Linnanmaa
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Aalto

Tar­vit­see­ko Oulu kaup­pa­kes­ku­sy­lio­pis­ton?

01.10.2020 07:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Puhakka

Väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä seuraa yli­opis­to­jen ko­ven­tu­nut kil­pai­lu – Oulun yli­opis­ton sel­viä­mi­nen hen­gis­sä on kau­pun­gil­le koh­ta­lon­ky­sy­mys

15.09.2020 07:00 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paula Himanen

Oulun yli­opis­ton kas­va­vien vuok­rien on­gel­maan on löy­det­tä­vä keinot muualta kuin kam­puk­sen ha­jot­ta­mi­ses­ta

15.09.2020 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Koivu

Oulun yli­opis­ton motiivi siirtää toi­min­taan­sa Rak­si­laan on pe­rus­tel­tua myös kau­pun­gin kan­nal­ta

06.09.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Näyt­tä­vän ja mui­ta­kin kuin opis­ke­li­joi­ta pal­ve­le­van kam­puk­sen tu­le­mi­nen Oulun kes­kus­tan tun­tu­maan olisi yksi niistä asiois­ta, joita kau­pun­kim­me tar­vit­see

05.09.2020 06:00 13
Tilaajille
Yliopiston siirtoa yritetään hutkia nurin tarkemmin tutkimatta – Oulun päättäjiltä vaaditaan nyt kykyä katsoa lähimpien vaalien yli pitkälle tulevaisuuteen
Pääkirjoitus

Yli­opis­ton siirtoa yri­te­tään hutkia nurin tar­kem­min tut­ki­mat­ta – Oulun päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt kykyä katsoa lä­him­pien vaalien yli pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

04.09.2020 16:55 77
Tilaajille
Keskustakampus halutaan valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian – yksi aloitteen allekirjoittajista pitää mahdollisena, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

Kes­kus­ta­kam­pus ha­lu­taan val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – yksi aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jis­ta pitää mah­dol­li­se­na, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

03.09.2020 18:01 134
Tilaajille
Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toimitilan rakentaminen Ruskoon tai Linnanmaalle on yksi vaihtoehto

Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen Ruskoon tai Lin­nan­maal­le on yksi vaih­to­eh­to

03.09.2020 14:37 69
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää kaikille avoimia luisteluvuoroja Linnanmaalla ja Oulunsalossa – vuoroja neljänä päivänä viikossa lokakuun loppuun asti

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää kai­kil­le avoimia luis­te­lu­vuo­ro­ja Lin­nan­maal­la ja Ou­lun­sa­los­sa – vuoroja neljänä päivänä vii­kos­sa lo­ka­kuun loppuun asti

03.09.2020 07:41 0
Lukijalta Mielipide Heikki Ailisto

Muut­to­pu­heet hei­ken­tä­vät Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­maa

01.09.2020 07:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Väyrynen

Lin­nan­maas­ta Ouluun tie­teen, taiteen ja viih­tyi­sän ym­pä­ris­tön yh­dis­tä­vä si­vis­tys­kes­kus­ta

01.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Pikkuaho

Oulun yli­opis­ton siir­to­suun­ni­tel­mia vaivaa ka­pea-alai­suus ja in­no­vaa­tioi­den puute

01.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Kähkönen

Oulun yli­opis­ton Kam­pus­vi­sios­sa 2040 Lin­nan­maa on Kam­pus­kau­pun­ki

21.08.2020 07:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

Oulun yli­opis­to py­sy­köön Lin­nan­maal­la

18.08.2020 06:30 28
Tilaajille
Oulu menestyy, kunhan päätetyt suunnitelmat toteutetaan – yliopiston muutto Raksilaan aiheuttaisi valtavat kustannukset kaupungille ja valtiolle
Kolumni Pertti Huuskonen Mikko Viitanen

Oulu me­nes­tyy, kunhan pää­te­tyt suun­ni­tel­mat to­teu­te­taan – yli­opis­ton muutto Rak­si­laan ai­heut­tai­si val­ta­vat kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le ja val­tiol­le

15.08.2020 12:00 63
Tilaajille
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

14.08.2020 06:00 8
Tilaajille
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

06.08.2020 10:29 12
Vetääkö keskustakampus opiskelijoita muualta vai ei? – Kokosimme yhteen keskeisimpiä väitteitä, joilla Oulun yliopisto perustelee muuttoa ja Pro Linnanmaa -liike vastustaa sitä

Vetääkö kes­kus­ta­kam­pus opis­ke­li­joi­ta muualta vai ei? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­piä väit­tei­tä, joilla Oulun yli­opis­to pe­rus­te­lee muuttoa ja Pro Lin­nan­maa -liike vas­tus­taa sitä

18.07.2020 06:00 148
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille