Lisätalousarvio
Hallitus esitti lisäbudjetissa tukea muun muassa joukkoliikenteelle, yrityksille ja kulttuuritapahtumien järjestäjille

Hal­li­tus esitti li­sä­bud­je­tis­sa tukea muun muassa jouk­ko­lii­ken­teel­le, yri­tyk­sil­le ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le

23.10.2020 16:45 1
Hallitus kokoontui Säätytalolle puimaan lisätalousarviota – Vanhanen: Tänä vuonna on jouduttu tottumaan pistemäisiin lisätalousarvioihin tarpeen mukaan

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le puimaan li­sä­ta­lous­ar­vio­ta – Van­ha­nen: Tänä vuonna on jou­dut­tu tot­tu­maan pis­te­mäi­siin li­sä­ta­lous­ar­vioi­hin tarpeen mukaan

23.10.2020 13:25 2
Lukijalta Mielipide Martti Väänänen

Betonin kor­vaa­mi­nen ra­ken­nus­ma­te­riaa­li­na puulla on ar­ve­lut­ta­vaa

24.06.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Harakka

Li­sä­ta­lous­ar­vioon si­säl­tyy mer­kit­tä­viä pa­nos­tuk­sia Poh­jois-Suo­meen ja Oulun kau­pun­ki­seu­dun MAL-so­pi­muk­seen

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Pietilä

Li­sä­ta­lous­ar­viol­la pa­nos­te­taan hy­vin­voin­tiin, pal­ve­lui­hin ja kasvun edel­ly­tyk­siin

12.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Tieto korkeakoulujen lisäbudjetista otettiin ilolla vastaan: Oamk lisää paikkoja etenkin it-alalle, Oulun yliopistossa lisäpaikkoja suunnitellaan osaajapulasta kärsiville aloille

Tieto kor­kea­kou­lu­jen li­sä­bud­je­tis­ta otet­tiin ilolla vas­taan: Oamk lisää paik­ko­ja etenkin it-alal­le, Oulun yli­opis­tos­sa li­sä­paik­ko­ja suun­ni­tel­laan osaa­ja­pu­las­ta kär­si­vil­le aloille

04.06.2020 20:06 1
Tilaajille
Lisäbudjetista tukea myös pohjoiseen: Listalla Nelostien liittymien parantaminen Simossa, Kemin biotuotetehdas ja siihen liittyviä ratahankkeita

Li­sä­bud­je­tis­ta tukea myös poh­joi­seen: Lis­tal­la Ne­los­tien liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen Si­mos­sa, Kemin bio­tuo­te­teh­das ja siihen liit­ty­viä ra­ta­hank­kei­ta

02.06.2020 23:20 7
Oppositio syyttää hallitusta lisätalousarvioesitystä holtittomaksi – "Siitä tulikin holtitonta rahanjakoa"

Op­po­si­tio syyttää hal­li­tus­ta li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tys­tä hol­tit­to­mak­si – "Siitä tulikin hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa"

02.06.2020 22:24 3
Nyt on hetki rakentaa pohjoisen uutta nousua – Oulun yliopiston perusrahoitusta on aktiivisesti pyrittävä paikkaamaan
Kolumni Tytti Tuppurainen

Nyt on hetki ra­ken­taa poh­joi­sen uutta nousua – Oulun yli­opis­ton pe­rus­ra­hoi­tus­ta on ak­tii­vi­ses­ti py­rit­tä­vä paik­kaa­maan

20.05.2020 14:00 1
Tilaajille