Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oikeuskansleri
Oikeuskansleri moittii Katri Kulmunia harkitsemattomasta valtion varojen käytöstä viestintäkoulutusten vuoksi: "Laillisuusvalvonnallisesti riittämätöntä harkintaa"

Oi­keus­kans­le­ri moittii Katri Kul­mu­nia har­kit­se­mat­to­mas­ta valtion varojen käy­tös­tä vies­tin­tä­kou­lu­tus­ten vuoksi: "Lail­li­suus­val­von­nal­li­ses­ti riit­tä­mä­tön­tä har­kin­taa"

07.03.2023 13:15 15
Oikeuskanslerin virasto: Valtioneuvoston kanslia toimi lainvastaisesti pääministerin kylmäateriaedussa – "Omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan"

Oi­keus­kans­le­rin vi­ras­to: Val­tio­neu­vos­ton kanslia toimi lain­vas­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­rin kyl­mä­ate­ria­edus­sa – "Omiaan hei­ken­tä­mään kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mais­toi­min­taan"

05.12.2022 14:16 36
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:37 50
Oikeuskansleri Pöystiltä kannanotto Marinin Slush-osallistumiseen liittyen: ministereiden arvioitava toimintaansa tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti itse

Oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­tä kan­nan­ot­to Marinin Slush-osal­lis­tu­mi­seen liit­tyen: mi­nis­te­rei­den ar­vioi­ta­va toi­min­taan­sa täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa en­si­si­jai­ses­ti itse

14.10.2022 15:20 11
Oikeuskansleri: Pääministeri Marin ei toiminut vastoin virkavelvollisuuttaan matkapuhelinkohussa

Oi­keus­kans­le­ri: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei toi­mi­nut vastoin vir­ka­vel­vol­li­suut­taan mat­ka­pu­he­lin­ko­hus­sa

18.03.2022 13:35 14
Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka on kuollut 68-vuotiaana

Entinen oi­keus­kans­le­ri Jaakko Jonkka on kuollut 68-vuo­tiaa­na

05.01.2022 19:42
Oikeuskansleri: Sosiaali- ja terveysministeriöllä parannettavaa koronaepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuudessa

Oi­keus­kans­le­ri: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­lä pa­ran­net­ta­vaa ko­ro­na­epi­de­mian hoitoa kos­ke­van pää­tök­sen­teon avoi­muu­des­sa

21.12.2021 13:00 11
Koronatoimista tulee kymmeniä kanteluja kuukausittain – "Epidemia työllistänyt oikeuskansleria myös monella muulla tavalla"

Ko­ro­na­toi­mis­ta tulee kym­me­niä kan­te­lu­ja kuu­kau­sit­tain – "E­pi­de­mia työl­lis­tä­nyt oi­keus­kans­le­ria myös monella muulla ta­val­la"

02.11.2021 18:02
Tilaajille
Sudet ovat tappaneet kymmeniä kotieläimiä Siikalatvalla ja lasten koulumatkat huolettavat – oikeuskanslerille lähti painavaa postia

Sudet ovat tap­pa­neet kym­me­niä ko­ti­eläi­miä Sii­ka­lat­val­la ja lasten kou­lu­mat­kat huo­let­ta­vat – oi­keus­kans­le­ril­le lähti pai­na­vaa postia

30.10.2021 13:05 30
Tilaajille
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­nen on vaikeaa – hal­li­tus on han­ka­las­sa ase­mas­sa ar­vos­te­li­joi­hin nähden, koska sillä on rat­kai­su­pak­ko

08.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Oikeuskanslerinvirasto Twitterissä: Oikeuskansleri alkaa tutkia valtioneuvoston kanslian ja Fimean menettelyä rokotekommentoinnissa

Oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­to Twit­te­ris­sä: Oi­keus­kans­le­ri alkaa tutkia val­tio­neu­vos­ton kans­lian ja Fimean me­net­te­lyä ro­ko­te­kom­men­toin­nis­sa

11.03.2021 16:45 3
Kuntavaalien siirtämisestä on tehty useita kanteluja oikeuskanslerille

Kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­ses­tä on tehty useita kan­te­lu­ja oi­keus­kans­le­ril­le

08.03.2021 10:47 20
Oikeuskansleri suomii ministeriöitä EU-asioiden hitaasta viestinnästä ja pitää viivettä huomattavana

Oi­keus­kans­le­ri suomii mi­nis­te­riöi­tä EU-asioi­den hi­taas­ta vies­tin­näs­tä ja pitää vii­vet­tä huo­mat­ta­va­na

13.10.2020 20:21
Oikeuskansleri arvostelee koronaviestintää ja ohjeistusta epäselväksi – kansalaiset eivät aina tiedä, onko kyse ohjeesta vai velvoitteesta

Oi­keus­kans­le­ri ar­vos­te­lee ko­ro­na­vies­tin­tää ja oh­jeis­tus­ta epä­sel­väk­si – kan­sa­lai­set eivät aina tiedä, onko kyse oh­jees­ta vai vel­voit­tees­ta

21.08.2020 06:00 8
Oikeuskansleri: Hallituksen päätöksentekotavan takia suositukset ja määräykset menivät sekaisin koronaepidemian alussa

Oi­keus­kans­le­ri: Hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­ko­ta­van takia suo­si­tuk­set ja mää­räyk­set menivät se­kai­sin ko­ro­na­epi­de­mian alussa

06.06.2020 20:23 2