Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun Osuuspankki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuin­tor­nin paikka ei ole OP-pan­kin katolla – hanke on tornin osalta Oulun iden­ti­tee­til­le tär­keään ym­pä­ris­töön täysin so­pi­ma­ton

26.04.2023 06:00 16
Tilaajille
Oulun OP:n tornitalo ei valmistu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 – nykyisen pääkonttorin purku siirtymässä ensi kevääseen

Oulun OP:n tor­ni­ta­lo ei val­mis­tu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen 2026 – ny­kyi­sen pää­kont­to­rin purku siir­ty­mäs­sä ensi ke­vää­seen

20.04.2023 05:00 50
Tilaajille
Osuuspankin tornitalosta Oulun ydinkeskustassa tulee kaupunkikuvaa hallitseva maamerkki – voi nousta pystyyn nopeasti ennen kulttuuripääkaupunkivuotta

Osuus­pan­kin tor­ni­ta­los­ta Oulun ydin­kes­kus­tas­sa tulee kau­pun­ki­ku­vaa hal­lit­se­va maa­merk­ki – voi nousta pystyyn no­peas­ti ennen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta

20.09.2022 06:00 34
Tilaajille
OP lahjoitti 29 000 euroa Nuorten Ystäville ukrainalaisperheiden tukemiseen

OP lah­joit­ti 29 000 euroa Nuorten Ys­tä­vil­le uk­rai­na­lais­per­hei­den tu­ke­mi­seen

14.09.2022 09:32 2
Oulun OP:n fuusiossa puolet vallasta menisi Lappiin – Ainakin Kemissä ja Torniossa kytee myös vastarintaa yhdistymiselle

Oulun OP:n fuu­sios­sa puolet val­las­ta menisi Lappiin – Ainakin Kemissä ja Tor­nios­sa kytee myös vas­ta­rin­taa yh­dis­ty­mi­sel­le

05.09.2022 06:30 17
Tilaajille
Kempeleläinen Mettovaaran perhe etsii sopivaa säästötasapainoa muuttuneelle taloudelleen – Katso asiantuntijoiden vinkit erilaisten kotitalouksien rahatilanteeseen

Kem­pe­le­läi­nen Met­to­vaa­ran perhe etsii sopivaa sääs­tö­ta­sa­pai­noa muut­tu­neel­le ta­lou­del­leen – Katso asian­tun­ti­joi­den vinkit eri­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien ra­ha­ti­lan­tee­seen

02.08.2022 06:00 20
Tilaajille
Oulun Osuuspankin tulos epävarmasta taloustilanteesta huolimatta hyvällä tasolla – "Kuluttajien luottamus omaan talouteensa oli alkuvuoden aikana Oulun seudulla vahvaa"

Oulun Osuus­pan­kin tulos epä­var­mas­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta hyvällä tasolla – "Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus omaan ta­lou­teen­sa oli al­ku­vuo­den aikana Oulun seu­dul­la vahvaa"

28.07.2022 12:08 5
Oulun Osuuspankin pääkonttorin asemakaavamuutos vireille, suunnitelmat tulevat nähtäville 19. huhtikuuta

Oulun Osuus­pan­kin pää­kont­to­rin ase­ma­kaa­va­muu­tos vi­reil­le, suun­ni­tel­mat tulevat näh­tä­vil­le 19. huh­ti­kuu­ta

08.04.2022 20:07 8
Oulun Osuuspankki myönsi viime vuonna ennätyksellisen määrän asuntolainoja

Oulun Osuus­pank­ki myönsi viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen määrän asun­to­lai­no­ja

09.02.2022 17:36 3
Kuusi kysymystä Uroksen konkurssihakemuksesta – Lähteekö haastemies etsimään pääomistaja Jyrki Hallikaista?

Kuusi ky­sy­mys­tä Uroksen kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – Läh­tee­kö haas­te­mies et­si­mään pääo­mis­ta­ja Jyrki Hal­li­kais­ta?

21.12.2021 16:15 13
Tilaajille
Miksi Urosta haetaan konkurssiin? – "Nämä ovat todella ikäviä ratkaisuja", velkojien asianajaja kommentoi

Miksi Urosta haetaan kon­kurs­siin? – "Nämä ovat todella ikäviä rat­kai­su­ja", vel­ko­jien asia­na­ja­ja kom­men­toi

19.12.2021 19:44 23
Tilaajille
Uros Oy:ta haetaan konkurssiin, hakijoina miljoonavelkoja perineet pankit ja rahoitusyhtiö – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Uros Oy:ta haetaan kon­kurs­siin, ha­ki­joi­na mil­joo­na­vel­ko­ja pe­ri­neet pankit ja ra­hoi­tu­syh­tiö – mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

19.12.2021 12:28 19
Tilaajille
Oikeus antoi kaksi Uros-ratkaisua – Finnvera on joutunut maksamaan Oulun Osuuspankille Uroksen takauskorvauksia

Oikeus antoi kaksi Uros-rat­kai­sua – Finn­ve­ra on jou­tu­nut mak­sa­maan Oulun Osuus­pan­kil­le Uroksen ta­kaus­kor­vauk­sia

03.12.2021 16:07 20
Tilaajille
Uroksen tuomiot jo nyt ulosottokelpoisia – voiko velkaantuneen yrityksen pääkonttorin pakkohuutokaupata?

Uroksen tuomiot jo nyt ulos­ot­to­kel­poi­sia – voiko vel­kaan­tu­neen yri­tyk­sen pää­kont­to­rin pak­ko­huu­to­kau­pa­ta?

16.11.2021 19:28 25
Tilaajille
Oululainen arkkitehtitoimisto vei Oulun Osuuspankin arkkitehtikilpailun voiton – Graadi-voittoehdotuksessa uuteen rakennukseen kaavaillaan kuuttatoista kerrosta

Ou­lu­lai­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to vei Oulun Osuus­pan­kin ark­ki­teh­ti­kil­pai­lun voiton – Graa­di-voit­toeh­do­tuk­ses­sa uuteen ra­ken­nuk­seen kaa­vail­laan kuut­ta­tois­ta ker­ros­ta

30.06.2021 16:42 34
Tilaajille
Suunnitelmat Oulun Osuuspankin uudesta pääkonttorista kurottavat korkealle – katso neljän vaihtoehdon havainnekuvat, yleisöllä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista

Suun­ni­tel­mat Oulun Osuus­pan­kin uudesta pää­kont­to­ris­ta ku­rot­ta­vat kor­keal­le – katso neljän vaih­toeh­don ha­vain­ne­ku­vat, ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus kertoa mie­li­pi­teen­sä eh­do­tuk­sis­ta

07.06.2021 15:39 104
Tilaajille