Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Linnanmaa
Linnanmaalle tehdään ensi kesänä massiivisia liikennejärjestelytöitä – Linnanmaantielle tulee uusi turbokiertoliittymä ja uusia kaistoja siihen

Lin­nan­maal­le tehdään ensi kesänä mas­sii­vi­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­töi­tä – Lin­nan­maan­tiel­le tulee uusi tur­bo­kier­to­liit­ty­mä ja uusia kais­to­ja siihen

19.09.2023 17:09 27
Tilaajille
Oamk juhli lukuvuoden avajaisia – vuoden opettaja Kati Teirikko: "Täytyy miettiä, mitä taitoja meidän opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa"

Oamk juhli lu­ku­vuo­den ava­jai­sia – ­vuo­den opet­ta­ja Kati Tei­rik­ko: "Täytyy miet­tiä, mitä taitoja meidän opis­ke­li­jat tar­vit­se­vat tu­le­vai­suu­des­sa"

06.09.2023 16:33
Tilaajille
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille

Kai­to­väy­län ja Tie­to­lin­jan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­ta pitäisi olla lo­ka­kuus­sa

16.05.2023 10:37
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Näille Oulun asuinalueille tulee lisää bussivuoroja, reuna-alueiden kehittäminen jää pois – Selvitimme, mitä joukkoliikenteen kompromissi käytännössä tarkoittaa

Näille Oulun asuin­alueil­le tulee lisää bus­si­vuo­ro­ja, reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen jää pois – ­Sel­vi­tim­me, mitä jouk­ko­lii­ken­teen komp­ro­mis­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

27.04.2023 06:00 82
Tilaajille
”Oulun ihmeen” syntysijoilla on tarjolla muunneltavaa toimitilaa – Katso, miten Weladolle räätälöitiin yrityksen näköiset toimitilat
Mainos Trevian Asset Management

”Oulun ihmeen” syn­ty­si­joil­la on tar­jol­la muun­nel­ta­vaa toi­mi­ti­laa – Katso, miten We­la­dol­le rää­tä­löi­tiin yri­tyk­sen nä­köi­set toi­mi­ti­lat

16.03.2023 06:00
Linnanmaalle suunnitteilla isoja toimitiloja elektroniikkateollisuudelle

Lin­nan­maal­le suun­nit­teil­la isoja toi­mi­ti­lo­ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­del­le

14.03.2023 20:00 50
Tilaajille
Oulun Kärppien jäähallin valtionapu on raukeamassa – "Pätevän suunnitelman aikaansaaminen ei sillä aikataululla onnistunut"

Oulun Kärp­pien jää­hal­lin val­tion­apu on rau­kea­mas­sa – "Pä­te­vän suun­ni­tel­man ai­kaan­saa­mi­nen ei sillä ai­ka­tau­lul­la on­nis­tu­nut"

01.03.2023 13:37 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

27.01.2023 12:00 14
Tilaajille
Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Oulun nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat jälleen ta­pe­til­la – vii­mei­sim­mät kor­jaus­toi­men­pi­teet tehtiin vuo­den­vaih­tees­sa: "Olemme jat­koa­jal­la"

26.01.2023 18:15 87
Tilaajille
Sota Ukrainassa nosti Linnanmaan uimahallin kustannuksia – lisämäärärahaa tarvitaan peräti kolme miljoonaa

Sota Uk­rai­nas­sa nosti Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin kus­tan­nuk­sia – li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan peräti kolme mil­joo­naa

23.01.2023 19:31 70
Tilaajille
Linnanmaa kehittyy yliopistokampuksen avulla siitä huolimatta, että yliopistolla on pyrkimyksiä perustaa uusi kampus lähemmäs keskustaa

Lin­nan­maa ke­hit­tyy yli­opis­to­kam­puk­sen avulla siitä huo­li­mat­ta, että yli­opis­tol­la on pyr­ki­myk­siä pe­rus­taa uusi kampus lä­hem­mäs kes­kus­taa

22.01.2023 18:00 92
Tilaajille
Nokian Linnanmaan kampuksen rakennesuunnittelijaksi valittiin Sweco

Nokian Lin­nan­maan kam­puk­sen ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin Sweco

12.12.2022 15:15 3
Tilaajille
Oulun Kärppien jäähallin rakentaminen törmäsi vaikeuksiin ja lähiaikoina pitäisi selvitä, miten koko hankkeelle käy

Oulun Kärp­pien jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen törmäsi vai­keuk­siin ja lä­hi­ai­koi­na pitäisi sel­vi­tä, miten koko hank­keel­le käy

28.11.2022 16:03 121
Tilaajille
Nokian uuden Linnanmaan kampuksen peruskivi muurattiin – tältä siellä tulee näyttämään

Nokian uuden Lin­nan­maan kam­puk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin – tältä siellä tulee näyt­tä­mään

18.11.2022 12:00 37
Tilaajille
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisessä Hurmos-tapahtumassa tutustuttiin porukoihin pitkästä aikaa koronan jälkeen

Oulun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä Hur­mos-ta­pah­tu­mas­sa tu­tus­tut­tiin po­ru­koi­hin pit­käs­tä aikaa koronan jälkeen

09.09.2022 08:18
Tilaajille
Linnanmaan uimahallia aletaan rakentaa pian – käytännössä työt ovat jo alkaneet liittymäratkaisujen rakentamisella

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lia aletaan ra­ken­taa pian – käy­tän­nös­sä työt ovat jo al­ka­neet liit­ty­mä­rat­kai­su­jen ra­ken­ta­mi­sel­la

04.09.2022 06:00 21
Tilaajille
Oulun yliopiston eläintarha katoaa lopullisesti – vuosikymmenen tyhjillään seisseiden rakennusten purkutyöt käynnissä Linnanmaalla

Oulun yli­opis­ton eläin­tar­ha katoaa lo­pul­li­ses­ti – vuo­si­kym­me­nen tyh­jil­lään seis­sei­den ra­ken­nus­ten pur­ku­työt käyn­nis­sä Lin­nan­maal­la

17.06.2022 17:00 6
Tilaajille