Metsäteollisuus
Viimeisin 24 tuntia
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44 1
Tilaajille
Kuukausi
Tuulisähköä rakentava St1 haluaisi tehdä Kemissä synteettisiä polttoaineita sellutehtaan päästöistä

Tuu­li­säh­köä ra­ken­ta­va St1 ha­luai­si tehdä Kemissä syn­teet­ti­siä polt­to­ai­nei­ta sel­lu­teh­taan pääs­töis­tä

19.10.2020 07:00 6
Tilaajille
Metsäteollisuuden Mäkelän puheenvuoro: Hiilineutraaliuden tavoittelu saa kummallisia piirteitä – "Nielun siirtyminen yhdeltä omistajalta toiselle ei ilmastonmuutosta ratkaise"

Met­sä­teol­li­suu­den Mäkelän pu­heen­vuo­ro: Hii­li­neut­raa­liu­den ta­voit­te­lu saa kum­mal­li­sia piir­tei­tä – "Nielun siir­ty­mi­nen yhdeltä omis­ta­jal­ta toi­sel­le ei il­mas­ton­muu­tos­ta rat­kai­se"

17.10.2020 08:00 2
Analyysi: Metsäteollisuuden työehtojytky synnytti epäpyhän allianssin – osa vasemmistosta ja yrittäjistä löysi toisensa minimipalkassa

Ana­lyy­si: Met­sä­teol­li­suu­den työ­eh­to­jyt­ky syn­nyt­ti epä­py­hän al­lians­sin – osa va­sem­mis­tos­ta ja yrit­tä­jis­tä löysi toi­sen­sa mi­ni­mi­pal­kas­sa

06.10.2020 20:00 0
Lukijalta Mielipide Markku Eilola-Jokivirta, Asko Torssonen

So­pi­mi­sen kult­tuu­ris­ta on pi­det­tä­vä kiinni – onko meillä kohta työ­mark­ki­nat, jossa työ­eh­dot voivat vaih­del­la ra­jus­ti­kin samalla alalla?

06.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus löytää paikallisen sopimisen edestään – Metsäteollisuuden uutisella voi olla kauaskantoiset vaikutukset

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus löytää pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen edes­tään – Met­sä­teol­li­suu­den uu­ti­sel­la voi olla kauas­kan­toi­set vai­ku­tuk­set

04.10.2020 18:00 7
Putin ilmoitti kieltävänsä jalostamattoman raakapuun viennin – Venäjän puunvientikielto olisi riski Suomen hiilinieluille ja metsänsuojelulle

Putin il­moit­ti kiel­tä­vän­sä ja­los­ta­mat­to­man raa­ka­puun viennin – Venäjän puun­vien­ti­kiel­to olisi riski Suomen hii­li­nie­luil­le ja met­sän­suo­je­lul­le

04.10.2020 06:00 22
Metsäteollisuus ravistuttaa työmarkkinoita, eivätkä putoilevat hedelmät välttämättä ole mätiä
Kolumni Sanna Keskinen

Met­sä­teol­li­suus ra­vis­tut­taa työ­mark­ki­noi­ta, eivätkä pu­toi­le­vat he­del­mät vält­tä­mät­tä ole mätiä

03.10.2020 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taito Taskinen

Sanna Marin on pu­nai­nen vaate työn­an­ta­jil­le

03.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Metsäteollisuuden ilmoitus siirtymisestä paikalliseen sopimiseen tuli äkkiä, muttei yllättäen kuusamolaiselle Pölkky Oy:lle sekä Jokilaaksoissa toimivalle Junnikkalan sahalle: "On tätä jo aavisteltukin"

Met­sä­teol­li­suu­den il­moi­tus siir­ty­mi­ses­tä pai­kal­li­seen so­pi­mi­seen tuli äkkiä, muttei yl­lät­täen kuu­sa­mo­lai­sel­le Pölkky Oy:lle sekä Jo­ki­laak­sois­sa toi­mi­val­le Jun­nik­ka­lan sa­hal­le: "On tätä jo aa­vis­tel­tu­kin"

02.10.2020 16:15 0
Tilaajille
Saarikko lisäisi työelämän joustoja ja turvaa, Andersson säätäisi minimipalkkalain

Saa­rik­ko lisäisi työ­elä­män jous­to­ja ja turvaa, An­ders­son sää­täi­si mi­ni­mi­palk­ka­lain

02.10.2020 15:34 2
Paperiliiton Vanhala: Työnantaja ei ole koskaan tehnyt päätöksiä parantaakseen työntekijöiden tilannetta – "Veti tällaisen pommin"

Pa­pe­ri­lii­ton Van­ha­la: Työn­an­ta­ja ei ole koskaan tehnyt pää­tök­siä pa­ran­taak­seen työn­te­ki­jöi­den ti­lan­net­ta – "Veti täl­lai­sen pommin"

01.10.2020 15:47 10
Keskustelu metsäteollisuuden ympärillä kuumenee entisestään – Alan työnantajat siirtävät työehtoneuvottelut yrityskohtaisiksi

Kes­kus­te­lu met­sä­teol­li­suu­den ym­pä­ril­lä kuu­me­nee en­ti­ses­tään – Alan työn­an­ta­jat siir­tä­vät työ­eh­to­neu­vot­te­lut yri­tys­koh­tai­sik­si

01.10.2020 15:27 35
Ramirent rakentaa kalustovuokraamon Kemiin palvelemaan biotuotetehdasta rakentavia urakoitsijoita

Ra­mi­rent ra­ken­taa ka­lus­to­vuok­raa­mon Kemiin pal­ve­le­maan bio­tuo­te­teh­das­ta ra­ken­ta­via ura­koit­si­joi­ta

30.09.2020 14:43 1
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Metsäyhtiön toiminta Metsäjätti-elokuvassa on arveluttavaa mutta osakeyhtiölain mukaista

Arvio: Met­sä­yh­tiön toi­min­ta Met­sä­jät­ti-elo­ku­vas­sa on ar­ve­lut­ta­vaa mutta osa­ke­yh­tiö­lain mu­kais­ta

24.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Stora Enso aikoo sulkea sanomalehtipaperikoneen Ruotsissa – ei henkilöstövaikutuksia Suomeen

Stora Enso aikoo sulkea sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­ko­neen Ruot­sis­sa – ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia Suomeen

16.09.2020 12:35 2
Arvio: Miika Nousiaisen romaaniin pohjautuva Metsäjätti on elokuvana sympaattinen, ja aiheensa puolesta siitä tuli yllättävän ajankohtainen

Arvio: Miika Nou­siai­sen ro­maa­niin poh­jau­tu­va Met­sä­jät­ti on elo­ku­va­na sym­paat­ti­nen, ja ai­heen­sa puo­les­ta siitä tuli yl­lät­tä­vän ajan­koh­tai­nen

10.09.2020 15:30 0
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaalla alkaa investointiseisokki – sellutehtaan alasajo voi aiheuttaa hajuhaittoja, lähiviikkojen aikana ympäristöön voi kantautua myös melua

Stora Enson Oulun teh­taal­la alkaa in­ves­toin­ti­sei­sok­ki – sel­lu­teh­taan alasajo voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja, lä­hi­viik­ko­jen aikana ym­pä­ris­töön voi kan­tau­tua myös melua

10.09.2020 13:16 0
Lukijalta Mielipide Kari Kannala

Yhden euron maa Suomi myy met­sän­sä hal­val­la – met­sä­teol­li­suu­tem­me on lai­min­lyö­nyt tuo­te­ke­hi­tys­tä

08.09.2020 05:45 0
Tilaajille
UPM:n Pesonen kierteli suoraa vastausta Kaipolan kannattavuudesta Ylellä: "Liiketoiminta ei ole kannattavaa, eivätkä tehtaat ole kannattavia"

UPM:n Pesonen kier­te­li suoraa vas­taus­ta Kai­po­lan kan­nat­ta­vuu­des­ta Ylellä: "Lii­ke­toi­min­ta ei ole kan­nat­ta­vaa, eivätkä tehtaat ole kan­nat­ta­via"

05.09.2020 13:19 23