Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Linnanmaa
"Nousi huoli", sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ensireaktiostaan päätökseen Raksilan kampushankkeen torppaamisesta

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

23.04.2022 17:00 156
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee Oulun yliopiston suunnitelman yhtenäisestä kampuksesta olevan viesti vahvasta tahtotilasta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala näkee Oulun yli­opis­ton suun­ni­tel­man yh­te­näi­ses­tä kam­puk­ses­ta olevan viesti vah­vas­ta tah­to­ti­las­ta

25.02.2022 14:05 21
Tilaajille
Keskustakampus on nähtävä tulevaisuudesta käsin – tulevat investoinnit rakentavat Oulusta enemmän kaupunkia
Kolumni

Kes­kus­ta­kam­pus on nähtävä tu­le­vai­suu­des­ta käsin – tulevat in­ves­toin­nit ra­ken­ta­vat Oulusta enemmän kau­pun­kia

11.02.2022 06:00 195
Tilaajille
Oulun Kärpät 46 ry kertoi jäähallihankkeensa rahoittajista – taustalla useita entisiä kärppäpelaajia

Oulun Kärpät 46 ry kertoi jää­hal­li­hank­keen­sa ra­hoit­ta­jis­ta – taus­tal­la useita entisiä kärp­pä­pe­laa­jia

08.02.2022 20:36 47
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunta saanut ilmoituksia sisäilmaoireista tietyissä Linnanmaan tiloissa – Esimerkiksi kirjastossa on oireiltu ison ilmastointiremontin jälkeenkin

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta saanut il­moi­tuk­sia si­sä­il­ma­oi­reis­ta tie­tyis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa – Esi­mer­kik­si kir­jas­tos­sa on oi­reil­tu ison il­mas­toin­ti­re­mon­tin jäl­keen­kin

03.02.2022 16:00 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­las­ta Kon­tin­kan­kaal­le – aseman seu­dul­ta itään on ra­ken­net­ta­vis­sa osaa­mi­sen, hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den käytävä

03.02.2022 06:00 43
Tilaajille
Oulun kaupungin ja yliopiston vetovoima mietitytti monia – Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsenet pääsivät kyselemään Raksilan kampushankkeesta

Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton ve­to­voi­ma mie­ti­tyt­ti monia – Kau­pun­gin­val­tuus­ton ja yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsenet pää­si­vät ky­se­le­mään Rak­si­lan kam­pus­hank­kees­ta

02.02.2022 22:41 63
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­la suuri vastuu pää­tök­ses­tään

15.12.2021 04:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun nor­maa­li­kou­lu an­sait­see uudet ja terveet tilat – lapset heit­to­pus­si­na kam­pus­suun­ni­tel­mien vuoksi

11.12.2021 05:00 13
Tilaajille
Technopolis selvitti yliopiston uuden kampuksen ilmastovaikutuksia, kysyimme miksi – "Vellominen aiheuttaa epävarmuutta"

Tech­no­po­lis sel­vit­ti yli­opis­ton uuden kam­puk­sen il­mas­to­vai­ku­tuk­sia, ky­syim­me miksi – "Vel­lo­mi­nen ai­heut­taa epä­var­muut­ta"

26.11.2021 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus on tärkeä osa kun­nal­lis­ta it­se­hal­lin­toa – Lin­nan­maal­le tar­vi­taan kau­ko­nä­köi­sem­pää suun­nit­te­lun otetta

15.11.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen kan­nat­ta­jat, missä olette?

02.11.2021 05:30 8
Tilaajille
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton pe­rus­te­lut Rak­si­la-hank­keel­le ontuvat

04.06.2021 05:30 21
Tilaajille
Rinki-ekopiste Linnanmaalla suljettiin väliaikaisesti

Rin­ki-eko­pis­te Lin­nan­maal­la sul­jet­tiin vä­li­ai­kai­ses­ti

31.05.2021 18:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton paikka on Lin­nan­maal­la – olisiko nä­ky­vyyt­tä saa­ta­vis­sa lisää ope­tuk­seen sat­saa­mal­la, yh­teis­työn pa­ran­ta­mi­sel­la ja ke­hit­tä­mi­sel­lä pai­kal­li­siin in­no­vaa­tioy­ri­tyk­siin?

26.05.2021 07:00 17
Tilaajille
Raksilan ja pohjoisen puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ja poh­joi­sen puo­les­ta

22.05.2021 02:14 3
Tilaajille
Linnanmaalla huolta ja synkkiä näkemyksiä keskustakampushankkeen vaikutuksista – Oulun kaupunki vitkutteli tylytyspapereiden luovuttamisessa

Lin­nan­maal­la huolta ja synkkiä nä­ke­myk­siä kes­kus­ta­kam­pus­hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta – Oulun kau­pun­ki vit­kut­te­li ty­ly­tys­pa­pe­rei­den luo­vut­ta­mi­ses­sa

19.05.2021 06:12 128