Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Apteekit
Koronatestit paikoin loppuneet Oulussa – Uutiset koronatartuntojen kasvusta, flunssakausi sekä syysloma näkyvät testien ja maskien kysynnässä

Ko­ro­na­tes­tit paikoin lop­pu­neet Oulussa – Uutiset ko­ro­na­tar­tun­to­jen kas­vus­ta, fluns­sa­kau­si sekä syys­lo­ma näkyvät testien ja maskien ky­syn­näs­sä

07.11.2023 15:14 24
Tilaajille
Nyt loppui eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä lääke – myös adhd-, skitsofrenia- ja diabeteslääkkeistä on yhä pulaa

Nyt loppui etu­rau­has­vai­vo­jen hoi­dos­sa käy­tet­tä­vä lääke – myös adhd-, skit­so­fre­nia- ja dia­be­tes­lääk­keis­tä on yhä pulaa

08.10.2023 18:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­ti­aluei­ta – pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään, di­gi­ta­li­soi­daan ja ter­veys­ase­mia lak­kau­te­taan

04.10.2023 06:00 3
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rommi ei ole välttämätön lääkeaine, konjakkia on saatava apteekista

Vanha Kaleva: Rommi ei ole vält­tä­mä­tön lää­keai­ne, kon­jak­kia on saatava ap­tee­kis­ta

20.06.2023 10:00 1
Lääkkeitä voi tilata nopeasti kotiin netistä, kun Oulun Yliopiston apteekki aloittaa yhteistyön Woltin kanssa

Lääk­kei­tä voi tilata no­peas­ti kotiin ne­tis­tä, kun Oulun Yli­opis­ton ap­teek­ki aloit­taa yh­teis­työn Woltin kanssa

09.06.2023 17:20 7
Tilaajille
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hi­ap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, mutta ei rikota sitä mikä toimii – suo­ma­lai­sis­ta peräti 95 pro­sent­tia on kyselyn mukaan tyy­ty­väi­siä ap­teek­kien toi­min­taan

10.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Oikeudelta ratkaisu Oulun apteekkikiistaan – Fimean päätös ei ollut lainvastainen, apteekkarin valitus hylättiin

Oi­keu­del­ta rat­kai­su Oulun ap­teek­ki­kiis­taan – Fimean päätös ei ollut lain­vas­tai­nen, ap­teek­ka­rin valitus hy­lät­tiin

06.03.2023 14:54 28
Tilaajille
Kysyimme: Miksi Oulun kolmanneksi suurimmassa kaupunginosassa Ritaharjussa ei ole vieläkään apteekkia?

Ky­syim­me: Miksi Oulun kol­man­nek­si suu­rim­mas­sa kau­pun­gin­osas­sa Ri­ta­har­jus­sa ei ole vie­lä­kään ap­teek­kia?

13.02.2023 06:00 46
Tilaajille
Oikeudessa käsitellään sotkuista riitaa Oulun apteekeista – Fimean mielestä lääkkeiden saatavuus edellyttää uusia apteekkeja kaupunkiin, apteekkari toista mieltä

Oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään sot­kuis­ta riitaa Oulun ap­tee­keis­ta – Fimean mie­les­tä lääk­kei­den saa­ta­vuus edel­lyt­tää uusia ap­teek­ke­ja kau­pun­kiin, ap­teek­ka­ri toista mieltä

12.02.2023 06:00 74
Tilaajille
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

22.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Kaksi apteekkia Oulussa ryöstänyt tuomittiin vankilaan, anasti myös postinjakajalta vyölaukun ja sadeviitan

Kaksi ap­teek­kia Oulussa ryös­tä­nyt tuo­mit­tiin van­ki­laan, anasti myös pos­tin­ja­ka­jal­ta vyö­lau­kun ja sa­de­vii­tan

05.12.2022 12:32 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­vaih­don on­gel­mia on tar­kas­tel­ta­va ennen bio­lo­gis­ten lääk­kei­den ap­teek­ki­vaih­toa

20.11.2022 05:30
Tilaajille
Joditabletteja on taas apteekeista saatavana alkuviikosta – kiirettä hankkimiseen ei ole edes alle 40-vuotiailla

Jo­di­tab­let­te­ja on taas ap­tee­keis­ta saa­ta­va­na al­ku­vii­kos­ta – kii­ret­tä hank­ki­mi­seen ei ole edes alle 40-vuo­tiail­la

24.10.2022 08:01 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika uu­dis­taa ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä – muut Poh­jois­maat ovat uu­dis­ta­neet sään­te­lyn 2000-lu­vul­la ja saaneet kil­pai­lun li­sään­ty­mi­sen myötä hyötyjä kan­sa­lai­sil­leen

14.10.2022 06:00 8
Tilaajille
Huppupäinen naamiomies asteli apteekkiin: "Nämä lääkkeet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun käräjäoikeuden tuomioon ei herunut jatkokäsittelylupaa

Hup­pu­päi­nen naa­mio­mies asteli ap­teek­kiin: "Nämä lääk­keet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mioon ei herunut jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa

14.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta ja lä­hi­ap­teek­ke­ja ei tule asettaa vas­tak­kain

04.09.2022 07:00 2
Tilaajille
Näin kannattaa toimia, kun apteekissa yhä useammin joudutaan myymään "ei oota" – Lääkkeiden saatavuusongelmista tuli uusi normaali

Näin kan­nat­taa toimia, kun ap­tee­kis­sa yhä useam­min jou­du­taan myymään "ei oota" – Lääk­kei­den saa­ta­vuus­on­gel­mis­ta tuli uusi nor­maa­li

28.08.2022 18:30 2
Tilaajille