Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Kulttuuriala
Jospa kulttuuri yhdistääkin kansaa? Tuore tutkimus vihjaa, etteivät jakolinjat eri näkemysten välillä ole aina niin syviä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää
Kolumni

Jospa kult­tuu­ri yh­dis­tää­kin kansaa? Tuore tut­ki­mus vihjaa, ett­ei­vät ja­ko­lin­jat eri nä­ke­mys­ten välillä ole aina niin syviä kuin jul­ki­nen kes­kus­te­lu antaa ym­mär­tää

03.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Hyvään oloon ei vaadita isoa ja kaunista – Kulttuurikenttä kaipaa Birgit Tolosen mukaan projektien sijaan pysyviä elementtejä

Hyvään oloon ei vaadita isoa ja kau­nis­ta – Kult­tuu­ri­kent­tä kaipaa Birgit Tolosen mukaan pro­jek­tien sijaan pysyviä ele­ment­te­jä

14.07.2022 08:45
Tilaajille
OTN:lle 35 000 euron potti: Oulun kaupunki jakoi yli 400 000 euroa kulttuuriavustuksina – katso lista tuen saaneista

OTN:lle 35 000 euron potti: Oulun kau­pun­ki jakoi yli 400 000 euroa kult­tuu­ri­avus­tuk­si­na – katso lista tuen saa­neis­ta

18.02.2022 13:18 5
Tilaajille
Tapahtuma-ala kummastelee, mitä ministerit tarkoittavat avattavilla matalan riskin tapahtumilla – "Miksi meidänkään pitäisi tällaisia rajoituksia noudattaa?"

Ta­pah­tu­ma-ala kum­mas­te­lee, mitä mi­nis­te­rit tar­koit­ta­vat avat­ta­vil­la matalan riskin ta­pah­tu­mil­la – "Miksi mei­dän­kään pitäisi täl­lai­sia ra­joi­tuk­sia nou­dat­taa?"

26.01.2022 18:30 26
Tilaajille
On vain uskallettava olla oma itsensä, sanoo 60 vuotta täyttävä näyttelijä Sari Havas – "Minulla on ikänikin puolesta oikeus sanoa suoraan"

On vain us­kal­let­ta­va olla oma it­sen­sä, sanoo 60 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä Sari Havas – "Mi­nul­la on ikä­ni­kin puo­les­ta oikeus sanoa suo­raan"

24.01.2022 19:00
Tilaajille
Rajoitustoimet vain jatkuvat, ja kerta toisensa jälkeen samoilla iskuilla kuin aiemmin
Kolumni

Ra­joi­tus­toi­met vain jat­ku­vat, ja kerta toi­sen­sa jälkeen sa­moil­la is­kuil­la kuin aiemmin

22.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Museolle esitetään paikkaa Tietomaan yhteyteen – Luupin tilat eivät ehdi valmistua kulttuuripääkaupunkivuoteen mennessä

Mu­seol­le esi­te­tään paikkaa Tie­to­maan yh­tey­teen – Luupin tilat eivät ehdi val­mis­tua kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen men­nes­sä

18.01.2022 06:00 39
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittistä julkisuutta halutaan säännöstellä julkisuuslakia kiertämällä

Jutun takaa: Kriit­tis­tä jul­ki­suut­ta ha­lu­taan sään­nös­tel­lä jul­ki­suus­la­kia kier­tä­mäl­lä

01.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Näin tienasivat näyttelijät, tv-persoonat, kirjailijat ja muusikot: Elokuvatuottaja Markus Selinille jättitulot, Applen jättisarjassa näyttelevä Laura Birn parhaiten tienanneita näyttelijöitä

Näin tie­na­si­vat näyt­te­li­jät, tv-per­soo­nat, kir­jai­li­jat ja muu­si­kot: Elo­ku­va­tuot­ta­ja Markus Se­li­nil­le jät­ti­tu­lot, Applen jät­ti­sar­jas­sa näyt­te­le­vä Laura Birn par­hai­ten tie­nan­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä

10.11.2021 11:25
Tilaajille
Oulun kaupungilta tukea kulttuuritoimijoille vuodelle 2022 – apurahahaku käynnistyi

Oulun kau­pun­gil­ta tukea kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le vuo­del­le 2022 – apu­ra­ha­ha­ku käyn­nis­tyi

01.11.2021 11:00 3
"Kriitikko on vain kateellinen" – Katja Kettua tukeneiden kulttuurialan ihmisten laukomat kommentit paljastavat erikoisen suhtautumisen kritiikkiin
Kolumni

"K­rii­tik­ko on vain ka­teel­li­nen" – Katja Kettua tu­ke­nei­den kult­tuu­ri­alan ih­mis­ten lau­ko­mat kom­men­tit pal­jas­ta­vat eri­koi­sen suh­tau­tu­mi­sen kri­tiik­kiin

30.10.2021 06:00 6
Tilaajille
Pääministeri Marin: SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin: SDP haluaa, että kult­tuu­ri­leik­kauk­set pe­ru­taan

14.10.2021 09:41 70
Vihreiden Jaakko Kuusisto lähtee ensimmäiselle valtuustokaudelleen aikomuksenaan pitää Oulun katseen tulevaisuudessa: "Elinvoimaa ja vetovoimaa on rakennettava määrätietoisesti"

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Riskipotentiaalimalli tarjoaisi vision yhteiskunnan aukipitämiseen – saataisiin hyväksymisen jälkeen voimaan "mahdollisimman nopeasti"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8
Koneen Säätiö tukee 3,5 miljoonalla eurolla koronasta kärsinyttä kulttuurialaa – haku toteutettiin poikkeuksellisesti etsivällä säätiötyöllä

Koneen Säätiö tukee 3,5 mil­joo­nal­la eurolla ko­ro­nas­ta kär­si­nyt­tä kult­tuu­ri­alaa – haku to­teu­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti et­si­väl­lä sää­tiö­työl­lä

24.06.2021 13:26
Tapahtumajärjestäjät ovat hakeneet jo 13 miljoonan euron edestä Valtiokonttorin tapahtumatakuuta – takuun tarkoituksena vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä kesällä ja syksyllä

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat ha­ke­neet jo 13 mil­joo­nan euron edestä Val­tio­kont­to­rin ta­pah­tu­ma­ta­kuu­ta – ­ta­kuun tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ta­lou­del­lis­ta riskiä kesällä ja syk­syl­lä

19.06.2021 22:06 1
Kulttuurialan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky rahapelituottoihin
Kolumni

Kult­tuu­ri­alan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky ra­ha­pe­li­tuot­toi­hin

08.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Nettiadressi: Kulttuuritapahtumat avattava heti kun mahdollista – "Emme voi odottaa yhtään ylimääräistä päivää lasten satutunteja, museokäyntejä, konsertteja, teatteriesityksiä tai keikkoja"

Net­tiad­res­si: Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat avat­ta­va heti kun mah­dol­lis­ta – "Emme voi odottaa yhtään yli­mää­räis­tä päivää lasten sa­tu­tun­te­ja, mu­seo­käyn­te­jä, kon­sert­te­ja, teat­te­ri­esi­tyk­siä tai keik­ko­ja"

15.03.2021 10:57 6
Reino Nordinilla oli loppuunmyytyjä keikkoja ja Vain elämää -suosio, mutta korona pysäytti kaiken – huippuartisti on pukeutunut viime aikoina lähinnä remonttihaalariin

Reino Nor­di­nil­la oli lop­puun­myy­ty­jä keik­ko­ja ja Vain elämää -suo­sio, mutta korona py­säyt­ti kaiken – huip­pu­ar­tis­ti on pu­keu­tu­nut viime aikoina lähinnä re­mont­ti­haa­la­riin

06.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­rin vai­ku­tus hy­vin­voin­tiin on kiis­ta­ton

21.02.2021 05:30 3
Tilaajille