Linnanmaa
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton pe­rus­te­lut Rak­si­la-hank­keel­le ontuvat

04.06.2021 05:30 20
Tilaajille

Rin­ki-eko­pis­te Lin­nan­maal­la sul­jet­tiin vä­li­ai­kai­ses­ti

31.05.2021 18:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton paikka on Lin­nan­maal­la – olisiko nä­ky­vyyt­tä saa­ta­vis­sa lisää ope­tuk­seen sat­saa­mal­la, yh­teis­työn pa­ran­ta­mi­sel­la ja ke­hit­tä­mi­sel­lä pai­kal­li­siin in­no­vaa­tioy­ri­tyk­siin?

26.05.2021 07:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ja poh­joi­sen puo­les­ta

22.05.2021 02:14 3
Tilaajille

Lin­nan­maal­la huolta ja synkkiä nä­ke­myk­siä kes­kus­ta­kam­pus­hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta – Oulun kau­pun­ki vit­kut­te­li ty­ly­tys­pa­pe­rei­den luo­vut­ta­mi­ses­sa

19.05.2021 06:12 128
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maan kam­puk­sen vahvuus on eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen

30.04.2021 06:00 34
Tilaajille

Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Nokian tont­ti­kau­pal­le Lin­nan­maal­la

27.04.2021 19:41 5
Tilaajille

Oulun Ra­dio­puis­to-han­ke nyt­käh­ti eteen­päin, Bu­si­ness Oulun ra­hoi­tus­osuus 120 000 euroa – täh­täi­mes­sä Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen 6G-tes­tau­sa­lue

27.04.2021 13:41 4

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varren ra­ken­ta­mi­nen sai vauh­tia, ase­ma­kaa­van muutos hy­väk­syt­tiin

27.04.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maa tarjoaa mer­kit­tä­viä ka­sau­tu­mis­etu­ja – mitä li­sä­ar­voa päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan suur­yk­si­köt tuovat kan­sain­vä­li­sen tie­de­yli­opis­ton toi­min­nal­le?

24.04.2021 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­tui­ko Oulun yli­opis­ton pe­rus­teh­tä­vä si­vis­tyk­sen ja mo­ni­tie­tei­syy­den keh­to­na?

27.03.2021 13:43 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi kampus ei ole rat­kai­su Oulun rooliin tu­le­vai­suu­den te­ki­jä­nä

23.03.2021 11:00 30

Lin­nan­maal­la su­la­tet­tiin lunta ves­san­ve­to­ve­dek­si – Säi­liö­au­ton raikas vesi teki kaup­pan­sa yli­opis­to­alueen ve­si­krii­sis­sä

20.03.2021 18:49
Tilaajille

Laaja put­ki­rik­ko kat­kai­si vedet tun­ti­kau­sik­si Lin­nan­maal­la ja Kai­jon­har­jus­sa – ve­den­ja­ke­lu­kat­kos päättyi il­ta­kuu­del­ta, vesi voi olla ti­la­päi­ses­ti ta­val­lis­ta huo­no­laa­tui­sem­paa

20.03.2021 18:27 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sat­sa­taan Lin­nan­maan ison kam­puk­sen ja ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen, ja ni­me­tään alue Jär­vi-Ou­luk­si

14.02.2021 06:00 3
Tilaajille

Lin­nan­maal­le nousee vih­reäs­ti ajat­te­le­vien nuorten ih­mis­ten kort­te­li

01.02.2021 20:25 25
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ve­to­nau­loi­na täy­te­tyt eläimet sekä lähes 60 met­ri­nen dio­raa­ma –museon juuret ulot­tu­vat yli 200 vuoden taakse

07.01.2021 15:00 2
Tilaajille