni­kaan tee"

25.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Suku-Kallen Suomi-kello näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja veteraanityöhön

Su­ku-Kal­len Suo­mi-kel­lo näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja ve­te­raa­ni­työ­hön

09.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Kellossa ei jääty toimettomiksi, kun poikkeusaika alkoi: koronakevät käynnisti korvatyynytehtaan ja kierrätysideologiaan nojaavan verkkokaupan

Kel­los­sa ei jääty toi­met­to­mik­si, kun poik­keus­ai­ka alkoi: ko­ro­na­ke­vät käyn­nis­ti kor­va­tyy­ny­teh­taan ja kier­rä­tys­ideo­lo­giaan no­jaa­van verk­ko­kau­pan

09.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Lumijokisten partiopoikien rakentamat JR27-ahkiot ovat saaneet nimensä talvisodasta – "Nykyisin tätä kiskotaan pitkin ja poikin pöpelikköjä"

Lu­mi­jo­kis­ten par­tio­poi­kien ra­ken­ta­mat JR27-ah­kiot ovat saaneet nimensä tal­vi­so­das­ta – "Ny­kyi­sin tätä kis­ko­taan pitkin ja poikin pö­pe­lik­kö­jä"

08.01.2020 06:42 0
Tilaajille