Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Metsänhoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien kas­vus­sa on mah­dol­li­suuk­sia – "aina kun näen hoi­ta­mat­to­mia metsiä, tuntuu se pa­hal­ta"

22.11.2023 06:00 18
Hämmästyttävän tehokas ja terävähampainen uhka tekee selvää Suomen kuusista – Luken tutkija: "Tuhoriskit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hyväksyä"

Häm­mäs­tyt­tä­vän tehokas ja te­rä­vä­ham­pai­nen uhka tekee selvää Suomen kuu­sis­ta – Luken tut­ki­ja: "Tu­ho­ris­kit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hy­väk­syä"

22.04.2023 15:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta – suuntaa on tar­kis­tet­tu, mutta muu­tok­set vaa­ti­vat aikaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion met­sis­tä työtä ja toi­me­liai­suut­ta Oulun vaa­li­pii­riin

04.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­to py­säh­tyy vain pu­heis­sa

05.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Aalistunturin metsistä löytyi liuta harvinaisia lajeja, mutta suojeluun halutaan myös talousmetsät niiden ympäriltä – Aktivisti: "Kaikki hakkuualueet eivät ole suojelullisesti arvokkaita"

Aa­lis­tun­tu­rin met­sis­tä löytyi liuta har­vi­nai­sia lajeja, mutta suo­je­luun ha­lu­taan myös ta­lous­met­sät niiden ym­pä­ril­tä – Ak­ti­vis­ti: "Kaikki hak­kuu­alueet eivät ole suo­je­lul­li­ses­ti ar­vok­kai­ta"

20.01.2023 11:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­suus met­sä­vaa­teis­sa ha­ku­ses­sa – Suomi on tehnyt ison työn metsien hoi­dos­sa ja tu­lok­set ovat kiis­tat­to­mat

15.01.2023 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kel­paa­ko hii­li­nie­lu­puu sa­ha­ta­va­rak­si?

08.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­tie­to mo­nen­lai­ses­sa käy­tös­sä – kattava ja paik­kaan sidottu metsä- ja luon­to­tie­to on ollut avoi­mes­ti kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä pian viisi vuotta

06.01.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä li­sä­kas­vua Suomen met­siin?

02.01.2023 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsän jatkuva kas­va­tus on tätä päivää

31.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paras hii­li­nie­lu on terve ja kasvava puusto

29.12.2022 05:45 4
Tilaajille
"Metsätalous on kestävällä pohjalla eikä hätätilassa", vakuuttaa Metsäkeskuksen Markku Remes – Pohjoisen metsänomistajille jaetaan tuhkalannoituksen ilosanomaa

"Met­sä­ta­lous on kes­tä­väl­lä poh­jal­la eikä hä­tä­ti­las­sa", va­kuut­taa Met­sä­kes­kuk­sen Markku Remes – Poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jil­le jaetaan tuh­ka­lan­noi­tuk­sen ilo­sa­no­maa

23.12.2022 12:00 34
Tilaajille
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – Uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sän­omis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – Uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

08.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö ku­lu­tuk­sel­le heh­taa­rin aukko vai onko pakko hakata kaksi?

04.12.2022 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen pitää oi­kais­ta rivinsä ja lähteä mah­dol­li­sim­man yk­si­mie­li­ses­ti vas­tus­ta­maan EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta

02.11.2022 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­vil­je­ly ei ole huk­ka­in­ves­toin­ti

20.07.2022 05:00
Tilaajille
Kurinpalautus Kittilän metsissä – jyräävien sotakorvaushakkuiden tilalle kasvoi uusi metsä, mutta siihen tarvittiin metsänparannuksen ryhtiliike

Ku­rin­pa­lau­tus Kit­ti­län met­sis­sä – ­jy­rää­vien so­ta­kor­vaus­hak­kui­den tilalle kasvoi uusi metsä, mutta siihen tar­vit­tiin met­sän­pa­ran­nuk­sen ryh­ti­lii­ke

29.05.2022 12:49 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odotan jat­kos­sa­kin nä­ke­vä­ni hy­vin­voi­via metsiä

25.04.2022 04:00 5
Tilaajille
Lentäjä Rauna Ylinen opiskelee metsänhoitoa ja haluaisi tilan, eläkkeelle jäänyt Juha Risto hoitaa lastensa perintöä – Uusi polvi muuttaa metsien käyttöä

Lentäjä Rauna Ylinen opis­ke­lee met­sän­hoi­toa ja ha­luai­si tilan, eläk­keel­le jäänyt Juha Risto hoitaa las­ten­sa pe­rin­töä – Uusi polvi muuttaa metsien käyttöä

26.03.2022 18:30 4
Tilaajille