Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Krista Kiuru
Krista Kiurun lapsi syntyi: "Haluan sydämestäni kiittää suomalaista terveydenhoitoa ja sen osaavaa henkilöstöä"

Krista Kiurun lapsi syntyi: "Haluan sy­dä­mes­tä­ni kiittää suo­ma­lais­ta ter­vey­den­hoi­toa ja sen osaavaa hen­ki­lös­töä"

19.03.2022 21:47 3
Krista Kiuru on itsepäinen tahtonainen, josta tuli koronarajoitusten monumentaalinen symboli – vastustajilta yllättävä arvio ministerin työtavoista

Krista Kiuru on it­se­päi­nen tah­to­nai­nen, josta tuli ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mo­nu­men­taa­li­nen symboli – vas­tus­ta­jil­ta yl­lät­tä­vä arvio mi­nis­te­rin työ­ta­vois­ta

29.01.2022 17:12 34
Tilaajille
Rajoitustoimet vain jatkuvat, ja kerta toisensa jälkeen samoilla iskuilla kuin aiemmin
Kolumni

Ra­joi­tus­toi­met vain jat­ku­vat, ja kerta toi­sen­sa jälkeen sa­moil­la is­kuil­la kuin aiemmin

22.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:30 29
Näkökulma: Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? – Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­so­ta ei yhtä naista kaipaa vai kai­paa­ko? – Krista Kiuru on rea­lis­ti­nen pes­si­mis­ti, joka ha­lu­tes­saan jyrää sulut päälle

22.12.2021 16:09 4
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Riskipotentiaalimalli tarjoaisi vision yhteiskunnan aukipitämiseen – saataisiin hyväksymisen jälkeen voimaan "mahdollisimman nopeasti"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8
Hallitus tiukensi matalan tautiriskin maan määritelmää – vain rajatusta joukosta maita pääsee jatkossa Suomeen ilman koronatestiä

Hal­li­tus tiu­ken­si matalan tau­ti­ris­kin maan mää­ri­tel­mää – vain ra­ja­tus­ta jou­kos­ta maita pääsee jat­kos­sa Suomeen ilman ko­ro­na­tes­tiä

06.07.2021 18:33 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­pal­ve­lu­jen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on jäänyt ta­ka-alal­le ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi

13.01.2021 05:30
Tilaajille
Näkökulma: Mikrofonin takana seisoo vuolaspuheinen Krista Kiuru mutta missä on Aino-Kaisa Pekonen?

Nä­kö­kul­ma: Mik­ro­fo­nin takana seisoo vuo­las­pu­hei­nen Krista Kiuru mutta missä on Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen?

06.12.2020 15:24 7
Tilaajille
Kiuru Ylen Ykkösaamussa: Koronan tukahduttaminen ilman rokotetta mahdotonta, koko kansan rokottaminen voi viedä aikaa

Kiuru Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Koronan tu­kah­dut­ta­mi­nen ilman ro­ko­tet­ta mah­do­ton­ta, koko kansan ro­kot­ta­mi­nen voi viedä aikaa

21.11.2020 12:48 14
"Mitta on täysi" – Keskustan Lapin piiri vaatii Krista Kiurun eroa matkailulle aiheutettujen vahinkojen takia, puolueen puheenjohtaja Saarikko ei yhdy vaatimukseen

"Mitta on täysi" – Kes­kus­tan Lapin piiri vaatii Krista Kiurun eroa mat­kai­lul­le ai­heu­tet­tu­jen va­hin­ko­jen takia, puo­lueen pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko ei yhdy vaa­ti­muk­seen

15.11.2020 14:09 37
Tilaajille
Hallitus kertoi Vastaamo-tietomurron jatkotoimenpiteistä – "Vielä kriisitukea tärkeämpää on tulevaisuudessa estää uusien tietomurojen tapahtuminen"

Hal­li­tus kertoi Vas­taa­mo-tie­to­mur­ron jat­ko­toi­men­pi­teis­tä – "Vielä krii­si­tu­kea tär­keäm­pää on tu­le­vai­suu­des­sa estää uusien tie­to­mu­ro­jen ta­pah­tu­mi­nen"

12.11.2020 15:11 1
Ministeri Kiuru vastasi kirjalliseen kysymykseen Finnhems-kaupasta: Kustannuslaskelma ja kauppakirja ovat yksityisiä liikesalaisuuksia

Mi­nis­te­ri Kiuru vastasi kir­jal­li­seen ky­sy­myk­seen Finn­hems-kau­pas­ta: Kus­tan­nus­las­kel­ma ja kaup­pa­kir­ja ovat yk­si­tyi­siä lii­ke­sa­lai­suuk­sia

19.10.2020 11:42 1
Eduskunnan äänestys: Kiurulle luottamus äänin 106–79 – Keskustan Honkonen vaatii silti viestinnän selkiyttämistä

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 17:40 17
Ministeri Kiuru puolusti hallituksen kiisteltyä maskilinjausta: Keväällä asiantuntijatieto ei puoltanut laajaa maskisuositusta

Mi­nis­te­ri Kiuru puo­lus­ti hal­li­tuk­sen kiis­tel­tyä mas­ki­lin­jaus­ta: Ke­vääl­lä asian­tun­ti­ja­tie­to ei puol­ta­nut laajaa mas­ki­suo­si­tus­ta

14.10.2020 14:20
Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Ko­koo­mus ty­kit­tää rajusti mas­kei­hin sot­keu­tu­nut­ta Kiurua: Ko­ti­mai­sel­le teol­li­suu­del­le an­net­tiin väärä viesti, paras tieto pi­det­tiin pi­men­nos­sa, pi­ka­tes­te­jä ei huo­lit­tu

14.10.2020 12:51 2
Krista Kiuru Ylellä: Valtioneuvosto päätti yhtenäisestä maskiviestinnästä, ja valmiuslaki lisäsi määräysvaltaa – "Elimme poikkeusolosuhteita"

Krista Kiuru Ylellä: Val­tio­neu­vos­to päätti yh­te­näi­ses­tä mas­ki­vies­tin­näs­tä, ja val­mius­la­ki lisäsi mää­räys­val­taa – "Elimme poik­keu­so­lo­suh­tei­ta"

13.10.2020 21:56 16
Kiuru ei vielä kommentoinut maskikohua, vaikka paine kasvaa – Saarikko ja Kurvinen: Kiuru nauttii keskustan luottamusta

Kiuru ei vielä kom­men­toi­nut mas­ki­ko­hua, vaikka paine kasvaa – Saa­rik­ko ja Kur­vi­nen: Kiuru nauttii kes­kus­tan luot­ta­mus­ta

13.10.2020 18:24 2
Kokoomus esittää epäluottamusta peruspalveluministerille – Pääministeri Marinin mukaan Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin

Ko­koo­mus esittää epä­luot­ta­mus­ta pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ril­le – Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan Kiuru on hoi­ta­nut teh­tä­vän­sä hyvin

09.10.2020 19:04 10
Hallitus linjasi: Ravintoloiden ovet säppiin yhdeltä yöllä ja viinatarjoilu loppuu puoliltaöin – epidemian kiihtymisvaiheessa tätä tiukemmat rajoitukset

Hal­li­tus lin­ja­si: Ra­vin­to­loi­den ovet säppiin yhdeltä yöllä ja vii­na­tar­joi­lu loppuu puo­lil­ta­öin – epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa tätä tiu­kem­mat ra­joi­tuk­set

29.09.2020 20:51 12