Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Metsäteollisuus
Tältä näyttää maailman suurin kahden puulajin kuivauskone, joka pystyy kuivaamaan 4 500 tonnia sellua vuorokaudessa

Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne, joka pystyy kui­vaa­maan 4 500 tonnia sellua vuo­ro­kau­des­sa

28.02.2024 08:00 11
Tilaajille
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

16.01.2024 14:58 13
Tilaajille
Miten metsäteollisuuden tiekartta soveltuu soiselle Pohjois-Pohjanmaalle? Täällä yleiset turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Miten met­sä­teol­li­suu­den tie­kart­ta so­vel­tuu soi­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­le? Täällä yleiset tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

15.01.2024 17:00 4
Tilaajille
Junnikkalan uuden suursahan vauhti kiihtyy Oulussa – toimitusjohtajan mielestä tukkipuu on Suomessa nyt liian kallista

Jun­nik­ka­lan uuden suur­sa­han vauhti kiihtyy Oulussa – toi­mi­tus­joh­ta­jan mie­les­tä tuk­ki­puu on Suo­mes­sa nyt liian kal­lis­ta

10.01.2024 06:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päin mäntyä? – tu­le­vil­la su­ku­pol­vil­la on oikeus nähdä mo­ni­muo­toi­sia ja luon­non­ti­lai­sia metsiä

08.11.2023 06:00 15
Oulun Laanilaan valmistuu 80 miljoonan euron saha – Laitos nielee 70 tukkirekallista päivässä

Oulun Laa­ni­laan val­mis­tuu 80 mil­joo­nan euron saha – Laitos nielee 70 tuk­ki­re­kal­lis­ta päi­väs­sä

05.10.2023 05:00 83
Tilaajille
Kemin jättitehdas käynnistyy keskiviikkona – Tuotanto ajetaan ylös rivakasti, mutta täyteen vauhtiin päästään vasta 2025

Kemin jät­ti­teh­das käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na – Tuo­tan­to ajetaan ylös ri­va­kas­ti, mutta täyteen vauh­tiin pääs­tään vasta 2025

19.09.2023 11:30 1
Tilaajille
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky jättää tehtävänsä, tilalle Hans Sohlström

Stora Enson toi­mi­tus­joh­ta­ja Annica Bresky jättää teh­tä­vän­sä, tilalle Hans Sohlst­röm

19.09.2023 07:00
Kemiin biotuotetehdasta rakentava Metsä Fibre auttaa yrityksiä sopimusvelvoitteiden täyttämisessä – isossa tehdasprojektissa aikataulu voi pettää pahasti, jos työt eivät etene suunnitelmien mukaisesti

Kemiin bio­tuo­te­teh­das­ta ra­ken­ta­va Metsä Fibre auttaa yri­tyk­siä so­pi­mus­vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­ses­sä – isossa teh­das­pro­jek­tis­sa ai­ka­tau­lu voi pettää pa­has­ti, jos työt eivät etene suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti

25.07.2023 17:02 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi elää met­sis­tä myös tu­le­vai­suu­des­sa – Poh­jois-Suo­men elin­voi­mai­nen met­sä­sek­to­ri avain­ase­mas­sa

25.05.2023 05:30 3
Tilaajille
Metsäteollisuuden edessä tiukentuvia konkeloita, kun kisa raaka-aineesta kiristyy ja ilmastonmuutos luo uhkia
Pääkirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den edessä tiu­ken­tu­via kon­ke­loi­ta, kun kisa raa­ka-ai­nees­ta ki­ris­tyy ja il­mas­ton­muu­tos luo uhkia

25.04.2023 20:00 24
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

23.04.2023 12:52 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­väm­pää ener­gia­tu­le­vai­suut­ta lä­hi­vuo­sia unoh­ta­mat­ta

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa metsän arvon pie­ne­ne­mi­sen? – met­sän­omis­ta­jien ja met­sä­teol­li­suu­den on saatava selkeä viesti ase­man­sa säi­lyt­tä­mi­ses­tä

18.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puulla pää­sem­me pit­käl­le – metsät, puu­poh­jai­set tuot­teet ja hyvä met­sän­hoi­to ovat avain val­ta­viin il­mas­to­hyö­tyi­hin ja fos­sii­li­ta­lou­des­ta ir­tau­tu­mi­seen

12.11.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa met­sä­teol­li­suus toimii vas­tuul­li­ses­ti

01.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lisähakkuut uhkaavat metsäluontoa – Pohjois-Pohjanmaan suojelualueverkostoa olisi WWF Suomen metsäasiantuntijan mukaan vahvistettava

Li­sä­hak­kuut uh­kaa­vat met­sä­luon­toa – Poh­jois-Poh­jan­maan suo­je­lu­alue­ver­kos­toa olisi WWF Suomen met­sä­asian­tun­ti­jan mukaan vah­vis­tet­ta­va

25.10.2022 06:00 14
Tilaajille
Keskustan oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaa estää EU:n ennallistamisasetuksen ja tehdä siitä hallituskysymyksen

Kes­kus­tan ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu haluaa estää EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sen ja tehdä siitä hal­li­tus­ky­sy­myk­sen

24.10.2022 10:54 37
Tilaajille
Rekrytointi Oulun kartonkitehtaalle alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uudistuu

Rek­ry­toin­ti Oulun kar­ton­ki­teh­taal­le alkaa heti – koneen lisäksi moni muukin asia uu­dis­tuu

21.10.2022 15:30 8
Tilaajille
Kommentti: Tämä perjantai on Oululle täysosumapäivä – Stora Enson miljardi-investoinnin kylkiäisenä tulee Poikkimaantien miljoonaremontti

Kom­ment­ti: Tämä per­jan­tai on Oululle täys­osu­ma­päi­vä – Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­nin kyl­kiäi­se­nä tulee Poik­ki­maan­tien mil­joo­na­re­mont­ti

21.10.2022 10:13 10
Tilaajille