Oulun torihotelli
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 50
Tilaajille
Yle: Oulun torihotellihanke nytkähti eteenpäin –Rakennusliike SRV valittiin hotellin rakentajaksi

Yle: Oulun to­ri­ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin –Ra­ken­nus­lii­ke SRV va­lit­tiin ho­tel­lin ra­ken­ta­jak­si

04.09.2020 17:05 14
Rakennuttaja lupasi jatkaa Oulun torihotellin työmaata elokuussa, mutta kuoppa pysyy hiljaisena – Kaupungin mukaan yhtiöltä odotetaan pian tietoa jatkosta

Ra­ken­nut­ta­ja lupasi jatkaa Oulun to­ri­ho­tel­lin työ­maa­ta elo­kuus­sa, mutta kuoppa pysyy hil­jai­se­na – Kau­pun­gin mukaan yh­tiöl­tä odo­te­taan pian tietoa jat­kos­ta

03.09.2020 11:50 57
Tilaajille
MGP Servicen mukaan torihotelli valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä – Mirja Vehkaperä: "Tästä lähdetään, muitakaan vaihtoehtoja ei ole"

MGP Ser­vi­cen mukaan to­ri­ho­tel­li val­mis­tuu vuoden 2021 loppuun men­nes­sä – Mirja Veh­ka­pe­rä: "Tästä läh­de­tään, mui­ta­kaan vaih­to­eh­to­ja ei ole"

11.08.2020 17:00 12
Tilaajille
MGP Services Oy uskoo torihotellin valmistuvan vuonna 2021 – töiden on tarkoitus jatkua elokuussa

MGP Ser­vi­ces Oy uskoo to­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­van vuonna 2021 – töiden on tar­koi­tus jatkua elo­kuus­sa

11.08.2020 08:56 28
Torihotelliselvitys toimitettiin Oulun kaupungille määräaikana maanantaina – rakentamista on tarkoitus jatkaa lähiaikoina

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 25
Tilaajille
Oulun kaupunki sai selvityksen torihotellin kohtalosta – hotellia on odotettu jo 13 vuotta

Oulun kau­pun­ki sai sel­vi­tyk­sen to­ri­ho­tel­lin koh­ta­los­ta – ho­tel­lia on odo­tet­tu jo 13 vuotta

03.08.2020 18:44 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Mitä kaupunki voi tehdä Torihotellille, jos työmaalla ei vieläkään edetä? – Kuntaliiton lakimies: "Ihan heti ei tule vastaavaa mieleen"

Mitä kau­pun­ki voi tehdä To­ri­ho­tel­lil­le, jos työ­maal­la ei vie­lä­kään edetä? – Kun­ta­lii­ton la­ki­mies: "Ihan heti ei tule vas­taa­vaa mie­leen"

07.07.2020 17:00 19
Tilaajille
Oulun kaupungin mitta alkaa täyttyä, vaatii torihotellihankkeen rakennuttajalta selvitystä tilanteesta – "Emme ole tyytyväisiä tiedottamiseen"

Oulun kau­pun­gin mitta alkaa täyt­tyä, vaatii to­ri­ho­tel­li­hank­keen ra­ken­nut­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä ti­lan­tees­ta – "Emme ole tyy­ty­väi­siä tie­dot­ta­mi­seen"

06.07.2020 16:20 61
Tilaajille
Hotellin työmaa Oulun torilla takkuaa, käynnissä neuvottelut urakan jatkamisesta – työt etenevät tällä hetkellä suunniteltua hitaammin

Ho­tel­lin työmaa Oulun torilla tak­kuaa, käyn­nis­sä neu­vot­te­lut urakan jat­ka­mi­ses­ta – työt ete­ne­vät tällä het­kel­lä suun­ni­tel­tua hi­taam­min

10.03.2020 19:00 14
Tilaajille
Vuosikausia vireillä olleen torihotellin maanvuokrasopimus voidaan purkaa – Oulun yhdyskuntalautakunta pui hankkeen kohtaloa tiistaina

Vuo­si­kau­sia vi­reil­lä olleen to­ri­ho­tel­lin maan­vuok­ra­so­pi­mus voidaan purkaa – Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta pui hank­keen koh­ta­loa tiis­tai­na

10.06.2019 19:00 9
Tilaajille
Kaupunki sai pyytämänsä selvityksen Oulun torihotellista – it-miljonääri Jyrki Hallikaisen yritys vastasi pyyntöön viime tipassa

Kau­pun­ki sai pyy­tä­män­sä sel­vi­tyk­sen Oulun to­ri­ho­tel­lis­ta – it-mil­jo­nää­ri Jyrki Hal­li­kai­sen yritys vastasi pyyn­töön viime tipassa

22.05.2019 14:30 75
Merijalinrannan viipymisestä tuli jo sakot ja torihotellin paikalla on yhä kuoppa – Martti Korhonen väläyttää tiukennuksia rakentamissopimusten ehtoihin Oulussa

Me­ri­ja­lin­ran­nan vii­py­mi­ses­tä tuli jo sakot ja to­ri­ho­tel­lin pai­kal­la on yhä kuoppa – Martti Kor­ho­nen vä­läyt­tää tiu­ken­nuk­sia ra­ken­ta­mis­so­pi­mus­ten eh­toi­hin Oulussa

21.05.2019 07:00 7
Tilaajille
Jyrki Hallikainen: Oulun torihotellin maanrakennustyöt alkavat ensi viikolla – valmista tulee vuoden 2020 loppuun mennessä

Jyrki Hal­li­kai­nen: Oulun to­ri­ho­tel­lin maan­ra­ken­nus­työt alkavat ensi vii­kol­la – val­mis­ta tulee vuoden 2020 loppuun men­nes­sä

10.05.2019 14:38 131
Forum24: Hallikainen sanoo torihotellin rakentamisen käynnistyvän suunntelmien mukaisesti

Fo­rum24: Hal­li­kai­nen sanoo to­ri­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen käyn­nis­ty­vän suunn­tel­mien mu­kai­ses­ti

09.05.2019 09:25 28
Torihotellin työt ehkä alkuun toukokuussa – matkassa on kuitenkin pari muttaa

To­ri­ho­tel­lin työt ehkä alkuun tou­ko­kuus­sa – mat­kas­sa on kui­ten­kin pari muttaa

01.04.2019 21:57 101
Torihotellia ei näy eikä kuulu – Oulun kaupunki aikoo arvioida tilannetta toukokuussa, jos tontilla ei siihen mennessä tapahdu mitään

To­ri­ho­tel­lia ei näy eikä kuulu – Oulun kau­pun­ki aikoo ar­vioi­da ti­lan­net­ta tou­ko­kuus­sa, jos ton­til­la ei siihen men­nes­sä tapahdu mitään

19.03.2019 07:00 4
Tilaajille
Lentokenttähotelli sai luvan – Ouluun on tulossa yli 400 hotellihuonetta, jos kaikki isot hankkeet toteutuvat

Len­to­kent­tä­ho­tel­li sai luvan – Ouluun on tulossa yli 400 ho­tel­li­huo­net­ta, jos kaikki isot hank­keet to­teu­tu­vat

19.03.2019 06:04 49
Oulun torin kahvilavaunut siirretään hotellityömaan alta ruokakojujen läheisyyteen, myyntikojut pysynevät paikoillaan

Oulun torin kah­vi­la­vau­nut siir­re­tään ho­tel­li­työ­maan alta ruo­ka­ko­ju­jen lä­hei­syy­teen, myyn­ti­ko­jut py­sy­ne­vät pai­koil­laan

14.03.2018 19:41 36