korona
Viimeisin tunti
Kysyimme: Ovatko seniorit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko korona-ajan sisällä ja liikkumatta."

Ky­syim­me: Ovatko se­nio­rit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko ko­ro­na-ajan sisällä ja liik­ku­mat­ta."

17:59 1
Tilaajille
Vanhemmat
STM: Tänä vuonna saatavat mrna-koronarokotteet riittävät kaikkien halukkaiden rokottamiseen, vaikka rokotustahti hidastuu takaiskujen vuoksi

STM: Tänä vuonna saa­ta­vat mrna-ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät kaik­kien ha­luk­kai­den ro­kot­ta­mi­seen, vaikka ro­ko­tus­tah­ti hi­das­tuu ta­ka­is­ku­jen vuoksi

14.04.2021 19:16 8
Valtioneuvosto tiedotti AstraZeneca-rokotteen tilanteesta – THL: AstraZenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

14.04.2021 15:51 4
Pohjois-Suomen koronakamppailun etulinjassa toimiva naiskolmikko käy läpi epidemiavuotta – "Nyt juostaan kilpaa kuukausi sen suhteen, leviääkö tauti Etelä-Suomesta meille"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­kamp­pai­lun etu­lin­jas­sa toimiva nais­kol­mik­ko käy läpi epi­de­mia­vuot­ta – "Nyt juos­taan kilpaa kuu­kau­si sen suh­teen, le­viää­kö tauti Ete­lä-Suo­mes­ta meille"

01.04.2021 06:00 18
Tilaajille
Korona pokkasi Kainuun pandemiapäällikön pitkään tanssiin – "Minä en ole tätä julkisuutta halunnut, mutta toki tunnustukset mukavalta tuntuvat"

Korona pokkasi Kainuun pan­de­mia­pääl­li­kön pitkään tans­siin – "Minä en ole tätä jul­ki­suut­ta ha­lun­nut, mutta toki tun­nus­tuk­set mu­ka­val­ta tun­tu­vat"

18.03.2021 13:48 6
Tilaajille
"Kesän suurtapahtumien kannalta ei näytä kovin hyvältä", Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo arvioi – koronarokotusten takkuaminen ja muuntovirus uhkana

"Kesän suur­ta­pah­tu­mien kan­nal­ta ei näytä kovin hy­väl­tä", Oulun ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo arvioi – ko­ro­na­ro­ko­tus­ten tak­kua­mi­nen ja muun­to­vi­rus uhkana

17.03.2021 21:14 11
Ylitornion koronatapaukset leimahtivat maanantaina: 21 uutta tartuntaa paikkakuntalaisilla, Ainiovaaran koulu määrättiin suljettavaksi, altistuneita noin 60

Yli­tor­nion ko­ro­na­ta­pauk­set lei­mah­ti­vat maa­nan­tai­na: 21 uutta tar­tun­taa paik­ka­kun­ta­lai­sil­la, Ai­nio­vaa­ran koulu mää­rät­tiin sul­jet­ta­vak­si, al­tis­tu­nei­ta noin 60

16.03.2021 08:21 6
OYS perui leikkausten peruutukset – sairaanhoitopiiri varautuu virusmuunnoksen todennäköiseen leviämiseen Pohjois-Suomeen

OYS perui leik­kaus­ten pe­ruu­tuk­set – sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu vi­rus­muun­nok­sen to­den­nä­köi­seen le­viä­mi­seen Poh­jois-Suo­meen

10.03.2021 15:32 1
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen: Koronan torjunnassa tarvitaan nyt nopeaa reagointia

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja, ken­raa­li Timo Ki­vi­nen: Koronan tor­jun­nas­sa tar­vi­taan nyt nopeaa rea­goin­tia

04.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Rukalla on saattanut altistua koronavirukselle kolmessa ravintolassa viime viikolla

Rukalla on saat­ta­nut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kol­mes­sa ra­vin­to­las­sa viime vii­kol­la

02.03.2021 21:36 1
Tilaajille
Kysyimme: Pääsevätkö omaiset vierailulle Oulun kaupunginsairaalaan? Kahdella osastolla koronatartunnan on saanut 32 potilasta ja 13 työntekijää

Ky­syim­me: Pää­se­vät­kö omaiset vie­rai­lul­le Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan? Kah­del­la osas­tol­la ko­ro­na­tar­tun­nan on saanut 32 po­ti­las­ta ja 13 työn­te­ki­jää

01.03.2021 19:14 10
Tilaajille
Hyvää opiskelutilaa ei lasketa neliöissä – oululainen Ella Rankinen ja rovaniemeläinen Vilma Teittinen vannovat yksinkertaisen ja riittävän valoisan opiskeluntilan nimeen

Hyvää opis­ke­lu­ti­laa ei lasketa ne­liöis­sä – ou­lu­lai­nen Ella Ran­ki­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Vilma Teit­ti­nen van­no­vat yk­sin­ker­tai­sen ja riit­tä­vän va­loi­san opis­ke­lun­ti­lan nimeen

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Korona on pysynyt kurissa Pyhäjoella – Ydinvoimalatyömaan majoituskylässä on todettu tänä vuonna kaksi uutta tartuntaa

Korona on pysynyt kurissa Py­hä­joel­la – Ydin­voi­ma­la­työ­maan ma­joi­tus­ky­läs­sä on todettu tänä vuonna kaksi uutta tar­tun­taa

01.03.2021 16:37 1
Tilaajille
K-Market LevinPoron koko henkilökunta asetettiin karanteeniin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kahdeksi viikoksi – Sitten Kesko hälytti konkarit apuun ja ovet aukeavat jo keskiviikkona

K-Mar­ket Le­vin­Po­ron koko hen­ki­lö­kun­ta ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kah­dek­si vii­kok­si – Sitten Kesko hälytti kon­ka­rit apuun ja ovet au­kea­vat jo kes­ki­viik­ko­na

23.02.2021 08:35 11
Tilaajille
Koronarokotteista menossa selvittely THL:n kanssa – Oulun terveysjohtajakin epätietoinen jakoperusteista

Ko­ro­na­ro­kot­teis­ta menossa sel­vit­te­ly THL:n kanssa – Oulun ter­veys­joh­ta­ja­kin epä­tie­toi­nen ja­ko­pe­rus­teis­ta

17.02.2021 17:00 37
Tilaajille
Kaksoiskuntalaisuudesta pitää viimeinkin tulla totta
Kolumni Pekka Vuollo

Kak­sois­kun­ta­lai­suu­des­ta pitää vii­mein­kin tulla totta

16.02.2021 20:00 9
Tilaajille
Yli kaksi prosenttia rokotettu Pohjois-Pohjanmaalla – Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen: "Arvioni mukaan koko väestö on rokotettu ensi syksyyn mennessä"

Yli kaksi pro­sent­tia ro­ko­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen: "Ar­vio­ni mukaan koko väestö on ro­ko­tet­tu ensi syksyyn men­nes­sä"

09.02.2021 20:00 27
Tilaajille
Korona tyhjensi oulunsalolaisen hierojayrittäjä Ismo Aution työkalenterin, ja sitten hänestä tuli hanslankari raksalle: "Mieluummin menen tekemään jotakin kuin olisin ihan toimettomana"

Korona tyh­jen­si ou­lun­sa­lo­lai­sen hie­ro­ja­yrit­tä­jä Ismo Aution työ­ka­len­te­rin, ja sitten hänestä tuli hans­lan­ka­ri rak­sal­le: "Mie­luum­min menen te­ke­mään jotakin kuin olisin ihan toi­met­to­ma­na"

08.02.2021 19:00 4
Tilaajille
Kysyimme: Onko Oulu jäljessä koronarokotuksissa? "THL:n rokotusjärjestyksessä on suuria eroja eri sairaanhoitopiireissä, koska ohjeita on tulkittu eri tavalla"

Ky­syim­me: Onko Oulu jäl­jes­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa? "THL:n ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä on suuria eroja eri sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä, koska ohjeita on tul­kit­tu eri ta­val­la"

08.02.2021 06:00 26
Tilaajille
Oululaislähtöinen Roosa Jalonen, 29, on sairastunut koronaan jo kahdesti Lontoossa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Roosa Ja­lo­nen, 29, on sai­ras­tu­nut ko­ro­naan jo kah­des­ti Lon­toos­sa

31.01.2021 19:00 7
Tilaajille