Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Kulttuuriala

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8

Koneen Säätiö tukee 3,5 mil­joo­nal­la eurolla ko­ro­nas­ta kär­si­nyt­tä kult­tuu­ri­alaa – haku to­teu­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti et­si­väl­lä sää­tiö­työl­lä

24.06.2021 13:26

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat ha­ke­neet jo 13 mil­joo­nan euron edestä Val­tio­kont­to­rin ta­pah­tu­ma­ta­kuu­ta – ­ta­kuun tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ta­lou­del­lis­ta riskiä kesällä ja syk­syl­lä

19.06.2021 22:06 1
Kolumni

Kult­tuu­ri­alan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky ra­ha­pe­li­tuot­toi­hin

08.05.2021 06:00 1
Tilaajille

Net­tiad­res­si: Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat avat­ta­va heti kun mah­dol­lis­ta – "Emme voi odottaa yhtään yli­mää­räis­tä päivää lasten sa­tu­tun­te­ja, mu­seo­käyn­te­jä, kon­sert­te­ja, teat­te­ri­esi­tyk­siä tai keik­ko­ja"

15.03.2021 10:57 6

Reino Nor­di­nil­la oli lop­puun­myy­ty­jä keik­ko­ja ja Vain elämää -suo­sio, mutta korona py­säyt­ti kaiken – huip­pu­ar­tis­ti on pu­keu­tu­nut viime aikoina lähinnä re­mont­ti­haa­la­riin

06.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­rin vai­ku­tus hy­vin­voin­tiin on kiis­ta­ton

21.02.2021 05:30 3
Tilaajille

Tai­de­neu­vos­to vaatii kult­tuu­ri­alal­le exit-stra­te­giaa ulos ra­joi­tuk­sis­ta – "Ra­joi­tus­ten koh­den­tu­mi­ses­ta koettu epä­oi­keu­den­mu­kai­suus on sy­ven­ty­nyt pe­rus­tel­luk­si epä­toi­vok­si koko toi­min­nan tu­le­vai­suu­des­ta"

17.02.2021 08:46 4